Baza bibliograficzna Katedry Systemów Multimedialnych PG
Liczba znalezionych pozycji: 442

Powrót do strony głównej bazy

Pozycja nr 1 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł angielskiAUDIO SIGNAL EQUALIZATION BASED ON IMPULSE RESPONSE OF A LISTENING ROOM AND MUSIC CONTENT REPRODUCED 
Tytuł polskiKoncepcja korekcji sygnału dźwiękowego z uwzględnieniem odpowiedzi impulsowej pomieszczenia i zawartości sygnału. 
CzasopismoZeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 
Wolumin23 
Numer czasopisma
Strony13 - 20 
Rok2018
Numer pozycji bibl.13 
AbstractA research study presents investigations of the influence of the room acoustics on the frequency characteristic of the audio signal playback. First, a concept of a novel spectral equalization method of the room acoustic conditions is introduced. On the basis of the room spectral response, a system for room acoustics compensation based on an equalizer designed is proposed. The system settings depend on music genre recognized automatically. In order to acquire room acoustic characteristics, a series of measurements are performed. The impact of the impulse response on particular genres of music has also been presented. In the analysis of impulse responses, both examples of concert halls, as well as other acoustic spaces were examined. Also, future work on sound correction has been presented. 
Słowa kluczoweequlization, impulse response, music content, smart audio 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 2 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyK. Marciniuk, B. Kostek 
Tytuł angielskiINFLUENCE OF DATA NORMALIZATION ON THE EFFECTIVENESS OF NEURAL NETWORKS APPLIED TO CLASSIFICATION OF PAVEMENT CONDITIONS – CASE STUDY 
Tytuł polskiWpływ normalizacji danych na efektywność treningu i skuteczność sztucznych sieci neuronowych na przykładzie klasyfikacji stanu nawierzchni. 
CzasopismoZeszyty Naukowe Wydziału ETI PG 
Wolumin23 
Numer czasopisma
Strony5 - 12 
Rok2018
Numer pozycji bibl.12 
AbstractIn recent years automatic classification employing machine learning seems to be in high demand for tele-informatic-based solutions. An example of such solutions are intelligent transportation systems (ITS), in which various factors are taken into account. The subject of the study presented is the impact of data pre-processing and normalization on the accuracy and training effectiveness of artificial neural networks in the case of pavement condition classification. First, audio parametrization process is shortly described and then the most commonly used methods of data normalization are recalled. Examples of analyses are shown, along with conclusions on application of neural networks to pavement moisture condition classification. A neural network based on the Java Neuroph library was designed. Training time and the network evaluation efficiency of the data without and with normalization performed were shown and analyzed. As it turns out, the Z-score normalization is the most accurate, and also the fastest one for the dataset gathered. 
StreszczenieAutomatyczna klasyfikacja wykorzystująca algorytmy uczenia maszynowego wymaga zastosowania rozwiązań teleinformatycznych. Przykładem takich rozwiązań są inteligentne systemy transportowe (ITS), w których brane są pod uwagę różne czynniki. Przedmiotem niniejszych badań jest wpływ wstępnego przetwarzania danych i normalizacji na dokładność i skuteczność treningu sztucznych sieci neuronowych w przypadku klasyfikacji stanu nawierzchni. W pierwszej kolejności krótko opisano proces parametryzacji sygnałów fonicznych, a następnie przywołano najczęściej używane metody normalizacji danych. Przedstawiono przykłady analiz wraz z wnioskami dotyczącymi zastosowania sieci neuronowych do klasyfikacji stanu nawierzchni. Zaprojektowano sieć neuronową w oparciu o bibliotekę Neuroph w języku Java. Zbadano czas treningu oraz skuteczność sieci dla danych bez obróbki, oraz stosując opisane metody normalizacji danych.  
Słowa kluczoweneural network, data normalization, pavement condition 
Projekt badawczyINPREDO

Pozycja nr 3 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyK. Marciniuk, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiClassifying type of vehicles on the basis of data extracted from audio signal characteristics 
CzasopismoJ. Acoust. Soc. Amer. 
Wolumin141 
Numer czasopisma
Strony3883 - 3883 
Rok2017
Identyfikator DOIhttps://doi.org/10.1121/1.4988697 
AbstractThe aim of this study is to find and optimize a feature vector for an automatic recognition of the type of vehicles, extracted form an audio signal. First, the influence of weather-based conditions of road surface on spectral characteristic of the audio signal recorded from a passing vehicle in close proximity to the road is discussed. Next, parameterization of the recorded audio signal is performed. For that purpose, the MIRtoolbox, designed for music parameter extraction, is used to obtain a vector of parameters. Correlation analyses are performed to check whether extracted parameters enable to separate selected types of vehicle-associated noise, e.g.: car, truck and motorcycle. Behrens-Fisher statistics is used to find the most suitable parameters that may be contained in the optimized feature vector. The last step is to build a decision system that allows for the automatic classification of a vehicle type. The results of automatic classification of prepared vehicle-noise related samples are shown and discussed. Research was supported by the Polish National Centre for Research and Development within the grant No. OT4- 4B/AGH-PG-WSTKT. 
Słowa kluczoweVEHICLE CLASSIFICATION, AUDIO PROCESSING, PARAMETERS EXTRACTION 
Projekt badawczyINPREDO

Pozycja nr 4 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiAssessment of hearing in coma patients employing auditory brainstem response, electroencephalography, and eye-gaze-tracking 
Tytuł polskiOcena słuchu u pacjentów w śpiączce z wykorzystaniem odpowiedzi słuchowej pnia mózgu, elektroencefalografii i śledzenia wzroku 
KonferencjaAcoustics'17 (Acoustical Society of America) 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBoston, USA 
Data konferencji25.6.2017- 29.6.2017 
Identyfikator DOI10.1121/1.4988794 
UwagiThe Journal of the Acoustical Society of America 141, 3903 (2017) 
AbstractThe results of the study conducted by Tagliaferri et al. in 12 European countries indicate that the ratio of registered brain injury cases in Europe amounts to 150-300 per 100 000 people, with the European mean value of 235 cases per 100 000 people. The project presented in the paper assumes development of a combined metric of patients’ state remaining in coma by intelligent fusion of GCS (subjective Glasgow Coma Scale or its derivatives) with objective data acquired using ABR (Auditory Brainstem Response), EEG (electroencephalography), and EGT (Eye-Gaze-Tracking). Variety of coma patients from cooperating medical care centers were examined. Senses examination involved the assessment of their function by a medical specialist, with special attention paid to hearing tests results obtained with an ABR measuring device. The assessment included speech-based cognitive functions such as comprehension, phonematic hearing and auditory gnosia. Achieved results are discussed in the paper showing that most patients remaining in coma after a severe brain injury have preserved the ability to receive sound stimuli. [The project was partially funded by the Polish National Science Centre on the basis of the decision No. DEC-2014/15/B/ST7/04724.] 
StreszczenieWyniki badania przeprowadzonego przez Tagliaferri et al. w 12 krajach europejskich wskazuje, że stosunek zarejestrowanych przypadków obrażeń mózgu w Europie wynosi 150-300 na 100 000 osób, przy średniej europejskiej wynoszącej 235 przypadków na 100 000 osób. Przedstawiony projekt zakłada opracowanie połączonego wskaźnika stanu pacjentów pozostających w stanie śpiączki poprzez inteligentną syntezę GCS (subiektywna skala Glasgow Coma Scale lub jej pochodne) z obiektywnymi danymi uzyskanymi przy użyciu ABR (Auditory Brainstem Response), EEG (elektroencefalografia), i EGT (Eye-Gaze-Tracking). Badano różnorodność pacjentów w śpiączce ze współpracujących ośrodków opieki medycznej. Badanie zmysłów obejmowało ocenę ich funkcji przez lekarza specjalistę, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań słuchu uzyskanych za pomocą urządzenia pomiarowego ABR. Ocena obejmowała funkcje kognitywne oparte na mowie, takie jak rozumienie, słuch fonemiczny i gnoza słuchowa. Osiągnięte wyniki zostały omówione w artykule pokazującym, że większość pacjentów pozostających w śpiączce po ciężkim uszkodzeniu mózgu zachowało zdolność do odbierania bodźców dźwiękowych. [Projekt był częściowo finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2014/15 / B / ST7 / 04724.] 
Słowa kluczoweurazy mózgowe; śpiączka; badanie słuchu 
Projekt badawczyHCIBRAIN

Pozycja nr 5 
Typ pozycji:patent 
AutorzyB. Kostek, M. Dziubiński 
Tytuł polskiAlgorytmy separacji miksów dźwięków instrumentów muzycznych 
Numer patentu 
Data zgłoszenia23.2.2017 
Uwagirozwiązanie innowacyjne 
StreszczenieZaproponowane zostały cztery algorytmy separacji zmiksowanych dźwięków muzycznych. Na wejście algorytmu separacji podawane były dźwięki zmiksowane w warunkach braku wiedzy na temat rodzaju instrumentów muzycznych składających się na dźwięk zmiksowany. Opisywana metoda bazuje na dekompozycji składowych harmonicznych. Składowe te reprezentowane są jako przebiegi sinusoidalne o zmiennej w czasie fazie, amplitudzie i częstotliwości. Dzięki modelowaniu składowych harmonicznych przy pomocy powyższej reprezentacji, możliwe jest osiągnięcie znacznie większej rozdzielczości czasowoczęstotliwościowej niż w stosowanych do tej pory metodach separacji, bazujących na analizie STFT. Jednym z celów było ponadto opracowanie skutecznego algorytmu detekcji częstotliwości podstawowej dźwięków muzycznych. Jest to jeden z elementów procesu separacji, który wykorzystuje informację o częstotliwości podstawowej miksowanych dźwięków. Zaproponowany został taki algorytm i przebadany na znaczącej reprezentacji dźwięków muzycznych (1000 dźwięków syntetycznych i 567 dźwięków instrumentów akustycznych). Następnie wykazano, że zaproponowany algorytm nie popełnia błędów oktawowych i wyznacza częstotliwość podstawową dźwięku z dokładnością do pojedynczych centów dla całej skali muzycznej (średni błąd estymacji wyniósł 0.0108 % w stosunku do częstotliwości wzorcowej).  
Słowa kluczoweseparacja dźwięków instrumentów muzycznych, miks dźwięków, dekompozycja składowych harmonicznych, detekcja częstotliwości podstawowej, rozdzielczość czasowo-częstotliwościowa 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 6 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, P. Bratoszewski, J. Kotus, M. Szykulski 
Tytuł angielskiAn audio-visual corpus for multimodal automatic speech recognition 
CzasopismoJourn. of Intelligent Information Systems 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony1 - 27 
Rok2017
Numer pozycji bibl.54 
Uwagihttp://dx.doi.org/10.1007/s10844-016-0438-z 
AbstractA review of available audio-visual speech corpora and a description of a new multimodal corpus of English speech recordings is provided. The new corpus containing 31 hours of recordings was created specifically to assist audio-visual speech recognition systems (AVSR) development. The database related to the corpus includes high-resolution, high-framerate stereoscopic video streams from RGB cameras, depth imaging stream utilizing Time-of-Flight camera accompanied by audio recorded using both: a microphone array and a microphone built in a mobile computer. For the purpose of applications related to AVSR systems training, every utterance was manually labeled, resulting in label files added to the corpus repository. Owing to the inclusion of recordings made in noisy conditions the elaborated corpus can also be used for testing robustness of speech recognition systems in the presence of acoustic background noise. The process of building the corpus, including the recording, labeling and post-processing phases is described in the paper. Results achieved with the developed audio-visual automatic speech recognition (ASR) engine trained and tested with the material contained in the corpus are presented and discussed together with comparative test results employing a state-of-the-art/commercial ASR engine. In order to demonstrate the practical use of the corpus it is made available for the public use.  
Słowa kluczoweMODALITY corpus; English language corpus; Speech recognition; AVSR 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 7 
Typ pozycji:książka 
AutorzyA. Kurowski, P. Odya, P. Szczuko, M. Lech, P. Spaleniak, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiMultimodal system for diagnosis and polysensory stimulation of subjects with communication disorders 
WydawcaSpringer Verlag 
Strony47 - 56 
Rok2017
Identyfikator DOI10.1007/978-3-319-60438-1_5 
AbstractAn experimental multimodal system, designed for polysensory diagnosis and stimulation of persons with impaired communication skills or even non-communicative subjects is presented. The user interface includes an eye tracking device and the EEG monitoring of the subject. Furthermore, the system consists of a device for objective hearing testing and an autostereoscopic projection system designed to stimulate subjects through their immersion in a virtual environment. Data analysis methods are described, and experiments associated with classification of mental states during listening exercises as well as audio-visual stimuli are presented and discussed. Feature extraction was based on discrete wavelet transformation and clustering employing the k-means algorithm was designed. All algorithms were implemented in the Python programming language with the use of Open Source libraries. Tests of the proposed system were performed in a Special School and Educational Center in Koś-cierzyna, Poland. Results and comparison with data gathered from the control group of healthy people are presented and discussed. 
Słowa kluczowecommunication disorders, data clustering, EEG, multimodal interfaces, polysensory stimulation 
Projekt badawczyHCIBRAIN

Pozycja nr 8 
Typ pozycji:książka 
AutorzyK. Marciniuk, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiTraffic Noise Analysis Applied to Automatic Vehicle Counting and Classification 
WydawcaSpringer, Multimedia Communications, Services and Security, MCSS 2017 
Strony110 - 123 
Rok2017
Identyfikator DOI10.1007/978-3-319-69911-0_9 
UwagiBest paper 
AbstractProblems related to determining traffic noise characteristics are discussed in the context of automatic dynamic noise analysis based on noise level measurements and traffic prediction models. The obtained analytical results provide the second goal of the study, namely automatic vehicle counting and classification. Several traffic prediction models are presented and compared to the results of in-situ noise level measurements. Synchronized audio recordings were made to determine Sound Quality parameters describing the nature of acquired sound signals. Video recordings and information about the traffic structure using commercially available automatic vehicle detection methods were also collected in order to create ground truth data used for the experiments. 
Słowa kluczoweTraffic noise Audio parametrization Automatic dynamic noise map creation Automatic traffic counting and vehicle recognition  
Projekt badawczyINPREDO

Pozycja nr 9 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Mrozik, A. Kurowski, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiComparison of selected electroencephalographic signal classification methods 
KonferencjaSPA2017 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Application 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony34 - 41 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji20.9.2017- 22.9.2017 
AbstractA variety of methods exists for electroencephalographic (EEG) signals classification. In this paper, we briefly review selected methods developed for such a purpose. First, a short description of the EEG signal characteristics is shown. Then, a comparison between the selected EEG signal classification methods, based on the overview of research studies on this topic, is presented. Examples of methods included in the study are: Artificial Neural Networks, Support Vector Machines, Fuzzy or k-Means Clustering. Similarities and differences between all considered methods of an automatic EEG signal classification with a focus on consecutive stages of such a process are reviewed. Examples of EEG classification, considering various types of usage and target applications along with their effectiveness, are also shown. 
Słowa kluczowebrain-computer interface, EEG signal, EEG signal classification, machine learning 
Projekt badawczyHCIBRAIN

Pozycja nr 10 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Kurowski, J. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiMeasurement and visualization of sound intensity vector distribution in proximity of acoustic diffusers 
Konferencja142nd Audio Engineering Society International Convention 2017, AES 2017 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBerlin, Niemcy 
Data konferencji20.5.2017- 23.5.2017 
AbstractIn this work, we would like to present analyses and visualizations of sound intensity distribution measured in proximity of an acoustic diffuser. Such distribution may be used for estimation of basic acoustic parameters of a diffuser. Measurement is performed with the use of a logarithmic sine sweep which allows for the analysis of waves scattered by the diffuser and rejecting the direct sound signal component. Pressure and sound intensity vector impulse responses are measured simultaneously. The measurement is carried out for a grid of 37 points arranged at equal intervals lying in a semicircle. To investigate the impact of objects evaluated on the sound wave propagation diffusion coefficients and sound intensity vector distributions are then compared. 
Słowa kluczoweacoustic diffuser, room treatment, sound intensity, wave propagation 

Pozycja nr 11 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyG. Korvel, B. Kostek 
Tytuł angielskiVoiceless Stop Consonant Modelling and Synthesis Framework Based on MISO Dynamic System 
Tytuł polskiPropozycja modelu głosek bezdżwięcznych wykorzystująca strukturę MISO (Multiple-Input and Single-Output) 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin42 
Numer czasopisma
Strony375 - 383 
Rok2017
Identyfikator DOI10.1515/aoa-2017-0039 
Uwagipartially Alofon 
AbstractA voiceless stop consonant phoneme modelling and synthesis framework based on a phoneme modelling in low-frequency range and high-frequency range separately is proposed. The phoneme signal is decomposed into the sums of simpler basic components and described as the output of a linear multiple-input and single-output (MISO) system. The impulse response of each channel is a third order quasi-polynomial. Using this framework, the limit between the frequency ranges is determined. A new limit point searching three-step algorithm is given in this paper. Within this framework, the input of the low-frequency component is equal to one, and the impulse response generates the whole component. The high-frequency component appears when the system is excited by semi-periodic impulses. The filter impulse response of this component model is single period and decays after three periods. Application of the proposed modelling framework for the voiceless stop consonant phoneme has shown that the quality of the model is sufficiently good. Acknowledgments: Polish National Commission for UNESCO Scheme (fellowship grant financed by the Ministry of Science and Higher Education) and the Polish National Science Centre, Dec. No. 2015/17/B/ST6/01874 keywords: speech synthesis; consonant phonemes; phoneme modelling framework; MISO system 
Streszczeniesłowa kluczowe: przetwarzanie mowy, synteza mowy, fonem, modelowanie spółgłosek, układ MISO (Multiple-Input and Single-Output). W artykule przedstawiono zagadnienia związane z syntezą mowy, a w szczególności z modelowaniem fonemów z wykorzystaniem liniowej struktury MISO (multiple-input and single-output). W pierwszej kolejności odniesiono się do aktualnego stanu wiedzy w modelowaniu pojedynczych fonemów (w rozważanym przypadku, spółgłosek bezdźwięcznych) oraz przedstawiono matematyczny model wykorzystywany w badaniach. W dalszej części przedstawiono algorytm implementujący zaprojektowaną strukturę oraz wyniki badań, które potwierdzają możliwość generowania syntetycznych o dobrej jakości dźwięku. 
Projekt badawczyALOFON

Pozycja nr 12 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Rosner, B. Kostek 
Tytuł angielskiAutomatic music genre classification based on musical instrument track separation 
Tytuł polskiAutomatyczna klasyfikacja gatunku muzycznego wykorzystująca algorytm separacji dźwięku instrumentó muzycznych 
CzasopismoJourn. of Intelligent Information Systems 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony 
Rok2017
Identyfikator DOIdoi:10.1007/s10844-017-0464-5 
AbstractThe aim of this article is to investigate whether separating music tracks at the pre-processing phase and extending feature vector by parameters related to the specific musical instruments that are characteristic for the given musical genre allow for efficient automatic musical genre classification in case of database containing thousands of music excerpts and a dozen of genres. Results of extensive experiments show that the approach proposed for music genre classification is promising. Overall, conglomerating parameters derived from both an original audio and a mixture of separated tracks improve classification effectiveness measures, demonstrating that the proposed feature vector and the Support Vector Machine (SVM) with Co-training mechanism are applicable to a large dataset. Keywords: Music information retrieval (MIR) Automatic music genre classification Automatic separation of music tracks Support vector machine (SVM) 
StreszczenieCelem artykułu było przedstawienie badań pokazujących czy zastosowanie separacji ścieżek muzycznych w fazie wstępnego przetwarzania wspomaga efektywność procesu automatycznego rozpoznawania gatunków muzycznych. W badaniach wykorzystano maszynę wektorów wspierających (SVM) i bazę danych muzycznych zawierającą kilkadziesiąt tysięcy utworów muzycznych. Słowa kluczowe: informatyka muzyczna, wyszukiwanie informacji muzycznej (MIR), maszyna wektorów wspierających (SVM), klasyfikacja gatunków muzycznych 

Pozycja nr 13 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyD. Koszewski, K. Marciniuk, B. Kostek 
Tytuł polskiBadanie wierności brzmienia dźwięku instrumentów wirtualnych VST/TRTAS 
KonferencjaXVII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET2017 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWarszawa,  
Data konferencji13.10.2017- 15.10.2017 
Numer pozycji bibl.
AbstractThe aim of this study is to check if nowadays virtual instruments (VST/RTAS), based on the sampling of acoustic instruments, allow realistically reproduce sound and articulation of an real instruments. The first part of this study provides sound synthesis methods and an overview of virtual instruments based on a sample synthesis. Practical part concerns arrange pieces of orchestral music tracks, then use VSTi plugins to create appropriate virtual instrument. The work is summarized by performing subjective tests answering the question whether today's virtual instruments can replace real ones. 
StreszczenieTematem referatu jest subiektywne badanie wierności brzmienia instrumentów wirtualnych (VST/TRTAS) wykorzystujących próbkowanie dźwięków rzeczywistych instrumentów muzycznych. Na potrzeby przedstawionej pracy wybrano kilka utworów muzyki orkiestrowej z epoki romantyzmu i klasycyzmu, nagranych przy użyciu instrumentów akustycznych. Następnie zaaranżowano fragmenty tych utworów, wykorzystując do tego instrumenty wirtualne i efekty cyfrowego przetwarzania sygnałów. W kolejnym kroku przeprowadzono testy subiektywne dla próbek oryginalnych i zsyntetyzowanych. W badaniach wzięła udział reprezentatywna grupa słuchaczy, składająca się zarówno z ekspertów pracujących na co dzień przy produkcjach muzycznych, jak i osób niedoświadczonych. Porównano stopień wierności odtworzenia brzmienia i artykulacji instrumentów akustycznych przez instrumenty wirtualne na przykładzie fragmentów zaaranżowanych utworów i ich oryginalnych wersji. Wyniki zostały poddane analizie statystycznej. 
Słowa kluczoweVST, SAMPLING, AUDIO 

Pozycja nr 14 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Spaleniak, A. Kurowski, B. Kostek 
Tytuł polskiWspomaganie komunikacji w procesie neurorehabilitacji z wykorzystaniem śledzenia wzroku i analizy sygnałów EEG 
CzasopismoZeszyty naukowe WE PG 
Wolumin 
Numer czasopisma57 
Strony127 - 130 
Rok2017
StreszczenieW pracy przedstawiono charakterystykę systemu do wspomagania komunikacji w procesie neurorehabilitacji osób w stanie ograniczonej świadomości. Przygotowana aplikacja komputerowa wykorzystuje metodę śledzenia wzroku wspomaganą analizą sygnału EEG. W pracy podano genezę powstania systemu, scharakteryzowano zaimplementowane ćwiczenia oraz pozostałe funkcjonalności, a także zamieszczono wyniki wstępnych badań dokonanych w kilku polskich ośrodkach terapeutycznych. 
Słowa kluczoweneurorehabilitacja, interfejsy HCI, śledzenie wzroku, elektroencefalografia 
Projekt badawczyHCIBRAIN

