Programy wykładów

Akustyka mowy

Prowadzący: dr inż. Józef Kotus
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 1 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Zagadnienia wstępne. Podstawowe wiadomości na temat sygnału mowy. Struktura i czynności traktu głosowego. Zastosowania w telekomunikacji i medycynie.
 • Teoria wytwarzania dźwięków mowy. Struktura i model sygnału mowy. Ton krtaniowy. Wpływ traktu głosowego i kanału nosowego. Formanty. Widma dźwięków mowy. Elementy fonetyczne mowy. Cechy dystynktywne fonemów. Artykulacyjna klasyfikacja alofonów. Znaczenie mikrofonemów w analizie.
 • Modelowanie mechanizmów wytwarzania dźwięków mowy. Model tonu krtaniowego. Pobudzenie szumowe. Modele akustyczne traktu głosowego: rezonator Helmhotza, model Fanta, model Markela-Graya. Modele cylindryczne i tubowe. Modele elektryczne i cyfrowe. Modelowanie procesów artykulacyjnych.
 • Percepcja mowy. Właściwości słuchu ludzkiego. Percepcja elementów fonetycznych. Perceptualne skale częstotliwości. Teoria wyrazistości i zrozumiałości mowy. Metody oceny jakości transmisji sygnału mowy.
 • Podstawowe zagadnienia syntezy i przetwarzania sygnału mowy. Synteza widmowo-parametryczna i konfiguracyjna. Analiza w dziedzinie czasu. Analiza widmowa i predykcyjna. Algorytm FFT. Algorytm Levinsona-Durbina. Krótkookresowa analiza fourierowska. Analiza sonograficzna. Analiza falkowa. Przetwarzanie homomorficzne. Cepstrum zespolone i cepstrum mocy. Wygładzanie widma. Ekstrakcja parametrów formantowych i tonu krtaniowego.
 • Cyfrowe reprezentacje sygnału mowy. Kwantyzacja natychmiastowa i adaptacyjna. Kwantyzacja różnicowa. Modulacja delta i sigma-delta. Standardy m-law i A-law.
 • Parametryzacja sygnału mowy. Parametry w dziedzinie czasu. Zastosowanie preemfazy. Parametry w dziedzinie widma. Parametry cepstralne. Parametry LPC. Zastosowanie perceptualnych skal częstotliwości. Fonetyczna funkcja mowy.
 • Kompresja sygnału mowy. Nadmiarowość informacyjna sygnału mowy. Problemy resyntezy. Wokoder kanałowy. Wokoder formantowy. Wokoder homomorficzny. Wokoder LPC. Kompresja mowy - przykładowe standardy kodowania: ADPCM-RP, 2.4 kbps LPC Vocoder; 4.8 kbps CELP Coder; 8.0 kbps CS-ACELP Coder.
 • Podstawy automatycznego rozpoznawania mowy. Normalizacja energetyczna i czasowa sygnału mowy. Segmentacja elementów fonetycznych i leksykalnych. Metody parametryzacji mowy. Separowalność parametrów. Rozpoznawanie izolowanych wyrazów. Rozpoznawanie mowy ciągłej. Przestrzenie parametrów i metryki. Zbiory przybliżone i logika rozmyta. Zastosowanie ukrytego modelu Markowa - HMM. Tworzenie słowników referencyjnych. Klasyfikacja systemów rozpoznawania mowy oraz ich przykładowe rozwiązania i zastosowania.

Akustyka muzyczna

Prowadzący: prof. Bożena Kostek, dr inż. Michał Lech
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 3 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Wprowadzenie - omówienie treści wykładu, przegląd literatury
 • Systemy muzyczne
  • Stroje naturalne i temperowane
  • Miary interwałów
  • Notacja muzyczna
 • Instrumenty muzyczne - charakterystyka, podział na grupy
  • Instrumentoznawstwo. Teoria pobudzania drgań w instrumentach
  • Budowa i charakterystyki akustyczne organów
  • Modelowanie procesów pobudzania piszczałki organowej z wykorzystaniem analogii mechanoakustoelektrycznej
 • Analiza sygnałowa dźwięków instrumentów muzycznych
  • Analiza sonograficzna
  • Analiza falkowa dźwięków instrumentów muzycznych
 • Algorytmy ekstrakcji częstotliwości podstawowej
 • Parametryzacja dźwięków instrumentów muzycznych
  • Parametry czasowe
  • Parametry widmowe
  • Parametry wyznaczone w oparciu o analizę falkową
  • Deskryptory MPEG-7
  • Analiza śpiewu
  • Głosy śpiewacze
  • Ekstrakcja tonu krtaniowego
  • Formantowa analiza śpiewu
 • Przegląd systemów rozpoznawania muzyki
 • Sprawdzenie wiedzy

