Ankieta do badania subiektywnej uciążliwości hałasu
A. Sytuacja osobista
Objaśnienie: Ankieta dotyczy Pana/Pani obecnej sytuacji osobistej i mieszkaniowej.
P?e?:
Wiek:
Wykszta?cenie:
Województwo:
Miasto - liczba mieszka?ców:
Pi?tro, na którym Pani/Pan mieszka:
W jaki sposób usytuowane jest mieszkanie?
W jakiej odleg?o?ci od ?ród?a ha?asu komunikacyjnego?
B. D?wi?ki wewn?trz i wokó? domu w godzinach 600 do 2200
Objaśnienie: Pytania dotycz? ha?asów docieraj?cych do Pana/Pani w domu, ogrodzie czy na balkonie. Pytania nie dotycz? miejsca pracy i innych miejsc poza domem.
1. Jak cz?sto odczuwa Pani/Pan ha?as z nast?puj?cych ?róde? d?wi?ku?
źródłonigdyco najmniej raz w rokuco najmniej raz w miesi?cuco najmniej raz w tygodniucodziennie
Ruch uliczny
Ruch lotniczy
Ruch kolejowy
Przemys?/fabryki
S?siedzi
2. Jak bardzo uci??liwy jest dla Pani/Pana ha?as z nast?puj?cych ?róde??
źródłonieuci??liwy troch? uci??liwyuci??liwydosy? uci??liwybardzo uci??liwy
Ruch uliczny
Ruch lotniczy
Ruch kolejowy
Przemys?/fabryki
S?siedzi
3. Jak cz?sto odczuwa Pani/Pan ha?as z nast?puj?cych ?róde? d?wi?ku?
źródłonigdyco najmniej raz w rokuco najmniej raz w miesi?cuco najmniej raz w tygodniucodziennie
Instalacje w mieszkaniach s?siadów (toaleta, prysznic, pralka, wentylator itp.)
Prace remontowe w mieszkaniach s?siadów np. stukanie m?otkiem, wiertarka
Przyj?cia, g?o?ne rozmowy, ?miechy w mieszkaniu s?siadów
P?acz dziecka w mieszkaniu s?siadów
Radio/TV/muzyka w mieszkaniu s?siadów
Zwierz?ta s?siadów
4. Jak bardzo uci??liwy jest dla Pani/Pana ha?as z nast?puj?cych ?róde??
źródłonieuci??liwy troch? uci??liwyuci??liwydosy? uci??liwybardzo uci??liwy
Instalacje w mieszkaniach s?siadów (toaleta, prysznic, pralka, wentylator itp.)
Prace remontowe w mieszkaniach s?siadów np. stukanie m?otkiem, wiertarka
Przyj?cia, g?o?ne rozmowy, ?miechy w mieszkaniu s?siadów
P?acz dziecka w mieszkaniu s?siadów
Radio/TV/muzyka w mieszkaniu s?siadów
Zwierz?ta s?siadów
C. D?wi?ki nocne w godzinach od 2200 do 600
Objaśnienie: D?wi?ki docieraj?ce z poza mieszkania, gdy k?adzie si? Pan/Pani spa?.
1. Jak cz?sto odczuwa Pani/Pan ha?as w Pa?skiej sypialni z nast?puj?cych ?róde? d?wi?ku?
źródłonigdyco najmniej raz w rokuco najmniej raz w miesi?cuco najmniej raz w tygodniucodziennie
Ruch uliczny
Ruch lotniczy
Ruch kolejowy
Przemys?/fabryki
S?siedzi
2. Jak cz?sto budzi si? Pani/Pan przez ha?as pochodz?cy z nast?puj?cych ?róde??
źródłonigdyco najmniej raz w rokuco najmniej raz w miesi?cuco najmniej raz w tygodniucodziennie
Ruch uliczny
Ruch lotniczy
Ruch kolejowy
Przemys?/fabryki
S?siedzi
3. Jak bardzo uci??liwy jest dla Pani/Pana ha?as w Pa?skiej sypialni z nast?puj?cych ?róde? d?wi?ku?
źródłonigdyco najmniej raz w rokuco najmniej raz w miesi?cuco najmniej raz w tygodniucodziennie
Ruch uliczny
Ruch lotniczy
Ruch kolejowy
Przemys?/fabryki
S?siedzi