Pozycja nr 15 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Dorochowicz, A. Majdańczuk, P. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł angielski Classification of musical genres by means of listening tests and decision algorithms 
Konferencja ISMIS 2017 : 23rd International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji26.6.2017- 29.6.2017 
Numer pozycji bibl.24 
AbstractThe paper compares the results of audio excerpt assignment to a music genre obtained in listening tests and classification by means of decision algorithms. A short review on music description employing music styles and genres is given. Then, assumptions of listening tests to be carried out along with an online survey for assigning audio samples to selected music genres are presented. A framework for music parametrization is created resulting in feature vectors, which are checked for data redundancy. Finally, the effectiveness of the automatic music genre classification employing two decision algorithms is presented. Conclusions contain the results of the comparative analysis of the results obtained in listening tests and automatic genre classification. 
Słowa kluczoweMUSIC GENRE CLASSIFICATION, FEATURE EXTRACTION, LISTENING TESTS 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 16 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Hoppe, B. Kostek 
Tytuł polskiStworzenie stereofonicznej ścieżki dźwiękowej do filmu symulującej dźwięk wielokanałowy 
KonferencjaISSET 2017, XVII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji13.10.2017- 15.10.2017 
StreszczenieCelem referatu pracy jest przedstawienie procesu tworzenia stereofonicznej ścieżki dźwiękowej do filmu, symulującej dźwięk wielokanałowy w odsłuchu słuchawkowym. Opracowana symulacja dźwięku wielokanałowego wykorzystuje filtrację HRTF (ang. Head-Related-Transfer-Function). W celu umożliwienia jednoczesnego odsłuchu kilku partii instrumentalnych składających się na ścieżkę dźwiękową stworzona została aplikacja wraz z graficznym interfejsem użytkownika w środowisku Java. Interfejs pozwala użytkownikowi na wybór rozmieszczenia konkretnych partii instrumentalnych w odpowiednich miejscach w przestrzeni dźwiękowej oraz jednoczesny odsłuch wszystkich partii wraz z materiałem filmowym. Symulacja obejmuje dwa systemy odsłuchowe: system kwadrofoniczny oraz system 5.1. Każda partia instrumentalna została przefiltrowana parą filtrów odpowiadających położeniu głośników w powyższych systemach. Aplikacja została skonstruowana w taki sposób, aby użytkownik mógł porównać oba systemy przy takim samym rozmieszczeniu instrumentów, a następnie dokonać zmiany rozmieszczenia instrumentów i ponowny odsłuch. Dodatkowo dodano także możliwość odsłuchu ścieżki dźwiękowej w systemie stereofonicznym. W tej wersji ścieżka dźwiękowa stanowi downmix wszystkich partii instrumentalnych do dwóch kanałów. Na potrzeby ścieżki dźwiękowej został także przygotowany krótki film. W ramach badań zostały przeprowadzone dwie serie testów odsłuchowych. Pierwsza seria testów polegała na ocenie powyższych systemów w kontekście określonych parametrów. Druga seria testów przeprowadzona dla systemów 5.1 i kwadrofonii miała na celu określenie, w jakim stopniu poszczególne partie instrumentalne są poprawnie lokalizowane w przestrzeni.  
Słowa kluczowedźwięki wielokanałowy, odsłuch binauralny, ocena jakości dźwięku 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 17 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Piotrowska, S. Piotrowski, B. Kostek 
Tytuł angielskiA Study on Audio Signal Processed by "Instant Mastering" 
Konferencja142nd Audio Engineering Society Convention 
Numer preprintu9719 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBerlin, Niemcy 
Data konferencji20.5.2017- 23.5.2017 
AbstractAn increasing amount of music produced in home- and project-studios results in development and growth of "automatic mastering services". The presented investigation explores changes introduced to audio signal by various online mastering platforms. A music set consisting of 10 songs produced in small facilities was processed by eight on-line automatic mastering services. Additionally, some laboratory-constructed signals were tested. To determine, whether changes introduced to audio are invariable between trials, every music excerpt was submitted several times. For each sample, parameters related to music characteristics such as timbre, dynamics and loudness were calculated before and after processing. Results obtained enable to discover some of the mechanisms underlying tested automatic mastering services as well as discern similarities and differences between various platforms. 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 18 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, M. Piotrowska, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiComparative Study of Self-Organizing Maps vs. Subjective Evaluation of Quality of Allophone Pronunciation for Nonnative English Speakers 
Konferencja143rd Audio Engineering Society Convention 
Numer preprintu9847 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiNew York, USA 
Data konferencji18.10.2017- 21.10.2017 
AbstractThe purpose of this study was to apply Self-Organizing Maps to differentiate between the correct and the incorrect allophone pronunciations and to compare the results with subjective evaluation. Recordings of a list of target words, containing selected allophones of English plosive consonants, the velar nasal and the lateral consonant, were made twice. First, the target words were read from the list by nine non-native speakers and then repeated after a phonology expert’s recorded sample. Afterwards, two recorded signal sets were segmented into allophones and parameterized. For that purpose, a set of descriptors, commonly employed in music information retrieval, was utilized to determine whether they are effective in allophone analysis. The phonology expert’s task was to evaluate the pronunciation accuracy of each uttered allophone. Extracted feature vectors along with the assigned ratings were applied to SOMs. 
Projekt badawczyALOFON

Pozycja nr 19 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, M. Piotrowska, T. Ciszewski, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiDetermining Pronunciation Differences in English Allophones Utilizing Audio Signal Parameterization 
Konferencja142nd Audio Engineering Society Convention 
Numer preprintu9716 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencji 
Data konferencji20.5.2017- 23.5.2017 
AbstractAn allophonic description of English plosive consonants, based on audio-visual recordings of 600 specially selected words, was developed. First, several speakers were recorded while reading words from a teleprompter. Then, every word was played back from the previously recorded sample read by a phonology expert and each examined speaker repeated a particular word trying to imitate correct pronunciation. The next step consisted in partitioning by editing two recorded sets of words into allophones, then signals were analyzed and subsequently audio excerpts were parametrized. The comparison of two sets of allophones was reinforced by the phonology expert’s assessment of produced speech sounds. Analyses presented in this paper allowed for determining a set of parameters describing an allophone pronunciation. 
Projekt badawczyALOFON

Pozycja nr 20 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, A. Kurowski, P. Szczuko, M. Lech, P. Odya, A. Kwiatkowska 
Tytuł angielskiMultimodal Approach For Polysensory Stimulation And Diagnosis Of Subjects With Severe Communication Disorders 
KonferencjaHCist - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBarcelona, Hiszpania 
Data konferencji8.11.2017- 10.11.2017 
AbstractAn experimental multimodal system, designed for polysensory diagnosis and stimulation of non-communicative subjects, with severe brain injuries is presented. The user interface uses an eye-tracking device and EEG monitoring of the subject. The system is evaluated on 9 patients, data analysis methods are described, and experiments of correlating Glasgow Coma Scale with extracted features describing subjects performance in therapeutic exercises exploiting EEG and eyetracker are presented. Performance metrics are proposed, and k-means clusters used to define concepts for mental states related to EEG and eyetracking activity. Finally, it is shown that the strongest correlations are between the number of detected mental states and GCSe score, and between maximal length of mental state and GCSm. Weaker correlations are reported as well. Moreover an approach to classification of real and imaginary motion of limbs is presented and discussed. Classifiers based on SVM, Artificial Neural Networks, and Rough Sets were trained and accuracy reaching 91% for the real, and up to 100% for the imaginary type of motion was observed. Assessments of communication skills and therapy is possible with the system, already employed in long-term care facility. 
Słowa kluczowecommunication disorders, brain injuries, polysensory stimulation, EEG, electroencephalography, multimodal interfaces, imaginary motion 
Projekt badawczyHCIBRAIN

Pozycja nr 21 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, A. Kurowski, P. Szczuko, M. Lech, P. Odya, A. Kwiatkowska 
Tytuł angielskiMultimodal approach for polysensory stimulation and diagnosis of subjects with severe communication disorders 
CzasopismoProcedia Computer Science 
Wolumin121 
Numer czasopisma 
Strony238 - 243 
Rok2017
Identyfikator DOI10.1016/j.procs.2017.11.033 
AbstractAn experimental multimodal system, designed for polysensory diagnosis and stimulation of non-communicative subjects, with severe brain injuries is presented. The user interface uses an eye-tracking device and EEG monitoring of the subject. The system is evaluated on 9 patients, data analysis methods are described, and experiments of correlating Glasgow Coma Scale with extracted features describing subjects performance in therapeutic exercises exploiting EEG and eyetracker are presented. Performance metrics are proposed, and k-means clusters used to define concepts for mental states related to EEG and eyetracking activity. Finally, it is shown that the strongest correlations are between the number of detected mental states and GCSe score, and between maximal length of mental state and GCSm. Weaker correlations are reported as well. Moreover an approach to classification of real and imaginary motion of limbs is presented and discussed. Classifiers based on SVM, Artificial Neural Networks, and Rough Sets were trained and accuracy reaching 91% for the real, and up to 100% for the imaginary type of motion was observed. Assessments of communication skills and therapy is possible with the system, already employed in long-term care facility. 
Słowa kluczowecommunication disorders, brain injuries, polysensory stimulation, EEG, electroencephalography, multimodal interfaces, imaginary motion 
Projekt badawczyHCIBRAIN

Pozycja nr 22 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, M. Piotrowska, B. Kostek 
Tytuł angielskiAnalysis of allophones based on audio signal recordings and parameterization 
Tytuł polskiOcena wymowy wybranych alofonów na podstawie sparametryzowanych reprezentacji sygnału mowy 
CzasopismoJ. Acoust. Soc. Amer. 
Wolumin141 
Numer czasopisma 
Strony3521 
Rok2017
Identyfikator DOIhttps://doi.org/10.1121/1.4987415 
AbstractThe aim of this study is to develop an allophonic description of English plosive consonants based on recordings of 600 specially selected words. Allophonic variations addressed in the study may have two sources: positional and contextual. The former one depends on the syllabic or prosodic position in which a particular phoneme occurs. Contextual allophony is conditioned by the local phonetic environment. Co-articulation overlapping in time demands a precise determination of allophonic pronunciation in the context of phonemic transcription. The presented study is focused on creation of speech recordings that may serve for the analysis of allophone variation. Two sets of recordings are prepared. The first one consists of words read by the non-native speakers. Tempo of reading is forced by a teleprompter. In the second case, every word is played back from the recordings of the phonology expert and then the speaker repeats a particular word. The last stage is the assessment of recordings by the same expert. Scores assigned by the expert are included as a reference for signal analysis and parametrization. [Research sponsored by the Polish National Science Centre, Dec. No.2015/17/B/ST6/01874.]  
StreszczenieCelem pracy było przygotowanie bazy nagrań wybranych słów, które posłużyły następnie do edycji wybranych alofonów. Nagrania dotyczyły mówców anglojęzycznych, jak również mówców o różnym stopniu znajomości j. angielskiego (w tym drugim przypadku nagrania powtórzone dwukrotnie, za drugim razem z odsłuchem mówcy anglojęzycznego). Kolejnym punktem był opis parametryczny wybranych alofonoów w kontekście automatycznej oceny wymowy. 
Słowa kluczowealofon, baza nagrań, parametryzacja, automatyczna ocena wymowy 
Projekt badawczyALOFON

Pozycja nr 23 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Odya, J. Kotus, M. Szczodrak, B. Kostek 
Tytuł angielskiSound intensity distribution around organ pipe 
Tytuł polskiRozkład natężenia dźwięku wokół piszczałki organowej 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin42 
Numer czasopisma
Strony 
Rok2017
UwagiGrant NCN - partially 
AbstractThe aim of the paper was to compare acoustic field around the open and stopped organ pipes. The wooden organ pipe was located in the anechoic chamber and activated with a constant air flow, produced by an external air-compressor. Thus, long-term steady state response was possible to obtain. Multichannel acoustic vector sensor was used to measure the sound intensity distribution of radiated acoustic energy. Measurements have been carried out on a defined fixed grid of points. A specialized Cartesian robot allowed for a precise positioning of the acoustic probe. Afterwards, the data were processed in order to obtain and visualize the sound intensity distribution around the pipe. The fact of opening or stopping the pipe affects the frequency of the generated sound, the sound pressure level and direction of propagation of acoustic energy. For the open pipe, another sound source was present at the top of the pipe. In this case, the streamlines in front of the pipe are propagated horizontally and in a greater distance from the pipe are directed downwards. For the stopped pipe, the streamlines of the acoustic flow were directed upwards. The results for both pipe types were compared and discussed in the paper. 
StreszczenieCelem przeprowadzonych badań było uzyskanie rozkładu natężenia dźwięku wokół piszczałki organowej. W badaniach wykorzystano czujnik wektorowy oraz robota kartezjańskiego. Pomiary wykonano w komorze bezechowej przy zachowaniu stałego pobudzenia. 
Słowa kluczoweorgan pipe, sound field, sound intensity, cartesian robot 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 24 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyT. Poremski, P. Szymański, B. Kostek 
Tytuł polskiOCENA EFEKTYWNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEGO ZASTOSOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERNETOWEJ 
KonferencjaISSET 2017, XVII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 15 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji13.10.2017- 15.10.2017 
StreszczenieW pracy przedstawiono opracowanie metody oceny efektywności protezowania osób niedosłyszących aparatami słuchowymi. Metoda polega na badaniu ankietowym opartym na kwestionariuszu oceny APHAB uzupełnionym testem rozumienia słów jednosylabowych w polu swobodnym. Uwzględniono dodatkowe kryteria, takie jak: stopień ubytku słuchu, po-miar liczby godzin i dni korzystania z aparatów słuchowych oraz doświadczenia pacjenta. Metoda została opracowana w celu umożliwienia skutecznego pomiaru dużej grupy osób ba-danych w całym kraju. Przygotowano i opracowano internetową aplikację, umożliwiającą przeprowadzenie badania z dowolnego komputera z dostępem do sieci. Zakres badań i pomiarów został wybrany w taki sposób, aby można było z niego korzystać z wykorzystaniem istniejących zasobów personalnych oraz typowego wyposażenia audiologicznego punktów protetycznych. W opracowaniu uwzględniono specyfikę badanych, pośród których dużą grupę stanowią osoby w podeszłym wieku. Metoda bierze zatem pod uwagę charakterystykę najczęściej wy-stępującego otoczenia akustycznego tych osób oraz ich zdolności percepcyjne. W pracy zawarto przegląd istniejących metod oceny efektywności i skuteczności protezowania aparatami słuchowymi, przyjętą metodologię badania oraz wnioski.  
Słowa kluczoweprotezy słuchu, kwestionariusz oceny APHAB (Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit), skuteczność protezowania aparatami słuchowymi 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 25 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, G. Korvel 
Tytuł angielskiRough Sets Applied to Music Informatics 
Tytuł polskiPrzetwarzanie baz muzycznych w oparciu o system wykorzystujący zbiory przybliżone 
KonferencjaDAMSS 2017, 10th International Workshop Data Analysis Methods for Software Systems 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiDruskininkai, Lithuania 
Data konferencji29.11.2017- 1.12.2017 
Uwagihttps://www.mii.lt/damss/index.php?page=program&lang=en 
AbstractIn this presentation music data processing and mining in large databases is investigated based on soft computing methods. First, principles of rule-based classifiers and particularly rough sets are presented, showing their usability in music informatics. Several examples of music processing are shown, including music genre/mood classification, automatic music collection tagging, personal recommendation, composing a playlist, etc. Next, for the purpose of this research study a large number of 30000 audio files divided into different music genres/music mood were gathered to form a database. All files contained in this database were parametrized and resulted in a feature vector of 173 parameters. To reduce the dimensionality of data the correlation analysis was performed. This was then compared to the rough set-based processing of the same feature vectors as such an algorithm produced reducts containing the most promising descriptors in the context of music genre/mood recognition. Classification tests were conducted using the Rough Set Exploration System (RSES), a toolset for analyzing data with the use of methods based on the rough set theory as well as in the WEKA environment with the use of k-Nearest Neighbors (kNN), Bayesian Network (Net) and Sequential Minimal Optimization (SMO) algorithms. All results were analyzed in terms of the recognition rate and computation time efficiency. In conclusion, a potential of rough set-based approach when applied to music informatics was underlined as it offers the possibility to deal with imprecise, vague and indiscernible data objects. 
StreszczenieW pracy przedstawiono kolejne fazy przetwarzania sygnałów muzycznych w kontekście automatycznej klasyfikacji oraz rekomendacji muzyki. W badaniach wykorzystano dedykowany wektor parametrów oraz system RSES, wykorzystujący przetwarzanie w oparciu o zbiory przybliżone. 
Słowa kluczowezbiory przybliżone, informatyka muzyczna, przetwarzanie sygnałów muzycznych 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 26 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyG. Korvel, B. Kostek 
Tytuł angielskiExamining Feature Vector for Phoneme Recognition 
Tytuł polskiAnaliza parametró w kontekście automatycznej klasyfikacji fonemów 
KonferencjaISSPIT 2017, 17th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony257 - 261 
Miejsce konferencjiBilbao, Hiszpania 
Data konferencji18.12.2017- 20.12.2017 
Uwagiczęściowo Alofon, https://drive.google.com/open?id=1ugidXH_qNO9LRWTnkJU6Mbrk4AfTonGw 
AbstractThe aim of this paper is to analyze usability of descriptors coming from music information retrieval to the phoneme analysis. The case study presented consists in several steps. First, a short overview of parameters utilized in speech analysis is given. Then, a set of time and frequency domain-based parameters is selected and discussed in the context of stop consonant acoustical characteristics. A toolbox created for this purpose in the Matlab environment is presented. The next analysis step includes the process of selecting the most discriminating descriptors based on Bron Kerbosch algorithm. It is shown that parameters resulted from this analysis can be used for separation of consonants. Finally, phoneme recognition is performed employing k-NN classifier. Keywords: Phoneme analysis, parametrization, phoneme recognition, k-NN classifier 
StreszczenieW referacie przedstawiono analizę wybranych parametrów w kontekście automatycznej klasyfikacji fonemów. W tym celu dokonano wyboru deskryptorów ekstrahowanych w dziedzinie czasu i częstotliwości, a następnie uzyskany wektor cech poddano optymalizacji za pomocą algorytmu Brona-Kerboscha. W klasyfikacji przykładowych fonemów wykorzystano algorytm kNN. 
Słowa kluczoweAnaliza fonematyczna, parametryzacja, klasyfikacja fonemów, algorytm kNN 
Projekt badawczyALOFON