Akustyka środowiska

Prowadzący: dr inż. Józef Kotus
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 7 (kierunek: EiT, profil: Systemy multimedialne)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Wprowadzenie.
 • Definicje hałasu.
 • Pojęcia podstawowe i zależności fizyczne
 • Wpływ hałasu na jakość życia i zdrowie człowieka
 • Straty związane z występowaniem hałasu. Straty bezpośrednie. Straty pośrednie i inne.
 • Ustawy, normy, rozporządzenia międzynarodowe. Wskaźniki hałasu.
 • Metody pomiarowe. Przyrządy pomiarowe.
 • Źródła hałasu - transport kołowy. Przemysł lekki. Przemysł ciężki. Przemysł maszynowy.
 • Drgania akustyczne materiałowe. Oddziaływanie drgań na człowieka.
 • Tłumienie drgań - wibroizolacja maszyn i urządzeń.
 • Wyciszanie źródeł hałasu - zasady ogólne.
 • Wyciszanie źródeł hałasu - zasady szczegółowe.
 • Wyciszanie otoczenia źródeł hałasu.
 • Materiały i ustroje dźwiękochłonne. Konstrukcje przeciwhałasowe.
 • Aspekty ekonomiczne związane ze zwalczaniem hałasu. Nakłady związane ze zwalczaniem hałasu.
 • Przedsięwzięcia o charakterze budowlanym. Skuteczność likwidacji hałasu.
 • Stosowanie indywidualnych ochron słuchu. Skuteczność likwidacji hałasu.
 • Aktywne zwalczanie hałasu.
 • Ochrona przeciwdźwiękowa środowiska
 • Subiektywna uciążliwość hałasu.
 • Społeczne reakcje na hałas.
 • Uszkodzenia słuchu powodowane hałasem.
 • Modelowanie propagacji dźwięku w przestrzeni otwartej.
 • System monitorowania hałasu - mapy akustyczne.

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku

Prowadząca: prof. Bożena Kostek
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 3 (kierunek: Inzynieria biomedyczna, profil: Elektronika w medycynie)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Wprowadzenie
 • Układ nerwowy, komórka nerwowa
 • Wybrane zagadnienia fizjologii i anatomii słuchu
 • Wybrane metody badania słuchu
 • Aparaty słuchowe, implanty narządu słuchu - ślimakowe i inne
 • Metody dopasowania protez słuchu
 • Wybrane zagadnienia fizjologii i anatomii wzroku
 • Badanie narządu wzroku
 • Kierunki badań i rozwoju protetyki oka

Elektroniczne instrumenty muzyczne

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Szwoch
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 7 (kierunek: EiT, profil: Systemy Multimedialne)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Historia syntezy dźwięku
 • Synteza dźwięków muzycznych - pojęcia podstawowe
 • Metoda subtraktywna - analogowa synteza modularna
 • Metoda addytywna - analogowy sampling
 • Metoda modulacji częstotliwości (FM) - pierwsza metoda cyfrowa
 • Metoda kształtowania fali i metoda zniekształcania fazy
 • Metoda tablicowa - synteza hybrydowa
 • Metoda samplingowa - od syntezy do cyfrowego magnetofonu
 • Metody modelowania fizycznego - matematyczna i falowodowa
 • MIDI w syntezie dźwięku
 • Synteza programowa, standard VSTi, sekwencery i trackery

Inteligentne systemy decyzyjne

Prowadzący: dr inż. Piotr Szczuko, prof. Andrzej Czyżewski:
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 6 (kierunek: EiT, strumień: Telekomunikacja)
wykład: 1 godz., laboratorium: 2 godz., egzamin

 • Zagadnienia wprowadzające. Ogólna charakterystyka metod obliczeniowych z dziedziny "soft computing", uczenia maszynowego i metod kognitywnych. Pojęcie systemu eksperckiego. Podstawy metodologiczne automatycznego odkrywania wiedzy. Odkrywanie wiedzy w bazach danych (data mining). Uczenie się maszyn.
 • Reprezentacja wiedzy - logika rozmyta. Podstawy logiki rozmytej. Wnioskowanie rozmyte. Rozmyte systemy wnioskujące.
 • Uczenie maszynowe I. Drzewa decyzyjne
 • Uczenie maszynowe II - algorytmy genetyczne. Podstawy i charakterystyka algorytmów genetycznych. Podstawowe operatory genetyczne. Operator reprodukcji. Operator crossing-over. Operator mutacji. Obliczenia ewolucyjne. Przykłady zastosowań algorytmów genetycznych.
 • Uczenie maszynowe III - SVM
 • Uczenie maszynowe IV - sieci neuronowe. Sieci jednokierunkowe. Klasyczna postać algorytmu propagacji wstecznej błędu. Metody treningu sieci jednowarstwowej. Metody inicjalizacji wag. Metody doboru współczynników nauki. Dobór optymalnej architektury.
 • Parametryzacja obrazu na potrzeby algorytmów decyzyjnych. Algorytmy decyzyjne będące alternatywą dla sieci neuronowych. AdaBoost, PCA
 • Przetwarzanie języka naturalnego. Etapy analizy językowej. Generowanie tekstu. Szukanie semantyczne. Tłumaczenie maszynowe. Rozumienie języka naturalnego. Rozwiązania dostępnego oprogramowania do przetwarzania języka naturalnego.
 • Zbiory przybliżone. Relacja tożsamości. Niekantorowskie ujęcia teorii zbiorów oraz wybrane logiki nieboole'owskie i ich zastosowania. Elementy teorii Dempstera-Schafera
 • Rozpoznawanie mowy za pomocą ukrytych modeli Markowa.

