O Katedrze Systemów Multimedialnych

Dziedziny działalności Katedry

Katedra Systemów Multimedialnych jest jednostką na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Kierownikiem Katedry jest prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski. Zespół Katedry liczy ok. 20 osób, w większości młodych wiekiem.

Działalność naukowa

Tematyka prac badawczych prowadzonych w Katedrze obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych ze współczesnymi technologiami multimedialnymi. Prace naukowe w zakresie technologii dźwiękowych są prowadzone na Wydziale ETI (wcześniej Elektroniki) już od lat 60. ubiegłego stulecia. Powstały w 1982 roku Zakład Inżynierii Dźwięku był pierwszą w Polsce jednostką naukową zajmującą się zagadnieniami związanymi z inżynierią dźwięku. Popularyzacja techniki komputerowej w latach 90. spowodowała rozszerzenie tematyki prac badawczych o cyfrową analizę i przetwarzanie sygnałów dźwiękowych, w tym sygnału mowy i sygnałów muzycznych, a także o multimedialne zastosowania procesorów sygnałowych, akustykę psychofizjologiczną, syntezę dźwięku, telemedycynę, inteligentny monitoring, biometrię i inne zagadnienia. Już na przełomie wieków Katedra zajmowała się zastosowaniem metod uczenia maszynowego do analizy i klasyfikacji sygnałów dźwiękowych.

Gwałtowny rozwój technologii multimedialnych w obecnym stuleciu zainspirował poszerzenie zakresu prac badawczych Katedry o nowe obszary zainteresowań. W 2000 roku dokonano zmiany nazwy jednostki na Katedrę Inżynierii Dźwięku i Obrazu, dołączając do tematyki badawczej zagadnienia dotyczące rejestracji, analizy i przetwarzania sygnałów wizyjnych. W ciągu kolejnych lat zakres zainteresowań Katedry rozszerzono o kolejne tematy związane z multimediami, takie jak: inteligentne metody przetwarzania multimediów, systemy teleinformatyczne, technologie internetowe i inne. Od 2003 roku Katedra funkcjonuje pod obecną nazwą, odzwierciedlającą różnorodność tematyki prac badawczych Katedry, obejmującej zagadnienia związane z dźwiękiem, obrazem, interfejsami multimodalnymi oraz współczesnymi technologiami teleinformatycznymi.

Katedra uczestniczy od wielu lat w projektach i grantach badawczych, finansowanych zarówno przez instytucje krajowe, jak i przez Unię Europejską oraz w licznych projektach współfinansowanych przez przemysł. Doświadczenie i kompetencje pracowników sprawiają, że Katedra jest zapraszana do uczestnictwa w kolejnych projektach badawczych. W Katedrze Systemów Multimedialnych kładzie się duży nacisk na praktyczne wykorzystanie wyników prac badawczych. Świadczą o tym liczne nagrody, uzyskane na wystawach w kraju i za granicą za innowacyjne rozwiązania opracowane w Katedrze, patenty krajowe i światowe na opracowane rozwiązania oraz wdrożenia wyników prac do produkcji. Wiele spośród nich powstało dzięki współpracy naukowej z partnerami takimi jak Intel Technology Poland, Samsung, PKO BP SA, Microsystem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i inne. Wyniki prac badawczych są także publikowane w czasopismach naukowych i prezentowane podczas konferencji naukowych.

Więcej informacji na temat tematów badawczych i realizowanych projektów można znaleźć na stronie Badania naukowe.

Działalność dydaktyczna

Katedra Systemów Multimedialnych prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach programu dwustopniowych studiów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Tematyka przedmiotów obejmuje zagadnienia dotyczące dźwięku, obrazu i technologii multimedialnych. Programy nauczania zostały opracowane w celu dostarczenia studentom wszechstronnej wiedzy dotyczącej multimediów, poczynając od podstawowej wiedzy na temat sygnałów fonicznych i wizyjnych, po etap zapoznawania studentów ze szczegółowymi rozwiązaniami naukowo-technicznymi. Szeroki zakres tematyki zajęć dydaktycznych pozwala przygotować studentów do pracy w różnych obszarach zastosowań technologii multimedialnych. Przedmioty związane z rejestracją i przetwarzaniem dźwięku i obrazu dostarczają wiedzy i praktycznych umiejętności studentom, którzy znajdują zatrudnienie w instytucjach i firmach, takich: jak rozgłośnie radiowe i telewizyjne czy studia nagrań. Zagadnienia dotyczące cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów multimedialnych są przydatne studentom znajdującym zatrudnienie w dużych lub małych przedsiębiorstwach aktywnych na polu informatyki i teleinformatyki, jak np. Intel Technology Poland, czy Microsystem.

Studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja mają pierwszy kontakt z Katedrą na drugim roku studiów pierwszego stopnia, w ramach przedmiotów dostarczających podstawowej wiedzy z zakresu przetwarzania sygnałów i technologii multimedialnych. Studenci, którzy wybiorą strumień Telekomunikacja, otrzymują na trzecim roku studiów wiedzę na temat przetwarzania dźwięku i obrazu, inteligentnych systemów decyzyjnych, systemów i terminali multimedialnych oraz zastosowań procesorów sygnałowych. Podczas czwartego roku studiów, studenci, którzy wybiorą profil dyplomowania Systemy multimedialne prowadzony przez Katedrę, mają możliwość realizacji projektu dyplomowego inżynierskiego w Katedrze Systemów Multimedialnych oraz uzyskania szczegółowej wiedzy na temat technologii studyjnej, techniki rejestracji sygnałów, akustyki środowiska oraz elektronicznych instrumentów muzycznych. Po zrealizowaniu projektu dyplomowego, student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

W ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studenci mogą uczestniczyć w programie dydaktycznym specjalności Inżynieria dźwięku i obrazu, prowadzonej przez Katedrę Systemów Multimedialnych. Podczas pierwszego i drugiego semestru studenci poznają zagadnienia związane z technologią nagrań, techniką nagłaśniania, akustyką mowy, percepcją dźwięku i obrazu oraz pomiarami w technice studyjnej. Trzeci i ostatni semestr studiów obejmuje zagadnienia związane z akustyką muzyczną, grafiką komputerową i multimedialnymi systemami medycznymi. Studenci realizują również wybrany temat pracy dyplomowej. Po zdaniu egzaminu dyplomowego student uzyskuje stopień naukowy magistra.

Studenci zainteresowani pracą badawczą mogą kontynuować naukę w ramach studium doktoranckiego. Pozwala to na realizację tematu badawczego z zakresu prac naukowych Katedry, pod opieką pracownika Katedry, a po przygotowaniu rozprawy i jej obronie – na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Więcej informacji na temat studiów można znaleźć na stronie Dla kandydatów oraz na stronie Wydziału ETI.

Historia Katedry

Szerszy opis historii Katedry można znaleźć w artykule W domach dźwięków i obrazów

1968-Powstaje Zakład Elektrofonii, będący częścią Instytutu Telekomunikacji wchodzącego w skład Wydziału Elektroniki. Głównym inspiratorem powstania Zakładu była doc. Marianna Sankiewicz.
1982-Kierownictwo Zakładu objął doc. Gustaw Budzyński, jednocześnie nastąpiła zmiana nazwy na Zakład Inżynierii Dźwięku. Doc. Budzyński kierował Zakładem przez 9 kolejnych lat, tworząc program pierwszej w kraju i przez długie lata jedynej, specjalności pod nazwą Inżynieria dźwięku.
1985-Zakład Inżynierii Dźwięku zorganizował I Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku, na którym przedstawiono wyniki prac naukowych z tej dziedziny. Od tej pory Sympozjum to organizowane jest co dwa lata przez różne ośrodki naukowe w Polsce.
1991-Nastąpiła reorganizacja Wydziału Elektroniki. Kierownictwo Zakładu objął dr hab. inż. Andrzej Czyżewski. Ponadto dzięki owocnej pracy naukowej wszystkich pracowników Zakładu otrzymano zgodę ze strony władz Audio Engineering Society na utworzenie Polskiej Sekcji tego międzynarodowego towarzystwa naukowego. W ciągu pierwszych dwóch lat jej istnienia jej członkami zostało ponad 150 osób z całego kraju. Kolejne uczelnie krajowe zaczynają realizować specjalności związane z inżynierią dźwięku.
1995-Macierzysty Wydział zmienił nazwę na Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
1995-Doc. Marianna Sankiewicz zostaje wybrana na funkcję Wiceprezydenta międzynarodowego towarzystwa naukowego Audio Engineering Society W Zakładzie powstaje Polska Sekcja Studencka tego towarzystwa naukowego.
1997-Zakład stał się samodzielną jednostką, przekształcając się w Katedrę Inźynierii Dźwięku.
2000-W wyniku poszerzenia zakresu prac badawczych prowadzonych w Katedrze zmieniono jej nazwę na: Katedra Inżynierii Dźwięku i Obrazu.
2003-Prof. Bożena Kostek zostaje wybrania (w 2005 r. ponownie) na funkcję Wiceprezydenta międzynarodowego towarzystwa naukowego Audio Engineering Society
2003-Kierownik Katedry (A. Czyżewski) awansuje na stanowisko prof. zw. PG.
Ponowna zmiana nazwy Katedry - obecna nazwa: Katedra Systemów Multimedialnych.
2012-Powstaje nowa, samodzielna jednostka badawcza: Laboratorium Akustyki Fonicznej. Kierownikiem laboratorium zostaje prof. Bożena Kostek.

Partnerzy

Katedra Systemów Multimedialnych nawiązała współpracę z instytucjami w Polsce i za granicą. Współpraca ta ma dwa zasadnicze cele: rozszerzenie możliwości prowadzenia badań naukowych oraz umożliwienie studentom zdobycia wykształcenia w ramach programu edukacyjnego Katedry oraz podobnych programów w innych instytucjach.

Partnerzy krajowi:

Partnerzy międzynarodowi:

Sekcja Audio Engineering Society

Audio Engineering Society W roku 1991, dzięki staraniom wielu polskich pracowników naukowych, powołano Sekcję Polską Audio Engineering Society. W ciągu pierwszych dwóch lat działalności ponad 150 osób z całej Polski zostało członkami Sekcji. Od tej pory polscy członkowie AES biorą czynny udział w konferencjach Audio Engineering Society, prezentując wyniki swoich prac podczas AES Conventions oraz publikując je w czasopismie AES Journal.