Pozycja nr 27 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł angielskiIntelligent equalizer solution employing music genre and the room characteristics analysis 
Tytuł polskiInteligentna korekcja sygnału dźwiękowego z uwzględnieniem charakterystyk częstotliwościowych pomieszczenia oraz gatunku muzycznego 
CzasopismoElektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 
Wolumin58 
Numer czasopisma
Strony13 - 17 
Rok2017
Identyfikator DOI10.15199/13.2017.4.3 
Numer pozycji bibl.17 
AbstractThe paper presents an intelligent equalizer solution based on room acoustic conditions and music genre analysis. A series of acoustic characteristic measurements are performed for checking the concept proposed. White noise (reference signal) and audio excerpts belonging to six music genres are utilized as excitation signals in measurements. This results in registration of frequency responses of rooms and reverberation times. Signals recorded in the listener’s receiver position are used to obtain room equalization characteristics. Pilot subjective tests are performed to obtain information on listeners’ preference on spectral characteristics of reproduced music depending on music genre. 
StreszczenieW artykule przedstawiono koncepcję inteligentnego rozwiązania korektora graficznego uwzględniającego warunki akustyczne pomieszczenia oraz gatunek muzyczny. W przeprowadzonych pomiarach właściwości akustycznych badanych pomieszczeń wykorzystano szum biały (sygnał odniesienia) oraz fragmenty sygnałów fonicznych, należących do sześciu gatunków muzycznych. Na podstawie pomierzonej charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia dokonano kompensacji warunków akustycznych w otoczeniu miejsca odsłuchu z uwzględnieniem gatunku muzycznego. Przeprowadzono wstępne testy subiektywne w celu uzyskania informacji w kontekście preferencji słuchaczy reprodukowanej muzyki w zależności od gatunku muzycznego. 
Słowa kluczoweEQUALIZATION, LUFS, MUSIC GENRES, ROOM ACOUSTICS 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 28 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, A. Dorochowicz, A. Majdańczuk, P. Hoffmann 
Tytuł angielski Comparison of classification of musical genre results obtained by subjective tests and decision algorithms. 
Tytuł polskiPorównanie wyników klasyfikacji gatunków muzycznych uzyskanych za pomocą testów subiektywnych i algorytmów uczących się. 
KonferencjaXVI Międzynarodowego Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiRzeszów, Polska 
Data konferencji13.10.2016- 15.10.2016 
Numer pozycji bibl.24 
StreszczenieCelem pracy jest przeprowadzenie testów subiektywnych rozróżniania gatunku muzycznego przez słuchaczy oraz dokonanie automatycznej klasyfikacji gatunków muzycznych przy pomocy wybranych algorytmów uczących się. W pierwszej kolejności przywołano genezę podziału na gatunki muzyczne. W ramach pracy zrealizowana została ankieta internetowa w celu umożliwienia odsłuchu i przypisania próbek dźwiękowych do wybranych gatunków muzycznych za pomocą odpowiednio przygotowanego interfejsu. Dodatkowo, dokonano parametryzacji wybranych utworów muzycznych oraz zbadano skuteczność automatycznej klasyfikacji gatunków muzycznych. W końcowej części porównano wskazania słuchaczy i wyniki klasyfikacji uzyskane za pomocą algorytmów uczących się. 
Słowa kluczoweGatunki muzyczne, k-nn, testy subiektywne, akustyka 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 29 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł polskiEdytor czasopisma  
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin64 
Numer czasopisma1-12 
Strony 
Rok2016
UwagiEdytor czasopisma 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 30 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyK. Kąkol, B. Kostek 
Tytuł angielskiA STUDY ON SIGNAL PROCESSING METHODS APPLIED TO HEARING AIDS 
Tytuł polskiPRZEGLĄD METOD PRZETWARZANIA DŹWIĘKU WYKORZYSTYWANYCH W APARATACH SŁUCHOWYCH 
CzasopismoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 
Wolumin51 
Numer czasopisma 
Strony71 - 76 
Rok2016
Uwagi 2016 
StreszczenieNiniejszy artykuł odnosi się do aktualnego stanu technologii wykorzystywanych w cyfrowych aparatach słuchowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik cyfrowego przetwarzania sygnałów dźwiękowych. W artykule przedstawiono czynniki mające wpływ na efektywność aparatów słuchowych, a także zaprezentowano przykłady nowoczesnych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów. Przedstawiono również przykłady ograniczeń współczesnych aparatów słuchowych oraz kierunki ich rozwoju. Przywołano również pojęcie analizy sceny dźwiękowej (CASA - Computational Auditory Scene Analysis) jako potencjalnej metody do polepszenia jakości odbioru mowy i muzyki w aparatach słuchowych. 
Słowa kluczowecyfrowe aparaty słuchowe; przetwarzanie sygnałów; przetwarzanie wielokanałowe; redukcja szumu i zakłóceń; kompensacja sprzężenia zwrotnego 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 31 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Kąkol, B. Kostek 
Tytuł angielskiA study on signal processing methods applied to hearing aids 
Tytuł polskiPrzegląd algorytmów przetwarzania sygnałów w protezach słuchowych 
KonferencjaSIGNaL PROCESSING algorithms, architectures, arrangements, and applications SPA 2016 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony219 - 224 
Miejsce konferencjiPoznan, Poland 
Data konferencji21.9.2016- 23.9.2016 
UwagiProc. w WoS, www.spaconference.org.pl 
AbstractThis paper presents a short survey on current technology available in hearing aids with a focus on digital signal processing techniques used. First, factors influencing the hearing aid effectiveness are introduced. Then, examples of the present DSP methods and strategies are provided. Also, a description of current limitations of hearing aids and future trends of development are shown. Finally, the notion of computational auditory scene analysis is presented as a possible solution for improving quality of speech and music perception while using a hearing prosthesis. 
StreszczenieReferat przedstawia aktualne trendy technologiczne stosowane w protezach słuchowych oraz algorytmy przetwarzania sygnałów w protezach słuchowych. Pokazano ównież kierunki rozwoju algorytmów stosowanych w protezach słuchowych w kontekście poprawy jakości percpecji sygnałów mowy i muzycznych. 
Słowa kluczowetechnologia protez słuchowych, algorytmy przetwarzania sygnałów w protezach słuchowych, ang. hearing aid technology, signal processing technology in hearing aids 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 32 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiEditor's note  
Tytuł polskiArtykuł wstępny 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin64 
Numer czasopisma12 
Strony960 - 961 
Rok2016
StreszczenieW artykule wstępnym zostały przedstawione aktualne osiągnięcia czasopisma, dotyczące m.in. wydania dwóch specjanych numerów JASEu poświęconych problemom ubytków słuchu związanych ze słuchaniem głośnej muzyki (ang. music-induced hearing disorders) oraz zagadnieniom automatycznego przetwarzania muzyki (ang. intelligent audio processing, semantics, and interaction).  
Słowa kluczoweproblemy uszkodzenia słuchu wywołane słuchniem głośnej muzyki,automatyczne przetwarzanie muzyki 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 33 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Kotus, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielski3D Acoustic Field Intensity Probe Design and Measurements 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin41 
Numer czasopisma
Strony701 - 711 
Rok2016
UwagiDOI: 10.1515/aoa-2016-0067 
AbstractThe aim of this paper is two-fold. First, some basic notions on acoustic field intensity and its measurement are shortly recalled. Then, the equipment and the measurement procedure used in the sound intensity in the performed research study are described. The second goal is to present details of the design of the engineered 3D intensity probe, as well as the algorithms developed and applied for that purpose. Results of the intensity probe measurements along with the calibration procedure are then contained and discussed. Comparison between the engineered and the reference commercial probe confirms that the designed construction is applicable to the sound field intensity measurements with a sufficient effectiveness. 
Słowa kluczoweSOUND INTENSITY;SOUND INTENSITY MEASUREMENTS;SOUND INTENSITY PROBE 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 34 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, P. Odya, P. Suchomski 
Tytuł angielskiLoudness Scaling Tests In Hearing Problems Detection 
Tytuł polskiSkalowanie głośności oparte na percepcji kategorii głośności 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin41 
Numer czasopisma
Strony637 - 648 
Rok2016
UwagiDOI 10.1515/aoa-2016-0061 
AbstractThe main goal of this research study is focused on creating a method for loudness scaling based on categorical perception. Its main features, such as: way of testing, calibration procedure for securing reliable results, employing natural test stimuli, etc., are described in the paper and assessed against a procedure that uses 1/2-octave bands of noise (LGOB) for the loudness growth estimation. The Mann-Whitney U-test is employed to check whether the proposed method is statistically equivalent to LGOB. It is shown that loudness functions obtained in both methods are similar in the statistical context. Moreover, the band-filtered musical instrument signals are experienced as more pleasant than the narrow-band noise stimuli and the proposed test is performed in a shorter time. The method proposed may be incorporated into fitting hearing strategies or used for checking individual loudness growth functions and adapting them to the comfort level settings while listening to music. 
StreszczenieGłównym celem niniejszej pracy badawczej było stworzenie metody skalowania głośności opartej na percepcji kategorii głośności. W artykule opisane główne cechy metody, takie jak: sposób badania, procedura kalibracji, bodźce testowe. Dokonano także porównania z klasyczną metodą LGOB. Użytu w tym celu testu Manna-Whitneya. Wykazano, że funkcje skalowania głośności uzyskane dla obu metod są zbliżone statystycznie. Ponadto filtrowane sygnały instrumentów muzycznych są wskazywane jako przyjemniejsze niż próbki szumu wąskopasmowego. 
Słowa kluczoweskalowanie głośności, diagnostyka słuchu, audiologia  
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 35 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Marciniuk, A. Kurowski, B. Kostek 
Tytuł angielskiAnalysis of soundscape recordings in close proximity to the road in changeable wather conditions 
Tytuł polskiANALIZA SYGNAŁÓW FONICZNYCH W NAGRANIACH POJAZDÓW W ZMIENNYCH WARUNKACH POGODOWYCH 
Konferencja16th International Symposium on New Trends in Audio and Video 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiRzeszów, Polska 
Data konferencji13.10.2016- 15.10.2016 
AbstractThe acoustic vehicle sensing is the least invasive type of traffic detection. Also, acoustic-based vehicle detection technology is insensitive to precipitation and can operate in low light level. Therefore, this kind of method may be used for automatic detection of the vehicle passage events. It can also be employed for measurements of a vehicle speed and the vehicle assignment to the particular category. In this paper the results of the experiment that evaluate the impact of the wet pavement on the noise pattern analyzed in frequency domain are presented. The observations take place in a few locations in different weather conditions. Video recordings were also made for a better speed determination. 
StreszczenieAkustyczna detekcja pojazdów jest najmniej inwazyjnym sposobem kontroli natężenia ruchu pojazdów w miastach. Charakteryzuje się również odpornością na warunki oświetleniowe i pogodowe. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki parametryzacji sygnałów fonicznych dla dźwięków przejazdów pojazdów w kontekście zmian warunków atmosferycznych. W ramach badań przeprowadzono rejestrację wideofoniczną pojazdów w kilku wybranych lokalizacjach, między innymi dla drogi ekspresowej oraz dróg o niższym natężeniu pojazdów. Sesje nagraniowe prowadzone były przy różnych warunkach atmosferycznych, z uwzględnieniem różnic w widmie sygnału fonicznego dla jezdni mokrej i suchej.  
Słowa kluczoweBRON-KERBOSCH ALGORITHM, FIELD RECORDINGS, LOW-LEVEL FEATURES, MIR-TOOLBOX, VEHICLE-ASSOCIATED NOISE 
Projekt badawczyINPREDO

Pozycja nr 36 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski , K. Marciniuk, B. Kostek 
Tytuł angielskiDynamic Road Traffic Density Estimation Employing Noise Mapping with the Use of Grid Supercomputing 
Tytuł polskiSzacowanie natężenia ruchu drogowego z zastosowaniem tworzenia map hałasu przy zastosowaniu gridu superkomputerowego 
CzasopismoJ. Acoust. Soc. Amer. 
Wolumin139 
Numer czasopisma
Strony2006 - 2006 
Rok2016
Identyfikator DOI10.1121/1.4949894 
Uwagihttp://dx.doi.org/10.1121/1.4949894 
AbstractA noise prediction model of a large city agglomeration was elaborated in order to allow for a dynamic road traffic density estimation in vehicular networks. The implemented application adopts the model fed with traffic noise data based on frequently refreshed LDEN levels. Calculations were made with the use of the numerical model developed for his purpose and then implemented on the PL-Grid supercomputing infrastructure. Data obtained through supercomputing and through the use of a standard noise map computing software were collated with measured levels acquired from the acoustic city monitoring system and then analyzed. The comparison performed afterwards shows a relatively good accuracy of the developed model. The numerical model of traffic noise and its main sources are briefly characterized. A full day dynamic noise map can be browsed as a set of 24 noise maps, one for each hour of the day which in turn allows for vehicular traffic density estimation based exclusively on acoustical data. 
Słowa kluczoweRuch drogowy; hałas 
Projekt badawczyINPREDO

Pozycja nr 37 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, A. Górski 
Tytuł angielskiMethod and Application of Auditory-Visual Attention Training 
Tytuł polskiMetoda audiowizualnego treningu uwagi i jej zastosowanie  
CzasopismoJ. Acoust. Soc. Amer. 
Wolumin139 
Numer czasopisma
Strony1993 - 1993 
Rok2016
Uwagi http://dx.doi.org/10.1121/1.4949836 
AbstractThe main idea underlying the proposed attention training is to perform stimulation of the hearing and sight senses employing digital signal processing algorithms controlled by electroencephalography signals. The auditory and visual stimuli are designated to force the perception through hearing and sight senses by the appropriate hemisphere. The applied speech modification uses a non-uniform real-time speech stretching algorithm. The video content retrieval showing the speaker's face is slowed down, accordingly. Research experiments employed subjects with central auditory and visual processing disorders revealing severe communication difficulties. The effectiveness of the proposed method has been shown using formal attention focus tests. It was demonstrated that the proposed method of attention training helps improve speech understanding and reading skills in examined subjects. [Research sponsored by the Polish National Science Centre, Dec. No. DEC-2014/15/B/ST7/04724.] 
Słowa kluczoweAttention training; Audio; Video 
Projekt badawczyHCIBRAIN

Pozycja nr 38 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, M. Szykulski, T.E Ciszewski 
Tytuł angielskiBuilding Knowledge for the Purpose of Lip Speech Identification 
Tytuł polskiPrzygotowanie bazy w celu indentyfikacji wizemów 
KonferencjaMISSI 2016, 10th International Conference on Multimedia & Network Information Systems 
Numer preprintu 
Numer10 
Wolumin506 
Strony3 - 14 
Miejsce konferencjiWrocław, Polska 
Data konferencji14.9.2016- 16.9.2016 
Uwagilink: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43982-2_1 Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer Verlag,  
AbstractConsecutive stages of building knowledge for automatic lip speech identification are shown in this study. The main objective is to prepare audio-visual material for phonetic analysis and transcription. First, approximately 260 sentences of natural English were prepared taking into account the frequencies of occurrence of all English phonemes. Five native speakers from different countries read the selected sentences in front of three cameras. Video signals, synchronized with audio, were registered and then analyzed. Encountered problems related to video registration and results achieved are discussed. Słowa kluczowe: audio-visual speech recognition · AVSR · thermovision · stereovision · Time-of-Flight · phonetic transcription 
StreszczenieW publikacji przedstawiono kolejne kroki związane z przygotowaniem bazy wideo-fonicznych nagrań mowy. W pierwszej kolejności zaproponowano materiał językowy do nagrań w kontekście analizy leksykalnej występowania fonemów w j. angielskim. Nagrano pięć osób z wykorzystaniem trzech kamer i jednoczesną rejestracją dźwięku. Przedstawiono i przedyskutowano przykłady analiz nagranego materiału wideo-fonicznego. indeksowanie: Web of Science, IEEE Xplore, Google Scholar, Springerlink, ISI Proceedings, SCOPUS 
Słowa kluczowefoniczno-wizyjne rozpoznawanie mowy (ang. audio-visual speech recognition - AVSR, transkrypcja fonetyczna, baza nagrań AVSR 
Projekt badawczyALOFON

Pozycja nr 39 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski , B. Kostek 
Tytuł angielskiA Study in Experimental Methods of Human-Computer Communication for Patients After Severe Brain Injuries 
Tytuł polskiStudium metod komunikacji człowiek-komputer dla pacjentów po ciężkich urazach mózgu 
Konferencja4th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO) 2016 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiGranada, Spain 
Data konferencji20.4.2016- 22.4.2016 
UwagiRozdział w książce Bioinformatics and Biomedical Engineering Volume 9656 of the series Lecture Notes in Computer Science pp. 689-703 
AbstractExperimental research in the domain of multimedia technology applied to medical practice is discussed, employing a prototype of integrated multimodal system to assist diagnosis and polysensory stimulation of patients after severe brain injury. The system being developed includes among others: eye gaze tracker, and EEG monitoring of non-communicating patients after severe brain injuries. The proposed solutions are used for collecting and analyzing patients’ responses and interactions induced by the multimodal stimulation, resulting in assessing the influence of stimuli on increase of patient’s cognitive and communicative functions with the use of intelligent data analysis methods. 
Słowa kluczoweHuman Computer Interface; Coma; Brain Injuries 
Projekt badawczyHCIBRAIN

Pozycja nr 40 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, S. Laskowski, K. Mizgier 
Tytuł angielskiModeling and Designing Acoustical Conditions of the Interior – Case Study 
Tytuł polskiModel i symulacja warunków akustyki wnętrza - przykład 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin41 
Numer czasopisma
Strony473 - 484 
Rok2016
Uwagidoi:10.1515/aoa-2016-0044 
AbstractThe primary aim of this research study was to model acoustic conditions of the Courtyard of the Gdańsk University of Technology Main Building, and then to design a sound reinforcement system for this interior. First, results of measurements of the parameters of the acoustic field are presented. Then, the comparison between measured and predicted values using the ODEON program is shown. Collected data indicate a long reverberation time which results in poor speech intelligibility. Then, a thorough analysis is perform to improve the acoustic properties of the model of the interior investigated. On the basis of the improved acoustic model two options of a sound reinforcement system for this interior are proposed, and then analyzed. After applying sound absorbing material it was noted that the predicted speech intelligibility increased from bad/poor rating to good category. słowa kluczowe: acoustic field analysis and modeling; acoustic conditions measurements and analysis; sound reinforcement system design 
StreszczenieCelem artykułu było przygotowanie modelu akustyki wnętrza Dziedzińca Politechniki Gdańskiej, a następnie zaprojektowanie systemu nagłośnieniowego przeznaczonego dla tego wnętrza. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i porównano je z wynikami symulacji przeprowadzonej w środowisku Odeon. W dalszej kolejności zaproponowano warianty adaptacji akustycznej oraz przedstawiono projekt systemu nagłośnieniowego.  
Słowa kluczoweanaliza akustyki wnętrza, pomiary akustyczne, analiza warunków akustyki wnętrz, system nagłośnienia 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 41 
Typ pozycji:patent 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, G. Bogdanis, W. Sudomir 
Tytuł polskiSposób i układ do weryfikacji tożsamości użytkownika w systemach informatycznych, zwłaszcza w systemach bankowych 
Numer patentuP.416349 
Data zgłoszenia1.3.2016 
Słowa kluczoweBIOMETRICS, DYNAMIC SIGNATURE, FINGER / HAND VEIN, MULTIMODAL IDENTIFICATION, VERIFICATION 
Projekt badawczyIDENT

Pozycja nr 42 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, G. Bogdanis, B. Kostek, M. Lech, P. Bratoszewski, P. Hoffmann 
Tytuł angielskiAutomatic verification of banking clients based on multimodal biometrics 
KonferencjaBiometrics 2016 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiLondyn , Wielka Brytania 
Data konferencji18.10.2016- 20.10.2016 
AbstractWithin the scope of the IDENT project – a Multimodal biometric system for bank client identity verification developed within the NCBiR Applied Research Program, a multimodal technology is currently in development, improving biometric systems used to date through integration and intelligent application of innovative – new and already known biometric methods in form of an intelligent, multimodal bank stand. In the multimodal stand, the authors decided to use the following modalities: - dynamic signature based on multidimensional analysis, applied with a wireless pen with sensors, developed and built in the Department of Multimedia Systems - face contour registered with the use of laser photogrammetry - audio verification of identity with the use of free speech - video verification of identity - verification with the use of blood vessel distribution, based on hand analysis in infrared light A central element of the stand is a Biometric Hub, which functions as a modality integrator. Signals registered with the use of biometric sensors are parameterized by the Biometric Hub and then transferred to a Biometric Server, where the assessment and comparison of samples are performed. Control of the stand takes place via the Biometric Server, which supervises the process of biometric sampling. All activities performed in the stand are simultaneously performed on the Biometric Hub and on the consultant’s computer, and the results of operation of the stand are visible on the screens of the consultant and of the customer. Activities performed in the stand are registered in a biometric database. The basic functionality consists of enabling the collection of biometric samples, which in the next step serve for identity verification. Biometric data collected while the stand is operating are saved on a Biometric Server. Through global storage of biometric patterns, it is possible to confirm the identity of a customer in any bank unit taking part in the development of an Experimental, Distributed Biometric Lab. After the process of collecting biometric patterns is completed, the customer and the consultant are asked to share their opinions in a survey integrated with the software of the stand. According to the project execution plan, it is planned to build and launch 100 stands described above in 60 units of the PKO BP Bank. As all those stands are going to communicate with a central server, this will lead to the creation of a certain Distributed Bank Biometrics Laboratory.  
Słowa kluczoweBIOMETRICS, DYNAMIC SIGNATURE, FINGER / HAND VEIN, MULTIMODAL IDENTIFICATION, VERIFICATION 
Projekt badawczyIDENT

Pozycja nr 43 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Szykulski, P. Bratoszewski, J. Kotus, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł polski KORPUS MOWY ANGIELSKIEJ DO CELÓW MULTIMODALNEGO AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA MOWY 
CzasopismoPrzegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 
Wolumin 
Numer czasopisma8-9 
Strony 
Rok2016
Uwagidoi:10.15199/59.2016.8-9.74 
AbstractAn audiovisual corpus containing 31 hours of English speech recordings is presented. The new corpus was created in order to assist the development of audiovisual speech recognition systems (AVSR). The corpus includes high-framerate stereoscopic video streams and audio recorded by both microphone array and a microphone built in a mobile computer. Owing to the inclusion of recordings made in noisy conditions, the corpus can be used to assess the robustness of speech recognition systems in the presence of acoustic noise. 
StreszczenieW referacie zaprezentowano audiowizualny korpus mowy zawierający 31 godzin nagrań mowy w języku angielskim. Korpus dedykowany jest do celów automatycznego audiowizualnego rozpoznawania mowy. Korpus zawiera nagrania wideo pochodzące z szybkoklatkowej kamery stereowizyjnej oraz dźwięk zarejestrowany przez matrycę mikrofonową i mikrofon komputera przenośnego. Dzięki uwzględnieniu nagrań zarejestrowanych w warunkach szumowych korpus może być wykorzystany do badania wpływu zakłóceń na skuteczność rozpoznawania mowy. 
Słowa kluczoweROZPOZNAWANIE MOWY, KORPUS MODALITY, AVSR 
Projekt badawczyALOFON

