Informacje dla kandydatów

Wybór specjalności

Specjalność Inżynieria dźwięku i obrazu funkcjonuje w ramach studiów prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Studia stacjonarne 1. stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja trwają 7 semestrów i dają możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. Studenci, którzy chcą studiować na naszej specjalności, powinni po 4. semestrze wybrać strumień Telekomunikacja. Na 5. semestrze studenci wybierają profil dyplomowania, który jest skojarzony ze specjalnością dydaktyczną i badawczą katedry. Nasza Katedra prowadzi profil o nazwie Systemy multimedialne. O przyjęciu na wybraną specjalność decyduje ranking średnich ocen ze studiów. W zależności od liczby chętnych, na profilu Systemy multimedialne tworzona jest jedna (do 18 osób) lub dwie (razem do 36 osób) grupy studenckie.

Do najważniejszych treści wykładanych w ramach profilu należą: zagadnienia związane z zastosowaniami cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów, organizowaniem przekazu multimedialnego, technologią realizacji nagrań i techniką nagłośnieniową, systemami interaktywnymi, projektowaniem systemów akustycznych i wizyjnych, zwłaszcza w kontekście opracowywania rozwiązań, urządzeń i wytwarzania aplikacji multimedialnych.

W trakcie 7. semestru studenci realizują projekt dyplomowy inżynierski. Zachęcamy aby studenci wybierali zarówno nasz profil dyplomowania, jak i tematy projektów proponowane przez naszą Katedrę. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów w programie studiów, zrealizowaniu projektu dyplomowego oraz po zdaniu egzaminu dyplomowego, student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Studia stacjonarne 2. stopnia (magisterskie) rozpoczynają się w semestrze zimowym i trwają trzy semestry. Nasza Katedra prowadzi specjalność o nazwie Inżynieria dźwięku i obrazu. Zachęcamy studentów, którzy uzyskali stopień inżyniera na naszym profilu dyplomowania, aby kontynuowali studia 2. stopnia w naszej Katedrze, jednak nie jest to wymagane - zapraszamy również studentów innych profilów, wydziałów czy uczelni. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie stopnia inżyniera i zgłoszenie się do postępowania kwalifikacyjnego. O przyjęciu na specjalność decyduje średnia ocen ze studiów.

Zakres kształcenia na naszej specjalności obejmuje: zaawansowaną technologię studyjną, cyfrowe przetwarzanie sygnałów foniczno-wizyjnych, inteligentne metody obliczeniowe, akustykę mowy i akustykę muzyczną, analizę i syntezę dźwięku i obrazu, miernictwo akustyczne oraz teleinformatyczne zastosowania technik multimedialnych w radiofonii i TV, w technice komputerowej, w telemedycynie, ochronie środowiska i w systemach bezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarze aplikacji związanych z ochroną zdrowia i dziedzictwa kulturalnego, biometrią, informatyzacją ruchu drogowego i in.

W trakcie studiów, studenci wybierają temat pracy dyplomowej magisterskiej spośród tematów proponowanych przez naszą Katedrę. Studia 2. stopnia kończą się egzaminem dyplomowym, po zdaniu którego student uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Studentów zainteresowanych pracą naukową w tematach realizowanych przez Katedrę zapraszamy na studia doktoranckie prowadzone przez Wydział. Możliwe jest także zatrudnienie w projektach badawczych realizowanych przez Katedrę, zarówno w trakcie, jak i po ukończeniu studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Inżynieria Dźwięku i Obrazu posiada wykształcenie interdyscyplinarne z dziedziny telekomunikacji, informatyki, multimediów, elektroniki, akustyki i sztucznej inteligencji. Ponadto znane mu są także pojęcia z dziedziny psychofizjologii percepcji i estetyki. Rdzeniem tej specjalności są: technologia teleinformatyczna, współczesne zagadnienia programowania obiektowego oraz problematyka dźwięku cyfrowego i grafiki komputerowej.

Inżynieria dźwięku i obrazu ma szerokie zastosowania techniczne, technologiczne, kulturotwórcze, medyczne i edukacyjne. Absolwent tej specjalności jest inżynierem specjalizującym się przede wszystkim w projektowaniu i tworzeniu systemów multimedialnych oraz w technikach cyfrowej rejestracji i przetwarzania oraz transmisji sygnałów foniczno-wizyjnych.

Ze względu na szeroki zakres kształcenia, inżynieria dźwięku i obrazu jest specjalnością zawodową w wysokim stopniu uniezależnioną od zmian koniunktury rynkowej. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych, w centrach medialnych, ośrodkach produkcji programu do dystrybucji, np. w pionach technicznych rozgłośni radiowo-telewizyjnych, w firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania multimedialnego, układów fonicznych lub wizyjnych, urządzeń biomedycznych, monitorowaniem środowiska, teleedukacją, telemedycyną, techniką nagłośnieniową, projektowaniem systemów specjalnych, np. z dziedziny techniki wojskowej i w wielu innych.

Z uwagi na to, że poziom doktorski staje się coraz bardziej powszechnym stopniem kształcenia, absolwent tej specjalności zostaje przygotowany do podjęcia pracy naukowej na studiach doktoranckich oraz w europejskiej przestrzeni badawczej.