Multimedialne systemy medyczne

Prowadzący: dr inż. Piotr Odya
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 3 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
seminarium: 1 godz.

 • Zastosowania telekomunikacji w medycynie.
 • Podział współczesnych systemów telemedycznych.
 • Konfiguracje sprzętowe systemów telemedycznych.
 • Specjalistyczne interfejsy komputerowych systemów medycznych.
 • Metody transferu i archiwizacji danych w telemedycynie.
 • Zastosowanie sieci komputerowych i łączności satelitarnej.
 • Systemy informacji medycznej.
 • Odległe i rozległe systemy diagnostyczne.
 • Konsultacje telemedyczne.
 • Wideokonferencje telemedyczne.
 • Metody i narzędzia programowanej terapii - wykorzystanie techniki komputerowej.
 • Operacje medyczne na odległość.
 • Zastosowanie baz danych do rejestracji i monitorowania pacjentów oraz w epidemiologii.
 • Przegląd aplikacji telemedycznych.
 • Przegląd rozwiązań nowoczesnych systemów telemedycznych.
 • Zagadnienia rozwojowe.

Percepcja dźwięków i obrazów

Prowadząca: prof. Bożena Kostek
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 1/2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 2 godz. i egzamin (sem. 1); laboratorium: 2 godz. (sem. 2)

 • Wprowadzenie
  • Zakres przedmiotu
  • Literatura
 • System nerwowy
  • Budowa komórki nerwowej
  • Synapsy
  • Nerw słuchowy i wzrokowy
  • Schemat dróg nerwu słuchowego
 • Anatomia i fizjologia ucha
  • Ucho zewnętrzne
  • Ucho środkowe - budowa i funkcje
  • Ucho wewnętrzne - budowa i funkcje
  • Przetwarzanie sygnałów w narządzie Cortiego
 • Podstawowe właściwości słyszenia
  • Krzywe izofoniczne
  • Głośność dźwięku
  • Wysokość dźwięku
  • Czułość różniczkowa słuchu
  • Słyszenie dźwięków złożonych
  • Pasma krytyczne
  • Zjawisko maskowania
 • Efekty subiektywne
  • Tony subiektywne
  • Słyszenie dudnień
  • Dźwięki różnicowe
 • Audiometria
  • Audiometria subiektywna - badania progowe
  • Audiometria subiektywna - badania nadprogowe
  • Audiometria wysokoczęstotliwościowa
  • Audiometria obiektywna - systematyka badań
  • Emisja otoakustyczna
  • Audiometria komputerowa
 • Właściwości słyszenia dwuusznego
  • Teorie lokalizacji kierunkowej
  • Lokalizacja odległościowa źródeł dźwięku
  • Lokalizacja kierunkowa źródeł dźwięku
 • Elektroniczne protezy słuchu
  • Aparaty słuchowe - charakterystyka
  • Modelowanie wybranych elementów protez słuchu
  • Symulacja akustycznej części protez słuchowych
  • Cyfrowe protezy słuchu
  • Implanty ślimakowe - budowa i strategie działania
  • Metody dopasowania protez
 • Anatomia i fizjologia oka
  • Narząd wzroku
  • Rozdzielczość wzroku
 • Własności widzenia
  • Widzenie kolorów, bezwładność wzroku
  • Percepcja bodźców wzrokowych
 • Metody badania narządu wzroku
  • Badania optometryczne
  • Widzenie stereoskopowe
  • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Elektroniczne protezy wzroku
 • Sprawdzenie wiedzy

Pomiary w technice studyjnej

Prowadzący: dr. inż. Grzegorz Szwoch
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz., egzamin

 • Wprowadzenie
 • Generatory i analizatory pomiarowe
 • Jednostki pomiarowe
 • Parametry toru fonicznego
 • Pomiar charakterystyki częstotliwościowej
 • Pomiary zniekształceń nieliniowych
 • Pomiar poziomu szumu i zakłóceń
 • Inne pomiary - przesłuch i separacja, impedancja, częstotliwość, faza, charakterystyki korektorów częstotliwości i głośności
 • Generatory i analizatory cyfrowe
 • Pomiary w cyfrowym torze fonicznym
 • Pomiary procesorów dynamiki
 • Pomiary przetworników elektroakustycznych
 • Pomiary przestrzeni akustycznych
 • Metody pomiaru w przestrzeni ograniczonej (pomiary quasi-bezechowe)
 • Pomiary toru fonicznego w czasie rzeczywistym (z użyciem wielotonów)
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Metody zobiektywizowanej oceny jakości kodowanych sygnałów fonicznych. Testy PESQ i PEAQ.
 • Metodologia testów odsłuchowych. Analiza wyników testów.

Projekt grupowy

Prowadzący: dr inż. Piotr Szczuko
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 1/2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)

Studenci samodzielnie realizują zadania projektowe.

Serwis projektu grupowego ETI

Projektowanie oprogramowania systemów

Prowadzący: dr inż. Piotr Suchomski
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 1 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 2 godz., projekt: 1 godz.