Pozycja nr 44 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Kurowski, J. Kotus, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiNumerical modeling of sound intensity distributions around acoustic transducer 
Konferencja140th Audio Eng. Society Convention 
Numer preprintu9525 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 10 
Miejsce konferencjiParyż, Francja 
Data konferencji4.6.2016- 7.6.2016 
AbstractThe aim of this research study is to measure, simulate and compare sound intensity distribution generated by the acoustic transducers of the loudspeaker. The comparison of the gathered data allows for validating the numerical model of the acoustic radiation. An accurate model of a sound source is necessary in mathematical modeling of the sound field distribution near the scattering obstacles. An example of such obstacle is a human head. Preparation of a robust mathematical model of the sound field generated by a loudspeaker is one of the important factors in simulation of sound waves scattering by the human head. The numerical model is developed for the purpose of this kind of research. 
Słowa kluczoweanechoic chamber, boundary element method, sound intensity, electroacoustic transducers, computer simulation 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 45 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, M. Plewa 
Tytuł angielskiRough Sets Applied to Mood of Music Recognition  
Tytuł polskiWnioskowanie przybliżone w zastosowaniu do przetwarzania danych muzycznych 
KonferencjaFederated Conference on Computer Science and Information Systems 
Numer preprintu 
Numer 
WoluminISBN 978-83-60810-90 
Strony71 - 78 
Miejsce konferencjiGdansk, Poland 
Data konferencji11.9.2016- 14.9.2016 
Uwagi http://dx.doi.org/10.15439/2016F548 
AbstractWith the growth of accessible digital music libraries over the past decade, there is a need for research into automated systems for searching, organizing and recommending music. Mood of music is considered as one of the most intuitive criteria for listeners, thus this work is focused on the emotional content of music and its automatic recognition. The research study presented in this work contains an attempt to music emotion recognition including audio parameterization and rough sets. A music set consisting of 154 excerpts from 10 music genres was evaluated in the listening experiment. This may be treated as a ground truth. The results achieved indicated a strong correlation between subjective results and objective descriptors and on that basis a vector of parameters related to mood of music was created. On the other hand, rough set-based processing was applied to derive reducts containing the most promising features in the context of mood recognition, as well as confusion matrices of the mood recognition. Both approaches indicate strong relationship between objective descriptors and subjective evaluation of mood of music. 
StreszczenieDane: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 8, pages 71–78 (2016). Proc. w WoS W referacie przedstawiono zagadnienia związane z automatycznym przetwarzaniem nastroju w muzyce za pomocą zbiorów przybliżonych. W eksperymentach wykorzystano próbki sygnałów muzycznych należących do 10 gatunków muzycznych. Badania objęły porównanie wyników analiz z przetwarzania przybliżonego z wynikami testów subiektywnych.  
Słowa kluczowezbiory przybliżone, nastrój w muzyce, automatyczne rozpoznawanie danych muzycznych; ang. rough sets, mood of music, automatic music recognition 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 46 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, P. Szczuko, J. Kotus, M. Szczodrak, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiGuitar String Sound Retrieved from Moving Pixels 
KonferencjaSpring (171st) 2016 Meeting of the Acoustical Society of America 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 8 
Miejsce konferencjiSalt Lake City, USA 
Data konferencji23.5.2016- 27.3.2016 
AbstractThe aim of this study was to develop a method of visual recording and analyzing the vibrations of guitar strings using high-speed cameras and dedicated video processing algorithms. The recording of a plucked string reveals the way in which the deformations propagate, composing the standing and travelling wave. The paper compares the results for a few selected models of classical and acoustic guitars, and it involves processing the vibration image into to the sound recording. The sound reconstructed in this way is compared with the sound recorded synchronously with the reference measurement microphone. 
Słowa kluczoweACOUSTIC GUITAR, FAST CAMERAS, VIBRATION ANALYSIS 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 47 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyK. Łopatka, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiImproving listeners' experience for movie playback through enhancing dialogue clarity in soundtracks 
Tytuł polskiPoprawa jakości odbioru multimediów poprzez zwiększenie wyrazistości dialogów w ścieżce dźwiękowej 
CzasopismoDigital Signal Processing 
Wolumin48 
Numer czasopisma 
Strony40 - 49 
Rok2016
Uwagidoi:10.1016/j.dsp.2015.08.015, opublikowano online 8.09.2015 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105120041500264X 
Abstracthis paper presents a method for improving users' quality of experience through processing of movie soundtracks. The dialogue clarity enhancement algorithms were introduced for detecting dialogue in movie soundtrack mixes and then for amplifying the dialogue components. The front channel signals (left, right, center) are analyzed in the frequency domain. The selected partials in the center channel signal, which yield high disparity between left and right channels, are detected as dialogue. Subsequently, the dialogue frequency components are boosted to achieve an increased dialogue intelligibility. Techniques for reduction of artifacts in the processed signal are also introduced. It is done through smoothing in the time domain and in the frequency domain, applied to reduce unpleasant artifacts. The results of objective and subjective tests are provided, which prove that an increased dialogue intelligibility is achieved with the aid of the proposed algorithm. The algorithm is particularly applicable in mobile devices while listening in changing conditions and in the presence of noise. 
StreszczenieW artykule przedstawiono sposób poprawy percypowanej jakości multimediów (Quality of Experience) poprzez przetwarzanie ścieżek dźwiękowych filmów. Wprowadzono algorytm poprawy wyrazistości dialogów filmowych. Sygnały z kanałów przednich (lewy, prawy, środkowy) są analizowane w dziedzinie częstotliwości. Wybrane składowe częstotliwościowe, które wykazują dużą dysparycję pomiędzy kanałem środkowym a kanałami bocznymi, są zidentyfikowane jako związane z dialogiem i wzmocnione w celu zwiększenia wyrazistości mowy. Opisano techniki redukcji artefaktów w przetworzonym sygnale. Polegają one na wygładzaniu w dziedzinie czasu i częstotliwości. Przedstawiono wyniki testów obiektywnych oraz subiektywnych. które potwierdzają, że dzięki zastosowaniu zaproponowanego algorytmu osiąga się zwiększoną wyrazistość mowy. Algorytm znajduje zastosowanie zwłaszcza przy odsłuchu w zmiennych warunkach w obecności zakłóceń zewnętrznych. 
Słowa kluczowe Dialogue clarity; Center channel extraction; Speech processing; 5.1 downmix; Quality of experience 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 48 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielski3D acoustic field intensity probe design and measurements 
KonferencjaXVII International Conference Noise Control 2016 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiGniew, Polska 
Data konferencji22.5.2016- 25.5.2016 
AbstractThe aim of this paper is two-fold. First of all, some basic notions on acoustic field intensity and its measurement are shortly recalled. Then, the equipment and the measurement procedure used in the sound intensity in the performed research study are described. The second goal is to present details of the design of the engineered 3D intensity probe, as well as algorithms developed and applied. Results of the intensity probe measurements along with the calibration procedure are then contained and discussed. Comparison between the engineered and the reference commercial probe confirm that the designed construction is applicable to sound field intensity measurements with a sufficient effectiveness. 
Słowa kluczoweSOUND INTENSITY, SOUND INTENSITY MEASUREMENTS, SOUND INTENSITY PROBE 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 49 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Dorochowicz, A. Majdańczuk, P. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł angielskiComparison of classification of musical genre results obtained by subjective tests and decision algorithms 
KonferencjaXVI Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiRzeszów, Polska 
Data konferencji13.10.2016- 15.10.2016 
Numer pozycji bibl.24 
StreszczenieCelem pracy jest przeprowadzenie testów subiektywnych rozróżniania gatunku muzycznego przez słuchaczy oraz dokonanie automatycznej klasyfikacji gatunków muzycznych przy pomocy wybranych algorytmów uczących się. W pierwszej kolejności przywołano genezę podziału na gatunki muzyczne. W ramach pracy zrealizowana została ankieta internetowa w celu umożliwienia odsłuchu i przypisania próbek dźwiękowych do wybranych gatunków muzycznych za pomocą odpowiednio przygotowanego interfejsu. Dodatkowo, dokonano parametryzacji wybranych utworów muzycznych oraz zbadano skuteczność automatycznej klasyfikacji gatunków muzycznych. W końcowej części porównano wskazania słuchaczy i wyniki klasyfikacji uzyskane za pomocą algorytmów uczących się. 
Słowa kluczowe GENRE RECOGNITION, MUSIC PROCESSING, DECISION ALGORITHMS, K-NN, BAYESNET, SUBJECTIVE, 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 50 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Odya, B. Kostek, J. Kotus, M. Szczodrak, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiSound Field Analysis Around An Organ Pipe 
KonferencjaDAGA 2016 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony275 - 278 
Miejsce konferencjiAachen, Niemcy 
Data konferencji14.3.2016- 17.3.2016 
Uwagiposter 
AbstractThe aim of this paper is to examine sound field around an organ pipe measured under free-field conditions. Measurement methodology along with the equipment employed in this research study are described. Sound intensity is determined by utilizing an acoustic vector sensor. Issues related to the organ pipe activation providing constant air flow to secure long-term steady state responses of generated acoustic signals are presented. For this purpose an external compressor is applied. Sound energy flow is measured in a defined grid of points. The Cartesian robot is used for a precise positioning of the acoustic probe. Results of measurements of acoustic energy flow in an anechoic chamber are shown along with the analysis and visualization sound intensity distribution of radiated acoustic energy around the organ pipe.  
Słowa kluczoweorgan pipe, sound field, organy, piszczałka 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 51 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, P. Odya, P. Suchomski 
Tytuł angielskiLoudness Scaling Test Based On Categorical Perception 
Tytuł polskiSkalowanie głośności oparte na percepcji kategorii głośności 
Konferencja17th International Conference Noise Control 2016 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiGniew, Polska 
Data konferencji22.5.2016- 25.5.2016 
Uwagiprezentacja na konferencji, abstarct w materiałach konferencyjnych 
AbstractThe main goal of this research study is focused on creating a method for loudness scaling based on categorical perception. Its main features, such as: way of testing, calibration procedure for securing reliable results, employing natural test stimuli, etc., are described in the paper and assessed against a procedure that uses 1/2-octave bands of noise (LGOB) for the loudness growth estimation. The Mann-Whitney U-test is employed to check whether the proposed method is statistically equivalent to LGOB. It is shown that loudness functions obtained in both methods are similar in the statistical context. Moreover, the band-filtered musical instrument signals are experienced as more pleasant than the narrow-band noise stimuli and the proposed test is performed in a shorter time. The method proposed may be incorporated into fitting hearing strategies or used for checking individual loudness growth functions and adapting them to the comfort level settings while listening to music. 
Słowa kluczoweskalowanie głośności, diagnostyka słuchu, audiologia 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 52 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Szczodrak, A. Kurowski, J. Kotus, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiA system for acoustic field measurement employing cartesian robot 
CzasopismoMETROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 
Wolumin23 
Numer czasopisma
Strony333 - 343 
Rok2016
Identyfikator DOI10.1515/mms-2016-0037 
AbstractA system setup for measurements of acoustic field, together with the results of 3D visualisations of acoustic energy flow are presented in the paper. Spatial sampling of the field is performed by a Cartesian robot. Automatization of the measurement process is achieved with the use of a specialized control system. The method is based on measuring the sound pressure (scalar) and particle velocity (vector) quantities. The aim of the system is to collect data with a high precision and repeatability. The system is employed for measurements of acoustic energy flow in the proximity of an artificial head in an anechoic chamber. In the measurement setup an algorithm for generation of the probe movement path is included. The algorithm finds the optimum path of the robot movement, taking into account a given 3D object shape present in the measurement space. The results are presented for two cases, first without any obstacle and the other - with an artificial head in the sound field. 
Słowa kluczoweCartesian robot, sound intensity, sound field, anechoic chamber 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 53 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyK. Marciniuk, M. Szczodrak, B. Kostek 
Tytuł angielskiPerformance of Noise Map Service Working in Cloud Computing Environment 
Tytuł polskiBadanie wydajności i skuteczności algorytmu serwisu Mapy Hałasu pracującego jako usługa chmurowa do wyznaczania dynamicznych map hałasu 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin41 
Numer czasopisma
Strony297 - 302 
Rok2016
Identyfikator DOI10.1515/aoa-2016-0029 
Numer pozycji bibl.22 
Uwagi10.1515/aoa-2016-0029 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/aoa.2016.41.issue-2/aoa-2016-0029/aoa-2016-0029.xml 
AbstractIn the paper a noise map service designated for the user interested in environmental noise subject is presented. It is based on cloud computing. Noise prediction algorithm and source model, developed for creating acoustic maps, are working in cloud computing environment. In the study issues related to noise modeling of sound propagation in urban spaces are discussed with a special focus on road noise. Examples of results obtained employing a web application created for that purpose are shown. Also, a comparison between the web-based results and those obtained from the commercial software simulations for two road noise prediction models is carried out. The user-interface design and ergonomics of the web application developed, as well its computing efficiency, are tested and analyzed. In the paper a flowchart simulating the operation of the noise webbased service is presented showing that the created application is easy to use even for people with little experience in computers. 
StreszczenieArtykuł dotyczył wyznaczania map hałasu z wykorzystaniem usługi GRIDowej. Omówiono metody dostępu do danych, zasady poruszania się po portalu. Wyniki uzyskane za pomocą algorytmu na platformie zestawiono z wynikami uzyskanymi z programu CadnaA dla kilku modeli propagacyjnych. W pracy przedstawiono złożoność algorytmu i jego zapotrzebowania na zasoby, przedstawiono wzór na optymalną rezerwacje zasobów. 
Słowa kluczoweCLOUD COMPUTING, DYNAMIC NOISE MAP, NOISE MAPS, SOUND PROPAGATION 
Projekt badawczyINPREDO

Pozycja nr 54 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski , K. Marciniuk, B. Kostek 
Tytuł angielskiDynamic Road Traffic Density Estimation Employing Noise Mapping with the Use of Grid Supercomputing 
Tytuł polskiDynamiczne szacowanie natężenia ruchu drogowego z wykorzystaniem odwzorowania hałasu z pomocą superkomputera 
KonferencjaAcoustical Society of America 2016 Meeting 
Numer preprintu2478337 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiSalt Lake City, USA 
Data konferencji23.5.2016- 27.7.2016 
Identyfikator DOI10.1121/1.4949894 
AbstractA noise prediction model of a large city agglomeration was elaborated in order to allow for a dynamic road traffic density estimation in vehicular networks. The implemented application adopts the model fed with traffic noise data based on frequently refreshed LDEN levels. Calculations were made with the use of the numerical model developed for his purpose and then implemented on the PL-Grid supercomputing infrastructure. Data obtained through supercomputing and through the use of a standard noise map computing software were collated with measured levels acquired from the acoustic city monitoring system and then analyzed. The comparison performed afterwards shows a relatively good accuracy of the developed model. The numerical model of traffic noise and its main sources are briefly characterized. A full day dynamic noise map can be browsed as a set of 24 noise maps, one for each hour of the day which in turn allows for vehicular traffic density estimation based exclusively on acoustical data. 
StreszczenieModel przewidywania hałasu dużego miasta aglomeracji został opracowany, aby umożliwić dynamiczne szacowanie natężenia ruchu drogowego. Wdrożona aplikacja przyjmuje model zasilany danymi dotyczącymi hałasu ruchu w oparciu o często odświeżane poziomy LDEN. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem numerycznego modelu, a następnie wdrożony na infrastrukturze PL-Grid Model numeryczny hałasu komunikacyjnego i jego główne źródła zostały krótko scharakteryzowane. Mapę całodniową dynamiczną hałasu można przeglądać jako zestaw 24 map hałasu, dla każdej pory dnia, co z kolei pozwala na oszacowanie gęstości ruchu kołowego opiera się wyłącznie na danych akustycznych. 
Słowa kluczoweruch drogowy; hałas pojazdów 
Projekt badawczyINPREDO

Pozycja nr 55 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, P. Szczuko, J. Kotus, M. Szczodrak, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiVibration analysis of acoustic guitar string employing high-speed video cameras 
KonferencjaSpring (171st) 2016 Meeting of the Acoustical Society of America 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 1 
Miejsce konferencjiSalt Lake City, USA 
Data konferencji23.5.2016- 27.5.2016 
Identyfikator DOI10.1121/1.4950573 
AbstractA method of analysis and visualization of displacements of an acoustic guitar string is presented. Vibrations of the strings are recorded using high-speed cameras. The optical system used for the recording is applied in order to make it possible to observe the vibrations along the string. Images recorded with high-speed cameras are analyzed using digital signal processing algorithms in order to track the shape of deflections and displacement of strings, with a high spatial resolution, and to convert the acquired video data into an acoustic signal. The acoustic signal derived from the visual analysis is then compared with a reference signal which was recorded simultaneously using a measurement microphone. The research experiments are aimed principally at studying the phenomena related to energy transfer of vibrating strings to the body of the instrument. [This research study was supported by the grant, funded by the Polish National Science Centre, decision number DEC-2012/05/B/ST7/02151.] 
Słowa kluczoweFAST CAMERAS, GUITAR STRING VIBRATIONS, VIBRATION ANALYSIS 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 56 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Kurowski, K. Marciniuk, B. Kostek 
Tytuł angielskiSeparability Assessment of Selected Types of Vehicle-Associated Noise 
KonferencjaThe 10th International Conference on Multimedia and Network Information Systems 
Numer preprintu 
Numer10 
Wolumin506 
Strony113 - 121 
Miejsce konferencjiWrocław, Polska 
Data konferencji14.9.2016- 16.9.2016 
Identyfikator DOI10.1007/978-3-319-43982-2_10 
Uwagilink: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-43982-2_10, do projektu INPREDO; Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer Verlag  
AbstractMusic Information Retrieval (MIR) area as well as development of speech and environmental information recognition techniques brought various tools intended for recognizing low-level features of acoustic signals based on a set of calculated parameters. In this study, the MIRtoolbox MATLAB tool, designed for music parameter extraction, is used to obtain a vector of parameters to check whether they are suitable for separation of selected types of vehicle-associated noise, i.e.: car, truck and motorcycle. Then, cross-correlation between pairs of parameters is calculated. Parameters for which absolute value of cross-correlation factor is below a selected threshold, are chosen for further analysis. Subsequently, pairs of parameters found in the previous step are analyzed as a graph of low-correlated parameters with the use of the Bron-Kerbosch algorithm. Graph is checked for existence of cliques of parameters linked in all-to-all manner related to their low correlation. The largest clique of low-correlated parameters is then tested for suitability for separation into three vehicle noise classes. Behrens-Fisher statistic is used for this purpose. Results are visualized in the form of 2D and 3D scatter plots. 
Słowa kluczoweBron-Kerbosch algorithm, low-level features, MIRtoolbox, vehicle-associated noise 
Projekt badawczyINPREDO

Pozycja nr 57 
Typ pozycji:książka 
AutorzyA. Dorochowicz, A. Majdańczuk, P. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł polskiPorównanie wyników klasyfikacji gatunków muzycznych uzyskanych za pomocą testów subiektywnych i algorytmów uczących się 
WydawcaPolska Sekcja Audio Engineering Society, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Mechatroniki i Automatyki Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Akustyki i M 
Strony27 - 46 
Rok2016
Numer pozycji bibl.24 
StreszczenieCelem pracy jest przeprowadzenie testów subiektywnych rozróżniania gatunku muzycznego przez słuchaczy oraz dokonanie automatycznej klasyfikacji gatunków muzycznych przy pomocy wybranych algorytmów uczących się. W pierwszej kolejności przywołano genezę podziału na gatunki muzyczne. W ramach pracy zrealizowana została ankieta internetowa w celu umożliwienia odsłuchu i przypisania próbek dźwiękowych do wybranych gatunków muzycznych za pomocą odpowiednio przygotowanego interfejsu. Dodatkowo, dokonano parametryzacji wybranych utworów muzycznych oraz zbadano skuteczność automatycznej klasyfikacji gatunków muzycznych. W końcowej części porównano wskazania słuchaczy i wyniki klasyfikacji uzyskane za pomocą algorytmów uczących się. 
Słowa kluczoweGENRE RECOGNITION, MUSIC PROCESSING, DECISION ALGORITHMS, K-NN, BAYES, SUBJECTIVE 

Pozycja nr 58 
Typ pozycji:patent 
AutorzyM. Lech, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiMethod and system for audio mixing 
Tytuł polskiUkład do miksowania dźwięku 
Numer patentu223813 
Data zgłoszenia30.11.2016 
Uwaginr zgł. 395458, data zgł. 2011-06-28, nr WUP 11/2016, data pub. WUP 2016-11-30, nr, BUP 01/2013, data pub. BUP 2013-01-07 
StreszczenieSposób miksowania dźwięku polegający na zmianie parametrów i sterowaniu parametrami sygnału zapisanego na poszczególnych ścieżkach dźwiękowych składających się na końcowy sygnał foniczny za pomocą aplikacji komputerowej udostępniającej operacje miksowania dźwięku charakteryzuje się tym, że określone operacje miksowania wybiera się i wykonuje bezkontaktowo za pomocą gestów obiektów sterujących (OS) odbieranych przez moduł akwizycji gestów (K), które po ich przetworzeniu metodami cyfrowymi w urządzeniu sterującym (U) współpracującym z komputerem (C) wykorzystuje się do generowania sygnałów elektronicznych sterujących wyborem operacji miksowania dla aplikacji komputerowej udostępniającej operacje miksowania dźwięku, przy czym użytkownik dowolnie określa i modyfikuje powiązania gestów z poszczególnymi operacjami miksowania. System miksowania dźwięku zawiera zespół głośników (G) współpracujących z komputerem (C) wyposażonym w aplikację komputerową (AM) udostępniającą operacje miksowania dźwięku i wyposażony jest w urządzenie sterujące (U) sprzężone z komputerem (C) i posiadające moduł akwizycji gestów (K) sprzężony bezkontaktowo z obiektami sterującymi (OS). 
Słowa kluczowemiksowanie dźwięku; akwizycja gestów  
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 59 
Typ pozycji:patent 
AutorzyB. Kostek, P. Hoffmann, T. Sanner 
Tytuł angielskiMethod for improving the sound quality in portable electronic devices and the circuit for execution of this method 
Tytuł polskiSposób i układ realizujący poprawę jakości brzmienia dźwięku w przenośnych urządzeniach elektronicznych 
Numer patentu225364 
Data zgłoszenia2016 
Uwaginr zgł. 408563, data zgł. 2014-06-16, data pub. WUP 2017-03-31, data BUP 2015-12-21, nr BUP 26/2015 
StreszczenieSposób charakteryzuje się tym, że z urządzenia elektronicznego (UE) pozyskuje się próbkę dźwiękową (SP), którą powiela się na trzy kopie, które obrabia się, korzystnie przy pomocy algorytmów i baz danych zaimplementowanych w komputerowym systemie zarządzania. Pierwszą kopię stanowiącą sygnał do klasyfikacji, wykorzystuje się do klasyfikacji gatunku muzycznego, drugą kopię stanowiącą sygnał do modyfikacji wykorzystuje się do modyfikacji sygnału w celu poprawy jakości brzmienia w oparciu o parametry określające gatunek muzyczny, a trzecią kopię stanowiącą sygnał do sumowania wykorzystuje się do uzupełnienia zmodyfikowanego sygnału o oryginalny zakres próbki dźwiękowej (SP). Uzyskany zmodyfikowany sygnał (BZ3) sumuje się z opóźnionym sygnałem (CZ1) w sumatorze (11). Uzyskany sygnał finalny (SF) przesyła się do urządzenia elektronicznego (UE). 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 60 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł angielski A concept of Signal Equalization Method Based on Music Genre and the Listener's Room Characteristics 
Konferencja Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, SPA 2016 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony213 - 218 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji21.9.2016- 23.9.2016 
Numer pozycji bibl.17 
AbstractA research study that investigates the influence of the room acoustics environment on the frequency characteristic of the audio signal playback is presented. First, a novel spectral equalization method of the room acoustic conditions is introduced. On the basis of the frequency response of the room, a system for room acoustics compensation based on eight-band equalizer is proposed. The system settings depend on music genre. In order to acquire room acoustic characteristics, a series of measurements are performed. Reverberation times and frequency responses of four rooms are acquired. White noise serving as reference signal and audio excerpts belonging to six music genres are utilized in measurements. For audio normalization LUFS (Loudness Unit, referenced to Full Scale) scale is employed, therefore all audio tracks are adjusted to -23 LUFS signal level. Recorded signals in the listener’s receiver position are then used to obtain room equalization characteristics. A comparison between the results obtained with the method introduced and a traditional graphic equalizer, based on preliminary subjective tests, is given. It is shown that room equalization based on the method proposed is effective in room acoustic deficiencies improvement. 
Słowa kluczoweDigital Signal Processing, Room acoustic equalization, LUFS (Loudness Unit, referenced to Full Scale), music genre  
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 61 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, T. Ciszewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiMethodology and technology for the polymodal allophonic speech transcription 
Tytuł polskiMetodologia i technologia wielomodalnej transkrypcji mowy 
CzasopismoJ. Acoust. Soc. Amer. 
Wolumin139 
Numer czasopisma
Strony2017 - 2017 
Rok2016
Uwagihttp://dx.doi.org/10.1121/1.4949947 
AbstractA method for automatic audiovisual transcription of speech employing: acoustic, electromagnetical articulography and visual speech representations is developed. It adopts a combining of audio and visual modalities, which provide a synergy effect in terms of speech recognition accuracy. To establish a robust solution, basic research concerning the relation between the allophonic variation of speech, i.e., the changes in the articulatory setting of speech organs for the same phoneme produced in different phonetic environments and the objective signal parameters (both audio and video) is carried out. The method is sensitive to minute allophonic detail as well as to accentual differences. It is shown that by using the analysis of video signals together with the acoustic signal, speech transcription can be performed more accurately and robustly than by using the acoustic modality alone. In particular, various features extracted from the visual signal are tested for their abilities to encode allophonic variations in pronunciation. New methods for modeling the accentual and allophonic variation of speech are developed.  
Słowa kluczoweAllophonic speech transcription;  
Projekt badawczyALOFON

