Projekt ADDPRIV - Informacje ogólne

Celem projktu ADDPRIV (Automatic Data relevancy Discrimination for a PRIVacy-sensitive video surveillance) jest poprawa bezpieczeństwa publicznego przez zapewnienie prawa prywatności osobom objętym monitoringiem. Zadanie to, realizowane jest poprzez rozszerzenie funkcjonalności istniejących systemów monitoringu o automatyczną dyskryminację nieistotnych nagrań.

Projekt ADDPRIV związany jest z analizą nagrań pochodzących z systemów monitoringu wizyjnego. Poprzez zastosowanie automatycznych metod, realizowane jest ich oznaczanie jako istotnych, bądź nieistotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. To z kolei, pozwala ograniczyć przestrzeń dyskową konieczną do przechowywania rejestracji, co tym samym prowadzi do zwiększenia prywatności osób znajdujących się na obszarze objętym monitoringiem.

Główne cele projektu ADDPRIV:

  • W ramach projektu ADDPRIV, proponuje się zmniejszenie ilości koniecznych do przechowywania w systemach monitoringu nagrań, a w związku z tym jednoczesną poprawę prywatności
  • Projekt ADDPRIV związany jest z metodami analizy obrazu w celu określenia istotności, z punktu widzenia bezpieczeństwa, nagrań rejestrowanych przez system monitoringu
  • Istotność informacji zawartych w rejestracjach wideo, nie jest związana wyłącznie z detekcją zdarzeń w zadanej kamerze systemu. Opracowaywane w projekcie ADDPRIV metody, pozwalają nie tylko na automatyczne wykrywanie wcześniej zdefiniowanych zdarzeń, ale także na rekonstrukcję trasy przejścia osoby lub osób, z tymi zajściami bezpośrednio związanymi. Zatem, oznaczenie nagrań jako istotnych następuje nie tylko dla wystąpienia danego zdarzenia, ale również w określonym czasie przed i po jego wystąpieniu, w odniesieniu do kamer, w których znajdowały się związane z nim osoby.