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów II stopnia (mgr) do wytwarzania oprogramowania na potrzeby realizacji złożonych systemów w zakresie TI. Prezentowane treści szczegółowej będą odnosiły się do następujących środowisk (systemów operacyjnych): Linux (POSIX ­ Portable Operating System Interface for Unix); Windows/.NET; zaś prezentowane rozwiązania (kody programów) będą wykorzystywały następujące języki programowania: C/C++, C#, Java.

 • Wykład wprowadzający: cel przedmiotu, omówienie zagadnień, kryteria zaliczenia; Projektowanie i wytwarzanie złożonych systemów w zakresie Technologii Informacyjnych (TI). Dekompozycja przetwarzania w złożonych systemach TI.
 • Narzędzia pracy grupowej, kontroli wersji kodu, automatycznej generacji dokumentacji oprogramowania oraz rejestrowania i zarządzania informacjami o błędach napotkanych w oprogramowaniu.
 • Specyfikacja i dokumentacja projektowa systemów w zakresie technologii informacyjnych (TI)
 • Konfiguracje uruchomieniowe oprogramowania. Narzędzia wspomagające usuwanie błędów oprogramowania, optymalizację czasu wykonania oraz kontrolę jakości oprogramowania
 • Rola procesów w systemach TI, zarządzanie procesami.
 • Wątki i synchronizacja międzywątkowa.
 • Mechanizmy komunikacji międzyprocesowej.
 • Dostęp do zasobów systemowych i usług (zegary i liczniki czasu, pliki i urządzenia we/wy, zarządzanie pamięcią i zasobami dyskowymi, biblioteki dynamiczne i współdzielone).
 • Komunikacja sieciowa i międzyplatformowa w złożonych systemach TI (gniazda sieciowe, RPC/RMI, platformy middleware).
 • Wykorzystanie bibliotek programistycznych i generatorów gotowych projektów w kontekście wytwarzania oprogramowania systemów.

Przetwarzanie dźwięków i obrazów

Prowadzący: prof. Andrzej Czyżewski
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 5 (kierunek: EiT, strumień: Telekomunikacja)
wykład: 2 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Zagadnienia wstępne. Cyfrowy tor foniczny i wizyjny. Metody i standardy próbkowania i kwantyzacji sygnałów wideofonicznych, konwersja analogowo-cyfrowa.
 • Zaawansowane metody przetwarzania sygnałów – podstawy filtracji, dozowanie, miksowanie, rekonstruowanie, derewerberacja.
 • Specjalne metody przetwarzania dźwięku. Filtracja przestrzenna (beamforming). Rozpoznawanie sygnałów fonicznych.
 • Elementy grafiki komputerowej i jej przetwarzania. Grafika rastrowa i wektorowa.
 • Kompresja obrazu ruchomego. Komponenty wizyjne. Transformacje obrazu wizyjnego. Estymacja ruchu. Nadmiarowość obrazu. Standardy MJPEG, MPEG-1/2/4
 • Zniekształcenia dźwięku i obrazu, ich przyczyny i podstawowe metody ograniczania. Zniekształcenia w dziedzinie analogowej i cyfrowej, zniekształcenia wynikające z kompresji stratnej.
 • Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Analiza obrazu ruchomego. Metody wykrywania ruchomych obiektów (przepływ optyczny, model tła z wykorzystaniem sumy krzywych Gaussa). Detekcja i usuwanie cienia obiektów. Śledzenie ruchomych obiektów w kolejnych ramkach obrazu za pomocą filtrów Kalmana.
 • Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Filtracja obrazu. Dwuwymiarowe filtry liniowe i nieliniowe. Pochodne obrazu. Algorytmy detekcji krawędzi w obrazie. Metody poprawy jakości obrazu. Odszumianie obrazu z wykorzystaniem filtracji nieliniowej. Poprawa jakości tekstu: binaryzacja i wyrównanie histogramu. Filtracja wyostrzająca. Zasady działania algorytmów automatycznego odczytywania tekstu i prezentacja efektów OCR dla obrazów o rożnej jakości. Zasada działania metody superresolution.
 • Filtracja cyfrowa i metody projektowania filtrów cyfrowych. Filtry cyfrowe – klasyfikacja. Stabilność. Wymagania stawiane filtrom cyfrowym. Metody projektowania filtrów cyfrowych FIR: metoda okien, metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości, metoda optymalizacji średnio- kwadratowej, metoda aproksymacji Czebyszewa (algorytm Remeza). Metody projektowania filtrów cyfrowych IIR: metoda niezmienności odpowiedzi impulsowej, metoda transformacji biliniowej, metoda dopasowanej transformacji Z, metoda Yule'a-Walkera. Efekty ograniczonej długości rejestrów – kwantyzacja. Projektowanie filtrów cyfrowych w środowisku MATLAB. Przykłady.
 • Przetwarzanie brzmienia i synteza dźwięku. Kompansja dynamiczna. Sztuczny pogłos. Podstawowe metody cyfrowej syntezy dźwięku.
 • Kodowanie dźwięku w procesie zapisu. Percepcja dźwięku (maskowanie czasowe i widmowe). Kompresja dźwięku. Kodowanie perceptualne.
 • Podstawowe zagadnienia syntezy, przetwarzania i kompresji mowy. Wytwarzanie mowy. Ton krtaniowy. Trakt głosowo-nosowy. Synteza konfiguracyjna i falowodowa. Modelowanie procesów artykulacyjnych. Analiza predykcyjna. Wokodery. Kompresja mowy – przykładowe standardy kodowania: ADPCM-RP, 2.4 kbps LPC Vocoder; 4.8 kbps CELP Coder; 8.0 kbps CS-ACELP Coder.
 • Podstawy automatycznego rozpoznawania mowy. Normalizacja energetyczna i czasowa sygnału mowy. Segmentacja elementów fonetycznych i leksykalnych. Metody parametryzacji mowy. Separowalność parametrów. HMM. Tworzenie słowników referencyjnych. Klasyfikacja systemów rozpoznawania mowy oraz ich przykładowe rozwiązania i zastosowania.