Pozycja nr 62 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, M. Plewa, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiMaterial for Automatic Phonetic Transcription of Speech Recorded in Various Conditions 
Tytuł polskiMateriał foniczno-wizyjny nagrany w różnych warunkach na potrzeby automatycznej transkrypcji mowy 
Konferencja141 Audio Eng. Soc. Convention 
Numer preprintu9648 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 9 
Miejsce konferencjiLos Angeles, USA 
Data konferencji29.9.2016- 2.10.2016 
Uwagiwersja elektroniczna, http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=18452 
AbstractAutomatic speech recognition (ASR) is under constant development, especially in cases when speech is casually produced or it is acquired in various environment conditions, or in the presence of background noise. Phonetic transcription is an important step in the process of full speech recognition and is discussed in the presented work as the main focus in this process. ASR is widely implemented in mobile devices technology, but the need is also encountered in applications such as automatic recognition of speech in movies for non-native speakers, for impaired users, and as a support for multimedia systems. This work contains an attempt to analyze speech recorded in various conditions. First, audio and video recordings of specially constructed list of words in English were prepared in order to perform dedicated audio and video analyses in the future stages of the research aiming at audio-visual speech recognition systems (AVSR) development. A dataset of audio-video recordings was prepared and examples of analyses are described in the paper. 
StreszczenieW referacie przedstawiono materiał foniczno-wizyjny nagrany w różnych warunkach akustycznych. Zawarto w nim przykłady analiz oraz przedstawiono dyskusję wyników w kontekście możliwości automatycznej transkrypcji mowy. 
Słowa kluczowebaza nagrań foniczno-wizyjnych, analiza fonetyczne mowy, rozpoznawanie mowy 
Projekt badawczyALOFON

Pozycja nr 63 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, A. Ciarkowski, B. Kostek, J. Kotus, K. Łopatka, P. Suchomski 
Tytuł angielskiAdaptive Personal Tuning of Sound in Mobile Computers 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin64 
Numer czasopisma
Strony405 - 428 
Rok2016
Uwagihttps://doi.org/10.17743/jaes.2016.0014 
AbstractAn integrated methodology for enhancing audio quality in mobile computers is presented, whose key features are adapting the acoustic track to changing acoustic conditions of the environment, and matching audio characteristics to the users’ individual preferences. Signal processing algorithms included linearizing the frequency response, enhancing dialogue intelligibility, and adjusted dynamics to the users’ hearing characteristics. Algorithms were tested on two different computers (an All-in-one and a laptop), both of which were located in quiet office-like conditions but in the presence of strong noise. In general, test results showed that audio processing methods were useful tools for the improvement of the sound quality in compact computers. For example, although most the listeners were untrained, the processing for speech clarity in noise (dialogue enhancement and dynamics processing) yielded the highest scores. The majority of the results indicated that listeners perceive the processing as being desirable and useful. 
Słowa kluczoweurządzenia mobilne, poprawa jakości sygnału, dopasowanie charakterystyki dźwięku do indywidualnych potrzeb słuchacza, linearyzacja odpowiedzi częstotliwościowej, dopasowanie dynamiki, poprawa zrozumiałości 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 64 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyT. Ciszewski, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiMethodology and technology for the polymodal allophonic speech transcription 
Tytuł polskiMetodyka i technologia wielomodalnej transkrypcji mowy 
CzasopismoProc. of Meetings on Acoustics, Acoustical Society of America 
Wolumin26 
Numer czasopisma 
Strony1 - 15 
Rok2016
Uwagi doi: 10.1121/2.0000300 
AbstractA method for automatic audiovisual transcription of speech employing: acoustic and visual speech representations is developed. It adopts a combining of audio and visual modalities, which provide a synergy effect in terms of speech recognition accuracy. To establish a robust solution, basic research concerning the relation between the allophonic variation of speech, i.e. the changes in the articulatory setting of speech organs for the same phoneme produced in different phonetic environments and the objective signal parameters (both audio and video) is carried out. The method is sensitive to minute allophonic detail as well as to accentual differences. It is shown that by using the analysis of video signals together with the acoustic signal, speech transcription can be performed more accurately and robustly than by using the acoustic modality alone. In particular, various features extracted from the visual signal are tested for their abilities to encode allophonic variations in pronunciation. New methods for modeling the accentual and allophonic variation of speech are developed.  
StreszczeniePublikacja opisuje sposób automatycznej transkrypcji audiowizualnej mowy w oparciu o: akustyczną i wizualną reprezentację mowy. Założono łączenie modalności audio i wizualnej, które zapewniają efekt synergii w zakresie dokładności rozpoznawania mowy. W szczególności nacisk położono na wydobywania różnnych cech z zapisu wizyjnego, które zostały przetestowane pod kątem ich przydatności do reprezentowania różnic w wymowie na poziomie alofonicznym. N 
Projekt badawczyALOFON

Pozycja nr 65 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyK. Marciniuk, B. Kostek 
Tytuł angielskiDETERMINING THE ROAD SURFACE CONDITION AND TYPE OF VEHICLES ON THE BASIS OF DATA EXTRACTED FROM AUDIO SIGNAL CHARACTERISTICS 
Tytuł polskiANALIZA STANU NAWIERZCHNI I KLAS POJAZDÓW NA PODSTAWIE PARAMETRÓW EKSTRAHOWANYCH Z SYGNAŁU FONICZNEGO 
CzasopismoZeszyty naukowe WE PG 
Wolumin51 
Numer czasopisma 
Strony115 - 118 
Rok2016
AbstractThe aim of this study is to find a feature vector for an automatic recognition of road surface conditions and the type of vehicles, extracted form an audio signal. First, the influence of weather-based conditions of road surface on spectral characteristic of the audio signal recorded from a passing vehicle in close proximity to the road is shortly discussed. Next, parameterization of the recorded audio signal is performed and examples of the correlation analyses are presented in the context of the class separability. Behrens-Fisher statistics is used to find the most suitable parameters that may be contained in the optimized feature vector.  
StreszczenieCelem badań jest poszukiwanie parametrów wektora cech ekstrahowanego z sygnału fonicznego w kontekście automatycznego rozpoznawania stanu nawierzchni jezdni oraz typu pojazdów. W pierwszej kolejności przedstawiono wpływ warunków pogodowych na charakterystykę widmową sygnału fonicznego rejestrowanego przy przejeżdżających pojazdach. Następnie, dokonano parametryzacji sygnału fonicznego oraz przeprowadzano analizę korelacyjną w celu przedstawienia separowalności klas na podstawie ekstrahowanych parametrów. W procesie optymalizacji proponowanego wektora cech wykorzystano statystykę Behrensa-Fishera. 
Słowa kluczoweanaliza ruchu drogowego, parametryzacja sygnałów fonicznych, MIRtoolbox. 
Projekt badawczyINPREDO

Pozycja nr 66 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiEdytor czasopisma 
CzasopismoIEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing;  
Wolumin24 
Numer czasopisma1-6 
Strony 
Rok2016
UwagiEdytor czasopisma 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 67 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Kurowski, J. Kotus, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiNUMERICAL SIMULATION OF THE SOUND INTENSITY DISTRIBUTION IN THE PROXIMITY OF THE ACOUSTIC DIFFUSER 
Tytuł polskiPomiar rozkładu wektora natężenia dźwięku w pobliżu dyfuzora akustycznego weryfikowany symulacją komputerową 
CzasopismoZeszyty naukowe WE PG 
Wolumin51 
Numer czasopisma 
Strony97 - 101 
Rok2016
StreszczenieProjektowanie adaptacji akustycznej pomieszczeń jest złożonym procesem, który wymaga możliwości przewidywania wpływu zastosowanych ustrojów akustycznych na sposób propagacji fal akustycznym w pomieszczeniu. Przykładem ustroju stosowanego do korekcji akustyki pomieszczeń jest dyfuzor akustyczny. Niniejsza praca opisuje proces pomiaru oraz numerycznej symulacji rozkładu wektora natężenia akustycznego w pobliżu dyfuzora. Analiza tego rozkładu pozwala zaobserwować zjawisko transportu energii akustycznej w pobliżu badanego obiektu. Wyniki badań przedstawiono w formie graficznej. Przygotowane zostały także mapy różnic pomiędzy rozkładem wektora natężenia dźwięku zmierzonego bez i z dyfuzorem. Jako obiekt referencyjny wykorzystana została płaska powierzchnia odbijająca. Dzięki takiemu podejściu możliwe było zaobserwowanie i opisanie wpływu zjawiska rozproszenia dźwięku przez dyfuzor na rozkład otaczającego pola akustycznego  
Słowa kluczowedyfuzor akustyczny; akustyka pomieszczeń; wektor natężenia akustycznego; metoda elementów brzegowych 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 68 
Typ pozycji:książka 
AutorzyK. Marciniuk, A. Kurowski, B. Kostek 
Tytuł polskiWspółczesne zagadnienia techniki fonicznej, wizyjnej i medycznej 
WydawcaPolska Sekcja Audio Engineering Society, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Mechatroniki i Automatyki Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Akustyki i M 
Strony139 - 149 
Rok2016
Uwagiw druku, ISBN: 978-83-946985-0-8 
StreszczenieAkustyczna detekcja pojazdów jest najmniej inwazyjnym sposobem kontroli natężenia ruchu pojazdów w miastach. Charakteryzuje się ona również większą odpornością na warunki oświetleniowe i pogodowe. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki parametryzacji sygnałów fonicznych dla sygnałów przejeżdżających pojazdów w kontekście zmian warunków atmosferycznych. W ramach badań przeprowadzono rejestrację wideofoniczną pojazdów w dwóch wybranych lokalizacjach, między innymi dla drogi ekspresowej oraz drogi o niższym natężeniu pojazdów. Sesje nagraniowe prowadzone były przy różnych warunkach atmosferycznych, z uwzględnieniem różnic w widmie sygnału fonicznego dla jezdni mokrej i suchej.  
Słowa kluczoweklasyfikacja odgłosów, ruch drogowy, sieć neuronowa, MIR Toolbox 
Projekt badawczyINPREDO

Pozycja nr 69 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł angielskiAUDIO SIGNAL CORRECTION ALGORITHM BASED ON THE ROOM FREQUENCY CHARACTERISTICS AND MUSIC GENRE 
Tytuł polskiKoncepcja korekcji sygnału dźwiękowego z uwzględnieniem charakterystyk częstotliwościowych pomieszczenia oraz gatunku muzycznego 
KonferencjaXXVI Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2016 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin51 
Strony63 - 66 
Miejsce konferencjiGdańsk, Polska 
Data konferencji6.12.2016- 6.12.2016 
Uwagipowinien być zgłoszony jako artykuł Zeszyty Naukowe WEiA 
StreszczenieW artykule została przedstawiona koncepcja automatycznego systemu korekcji z uwzględnieniem charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia oraz odtwarzanego gatunku muzycznego. Proponowany algorytm na podstawie charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia dokonuje kompensacji warunków akustycznych w otoczeniu emitera dźwięku. Dodatkowo w procesie kompensacji uwzględniana jest zawartość sygnału poprzez rozpoznanie rodzaju gatunku muzycznego. W artykule zostały pokrótce przedstawione parametry wykorzystywane w procesie rozpoznawania gatunków w kontekście liczby pasm częstotliwościowych użytych w korekcji dźwiękowej. Ponadto pokrótce omówiono środowisko Faust, w którym zaprojektowano korektor graficzny. 
Słowa kluczowekorektor graficzny, akustyka pomieszczeń, LUFS (Loudness Unit, referenced to Full Scale), gatunek muzyczny. 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 70 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, A. Korzeniewski, P. Odya, P. Szczuko, B. Kostek 
Tytuł angielskiSurvey on applications of multimedia technology to examine impact of roadside advertising on drivers 
Tytuł polskiBadania na temat zastosowania technologii multimedialnych w celu zbadania wpływu reklamy przydrożnych na kierowców 
Konferencja8th International Conference: Multimedia Communications, Services and Security (MCSS) 
Numer preprintu 
Numer566 
Wolumin 
Strony141 - 155 
Miejsce konferencjiKraków, Polska 
Data konferencji24.11.2015- 24.11.2015 
Identyfikator DOI10.1007/978-3-319-26404-2_12 
UwagiCommunications in Computer and Information Science 566, 
AbstractThe correct location of ads, both static and moving, in close proximity of the roadway is an issue of high significance in the context of road safety. This publication aims to provide support in solving these issues by presenting a range of options for the implementation of extensive, multi-faceted research, using modern technology to allow an objective assessment of the risks arising from the presence of advertising spots in the roadway. The chosen research tools include the drivers’ reaction tracking systems based on the use of advanced multimedia technology. These systems may be integrated in the actual vehicle, allowing for performing the tests in real-life conditions or as part of an extended driving simulator. In addition, a part of the proposed approaches to researching the problem is to check drivers’ opinion using questionnaires and to analyze the traffic accidents taking place in close proximity to road advertising. 
Słowa kluczoweadvertising, billboard, roads, road traffic safety 

Pozycja nr 71 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyK. Marciniuk, M. Szczodrak, B. Kostek 
Tytuł angielskiAnalysis of noise assessment of selected areas in Gdańsk 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin40 
Numer czasopisma
Strony621 - 625 
Rok2015
Identyfikator DOI10.1515/aoa-2015-0062 
Uwagihttp://acoustics.ippt.pan.pl/index.php/aa/article/view/1655/pdf_135 
AbstractThe subject of this study focuses on the noise condition analysis of selected areas in the city of Gdańsk with the use of a numerical model implemented on the supercomputer infrastructure. The numerical model of traffic noise and its main sources are briefly characterized. Then the correctness of the model based on the acoustical conditions of the chosen areas obtained by the system of sensors located in the city of Gdańsk is analytically verified. 

Pozycja nr 72 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek, J. Kotus, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiRough Set Based Modeling and Visualization of the Acoustic Field Around the Human Head 
KonferencjaPReMI 2015 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony418 - 427 
Miejsce konferencjiWarszawa,  
Data konferencji30.6.2015- 3.7.2015 
Identyfikator DOI10.1007/978-3-319-19941-2_40 
UwagiM. Kryszkiewicz et al. (Eds.): PReMI 2015, LNCS 9124. DOI: 10.1007/978-3-319-19941-2_40 
AbstractThe presented research aims at modeling acoustical wave propagation phenomena by applying rough set theory in a novel manner. In a typical listening environment sound intensity is determined by numerous factors: a distance from a sound source, signal levels and frequencies, obstacles’ locations and sizes. Contrarily, a free-field is characterized by direct, unimpeded propagation of the acoustical waves. The proposed approach is focused on processing sound field measurements performed in an anechoic chamber, collected by a dedicated acoustic probe, comprising thousands of datapoints for six signal frequencies, with and without the presence of a dummy head in a free-field. The rough set theory is applied for modeling the influence of an obstacle that a dummy head creates in a free-field and the effects of the head acoustic interferences, shading and diffraction. A data pre-processing method is proposed, involving coordinate system transformation, data discretization, and classification. Four rule sets are acquired, and achieved accuracy and coverage are assessed. Final results allow simplification of the model and new method for visualization. 
Słowa kluczoweRough sets, Imprecision, Acoustical field visualization 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 73 
Typ pozycji:patent 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, B. Kostek 
Tytuł polskiNatężeniowe sondy mikrofonowe oparte na miniaturowych mikrofonach analogowych lub cyfrowych klasy MEMS 
Numer patentu 
Data zgłoszenia30.11.2015 
UwagiRozwiązanie zgłoszone wewnątrz PG, numer zgłoszenia 52/15, W.125097 zgłoszony do UP RP w dn. 05.05.2016r. 
StreszczeniePrzedmiotem zgłoszenia jest opracowanie sondy umożliwiającej wyznaczenie przestrzennego rozkładu natężenia dźwięku. Opracowana sonda do pomiaru natężenia dźwięku składa się z części akwizycji sygnałów akustycznych, obejmującej przestrzenny układ mikrofonów (analogowych lub cyfrowych) oraz układu realizującego funkcje korekcji sygnałów akustycznych i formowania sygnału wyjściowego. Ortogonalnie umieszczone trzy pary mikrofonów tworzą układy za pomocą których otrzymywane są sygnału prędkości akustycznej odpowiednio dla kierunków dla osi OX, OY i OZ. Mikrofon umieszczony centralnie dostarcza sygnał ciśnienia akustycznego. 
Słowa kluczoweAKUSTYKA, NATĘŻENIE DŹWIĘKU, POMIARY 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 74 
Typ pozycji:patent 
AutorzyB. Kostek, A. Czyżewski, P. Hoffmann 
Tytuł polskiSposób modyfikacji częstotliwościowej sygnału dźwiękowego i układ do modyfikacji częstotliwościowej sygnału dźwiękowego 
Numer patentuEP15460077 
Data zgłoszenia23.9.2015 
StreszczeniePrzedmiotem wynalazku jest sposób modyfikacji częstotliwościowej sygnału dźwiękowego i układ do modyfikacji częstotliwościowej sygnału dźwiękowego, przeznaczony zwłaszcza do wykorzystania w pokojach odsłuchowych oraz studiach nagraniowych.  
Słowa kluczoweMUSIC GENRE RECOGNITION, SIGNAL MODIFICATION, SIGNAL PROCESSING, VBS  
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 75 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Szczuko, J. Kotus, M. Szczodrak, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł polskiAnaliza drgań struny gitarowej z użyciem szybkich kamer 
Konferencja16th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji8.10.2015- 10.10.2015 
StreszczenieW referacie przedstawiono metodę analizy i wizualizacji ruchu struny gitarowej. Drgania struny zostały zarejestrowane za pomocą szybkich kamer. Układ optyczny zastosowany do rejestracji został dobrany w taki sposób, by móc obserwować drgania wzdłuż struny. Obrazy zarejestrowane za pomocą szybkich kamer zostały przeanalizowane za pomocą algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów tak, aby z dużą dokładnością śledzić wychylenia i odkształcenia struny, poprawić rozdzielczość przestrzenną i przekształcić te dane na przebieg akustyczny. Sygnał akustyczny obliczony na podstawie analizy wizyjnej został porównany z sygnałem odniesienia, zarejestrowanym za pomocą mikrofonu pomiarowego. Przeprowadzone badania mają na celu poznanie zjawiska przekazywania energii drgającej struny do korpusu instrumentu. 
Słowa kluczowedragnia; struna; kamery szybkoklatkowe 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 76 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, M. Szczodrak, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł polskiDługoterminowa ocena poziomu hałasu w wybranych szkołach 
KonferencjaXII sesja metodyczna, Jak kreować bezpieczny świat ucznia? 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiGdańsk, Polska 
Data konferencji4.3.2015- 4.3.2015 
UwagiPrezentacja wygłoszona podczas XII sesji metodycznej, zorganizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku pod hasłem: Jak kreować bezpieczny świat ucznia?  
StreszczenieW trakcie wystąpienia zostaną przedstawione doświadczenia autorów związane z długoterminowymi pomiarami poziomu hałasu w wybranych szkołach. Pomiary wykonano za pomocą stacji pomiarowej zamontowanej na stałe w wybranych szkołach. Pomiary były prowadzone przez 24 godziny na dobę. Obejmowały wyznaczanie parametrów szerokopasmowych jak również rozkład energii akustycznej w pasmach o szerokości 1/3 oktawy. We wprowadzeniu przybliżono znaczenie poszczególnych parametrów akustycznych. W toku wystąpienia zaprezentowano wyniki pomiarów hałasu przed wykonaniem adaptacji akustycznej oraz po jej zastosowaniu. Dodatkowo omówiono problematykę wpływu hałasu na słuch. Zilustrowano to zagadnienie wynikami symulacji zmiany czasowego przesunięcia progu słyszenia w następstwie ekspozycji na hałas panujący podczas przerw międzylekcyjnych. W trakcie wystąpienia przedstawiono również możliwe do zastosowania metody ograniczenia szkodliwego oddziaływania hałasu. 
Słowa kluczoweHAŁAS W SZKOŁACH, POMIARY HAŁASU, SŁUCH, WPŁYW HAŁASU NA SŁUCH 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 77 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiMeasurements and Visualization of Sound Intensity Around the Human Head in Free Field Using Acoustic Vector Sensor 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin63 
Numer czasopisma1/2 
Strony99 - 109 
Rok2015
UwagiDOI: 10.17743/jaes.2015.0009 
AbstractThis paper presents measurements and visualization of sound intensity around the human head simulator in a free field. A Cartesian robot, applied for precise positioning of the acoustic vector sensor, was used to measure sound intensity. Measurements were performed in a free field using a head and torso simulator and the setup consisting of four different loudspeaker configurations. The acoustic vector sensor was positioned around the head with a 5-cm step. Sound intensity was measured in 277 points. For every step, three orthogonal sound intensity components were calculated. Pure tones of frequencies: 250, 1000, and 4000 Hz were applied to analyze the acoustic field. Obtained results were used to provide visualizations of sound intensity distribution around the human head. The tool developed for this purpose utilized three-dimensional sound intensity measurements and visualization techniques. 
Słowa kluczoweCARTESIAN ROBOT, HUMAN HEAD, SOUND INTENSITY MEASUREMENTS 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 78 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Milarska, A. Zakrzewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiMeasuring and Analyzing Audio Levels in Film, Commercials, and Movie Trailers Using Leq(A) Values and the LUFS Loudness Model 
Tytuł polskiAnaliza pomiarów dźwięku w filmie oraz w reklamach filmowych z wykorzystaniem modelu głośności 
Konferencja138 Audio Engineering Society Convention 
Numer preprintu 9336 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 10 
Miejsce konferencjiWarsaw, Poland 
Data konferencji7.5.2015- 10.5.2015 
UwagiStreszczenie w czasopiśmie: J. Audio Eng. Society, vol. 63, no. 7/8, p. 630, 2015. 
AbstractThe purpose of this paper is to describe the measurement of loudness levels in movies, movie trailers, and commercials displayed before feature films at movie theaters. In the initial section, the paper discusses the issues related to measurement of loudness levels, provides recommendations regarding permissible loudness levels during movie screenings, and mentions the applied units of measurement. The following section of the paper describes the actual measurements, measuring equipment, as well as analysis of the results of the measurements. The summary provides conclusions about the measured loudness levels at movie theaters, for DVD and Blu ray discs, and for YouTube videos. 
StreszczenieCelem referatu było przedstawienie wyników pomiarów poziomu głośności ścieżki dźwiękowej oraz ich analiza. Pomiary dotyczyły ścieżki dźwiękowej odtwarzanej w kinach, na nośniku DVD i Blu-ray oraz w serwisie YouTube.  
Słowa kluczowePoziom głośności, pomiary poziomu głośności ścieżki dźwiękowej, poziom równoważny 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 79 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, W. Moskwa, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiDevelopment of the Sound Field 3D Intensity Probe Based on Miniature Microphones 
Tytuł polskiProjekt sondy mikrofonowej do pomiarów zjawisk falowych w rzeczywistym polu akustycznym  
Konferencja139 Audio Eng. Soc. Convention 
Numer preprintu221 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 4 
Miejsce konferencjiNew York, USA 
Data konferencji29.10.2015- 1.11.2015 
Uwagiprojekt NCN_P 
AbstractThe engineered measuring probe uses three pairs of miniature microphones coupled. The signals from the microphones after an initial amplification are fed to differential circuits. Due to the required symmetry of the circuit it was necessary to select electronic components very carefully. Moreover, additional digital signal processing techniques were applied to avoid amplitude and phase mismatch. The view of the engineered probe is presented in photographs. Characteristics of the probe measured in an anechoic chamber are attached followed by a discussion of achieved results. The obtained results were compared with the reference USP probe, produced by the Microflown company.  
StreszczenieW referacie opisano projekt i przygotowanie sondy pomiarowej do pomiaru natężenia w polu akustycznym. Przygotowana sonda składa się z trzech par mikrofonów. Sonda mikrofonowa przed zastosowaniem jej do pomiarów pola akustycznego wymaga przeprowadzenia kalibracji jej czujników. Metoda kalibracji polega na porównaniu charakterystyki odbiorczej sondy z mikrofonem wzorcowym, a następnie wprowadzeniu korekt w charakterystykach amplitudowych i fazowych czujników. Pomiary wykonane zostały w komorze bezechowej. 
Słowa kluczowesonda pomiarowa, pomiary w polu akustycznym, natężenie pola akustycznego, komora bezechowa 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 80 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Marciuniuk, B. Kostek 
Tytuł angielskiNOISE MODELING, ROAD NOISE, NOISE MAPS, DYNAMIC NOISE MAPS 
KonferencjaLXII Otwarte Seminarium Akustyki 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony347 - 358 
Miejsce konferencjiŚwierardów-Zdrój, Polska 
Data konferencji7.9.2015- 11.9.2015 
AbstractThe subject of this research study is to analyze noise conditions of the selected area in the city of Gdańsk using data related to traffic volume changes during a day. This is because daily distribution of noise levels is much more helpful for noise control and reduction than traditional maps with Lden levels indicated. Calculations are made with the use of a numerical model developed at the Gdansk Univ. of Technology and implemented on the supercomputer PL-Grid infrastructure and using Cad-naA. Obtained numbers are collated with measured ones via city monitoring system. The numerical model of traffic noise and its main sources are briefly characterized. Thanks to the established model of changes in noise level, a full day dynamic noise map are presented as a set of 24 noise maps, one for each hour of the day. Dynamic noise mapping of the main cities can help with faster noise pre-venting and help with traffic calming methods. These two facts are essential to making improvements in living conditions in cities. 
StreszczenieTematem pracy jest analiza poziomów hałasu wybranego obszaru Gdańska w kontekście zmian natę-żenia ruchu pojazdów w ciągu dnia. Dobowe analizy hałasu w krótkich interwałach czasowych takich jak jedna godzina są znacznie lepszym wyznacznikiem rozkładu klimatu akustycznego w mieście niż długo-okresowy wskaźnik LDEN. Obliczenia wykonane były za pośrednictwem modelu numerycznego opraco-wanego na Politechnice Gdańskiej i zaimplementowanego na infrastrukturze superkomputerów PL-Grid a także z wykorzystaniem oprogramowania CadnaA. Efektem opracowanego modelu hałasu była dyna-miczna mapa dla wybranego obszaru. Wykonano 24 mapy, każda na poszczególny ruch uśredniony dla okresu godziny. Regularny monitoring hałasu w miastach może przyśpieszyć poprawę jakości życia mieszkańców nie tylko w kontekście zmniejszenia hałasu, ale także w kontekście poprawy przepływności dróg. Uzyskane mapy mogą być łatwo rozpowszechnione przez Internet ze względu na niewielki rozmiar pliku rastrowego. 
Słowa kluczoweNOISE MODELING, ROAD NOISE, NOISE MAPS, DYNAMIC NOISE MAPS 