Przetwarzanie sygnałów

Prowadzący: prof. Ewa Hermanowicz (wykład i ćwiczenia), mgr inż. Adam Korzeniewski (ćwiczenia i laboratorium)
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 3 (kierunki: Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria biomedyczna, Automatyka i robotyka)
wykład: 2 godz. i egzamin (sem. 3), ćwiczenia: 1 godz. (sem. 3), laboratorium: 1 godz. (sem. 4)

 • Klasyfikacja sygnałów.
 • Analiza widmowa sygnałów deterministycznych. Przekształcenie całkowe Fouriera.
 • Właściwości całkowego przekształcenia Fouriera. Widmo sygnału analogowego.
 • Dyskretno-czasowe przekształcenie Fouriera DTFT.
 • Właściwości przekształcenia DTFT. Widmo sygnału dyskretnego.
 • Kształtowanie widma przez system liniowy.
 • Dyskretny sygnał zespolony - amplituda, faza i pulsacja chwilowa.
 • Przekształcenie Hilberta sygnału dyskretnego. Zastosowania.
 • Obwiednia zespolona rzeczywistego dyskretnego sygnału pasmowego.
 • Konwersja analogowo-cyfrowa.
 • Konwersja cyfrowo-analogowa.
 • Szum kwantyzacji. Model addytywny.
 • Obliczanie stosunku mocy sygnału do szumu kwantyzacji.
 • Równania różnicowe systemów dyskretnych o skończonej (FIR) i o nieskończonej (IIR) odpowiedzi impulsowej.
 • Schematy strukturalne systemów dyskretnych.
 • Przekształcenie Z.
 • Transmitancja systemu dyskretnego.
 • Systemy dyskretne o skończonej odpowiedzi impulsowej.
 • Systemy dyskretne o nieskończonej odpowiedzi impulsowej.
 • Realizowalność systemu dyskretnego w czasie rzeczywistym, a przyczynowość.
 • Stabilność, minimalnofazowość systemu dyskretnego.
 • Podstawy filtracji cyfrowej. Filtr FIR. Algorytm, struktura.
 • Filtr IIR. Algorytm, struktury. Przykłady projektowania elementarnych filtrów.
 • Dyskretna transformacja Fouriera DFT.
 • Szybka transformacja Fouriera FFT. Zastosowania.
 • Powiązania transformat: DTFT, DFT i Z.
 • Splot dyskretny liniowy.
 • Splot cykliczny. Zastosowania.
 • Wprowadzenie do interpolacji i decymacji.
 • Zastosowania interpolacji i decymacji.

Synteza i obróbka obrazu

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Szwoch
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 3 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz., egzamin

 • Tworzenie opisu sceny trójwymiarowej
 • Cieniowanie obiektów
 • Nakładanie tekstur i operacje przetwarzające tekstury
 • Specjalne efekty graficzne
 • Algorytmy oświetlenia globalnego
 • Rozwiązania sprzętowe i programowe (DirectX, OpenGL, wsparcie dla kart graficznych)
 • Metody tworzenia animacji komputerowych
 • Specjalne algorytmy tworzenia grafiki (stereoskopia, anaglify, fraktale)
 • Tworzenie obrazów o wysokiej rozdzielczości (HDR, DRI)

Systems software design

Wykad prowadzony w języku angielskim / Lecture in English.
Prowadzący/Lecturer: dr inż. Piotr Suchomski.
wykład: 2 godz. / lecture: 2 h

The aim of the course is to prepare second degree (M.Sc.) students to develop software realizing complex IT systems. The content will focus on the following environments: Linux (POSIX); Windows/.NET. The presented solutions (program code) will use the following programming languages: C/C++, C#, Java

 • Introductory lecture: aim of the course, discussion of issues; assessment criteria. Design and manufacture ofcomplex systems in the field ofInformation Technology (IT). Decomposition ofprocessing in complex IT systems.
 • Collaborative development tools; version control; automatic generation of software documentation; management ofinformation on software issues.
 • Software systems specifications and design documentation.
 • Runtime configurations; debugging, profiling & testing tools.
 • Processes in IT systems; process management.
 • Threads, concurrency & synchronization.
 • Interprocess communications services (IPC).
 • Accessing system resources & services (timers, files, I/O devices; memory management; shared libraries).
 • Network communications & distributed systems (sockets, RPC/RMI, middleware platforms).
 • Use of programming libraries & template projects generators in the context od developing software systems.

Systemy i terminale multimedialne

Prowadzący: prof. Andrzej Czyżewski, laboratorium: dr inż. Grzegorz Szwoch
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 6 (kierunek: EiT, strumień: Telekomunikacja)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz., egzamin

 • Usługi w systemach mobilnych 2G-5G, LTE. Wykorzystanie pasma HF. Możliwości świadczenia usług w sieciach dostępowych i w interaktywnych sieciach szerokopasmowych.
 • Zabezpieczanie danych multimedialnych metodą znakowania wodnego.
 • Wideokonferencje. Zasady organizowania, konfiguracja, dobór liczby i rodzaju kanałów transmisyjnych. Terminale wideokonferencyjne. MUD (ang. Multi User Domain) - interaktywne środowiska dla wielu uczestników. Przykładowe systemy: VideoTalks (AT&T).
 • Obiektywne metody pomiaru jakości obrazu.
 • Jakość transmisji multimedialnej. Quality of Service. Jakość dźwięku i obrazu w transmisji - synchronicznej, asynchronicznej oraz izochronicznej. Opóźnienie, jitter, utrata pakietów, błędy sekwencyjne. Metody badania jakości - pomiary obiektywne i subiektywne. Zakłócenia, szumy i zniekształcenia. Pomiary jakości dźwięku. Wyrazistość mowy, zrozumiałość mowy.
 • Systemy operacyjne terminali mobilnych.
 • Technologie ekranów dotykowych i tabletów.
 • Rejestracja i emisja przekazu multimedialnego.
 • Telemedyczne zastosowania terminali mobilnych.
 • Transport przekazu multimedialnego. Szerokopasmowe sieci multimedialne (podstawy, cechy charakterystyczne). Pojęcie usług multimedialnych. Zagadnienia QoS. Dystrybucja treści multimedialnych. Emisja rozsiewcza, strumieniowanie, multicast, transmisja punkt-do-punktu, model komunikacji P2P, redystrybucja przekazu satelitarnego.
 • Multimedialne interfejsy programistyczne API. Przegląd narzędzi dostępnych na różnych platformach.
 • Transmisja multimediów. Wybrane platformy i protokoły. IPv6 (Internet Protocol Version 6) jako protokół usług multimedialnych. VOD (Voice Over Data). Architektura i implementacje: ATM (VoATM) oraz IP (VoIP). Standard H.323. SIP. Multimedia Messaging Service (MMS).
 • Terminale pojazdów

Sztuczna inteligencja w medycynie

Prowadząca: prof. Bożena Kostek
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 2 (specjaność: Informatyka w medycynie)
wykład: 2 godz.; laboratorium: 1 godz.; projekt: 1 godz.

 • Wprowadzenie do wykładu – zakres przedmiotu i literatury
 • Reprezentacja wiedzy. Rodzaje danych i ich wstępna obróbka.
 • Metody akwizycji sygnałów fonicznych.
 • Metody akwizycji sygnałów wizyjnych.
 • Metody parametryzacji i kwantyzacji atrybutów.
 • Deskryptory standardu MPEG 7.
 • Wybrane technologie pozyskiwania wiedzy dla potrzeb baz wiedzy.
 • Reprezentacja wiedzy - logika rozmyta.
 • Wnioskowanie rozmyte: wnioskowanie Mamdaniego i Sugeno.
 • Rozmyte systemy wnioskujące.
 • Reprezentacja wiedzy – logika przybliżona.
 • Systemy wnioskujące oparte na zbiorach przybliżonych. Modelowanie niepewności.
 • Kolokwium
 • Metody uczenia maszyn: omówienie typów uczenia, algorytmów uczenia i struktur uczących się.
 • Uczenie maszynowe – sztuczne sieci neuronowe. Uczenie z nadzorem.
 • Uczenie maszynowe – sztuczne sieci neuronowe. Uczenie z nadzorem. Uczenie bez nadzoru.
 • Uczenie maszynowe – algorytmy genetyczne.
 • Uczenie maszynowe – drzewa decyzyjne.
 • Systemy ekspertowe.
 • Systemy wieloagentowe i inteligencja zespołowa: przegląd zagadnień.
 • Przegląd zastosowań metod sztucznej inteligencji w systemach inżynierii biomedycznej.
 • Przegląd zastosowań metod sztucznej inteligencji w systemach telemedycznych.
 • Przykłady zastosowań systemów inteligentnych w różnych dziedzinach medycyny.
 • Kolokwium

Technika nagłaśniania

Prowadzący: prof. Bożena Kostek, dr inż. Piotr Odya
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 1/2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 2 godz. i egzamin (sem. 1); laboratorium: 1 godz. (sem. 2)