Pozycja nr 81 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyK. Marciniuk, B. Kostek 
Tytuł angielskiCreating a numerical model of noise conditions based on the analysis of traffic volume changes in cities with low and medium structure 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin40 
Numer czasopisma
Strony438 - 439 
Rok2015
AbstractThe subject of this research study is to analyze noise conditions of the selected area in the city of Gdańsk using data related to traffic volume changes during a day. This is because daily distribution of noise levels is much more helpful for noise control and reduction than traditional maps with Lden levels indicated. Calculations are made with the use of a numerical model developed at the Gdansk Univ. of Technology and implemented on the supercomputer PL-Grid infrastructure and using Cad-naA. Obtained numbers are collated with measured ones via city monitoring system. The numerical model of traffic noise and its main sources are briefly characterized. Thanks to the established model of changes in noise level, a full day dynamic noise map are presented as a set of 24 noise maps, one for each hour of the day. Dynamic noise mapping of the main cities can help with faster noise pre-venting and help with traffic calming methods. These two facts are essential to making improvements in living conditions in cities 
Słowa kluczoweNOISE MODELING, ROAD NOISE, NOISE MAPS, DYNAMIC NOISE MAPS 

Pozycja nr 82 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł angielskiBass Enhancement Settings in Portable Devices Based on Music Genre Recognition 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin63 
Numer czasopisma12 
Strony980 - 989 
Rok2015
Numer pozycji bibl.27 
UwagiDOI: http://dx.doi.org/10.17743/jaes.2015.0087 
AbstractThe paper presents a novel approach to the Virtual Bass Synthesis (VBS) applied to mobile devices, called Smart VBS (SVBS). The proposed algorithm uses an intelligent, rule-based setting of bass synthesis parameters adjusted to the particular music genre. Harmonic generation is based on a nonlinear device (NLD) method with the intelligent controlling system adapting to the recognized music genre. To automatically classify music genres, the k-Nearest Neighbor classifier combined with the Principal Component Analysis (PCA) method is employed. To fine tune the SVBS algorithm, the MUSHRA test is performed. Subjects are presented with music excerpts belonging to various genres, unprocessed and also processed by SVBS and a conventional bass boost algorithm. Listening tests show that subjects in most cases prefer the SVBS strategy developed by the authors in favor of both the conventional bass boost algorithm and the unprocessed audio file. Furthermore, the listeners indicated that perception of the SVBS-processed music excerpts is similar for several types of portable devices. 
Słowa kluczoweAUTOMATIC MUSIC GENRE CLASSIFICATION, DIGITAL SIGNAL PROCESSING, K-NN, LOW FREQUENCY ENHANCEMENT, VIRTUAL BASS ALGORITHM 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 83 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, T. Poremski 
Tytuł angielskiDesigning a computer-based application for subjective tinnitus evaluation 
Tytuł polskiAplikacja wspomagająca pomiar parametrów psychoakustycznych szumów usznych  
KonferencjaMCSB 2015, Cybernetic Modelling of Biological Systems 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony38 - 38 
Miejsce konferencjiKraków, 2015 
Data konferencji14.5.2015- 15.5.2015 
AbstractMeasuring tinnitus is an important part of the process of helping patients. A standard procedure employs an audiometer to determine both Tinnitus pitch and its severity. However, patients are rarely able to identify these two factors correctly, thus the process is not accurate. Thus, the objective of this paper is to present a computer-based application for diagnosing subjective Tinnitus in patients and check whether this tool enables to shorten this process and makes it more reliable. A touch-screen graphical interface is proposed which patients use while measuring their own Tinnitus. The measurement method is based on sound synthesis and it is then compared to the standard method which employs an audiometer. For the purpose of this study a group of patients is examined employing the designed application against audiometric-based Tinnitus measurements. Wilcoxon test is then utilized to check whether there are statistically important differences between these two methods. Resulted from this study is that patients while using the synthesizer are able to estimate their tinnitus twice as fast as when they do that on the basis of the audiometer. Also, evaluation of the Tinnitus is more accurate. Wilcoxon-based analysis proves that the results obtained with the use of the application designed and an audiometer are statistically different. The authors demonstrate that when patients measure their own Tinnitus, they make it in a shorter time in comparison to the standard approach. Furthermore, they evaluate this process more friendly, and the results are better correlated to their own Tinnitus. Overall, they have a greater profit using the designed touch-screen application. 
StreszczenieW referacie przedstawiono wykorzystanie opracowanej metody pomiaru parametrów psychoakustycznych szumów usznych wykorzystującego syntezę dźwięku. W badaniach uczestniczyły osoby cierpiące na szumy uszne. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej (test Wilcoxona). Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie metody syntezy dźwięku skraca czas przeprowadzenia badania w stosunku do badania standardowego. Uzyskane w ten sposób wzorce szumu usznego są oceniane przez pacjentów jako bardziej podobne do odczuwanych szumów usznych.  
Słowa kluczoweaudiologia, szumy uszne, pomiar parametrów psychoakustycznych 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 84 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Walkowiak, A. Lorens, B. Kostek, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiSimulation of cochlear implant patient’s hearing 
Tytuł polskiSymulacja słyszenia pacjenta z implantem ślimakowym 
KonferencjaMCSB 2015, Cybernetic Modelling of Biological Systems 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony24 - 24 
Miejsce konferencjiKraków, Polska 
Data konferencji14.5.2015- 15.5.2015 
Uwagiwydawca: de Gruyter, współautorstwo pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach  
AbstractThe aim of the study was to develop and to validate computer simulation of cochlear implant patients’ hearing with spread of excitation as a parameter. Acoustic probes from the developed in IFPS simulation were presented in free field condition to 25 volunteers (13 female and 12 male, aged from 21 to 38 years) with normal hearing threshold. Discrimination score of the probes for three spread of excitation (SoE) width values was assessed. Despite of big variability of the results in each spread of excitation width group, ANOVA test results showed that correlation between simulated width of SoE and monosyllabic words discrimination scores was statistically significant (p < 0,001). Conclusions: Thanks to objective measurements of auditory pathway of implanted patients it is possible to develop simulation of “electric hearing”, which could explain differences between speech discrimination scores from patient to patient. 
StreszczenieW pracy przedstawiono walidację systemu wspomagającego symulację słuchu elektrycznego pacjentów z implantem ślimakowym. W symulacji zastosowano metodę telemetrii odpowiedzi neuronalnej (SoE). Badania przeprowadzono w warunkach odsłuchu w polu swobodnym, wzięło w nich udział 25 pacjentów. Wyniki testów poddano analizie statystycznej ANOVA. 
Słowa kluczoweaudiologia, implant ślimakowy, metoda telemetrii odpowiedzi neuronalnej (SoE) 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 85 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Lech, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiMultimedia polysensory integration training system dedicated to children with educational difficulties 
Tytuł polskidoi:10.1007/s10844-015-0390-3 
CzasopismoJourn. of Intelligent Information Systems 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony1 - 22 
Rok2015
Uwagi Download Your e-Offprint (PDF file) Your 'Online First' electronic offprint is now available! Download your PDF file using the following link: http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId= 
AbstractThis paper aims at presenting a multimedia system providing polysensory training for pupils with educational difficulties. The particularly interesting aspect of the system lies in the sonic interaction with image projection in which sounds generated lead to stimulation of a particular part of the human brain. The system architecture, video processing methods, therapeutic exercises and guidelines for children’s interaction with the system are presented. Results of pupils’ improvements after several weeks of exercising with the system are provided. The outcome of this study suggests that learning and developing through the interactive method helped to improve children’s spatial orientation skills. 
Słowa kluczowePolysensory integration training, Intelligent video processing, Image projection, Dyslexia therapy 

Pozycja nr 86 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Marciniuk, M. Szczodrak, B. Kostek 
Tytuł polskiWyznaczanie map hałasu z wykorzystaniem chmury obliczeniowej 
Konferencja16th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji8.10.2015- 10.10.2015 
StreszczenieW referacie przedstawiono gridową usługę obliczeniową Mapy Hałasu. Algorytm predykcji hałasu i model źródła powstał w ramach badań Katedry Systemów Multimedialnych, Politechniki Gdańskiej. Aplikacja webowa umożliwia wykonanie map akustycznych, w szczególności hałasu drogowego bez użycia dodatkowego oprogramowania komercyjnego. W pracy przedstawiono zagadnienia z tematyki modelowania hałasu i propagacji dźwięku w przestrzeniach miejskich. Wyniki uzyskane za pomocą aplikacji zestawiono z wynikami otrzymanymi z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego dla dwóch modeli predykcji hałasu drogowego: zalecanego przez Unię Europejską NMPB-Routes-96 oraz międzynarodowego RLS-90. Opracowana aplikacja została przebadana pod kątem przejrzystości interfejsu, poprawności działania, jak i wydajności obliczeniowej. Zaprezentowano schemat działania ułatwiający korzystanie z aplikacji nawet dla osób z małym doświadczeniem w tematyce oraz obsłudze komputerów. 
Słowa kluczowemapy hałasu; grid superkomputerowy 

Pozycja nr 87 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, P. Odya, M. Szczodrak, B. Kostek 
Tytuł angielski3D Sound Intensity Measurement Around Organ Pipes Using Acoustic Vector Sensors 
Tytuł polskiPomiar natężenia dźwięku w otoczeniu piszczałek organowych z wykorzystaniem wektorowych czujników akustycznych 
KonferencjaLXII Otwarte Seminarium z Akustyki - OSA 2015 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony105 - 117 
Miejsce konferencjiŚwieradów Zdrój, Polska 
Data konferencji7.9.2015- 11.9.2015 
UwagiReferat został opublikowany w książce "Postępu Akustyki" ("Progress of Acoustics") pod red. K.J. Opielińskiego, Wrocław 2015 
AbstractThe aim of the presented paper was to obtain and visualize sound intensity distribution of radiated acoustic energy around the organ pipes. The experimental setup consisted of the multichannel acoustic vector sensor and the specialized Cartesian robot. Measurements were performed in free field with spatial resolution of 0.1 [m]. Two organ pipes, i.e. wooden and metal were measured during the ex-periment. The organ pipes were activated using the air-compressor. Thus, it was possible to obtain a long-term steady state response. The multichannel sound card was used to record data from the acoustic vector sensor. The results were processed in order to visualize sound intensity distribution around each pipe. Results obtained for both organ pipes are compared and discussed in the paper. 
Słowa kluczoweczujnik wektorowy, piszczałka 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 88 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiIEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 
CzasopismoIEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 
Wolumin23 
Numer czasopisma1-12 
Strony 
Rok2015
UwagiEdytor czasopisma  
Słowa kluczoweRedakcja czasopisma 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 89 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Plewa, B. Kostek 
Tytuł angielskiMusic Mood Visualization Using Self-Organizing Maps 
Tytuł polskiWizualizacja nastroju muzyki z wykorzystaniem sieci samorganizującyh SOM 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin40 
Numer czasopisma
Strony513 - 525 
Rok2015
UwagiDOI: 10.1515/aoa-2015-0051; link: http://acoustics.ippt.pan.pl/index.php/aa/article/view/1624/pdf_124 
AbstractDue to an increasing amount of music being made available in digital form in the Internet, an automatic organization of music is sought. The paper presents an approach to graphical representation of mood of songs based on Self-Organizing Maps. Parameters describing mood of music are proposed and calculated and then analyzed employing correlation with mood dimensions based on the Multidimensional Scaling. A map is created in which music excerpts with similar mood are organized next to each other on the two-dimensional display. Keywords: music mood, music parameterization, MER (Music Emotion Recognition), MIR (Music Information Retrieval), Multidimensional Scaling (MDS), Principal Component Analysis (PCA), Self- Organizing Maps (SOM), ANN (Artificial Neural Networks). 
StreszczenieCelem artykułu jest przedstawienie nowego podejścia do automatycznego zobrazowania nastroju związanego z utworem muzycznym. Kolejne badań etapy obejmują znalezienie opytmalnego wektora parametrów skorelowanego z nastrojem przypisanym do danego utworu w testach subiektywnych w wykorzystaniem analizy składowych głównych (PCA) i metody skalowania wielowymiarowego (MDS). Pokazano, że sieci samoorganizujące SOM lub sztuczne sieci ANN wytrenowane z wykorzystaniem zaproponowanego wektora parametrów pozwalają na efektywną automatyczną adnotację nastroju zawartego w utworze muzycznym. Uzyskane wyniki przedstawiono na zaproponowanym modelu wizualizacji nastroju muzyki. 
Słowa kluczoweautomatyczne rozpoznawanie nastroju w muzyce, parametryzacja sygnałów muzycznych, analiza składowych głównych (PCA), metoda skalowania wielowymiarowego (MDS), wyszukiwanie informacji muzycznej, sieci samorganizujące (SOM), sztuczne sieci neuronowe (ANN) 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 90 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, P. Odya, B. Kostek 
Tytuł angielskiMeasurements and visualization of sound field distribution around organ pipe 
Konferencja19th IEEE Conference SPA 2015, Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony145 - 150 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji23.9.2015- 25.9.2015 
AbstractMeasurements and visualization of acoustic field around an organ pipe are presented. Sound intensity technique was applied for this purpose. Measurements were performed in free field. The organ pipe was activated with a constant air flow, produced by an external compressor, aimed at obtaining long-term steady state responses of generated acoustic signal. Sound energy distribution was measured in a defined fixed grid of points by means of multichannel acoustic vector sensor. For a precise positioning of the acoustic probe the specialized Cartesian robot was applied. Obtained results made it possible to produce visualizations of sound intensity distribution of radiated acoustic energy around the considered organ pipe. 
Słowa kluczoweACOUSTIC VECTOR SENSOR, CARTESIAN ROBOT, ORGAN PIPE, SOUND INTENSITY MEASUREMENTS 
Projekt badawczyNCN_POM

Pozycja nr 91 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, P. Suchomski, P. Odya 
Tytuł angielskiLoudness Scaling Tests In Hearing Problems Detection 
Tytuł polskiWykrywanie problemów ze słuchem z użyciem testów skalowania głośności 
KonferencjaAES 58th International Conference 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiAalborg, Dania 
Data konferencji28.6.2015- 30.6.2015 
AbstractThe number of people using portable audio players has increased significantly over the recent years. This implies the rise in the number of people having hearing loss problems. Therefore, there is a need to find appropriate procedures that simplify the process of the hearing problem detection. Investigations performed show that audiometric tests may not be sufficient to assess hearing in young people. Contrarily, the obtained results indicate the importance of loudness scaling tests in the process of hearing impairment measurements. A method for enhancing existing loudness scaling tests and its main features are described in the paper and compared with the LGOB (Loudness Growth in 1/2-octave bands) procedure, both created as applications implemented on a PC platform. The application designed is also used for setting too soft, comfortable and too loud sound levels when listening to music. The comparison results are shown and discussed. 
Słowa kluczoweloudness scaling, hearing disorders, noise, LGOB 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 92 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Plewa, B. Kostek 
Tytuł angielskiGRAPHICAL REPRESENTATION OF MUSIC SET BASED ON MOOD OF MUSIC 
Tytuł polskiGRAFICZNA PREZENTACJA ZBIORU MUZYCZNEGO OPARTA NA ANOTACJI NASTROJU MUZYKI 
Konferencja16th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony244 - 250 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji8.10.2015- 10.10.2015 
UwagiRozdział w Materiałach konferencji ISSET'2015 
AbstractOne of the features for music recommendation, which is useful and intuitive for music listen-ers, is “mood”. The paper presents an approach to graphical representation of mood of music pieces. Subjective evaluation based on listening tests is performed for assigning mood labels of 150 pieces of music and placing them on the 2D mood plane. As a result, a map of songs is created, where music excerpts with similar mood are organized next to each other on the two-dimensional graphical representation. In addition, automatic mapping is performed based on Self-Organized Maps. Comparison and evaluation of the methods and results are then executed. All of the tests and analyses are based on the mood model proposed by authors derived from previous studies and experiments.  
StreszczenieNastrój muzyki jest intuicyjną i użyteczną cechą, która pozwala nawet niewykształconym muzycznie słuchaczom ocenić subiektywnie dany utwór muzyczny. W artykule przedstawiono graficzną prezentację zbioru utworów muzycznych opartą na mapowaniu utworów w kontekście ich nastroju. W eksperymencie dokonano subiektywnej oceny nastroju 150 fragmentów muzycznych, a następnie - zgodnie z przypisanymi ocenami - utwory te umieszczono na dwuwymiarowym modelu emocji. Wynikiem jest mapa, na której utwory o podobnym nastroju położone są w bliskiej odległości. Dodatkowo przeprowadzono automatyczne mapowanie przy użyciu samoorganizujących się sieci neuronowych, a następnie wyniki porównano z oceną subiektywną. Testy odsłuchowe oraz analizy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem autorskiego graficznego modelu emocji, który został stworzony na podstawie obserwacji z poprzednich badań.  
Słowa kluczoweAutomatyczne rozpoznawanie nastroju muzyki, samoorganizujące się sieci neuronowe (SOM), ocena subiektywna,  
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 93 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiEditor's note 
Tytuł polskiArtykuł wstępny 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin63 
Numer czasopisma12 
Strony956 - 957 
Rok2015
StreszczenieW artykule wstępnym zawarto zasady dotyczące sygnowania artykułów identyfikatorem obiektów cyfrowych (doi), zarządzania identyfikatorami DOI dokonywane przez bazę crossref.org oraz przedstawiono bieżącą tematykę publikacyjną.  
Słowa kluczowesłowa kluczowe: identyfikator dokumentu elektronicznego, doi, zarządzanie identyfikatorami doi 

Pozycja nr 94 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiMusic Information Retrieval – Soft Computing versus Statistics 
Tytuł polskiWyszukiwanie informacji muzycznej - algorytmy uczące versus metody statystyczne 
Czasopismo 
WoluminLNCS 
Numer czasopisma9339 
Strony36 - 47 
Rok2015
UwagiSaeed K., Homenda W., eds., Computer Information Systems and Industrial management, 14th IFIP TC 8 International Coneference, CISIM 2015, Warsaw, Poland, 24-26.10.2015 
AbstractMusic Information Retrieval (MIR) is an interdisciplinary research area that covers automated extraction of information from audio signals, music databases and services enabling the indexed information searching. In the early stages the primary focus of MIR was on music information through Query-by-Humming (QBH) applications, i.e. on identifying a piece of music by singing (singing/whistling), while more advanced implementations supporting Query-by-Example (QBE) searching resulted in names of audio tracks, song identifica-tion, etc. Both QBH and QBE required several steps, among others an optimized signal parametrization and the soft computing approach. Nowadays, MIR is associated with research based on the content analysis that is related to the retrieval of a musical style, genre or music referring to mood or emotions. Even though, this type of music retrieval called Query-by-Category still needs feature extraction and parametrization optimizing, but in this case search of global online music systems and services applications with their millions of users is based on statistical measures. The paper presents details concerning MIR back-ground and answers a question concerning usage of soft computing versus statistics, namely: why and when each of them should be employed. Keywords: Music Information Retrieval (MIR), feature extraction, soft computing, collaborative filtering (CF), similarity measures  
StreszczenieW artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z obszarem wyszukiwania informacji muzycznej. W pierwszej kolejności przywołano wczesne systemy bazujące na automatycznym wyszukiwaniu melodii (QBH, Query-by-Humming) i kolejne, tj.: wyszukiwanie przez przykład )Query-by-Example, QBE)oraz wyszukiwanie kategorii (Query-by-Category). Wskazano na potrzebę wykorzystania algorytmów uczących się w procesie automatycznego wyszukiwania muzyki oraz pokazano przykłady, gdy wykorzystywane metody oparte są na statystyce. 
Słowa kluczoweWyszukiwanie informacji muzycznej, parametryzacja muzyki, algorytmy uczące się, filtracja społecznościowa, miary podobieństwa 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 95 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Rosner, B. Kostek 
Tytuł angielskiMusical Instrument Separation Applied to Music Genre Classification 
Tytuł polskiSeparacja instrumentów muzycznych w zastosowaniu do rozpoznawania gatunków muzycznych 
CzasopismoFoundations of Intelligent Systems 
WoluminLNAI 9384 
Numer czasopisma 
Strony420 - 430 
Rok2015
UwagiEsposito F., Pivert O., Hacid M-S., Raś W.Z., Ferilli S. (eds.), 22nd International Symposium, ISMIS 2015, Lyon, France, 21-23.10.2015 
AbstractThis paper outlines first issues related to music genre classification and a short description of algorithms used for musical instrument separation. Also, the paper presents proposed optimization of the feature vectors used for music genre recognition. Then, the ability of decision algorithms to properly recognize music genres is discussed based on two databases. In addition, results are cited for another database with regard to the efficiency of the feature vector. Key words: Music Information Retrieval; musical instrument separation; music genre classification; decision systems 
StreszczenieW artykule przedstawiono zagadnienia związane z automatycznym rozpoznawaniem gatunków muzycznych oraz przedstawiono algorytmy wykorzystane w separacji instrumentów muzycznych. Zastosowano też optymalizację wektora parametrów wykorzystywanego w klasyfikacji gatunków muzycznych oraz wyniki eksperymentów z użyciem algorytmów uczących się przeprowadzonych na dwóch bazach muzycznych.  
Słowa kluczoweSłowa kluczowe: automatyczne rozpoznawanie muzyki, separacja ścieżek muzycznych, rozpoznawanie gatunku muzycznego, systemy decyzyjne 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 96 
Typ pozycji:patent 
AutorzyB. Kostek, A. Czyżewski, P. Hoffmann 
Tytuł polskiSposób modyfikacji częstotliwościowej sygnału dźwiękowego i układ do modyfikacji częstotliwościowej sygnału dźwiękowego 
Numer patentuEP15460077 
Data zgłoszenia23.9.2015 
StreszczeniePrzedmiotem wynalazku jest sposób modyfikacji częstotliwościowej sygnału dźwiękowego i układ do modyfikacji częstotliwościowej sygnału dźwiękowego, przeznaczony zwłaszcza do wykorzystania w pokojach odsłuchowych oraz studiach nagraniowych. 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 97 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł angielskiMusic genre classification applied to bass enhancement for mobile technology 
CzasopismoElektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 
Wolumin 
Numer czasopisma
Strony14 - 19 
Rok2015
AbstractThe aim of this paper is to present a novel approach to the Virtual Bass Synthesis (VBS) algorithms applied to portable computers. The proposed algorithm is related to intelligent, rule-based setting of synthesis parameters according to music genre of an audio excerpt. The classification of music genres is automatically executed employing MPEG 7 parameters and the Principal Component Analysis method applied to reduce information redundancy. To perform genre recognition k-Nearest Neighbors classifier is used. The VBS algorithm is based on nonlinear device (NLD) or phase vocoder (PV) depending on the content of an audio file excerpt. A soft computing (fuzzy logic) algorithm is employed to set optimum synthesis parameters depending on a given song. To confirm the relationship between genres and preferences of listeners in the low frequency range the pairwise subjective comparison test is carried out. In tests 30 pairs of audio files are employed divided into six popular musical genres. Music excerpts processed by a commercially available bass boost algorithm are used for comparison. Based on the responses of the listeners the statistical analysis is carried out. A short summary is also provided that contains plans for future algorithm development. 
Słowa kluczoweAUTOMATIC MUSIC GENRE CLASSIFICATION, DIGITAL SIGNAL PROCESSING, LOW FREQUENCY ENHANCEMENT, VIRTUAL BASS ALGORITHM 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 98 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł polskiAUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE GATUNKÓW MUZYCZNYCH W APLIKACJI SYNTEZUJĄCEJ NISKIE CZĘSTOTLIWOŚCI W URZĄDZENIACH MOBILNYCH 
Konferencja16th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering Warszawa, 8-10 October 2015 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony100 - 107 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji8.10.2015- 10.10.2015 
Numer pozycji bibl.19 
StreszczenieW pracy został opisany inteligentny algorytm syntezy niskich częstotliwości w urządzeniach mobilnych (Smart VBS). Algorytm Smart VBS rozpoznaje gatunek muzyczny i w zależności od wskazania dobiera optymalne parametry syntezy niskich częstotliwości. Synteza niskich częstotliwości odbywa się z wykorzystaniem metody funkcji nieliniowych (NLD). Modyfikacji podlega wykorzystywana funkcja nieliniowa, liczba oraz poziom wzmocnienia dodawanych harmonicznych. Algorytm został przygotowany w formie aplikacji napisanej w języku C++ z warstwą wizualną QT. Aplikacja zapewnia możliwość rozpoznania sześciu najpopularniejszych gatunków muzycznych: classical, electronic, jazz, pop, rap, rock. Na podstawie przeprowadzonych subiektywnych testów odsłuchowych przygotowane zostały zestawy predefiniowanych ustawień, które w sposób dynamiczny dopasowują się aktualnie przetwarzanego pliku muzycznego. Końcowym rezultatem pracy programu jest plik foniczny zmodyfikowany zgodnie z rozpoznanym gatunkiem. 
Słowa kluczoweK-NN, ROZPOZNAWANIE GATUNKÓW, VIRTUALL BASS SYNTHESIS 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 99 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Suchomski, B. Kostek 
Tytuł angielskiFitting of the sound dynamics characteristics to the hearing preferences of the user of mobile devices 
Tytuł polskiDopasowanie charakterystyki dynamiki dźwięku do preferencji słuchowych użytkownika urządzeń mobilnych 
CzasopismoPrzegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne  
Wolumin 
Numer czasopisma8-9 
Strony1360 - 1364 
Rok2015
UwagiXXXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki Kraków 16-18 września 2015 (KSTiT'2015) 
StreszczenieW celu określenia preferowanej charakterystyki dynamiki generowanych dźwięków należy uzyskać informację, w jaki sposób użytkownik postrzega głośność dźwięków o różnym poziomie dźwięku. Poruszany problem należy rozpatrywać oddzielnie dla dwóch grup użytkowników – osób słyszących prawidłowo oraz osób z ubytkiem słuchu. W pierwszym przypadku należy zadbać o to, aby wyznaczona charakterystyka dynamiki właściwie przetwarzała dźwięki o poziomach ocenianych odpowiednio jako za ciche, komfortowe i za głośne. W przypadku drugiej grupy użytkowników należy wyznaczyć charakterystykę dynami-ki, która pozwoli dopasować szeroką dynamikę odtwarza-nych dźwięków do zawężonej dynamiki uszkodzonego słuchu. W obu przypadkach do oceny wrażenia głośności można wykorzystać odpowiednio dopasowany test skalo-wania głośności. W niniejszym referacie zaprezentowano metody określenia charakterystyki dynamiki dźwięku dla obu wymienionych grup użytkowników z wykorzystaniem zaproponowanej metody szybkiej oceny wrażenia głośności 
Słowa kluczowedynamika dźwięku, skalowanie głośności, preferencje słuchowe, kompresja dynamiki 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 100 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł angielskiMusic Genre Recognition in the Rough Set- Based Environment 
Konferencja 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji30.6.2015- 3.7.2015 
AbstractThe aim of this paper is to investigate music genre recognition in the rough set-based environment. Experiments involve a parameterized music data- base containing 1100 music excerpts. The database is divided into 11 classes cor-responding to music genres. Tests are conducted using the Rough Set Exploration System (RSES), a toolset for analyzing data with the use of methods based on the rough set theory. Classification effectiveness employing rough sets is compared against k-Nearest Neighbors (k-NN) and Local Transfer function classifiers (LTF-C). Results obtained are analyzed in terms of global class recognition and also per genre. 
Słowa kluczoweGenre Recognition, k-NN, Rough Set  
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 101 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł angielskiEvaluation of a Novel Approach to Virtual Bass Synthesis Strategy 
Konferencja138th Convention of Audio Engineering Society 2015  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony3 - 7 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji7.5.2015- 10.5.2015 
AbstractThe aim of this paper is to present a novel approach to the Virtual Bass Synthesis (VBS) strategy applied to portable computers. The developed algorithms involve intelligent, rule-based settings of bass synthesis parameters with regard to music genre of an audio excerpt and the type of a portable device in use. The Smart VBS algorithm performs the synthesis based on a nonlinear device (NLD) with artificial controlling synthesis system according to music genre. Classification of musical genres is performed using the k-Nearest Neighbor algorithm and the extracted MPEG 7-based feature vectors optimized by the Principal Component Analysis method. To confirm the relationship between the presented excerpt of music from a variety of music genres and the listener’s preferences, subjective tests using the Mushra method are performed. On the basis of the listeners’ opinions statistical tests are carried out and show that listeners in most cases prefer the SVBS strategy developed by the authors in comparison to either an audio excerpt with the bass boost algorithm applied and unprocessed audio file. Furthermore, the listeners indicated that perception of the proposed SVBS strategy is similar for different types of portable devices. 
Słowa kluczoweVirtual Bass Synthesis, K-NN, Genre Recognition 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 102 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Łopatka, J. Kotus, P. Suchomski, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielski Personal adaptive tuning of mobile computer audio 
Tytuł polskiAdaptacyjne strojenie dźwięku do osobistych preferencji użytkownika komputera przenośnego 
Konferencja139th AES Convention 
Numer preprintu9455 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiNew York, USA 
Data konferencji29.10.2015- 1.11.2015 
UwagiStreszczenie w czasopiśmie: J. Audio Eng. Society, vol. 63, no. 12, p. 1091, 2015. 
AbstractAn integrated methodology for enhancing audio quality in mobile computers is presented. The key features are adaptation of the characteristics of the acoustic track to the changing conditions and to the user's individual preferences. Original signal processing algorithms are introduced, which concern: linearization of frequency response, dialogue intelligibility enhancement and dynamics processing tuned up to the user's preferences. The details of the algorithm implemented in the C++ programming language are provided. The processing is performed utilizing custom Audio Processing Objects (APO) installed in Windows sound system. The sound enhancement bundle is managed with a User Interface enabling control over the sound system. The results of subjective evaluation of the introduced methods devices are discussed. 
Słowa kluczoweMobile audio; loudness adjustment; dialogue enhancement 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 103 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, P. Hoffmann, T. Sanner 
Tytuł polskiInteligentna Synteza Niskich Częstotliwości w urządzeniach mobilnych  
KonferencjaKRAJOWE SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI – KSTIT 2014 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony905 - 913 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji3.9.2014- 5.9.2014 
Numer pozycji bibl.24 
UwagiReferat ukazał się w Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 9-9/2014  
StreszczenieW pracy przedstawiono algorytm inteligentnej adaptacji parametrów syntezy niskich częstotliwości w urządzeniach przenośnych w zależności od odtwarzanego gatunku muzycznego (Smart VBS). Proponowany algorytm wykorzystuje metody generacji harmonicznych oparte na generatorze funkcji nieliniowych (NLD) i wokoderze fazowym (PV). Dla znalezienia optymalnych parametrów syntezy przeprowadzono testy subiektywne sprawdzające powiązanie parametrów ze zdefiniowanym gatunkiem muzycznym. Odpowiedzi respondentów poddano analizie statystycznej, która potwierdziła powiązanie preferencji słuchowych z gatunkiem muzycznym.  
Słowa kluczoweGATUNEK, KNN, NISKIE CZĘSTOTLIWOŚCI, SYNTEZA, VBS  
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 104 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, P. Hoffmann 
Tytuł angielskiSUBJECTIVE PERCEPTION OF MUSIC GENRES IN THE FIELD OF MUSIC INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS  
Konferencja15th International Symposium on New Trends in Audio and Video 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 7 
Miejsce konferencjiWrocław, Polska 
Data konferencji25.9.2014- 27.9.2014 
Numer pozycji bibl.11 
AbstractThe aim of this paper is to evaluate the relationship between perception of music genres and subjective features of music that can be assigned to them. For this purpose a group of subjective features such as loudness, melody, rhythm, volume, instrumentation was chosen to describe music genres. A group of 30 listeners with normal hearing, ranging from 20 to 40, was created. Each sub-ject participating in listening tests was asked to choose perceptual features of music which best correspond to the given music genre. Music genres were limited to six most typical ones for this group of listeners, i.e.: Classical, Electronic, Jazz, Pop, Rap, Rock. On the basis of the listeners’ answers the statistical V-Cramer test was conducted to find the correlation between evaluated fea-tures and music genres. Identification of potential features that may be important for music recog-nizing can result in a more efficient automatic classification of music genres. Results of the carried out subjective tests and statistical analysis were included. 
Słowa kluczoweMUSIC INFORMATION RETRIEVAL, MUSIC DATABASES, MUSIC PARAMETERIZATION, FEATURE VECTORS, PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS, MUSIC CLASSIFICATION  
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 105 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, P. Hoffmann 
Tytuł angielskiMusic Data Processing and Mining in Large Databases for Active Media 
CzasopismoActive Media Technology, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8610, Springer  
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony85 - 95 
Rok2014
Numer pozycji bibl.31 
UwagiISBN 978-3-319-09911-8  
AbstractThe aim of this paper was to investigate the problem of music data processing and mining in large databases. Tests were performed on a large data-base that included approximately 30000 audio files divided into 11 classes cor-responding to music genres with different cardinalities. Every audio file was de-scribed by a 173-element feature vector. To reduce the dimensionality of data the Principal Component Analysis (PCA) with variable value of factors was em-ployed. The tests were conducted in the WEKA application with the use of k-Nearest Neighbors (kNN), Bayesian Network (Net) and Sequential Minimal Op-timization (SMO) algorithms. All results were analyzed in terms of the recogni-tion rate and computation time efficiency.  
Słowa kluczoweMUSIC PROCESSING, ACTIVE MEDIA, PCA, WEKA, DE-CISION ALGORITHMS, K-NEAREST NEIGHBORS (KNN), BAYESIAN NETWORK, SEQUENTIAL MINIMAL OPTIMIZATION  
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 106 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, P. Hoffmann 
Tytuł angielskiMUSIC INFORMATION RETRIEVAL, MUSIC DATABASES, MUSIC PARAMETERIZATION, FEATURE VECTORS, PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS, MUSIC CLASSIFICATION  
CzasopismoSignal evaluation and monitoring in sound engineering 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony49 - 56 
Rok2014
Numer pozycji bibl.11 
UwagiISBN 978-83-926476-2-1 Wrocław 2014 
AbstractThe aim of this paper is to evaluate the relationship between perception of music genres and subjective features of music that can be assigned to them. For this purpose a group of subjective features such as loudness, melody, rhythm, volume, instrumentation was chosen to describe music genres. A group of 30 listeners with normal hearing, ranging from 20 to 40, was created. Each sub-ject participating in listening tests was asked to choose perceptual features of music which best correspond to the given music genre. Music genres were limited to six most typical ones for this group of listeners, i.e.: Classical, Electronic, Jazz, Pop, Rap, Rock. On the basis of the listeners’ answers the statistical V-Cramer test was conducted to find the correlation between evaluated fea-tures and music genres. Identification of potential features that may be important for music recog-nizing can result in a more efficient automatic classification of music genres. Results of the carried out subjective tests and statistical analysis were included.  
Słowa kluczoweMUSIC INFORMATION RETRIEVAL, MUSIC DATABASES, MUSIC PARAMETERIZATION, FEATURE VECTORS, PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS, MUSIC CLASSIFICATION  
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 107 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Hoffmann, B. Kostek 
Tytuł angielskiMusic Data Processing and Mining in Large Databases for Active Media 
KonferencjaActive Media Technology, Warszawa 2014 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony85 - 95 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji11.8.2014- 14.8.2014 
Numer pozycji bibl.31 
UwagiPod adresem: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-09912-5 lub w formie papierowej 
AbstractThe aim of this paper was to investigate the problem of music data processing and mining in large databases. Tests were performed on a large data-base that included approximately 30000 audio files divided into 11 classes cor-responding to music genres with different cardinalities. Every audio file was de-scribed by a 173-element feature vector. To reduce the dimensionality of data the Principal Component Analysis (PCA) with variable value of factors was em-ployed. The tests were conducted in the WEKA application with the use of k-Nearest Neighbors (kNN), Bayesian Network (Net) and Sequential Minimal Op-timization (SMO) algorithms. All results were analyzed in terms of the recogni-tion rate and computation time efficiency. 
Słowa kluczoweMUSIC PROCESSING, ACTIVE MEDIA, PCA, WEKA, DE-CISION ALGORITHMS, K-NEAREST NEIGHBORS (KNN), BAYESIAN NETWORK, SEQUENTIAL MINIMAL OPTIMIZATION 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 108 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, M. Szczodrak, K. Marciniuk, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiCreating Dynamic Psychoacoustic Maps of Hearing Threats for Outdoor Concerts Employing Supercomputing Grid 
Konferencja136th International AES Convention 
Numer preprintueBrief 150 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBerlin, Germany 
Data konferencji26.4.2014- 29.4.2014 
AbstractThe auditory effects caused by the outdoor concert are discussed in this paper. The analysis is based on the computation results obtained by means of supercomputing PL-Grid infrastructure and specific computational algorithms developed by the authors. The software consists of the outdoor sound propagation module and psychoacoustical noise dosimeter. The simulation was performed by means of real music recordings and the following outdoor propagation conditions were taken into account: speaker directivity, ground effect, building reflection, distance attenuation, and sound absorption by the atmosphere. On the basis of the proposed methodology the dynamic (one minute time resolution) psychoacoustic maps of hearing threats for considered area were created expressed by TTS (Temporary Threshold Shift) values in critical bands. Moreover, the results include also maps of sound level and noise dose values. 
Słowa kluczowenoise, noise threat, supercomputing grid, occupational noise 

Pozycja nr 109 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, P. Hoffmann, P. Spaleniak, A. Kaczmarek 
Tytuł angielskiCreating a Realible Music Discovery and Recomendation System 
CzasopismoIntelligent Tools for Building a Scientific Information Platform, Springer Verlag 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony 
Rok2014
Numer pozycji bibl.32 
AbstractThe aim of this paper is to show problems related to creating a reliable music dis-covery system. The SYNAT database that contains audio files is used for the purpose of experiments. The files are divided into 22 classes corresponding to music genres with different cardinality. Of utmost importance for a reliable music recommendation system are the assignment of audio files to their appropriate gen-res and optimum parameterization for music-genre recognition. Hence, the start-ing point is audio file filtering, which can only be done automatically, but to a limited extent, when based on low-level signal processing features. Therefore, a variety of parameterization techniques are shortly reviewed in the context of their suitability to music retrieval from a large music database. In addition, some sig-nificant problems related to choosing an excerpt of audio file for an acoustic anal-ysis and parameterization are pointed out. Then, experiments showing results of searching for songs that bear the greatest resemblance to the song in a given que-ry are presented. In this way music recommendation system may be created that enables to retrieve songs that are similar to each other in terms of their low-level feature description and genre inclusion. The experiments performed also provide basis for more general observations and conclusions. 
Słowa kluczoweMusic Information Retrieval, Music Databases, Music Parameterization, Feature Vectors, Principal Component Analysis, Music Classification 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 110 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiAuditory Display Applied to Research in Music and Acoustics 
Tytuł polskiObrazowanie dźwiękowe w muzyce i akustyce 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin39 
Numer czasopisma
Strony203 - 214 
Rok2014
Uwagi10.2478/aoa-2014-0025, link do artykułu: http://acoustics.ippt.pan.pl/index.php/aa/article/view/724 
AbstractThis paper presents a relationship between Auditory Display (AD) and the domains of music and acoustics. First, some basic notions of the Auditory Display area are shortly outlined. Then, the research trends and system solutions within the fields of music technology, music information retrieval and music recommendation and acoustics that are within the scope of AD are discussed. Finally, an example of AD solution based on gaze tracking that may facilitate music annotation process is shown. The paper concludes with a few remarks about directions for further research in the domains discussed.  
StreszczenieW artykule przedstawiono szerzej zagadnienia obrazowania dźwiękowego w zastosowaniu w obszarze muzyki i akustyki. W pierwszej kolejności przedstawiono podstawowe pojęcia związane z obrazowaniem dźwiękowym oraz aktualne trendy badawcze. Pokazano również przykłady zastosowania systemów obrazowania dźwiękowego, rozwijanych w ramach dziedziny wyszukiwania informacji muzycznej i technologii muzycznych. 
Słowa kluczoweAuditory Display, Music, Acoustics, Music Technology, Music Information Retrieval, Sonification, Music Annotation. Obrazowanie dźwiękowe, akustyka muzyczna, wyszukiwanie informacji muzycznej, technologia muzyczna, sonifikacja,  

Pozycja nr 111 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Marciniuk, J. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiAnalysis od noise assessment of selected area in Gdansk 
Tytuł polskiAnaliza warunków akustycznych dla wybranego obszaru miasta Gdańsk 
Konferencja15th International Symposium on New Trends in Audio and Video 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 10 
Miejsce konferencjiWrocław, Polska 
Data konferencji25.9.2014- 27.9.2014 
AbstractThe subject of this study focuses on the noise condition analysis of selected areas in the city of Gdask with the use of a numerical model implemented on the supercomputer infrastructure. The numerical model of traffic noise and its main sources are briefly characterized. Then the correctness of the model based on the acoustical conditions of the chosen areas obtained by the system of sensors located in the city of Gdansk is analytically verified. 
StreszczenieCelem pracy była analiza klimatu akustycznego wybranego obszaru miasta Gdaska. W badaniach wykorzystano odczyty z aparatury pomiarowej zainstalowanej w strategicznych miejscach obszaru poddanego analizie. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w oparciu o sie superkomputerów. Zdefiniowano główne ródło hałasu w analizowanym rejonie oraz opisano jego model zast pczy. Wyniki pomiarów zbierane przez czujniki poddano analizie oraz przedstawiono wnioski dotyczce wymaganych korekt obliczeniowych. 
Słowa kluczowenoise; noise maps; noise control; dynamic noice maps; 