 • Zagadnienia wstępne
  • moc akustyczna źródła dźwięku
  • rozchodzenie się fal akustycznych w otwartej przestrzeni
  • rozchodzenie się fal akustycznych w pomieszczeniach zamkniętych
  • odbicie fali, ugięcie fali
  • chłonność akustyczna
  • odległość graniczna
 • Wybrane charakterystyki akustyki wnętrz i metody ich pomiaru
  • częstotliwości własne pomieszczeń
  • współczynniki odbicia i pochłaniania
  • czas pogłosu
  • poziom zakłóceń
  • izolacyjność akustyczna właściwa
  • izolacyjność akustyczna pomieszczeń
  • charakterystyki czasowe wyznaczane w oparciu o odpowiedź impulsową pomieszczenia
 • Wymagania normowe w zakresie akustyki wnętrz
  • dopuszczalne poziomy zakłóceń
  • zalecenia dotyczące kształtu i objętości pomieszczeń
  • zalecenia dotyczące czasu pogłosu i zrozumiałości słowa
  • kształtowanie warunków pogłosowych
 • Wymagania w odniesieniu do studiów radiowych
  • dopuszczalne poziomy zakłóceń
  • zalecenia dotyczące kształtu i objętości pomieszczeń
  • kształtowanie warunków pogłosowych
 • Zasady projektowania akustyki sal
  • elementy rozpraszające i kierujące dźwięk
  • materiały i ustroje dźwiękochłonne
 • Kryteria oceny sal koncertowych i operowych
  • obiektywizacja ocen subiektywnych wg. Beranka
 • Systemy nagłośnieniowe
  • rodzaje i funkcje,
  • parametry systemów,
  • przykłady architektury i instalacji systemów nagłośnieniowych,
  • przykłady systemów nagłośnieniowych
 • Systemy dogłośnieniowe
  • sale konferencyjne
  • sale teatralne i audytoria
 • Wykorzystanie procedur przetwarzania dźwięku w sytemach nagłośnieniowych i dogłośnieniowych
  • opóźnienia i pogłos,
  • kompresory, limitery,
  • ekspandery, bramki szumowe.
 • Elementy projektowania systemów nagłośnieniowych
  • duże wnętrza,
  • pomieszczenia studyjne,
  • stadiony
 • Przykłady rozwiązań wybranych systemów nagłośnieniowych

Technika rejestracji sygnałów

Prowadzący: dr inż. Piotr Odya
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 7 (kierunek: EiT, profil: Systemy multimedialne)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz., egzamin

 • Wprowadzenie - płyta CD i DVD
 • Obiektywy, kamery, aparaty cyfrowe
 • Przegląd mikrofonów i technik mikrofonowych
 • Budowa studia wizyjno-fonicznego.Tor foniczny w studiu (magnetofony, konsolety, systemy rejestracji dyskowej, procesory efektów i procesory dynamiki, syntetyzery). Interfejsy i złącza
 • Format DV, Kierunki rozwoju, propozycje nowych standardów, systemy wysokiej rozdzielczości
 • Technologia kompresji wizyjnej
 • Znakowanie wodne sygnałów fonicznych i wizyjnych
 • Rodzaje i konstrukcje kart wizyjno-fonicznych
 • Tor wizyjny w studiu (magnetowidy, konsolety wizyjne, systemy rejestracji dyskowej). Synchronizacja urządzeń wizyjno-fonicznych
 • Montaż dźwięku (montaż analogowy, cyfrowy, montaż destrukcyjny i niedestrukcyjny)
 • Obróbka obrazu (przetwarzanie obrazu, grafika wektorowa i rastrowa, filtry, kompresja)
 • Wizyjne systemy montażu liniowego i nieliniowego
 • Zapis magnetyczny, Zapis optyczny i magnetooptyczny
 • Standardy próbkowania fonii i wizji. Formaty plików. Kodowanie protekcyjne i kanałowe.

Technologia nagrań I

Prowadzący: prof. Bożena Kostek, dr inż. Piotr Odya, dr inż. Piotr Suchomski
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Wprowadzenie
 • Ujęcia mikrofonowe obrazu dźwiękowego
  • Style realizacji. Subiektywizm słyszenia
  • Perspektywa akustyczna. Plany dźwiękowe
  • Ujęcia jedno- i wielomikrofonowe
 • Zalecenia dotyczące nagrań: słuchowiska, wywiadu, reportażu, reklamy
 • Zagadnienia reżyserii dźwięku
  • Wybór klimatu akustycznego. Regulowanie dynamiki
  • Dobór mikrofonów
  • Korekcja częstotliwościowa
  • Operowanie pogłosem i opóźnieniami
  • Reżyserowanie nagrań
 • Właściwości źródeł dźwięku
  • Głośność
  • Charakterystyki kierunkowe instrumentów muzycznych
 • Lokalizacja źródeł pozornych
  • Pomieszczenia odsłuchowe
  • Odsłuch stereofoniczny, baza stereofoniczna, kąt bazowy
 • Techniki mikrofonowe
  • Stereofonia natężeniowa - systemy mikrofonowe stereofonii natężeniowej
  • Stereofonia fazowa - systemy mikrofonowe stereofonii fazowej
  • Kryteria oceny jakości systemów stereofonii
  • Ujęcia stereofoniczne dwu- i wielokanałowe - techniki mikrofonowe
  • Miks + mastering
 • Testy odsłuchowe
 • Formy i gatunki produkcji filmowych
  • Charakterystyka gatunków
  • Formy scenariusza w kontekście wybranych typów produkcji
  • Cele i podstawowe zasady montażu
  • Techniki montażu dla wybranych gatunków filmowych
 • Realizacja programu z użyciem wielu kamer
 • Produkcja materiałów stereoskopowych
  • Specyfika realizacji zdjęć
  • Montaż i edycja materiału
  • Formaty zapisu

Technologia nagrań II

Prowadzący: prof. Bożena Kostek (wykład), dr inż. Michał Lech (laboratorium)
Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 2 (specjaność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz., egzamin

 • Wprowadzenie
 • Techniki mikrofonowe - ujęcia stereofoniczne wielokanałowe
 • Systemy stereofonii wielokanałowej
 • Nagrania wielośladowe (wybór klimatu akustycznego, regulowanie dynamiki, korygowanie częstotliwościowe, operowanie pogłosem i opóźnieniami)
 • Realizacja nagrań (zgrywanie nagrań z zapisu wielośladowego, montaż cyfrowy)
 • Tworzenie dźwięku wielokanałowego (ustawienie źródeł w panoramie, wykorzystanie konsolety, wykorzystanie komputera z karta wielokanałową)
 • Techniki mikrofonowe w telewizji (podział w zależności od typu audycji, zasady tworzenia dźwięku wielokanałowego)
 • Realizacja nagrań audio-wideo na żywo (ustawienie kamer i mikrofonów, wykorzystanie miksera wizyjnego)
 • Zaawansowane techniki montażu (postprodukcja)
 • Postprodukcja. Postsynchronizacja i dubbing (sprzęt, zasady tworzenia)

Technologia studyjna

Prowadzący: prof. Bożena Kostek, dr inż. Piotr Odya, dr inż. Michał Lech
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 7 (kierunek: EiT, profil: Systemy multimedialne)
wykład: 1 godz., laboratorium: 1 godz.

 • Wprowadzenie. Zakres przedmiotu
 • Budowa studia wizyjno-fonicznego
 • Przegląd konstrukcji mikrofonów
 • Przegląd konstrukcji głośników i słuchawek
 • Zalecenia dotyczące nagrań form słownych
 • Zalecenia dotyczące nagrań instrumentów muzycznych
 • Zalecenia dotyczące opracowania dźwięku do produktów multimedialnych
 • Plany w nagraniach wideo (dobór planu, wpływ doboru planu na atmosferę ujęcia)
 • Organizacja planu filmowego
 • Techniki oświetlenia planu filmowego
 • Authoring nagrań wizyjno-fonicznych na nośnikach optycznych
 • Podstawowe informacje na temat praw autorskich

Technologie multimedialne

Prowadzący: prof. A. Czyżewski, dr inż. Piotr Odya
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 4 (kierunek: Elektronika i Telekomunikacja)
wykład: 1 godz., laboratorium: 2 godz.

Skrócony program wykładu:

 • Wprowadzenie do technologii multimedialnych. Interfejsy multimodalne.
 • Elementy grafiki komputerowej. Obraz wektorowy i obraz rastrowy. Podstawy kompresji grafiki. Formaty grafiki komputerowej.
 • Podstawy kompresji obrazu ruchomego. Formaty przekazu wideofonicznego.
 • Podstawy kompresji dźwięku. Formaty dźwięku.
 • Dystrybucja treści multimedialnych. Nośniki dźwięku i obrazu
 • Studio multimedialne i rozgłośnia multimedialna
 • Stereoskopia i holografia
 • Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna
 • Rendering graficzny
 • Podstawy animacji grafiki komputerowej
 • Zastosowanie elektroencefalografii (EEG) w technikach multimedialnych
 • Interfejsy multimodalne
 • Metody wyświetlania obrazu
 • Multimedialne bazy danych - nawigacja i wyszukiwanie informacji multimedialnej

Zastosowania procesorów sygnałowych

Prowadzący: mgr inż. Adam Korzeniewski, dr inż. Grzegorz Szwoch, dr inż. Piotr Odya, dr inż. Józef Kotus
Studia stacjonarne 1. stopnia, sem. 5/6 (kierunek: EiT, strumień: Telekomunikacja)
wykład: 1 godz. (sem. 5), projekt 1 godz. (sem. 6)

Program wykładu:

 • Wprowadzenie
 • Procesor sygnałowy i różne architektury PS
 • Architektura typowego PS, systemy wieloprocesorowe, bufor kołowy
 • Szybki splot, przetwarzanie potokowe
 • Liczby stało- i zmiennoprzecinkowe
 • Procesory sygnałowe w cyfrowych aparatach fotograficznych
 • Procesory sygnałowe w aparatach słuchowych
 • Rynek procesorów sygnałowych i współczesne zastosowania
 • Filtry grzebieniowe i akustyczne efekty opóźnieniowe
 • Filtry FIR i IIR
 • Transmisja danych w układach DSP i generacja sygnałów
 • Algorytmy DSP stosowane w telekomunikacji
 • Transformacja Fouriera na procesorze sygnałowym
 • Podsumowanie zagadnień