Pozycja nr 112 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Milarska, A. Zakrzewski, B. Kostek 
Tytuł polskiPomiary i analiza dźwięku w filmie oraz w reklamach filmowych z wykorzystaniem modelu głośności LKFS 
Konferencja15th International Symposium on New Trends in Audio and Video 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 13 
Miejsce konferencjiWrocław, PL 
Data konferencji25.9.2014- 27.9.2014 
StreszczenieCelem niniejszej pracy był pomiar dźwięku filmie, zapowiedziach filmów oraz reklamach poprzedzających projekcję filmu. W referacie w pierwszej kolejności przywołano problemy związane z pomiarem dźwięku, rekomendacje, które wskazują na dopuszczalne poziomy projekcji filmowej oraz przywołano jednostki, które są wykorzystywane w określaniu głośności projekcji. Następnie przedstawiono pomiary, kalibrację sprzętu pomiarowego oraz analizę otrzymanych wyników. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące pomierzonych poziomów głośności w warunkach kinowych, płytach DVD i Blu-ray oraz w serwisie YouTube. 
Słowa kluczowezalecenie ITU-R BS.1770-3, pomiar głośności, LFKS, poziom równoważny, Loudness Unit relative to Full Scale 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 113 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, F. Rumsey 
Tytuł angielskiEDITOR’S NOTE 
Tytuł polskiEdytorial 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin62 
Numer czasopisma12 
Strony820 
Rok2014
StreszczenieEdytorial zawiera opis nowych zasad publikowania w ramach tzw. otwartego dostępu (Open Access, OA) do publikacji, w odniesieniu do tzw. złotej drogi (otwarty dostęp do publikacji) i zielonej drogi (autoarchiwizacja publikacji) licencji Creative Commons OA. W edytorialu zawarto również odniesienie do wydania specjalnego czasopisma w obszarze dźwięku przestrzennego.  
Słowa kluczoweotwarty dostęp do publikacji (Open Access),złota droga (otwarty dostęp do publikacji) i zielona droga (autoarchiwizacja publikacji)  
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 114 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, A. Kurowski, P. Kryger, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiSound Field Intensity Measurements and Visualization around the Human Head Model 
Tytuł polskiRozkłąd natężenia pola akustycznego w komorze bezechowej obecności sztucznej głowy i w przypadku braku jej obecności 
Konferencja137th Audio Eng. Society Convention 
Numer preprintu160 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 4 
Miejsce konferencjiLos Angeles, USA 
Data konferencji9.9.2014- 12.9.2014 
Numer pozycji bibl.NCN 
Uwagilink: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=17395, do projektu NCN 
AbstractThe main goal of this research study was to measure and visualize sound field intensity distribution in and without presence of the human head model. Measurements were performed in the anechoic chamber with the 5 cm grid. Experimental setup consisted of a multitone generator, two loudspeakers, human head model, intensimetric probe, the Cartesian robot applied for precise positioning of the acoustic sensor, and an analyzer. Based on the collected data a sound field visualization was created in the form of colored maps and arrows illustrating pressure and intensity vectors at a given point in the presence of the artificial head, as well as without this obstacle plus the difference resulted from the both mentioned conditions occurrence. A thorough analysis of the results obtained and conclusions follows the experiments presented in the paper. 
StreszczenieW referacie przedstawiono wyniki analizy pomiarów akustycznych przeprowadzonych w komorze bezechowej z wykorzystaniem sondy USP. Na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów ciśnienia akustycznego i prędkości cząstek dokonano wizualizacji rozkładu pola akustycznego w obecności sztucznej głowy i w przypadku braku jej obecności. 
Słowa kluczowepomiary akustyczne, komora bezechowa, sonda pomiarowa USP, trójosiowy pomiar prędkości cząstek  

Pozycja nr 115 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Rosner, B. Schuller, B. Kostek 
Tytuł angielskiClassification of Music Genres Based on Music Separation into Harmonic and Drum Components 
Tytuł polskiKlasyfikacja gatunków muzycznych wykorzystująca separację instrumentów muzycznych 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin39 
Numer czasopisma
Strony629 - 638 
Rok2014
UwagiDOI: 10.2478/aoa-2014-0068, link: http://acoustics.ippt.gov.pl/index.php/aa/issue/view/111 
AbstractThis article presents a study on music genre classification based on music separation into harmonic and drum components. For this purpose, audio signal separation is executed to extend the overall vector of parameters by new descriptors extracted from harmonic and/or drum music content. The study is performed using the ISMIS database of music files represented by vectors of parameters containing music features. The Support Vector Machine (SVM) classifier and co-training method adapted for the standard SVM are involved in genre classification. Also, some additional experiments are performed using reduced feature vectors, which improved the overall result. Finally, results and conclusions drawn from the study are presented, and suggestions for further work are outlined. 
StreszczenieArtykuł przedstawia wyniki eksperymentów rozpoznawania gatunków muzycznych z zastosowaniem separacji instrumentów muzycznych w plikach fonicznych. W procesie klasyfikacji wykorzystywane są wektory parametrów ekstrahowane z pełnego pliku muzycznego, jak również obliczanych na odseparowanych ścieżkach dźwiękowych, maszyny wektorów nośnych SVM, jak również metoda nieujemnej faktoryzacji macierzy.  
Słowa kluczoweMusic Information Retrieval, musical sound separation, drum separation, music genre clas- sification, Support Vector Machine, co-training, Non-Negative Matrix Factorization. Wyszukiwanie informacji muzycznej, separacja instrumentów muzycznych, klasyfika 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 116 
Typ pozycji:patent 
AutorzyB. Kostek, P. Hoffmann, T. Sanner 
Tytuł polskiSposób poprawy jakości brzmienia dźwięku w przenośnych urządzeniach elektronicznych i uklad do realizacji tego sposobu. 
Numer patentuP.408563 
Data zgłoszenia16.6.2014 
Uwagizgłoszenie patentowe dokonane w 2014 r.  
StreszczeniePrzedmiotem wynalazku jest sposób poprawy jakości brzmienia dźwięku w przenośnych urządzeniach elektronicznych oraz układ do realizacji tego sposobu, mający w szczególności zastosowanie przy poprawie jakości dźwięku takich gatunków muzycznych jak classical, electrical, jazz, pop, rap, rock.  
Słowa kluczoweDŹIWIEK, GATUNEK MUZYCZNY, INTELIGENCJA, POPRAWA JAKOŚCI, STEROWANIE  
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 117 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, P. Odya, B. Kunka, M. Lech 
Tytuł angielskiIntelligent multimodal human-computer interfaces 
KonferencjaThe 2014 IEEE/WIC International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony8 - 11 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji11.8.2014- 14.8.2014 
UwagiTutorial 
AbstractMultimodal interfaces development history will be reviewed briefly in the introduction to the tutorial. Methods for intelligent processing of audio and video will be discussed in the context of their applications to multimodal human-computer interfaces. Some examples of applications of multimodal interfaces to education software and for the disabled people will be shown, including the eye-gaze tracking system named “Cyber Eye” employed to many kinds of experiments including analysis of visual activity of patients remaining in vegetative state and their awareness evaluation. The scent emitting multimodal computer interface, playing an essential role in education and therapy of children with certain developmental disorders will serve as one more practical example of applications. The multimodal interface called Virtual-Touchpad (VTP) used for supporting medical diagnosis will be presented also. The role of multimodal computer interfaces applied to learning, therapy and everyday usage of computerized devices will be illustrated by above mentioned and by some more practical examples. Moreover, the subject of intelligent audio & video surveillance providing a special case of multimodal interfacing will be addressed and illustrated with practical application examples. 
Słowa kluczoweCyber Eye, Virtual Touchpad, scent emitting interface 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 118 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, M. Plewa, B. Kostek 
Tytuł angielskiMeasurements and visualization of sound intensity around the human head using acoustic vector sensor 
Konferencja136th International AES Convention 
Numer preprintueBrief 154 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBerlin, Germany 
Data konferencji26.4.2014- 29.4.2014 
AbstractMeasurements and visualization of sound intensity around human head were presented in the paper. Sound intensity field was obtained by means of a Cartesian robot which was applied to precise positioning of the acoustic vector sensor. Measurements were performed in the free field using a head and torso simulator and a configuration of either one, two and four loudspeakers. The acoustic vector sensor was positioned around the head with 5 cm step. Sound intensity was measured in 277 points. During every step the three orthogonal sound intensity components were calculated. Tonal signals for frequencies: 250, 500, 1000, 2000, 4000 and 8000 Hz were applied. Obtained results were used to prepare visualizations of sound intensity distribution around the human head. 
Słowa kluczoweAcoustic Vector Sensor, Human Head, Sound Intensity Measurements 

Pozycja nr 119 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Szczodrak, A. Czyżewski, J. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiFrequently updated noise threat maps created with use of supercomputing grid 
CzasopismoNoise Mapping 
Wolumin
Numer czasopisma 
Strony32 - 39 
Rok2014
AbstractAn innovative supercomputing grid services devoted to noise threat evaluation were presented. The services described in this paper concern two different issues, first is the noise mapping, while the second concerns assessment of the noise dose and its influence on the human hearing system. The discussed services were developed within PL-Grid Infrastructure which accumulates Polish academic supercomputer centers. Selected experimental results achieved by usage of the services were presented. The assessment of environmental noise threats include creation of the noise maps using either offline or online data, acquired through a grid of monitoring stations. A concept of estimation of the source model parameters based on the measured sound level for the purpose of creating frequently updated noise maps was presented. Connection of the noise mapping grid service with a distributed sensor network enables to automatically update the noise maps for a specified time period. Moreover, an exceptional attribute of the developed software is the estimation of the auditory effects evoked by the exposure to noise. The estimation method uses a modified psychoacoustic model of hearing and is based on the calculated noise level values and on a given exposure period. Potential use scenarios of the grid services for research or educational purpose were introduced. Presentation of the results of predicted hearing threshold shift caused by exposure to excessive noise can disseminate awareness of the noise threat in public. 
Słowa kluczowenoise, road noise, noise threat, supercomputer grid, noise dosimetry 

Pozycja nr 120 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Szczodrak, J. Kotus, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiApplication of PL-Grid platform for modeling of the selected acoustic phenomena 
KonferencjaCGW (Cracow Grid Workshop) 2014 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiKraków, Polska 
Data konferencji27.10.2014- 29.10.2014 
AbstractDomain grids are specific computational environments, developed within the PLGrid Plus project. For the Acoustic domain grid two supercomputer grid based services were prepared. Dedicated software consists of the outdoor sound propagation module and psychoacoustical noise dosimeter. The results are presented in a form of maps of sound level and Temporary Threshold Shift (TTS) values, therefore the services may play an informative role in the field of noise harmfulness. 
Słowa kluczowenoise, noise map, noise threat, grid computing 

Pozycja nr 121 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, M. Szczodrak, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł polskiModelowanie propagacji hałasu i jego wpływu na słuch z wykorzystaniem platformy obliczeniowej PL Grid Plus 
KonferencjaXV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWrocław, Polska 
Data konferencji25.9.2014- 27.9.2014 
StreszczenieW referacie przedstawiono usługi dostępne w gridzie dziedzinowym Akustyka, opracowane w ramach projektu PL Grid Plus. Przygotowane usługi umożliwiają modelowanie propagacji hałasu w środowisku aglomeracji miejskiej pochodzącego ze źródeł liniowych (drogi), punktowych lub powierzchniowych (hałas przemysłowy, imprezy plenerowe) z wykorzystaniem klastrów obliczeniowych. Na podstawie uzyskanych wyników rozkładu poziomu hałasu możliwe jest przeprowadzenie dalszych symulacji ukazujących skutki słuchowe oddziaływania hałasu na organ słuchu. Opracowane narzędzia dają duże możliwości w zakresie definiowania scenariuszy obliczeniowych i sytuacyjnych dzięki temu mają istotny walor dydaktyczny i poznawczy. 
Słowa kluczowehałas; superkomputer; mapy hałasu; szkodliwość hałasu 

Pozycja nr 122 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, P. Hoffmann, T. Sanner 
Tytuł angielskiSmart Virtual Bass Synthesis Algorithm Based on Music Genre Classification 
KonferencjaSignal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony71 - 76 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji22.9.2014- 24.9.2014 
Numer pozycji bibl.24 
AbstractThe aim of this paper is to present a novel approach to the Virtual Bass Synthesis (VBS) algorithms applied to portable computers. The proposed algorithm employed automatic music genre recognition to determine the optimum parameters for the synthesis of additional frequencies. The synthesis was carried out using the non-linear device (NLD) and phase vocoder (PV) methods depending on the music excerpt genre. Classification of musical genres was performed utilizing the k-Nearest Neighbor algorithm and the extracted MPEG 7-based feature vectors. To confirm the relationship between the presented music excerpt genre and the listener’s preferences, subjective tests were carried out. The pairwise comparison test was performed. Test material consisted of 18 pair samples belonging to six music genres: classical, pop, rock, rap, jazz, electronic. For comparison purposes music samples were prepared with the benchmark MaxxBass system and the Smart VBS algorithm proposed by the authors. On the basis of the listeners’ opinions statistical tests were carried out to confirm the validity of adjusting low frequency synthesis settings according to the music content of audio files. 
Słowa kluczoweDIGITAL SIGNAL PROCESSING, VIRTUAL BASS ALGORITHM, LOW FREQUENCY ENHANCEMENT, AUTOMATIC MUSIC GENRE CLASSIFICATION.  
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 123 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kunka, A. Korzeniewski, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiEye-Gaze Tracking-Based Telepresence System for Videoconferencing 
Tytuł polskiSystem teleobecności oparty na technice śledzenia wzroku wykorzystywany w wideokonferencji 
KonferencjaThe 2014 International Conference on Active Media Technology (AMT'2014) 
Numer preprintuLNCS 
Numer 
Wolumin8610 
Strony432 - 441 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji11.8.2014- 14.8.2014 
Numer pozycji bibl.23 
UwagiD. Ślȩzak et al. (Eds.): AMT 2014, LNCS 8610, pp. 432-441. Springer International Publishing Switzerland (2014) 
AbstractAn approach to the teleimmersive videoconferencing system enhanced by the pan-tilt-zoom (PTZ) camera, controlled by the eye-gaze tracking system, is presented in this paper. An overview of the existing telepresence systems, especially dedicated to videoconferencing is included. The presented approach is based on the CyberEye eye-gaze tracking system engineered at the Multimedia Systems Department (MSD) of Gdańsk University of Technology (GUT), as well as on a standard PTZ security camera communicating with the computer by the TCP/IP protocol. Technical aspects of the developed system prototype including two different use cases (one-way and two-way configuration of system) are described. Moreover, a discussion related to the gathered user’s experience as well as to difficulties and opportunities concerning the proposed approach are included. 
Słowa kluczowetelepresence; active media applications; videoconferencing system; eye-gaze tracking; CyberEye 
Projekt badawczyINDECT

Pozycja nr 124 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, P. Hoffmann, T. Sanner 
Tytuł polskiInteligentna Synteza Niskich Częstotliwości w urządzeniach mobilnych 
CzasopismoPrzegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 
Wolumin 
Numer czasopisma8-9 
Strony905 - 913 
Rok2014
Numer pozycji bibl.24 
StreszczenieW pracy przedstawiono algorytm inteligentnej adaptacji parametrów syntezy niskich częstotliwości w urządzeniach przenośnych w zależności od odtwarzanego gatunku muzycznego (Smart VBS). Proponowany algorytm wykorzystuje metody generacji harmonicznych oparte na generatorze funkcji nieliniowych (NLD) i wokoderze fazowym (PV). Dla znalezienia optymalnych parametrów syntezy przeprowadzono testy subiektywne sprawdzające powiązanie parametrów ze zdefiniowanym gatunkiem muzycznym. Odpowiedzi respondentów poddano analizie statystycznej, która potwierdziła powiązanie preferencji słuchowych z gatunkiem muzycznym. 
Słowa kluczoweGATUNEK, KNN, NISKIE CZĘSTOTLIWOŚCI, SYNTEZA, VBS 
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 125 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Hoffmann, T. Sanner, B. Kostek 
Tytuł angielskiAn Approach to Bass Enhancement in Portable Computers Employing Smart Virtual Bass Synthesis Algorithms 
KonferencjaAES 136th Convention  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBerlin, Niemcy 
Data konferencji26.4.2014- 29.4.2014 
AbstractThe aim of this paper is to present a novel approach to the Virtual Bass Synthesis (VBS) algorithms applied to portable computers. The developed algorithms are related to intelligent, rule-based setting of synthesis parameters according to music genre of an audio excerpt and to the type of a portable device in use. To find optimum synthesis parameters of the VBS algorithms, subjective listening tests based on a parametric procedure were performed. The classification of music genres is automatically executed employing MPEG 7 parameters and the Principal Component Analysis method applied to reduce information redundancy. The VBS algorithm performs the synthesis based on a nonlinear device (NLD) or phase vocoder (PV) depending on the content of an audio file excerpt. A soft computing (fuzzy logic) algorithm is employed to set optimum synthesis parameters depending on a given song. 
Słowa kluczoweVirtual Bass Synthesis, inteligent, NLD, PV, Music Genre Classifacation  
Projekt badawczyMODALITY

Pozycja nr 126 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Lech, A. Czyżewski, W. Kucharski, B. Kostek 
Tytuł angielskiComputer-Supported Polysensory Integration Technology for Educationally Handicapped Pupils 
CzasopismoLecture Notes in Artificial Intelligence 
Wolumin8502 
Numer czasopisma 
Strony224 - 233 
Rok2014
Numer pozycji bibl.17 
Uwagitytuł monografii: Foundations of Intelligent Systems, materiały konferencyjne z 21st International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems, ISMIS 2014, Roskilde, Dania 
AbstractIn this paper, a multimedia system providing technology for hearing and visual attention stimulation is shortly presented. The system aims to support the development of educationally handicapped pupils. The system has been presented in the context of its configuration, architecture, and therapeutic exercise implementation issues. Results of pupils’ improvements after 8 weeks of training with the system are also provided. Training with the system led to the development spatial orientation and understanding cause-and-effect relationships. 
Słowa kluczowePolysensory Stimulation, Computerbased therapeutic exercises, Educationally handicapped pupils 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 127 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, F. Rumsey, W. McQuaide 
Tytuł angielskiEDITOR’S NOTE 
Tytuł polskiNota od Edytora 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin62 
Numer czasopisma1/2 
Strony
Rok2014
StreszczenieW edytorialu zawarto zasady dotyczące publikacji Open Access (otwartego dostępu do publikacji) oraz bieżące trendy publikacyjne. 
Słowa kluczoweOpen Access, otwarty dostęp do publikacji 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 128 
Typ pozycji:patent 
AutorzyA. Czyzewski, B. Kunka, A. Kwiatkowska, B. Kostek 
Tytuł polskiSystem CyberOko do diagnozy i terapii osób w śpiączce 
Numer patentu 
Data zgłoszenia5.5.2014 
AbstractPrzedmiotem zgłoszenia :know-how" jest system CyberOko do diagnozy i terapii osób w śpiączce, opracowany w ramach projektu "Typoszereg interfejsów multimodalnych..." 

Pozycja nr 129 
Typ pozycji:książka 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł polskiPsychoakustyka realizowana na Politechnice Gdańskiej 
WydawcaKomitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014 
Strony95 - 98 
Rok2014
UwagiRozdział w książce: 50 lat Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, 1964-2014, Osiągnięcia i wydarzenia, pod red. A. Śliwińskiego i E. Kozaczki 
StreszczenieW pracach naukowo-badawczych, wdrożeniowych oraz dydaktyce zespołów pracujących w Systemów Multimedialnych i Laboratorium Akustyki Fonicznej (WETI, PG) można wyróżnić kilka nurtów tematycznie dotyczących zagadnień psychoakustyki i ich zastosowań w akustyce fonicznej i inżynierii dźwięku i obrazu (leżących na pograniczu akustyki, telekomunikacji, nauk kognitywnych i informatyki oraz inżynierii biomedycznej). Wynikiem tych prac były zarówno publikacje: monografie (poz. pogrubione), rozdz. w książkach w wydawnictwach zagranicznych i krajowych, artykuły (wybrane pozycje) i referaty, jak również osiągnięcia o charakterze aplikacyjno-wdrożeniowym  
Słowa kluczowepsychoakustyka, inżynieria dźwięku i obrazu, akustyka foniczna, nauki kognitywne 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 130 
Typ pozycji:patent 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, P. Odya 
Tytuł polskiSposób wzrokowego wykonywania utworów dźwiękowych na instrumentach muzycznych z wykorzystaniem zapisu nutowego oraz układ do realizacji tego sposobu 
Numer patentuP407812 
Data zgłoszenia7.4.2014 
Uwagizgłoszenie patentowe 
Słowa kluczoweMIDI, INSTRUMENTY MUZYCZNE, WZROK 

Pozycja nr 131 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, A. Kupryjanow, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiKnowledge representation of motor activity of patients with Parkinson’s disease 
Tytuł polskiParamteryzacja sygnałów biomedycznych pochodzących z aktywności ruchowej osób z chorobą Parkinsona 
CzasopismoNatural Computing An International Journal, DOI: 10.1007/s11047-014-9475-0 
Wolumin 
Numer czasopismaDec. 
Strony1 - 13 
Rok2014
UwagiDOI: 10.1007/s11047-014-9475-0, link do artykułu: http://link.springer.com/article/10.1007/s11047-014-9475-0/fulltext.html 
AbstractAn approach to the knowledge representation extraction from biomedical signals analysis concerning motor activity of Parkinson disease patients is proposed in this paper. This is done utilizing accelerometers attached to their body as well as exploiting video image of their hand movements. Experiments are carried out employing artificial neural networks and support vector machine to the recognition of characteristic motor activity disorders in patients. Obtained results indicate that it is possible to interpret some selected patient’s body movements with a sufficiently high effectiveness. 
StreszczenieW artykule przedstawiono analizę sygnałów biomedycznych zebranych za pomocą czujników w trakcie wybranych aktywności osoby z chorobą Parkinsona. Sparametryzowane sygnały zostały wykorzystane do automatycznego rozpoznawania aktywności za pomocą sztucznych sieci neuronowych i SVM. Zaproponowane metody akwizycji, parametryzacji oraz klasyfikacji okazały się skuteczne w automatycznym rozpoznawaniu aktywności ruchów rąk i chodu. 
Słowa kluczoweParkinson disease, biomedical signals analysis, artificial neural networks,support vector machine choroba Parkinsona, analiza sygnałów biomedycznych, sztuczne sieci neuronowe, SVM 

Pozycja nr 132 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Szczodrak, J. Kotus, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiSupercomputing Grid-Based Services for Hearing Protection and Acoustical Urban Planning, Research & Education 
CzasopismoLecture Notes in Computer Science 
Wolumin8500 
Numer czasopisma 
Strony263 - 277 
Rok2014
UwagiDOI: 10.1007/978-3-319-10894-0_19 
AbstractSpecific computational environments, so-called domain grids, are developed within the PLGrid Plus project in order to prepare specialized IT solutions, i.e., dedicated software implementations and hardware (infrastructure adaptation), suited for particular research group demands. One of the PLGrid Plus domain grids, presented in this paper, is Acoustics. The article describes in detail two kinds of the acoustic domain services. The first can be used to calculate noise maps of large city areas, and is called "Noise Map". The second, called the "Hearing" service, enables simulations of noise impact on the human hearing system. Several kinds of usage scenarios of the developed services are also presented and illustrated by exemplary results. The infrastructure and the software developed can be utilized mainly for research and education purposes. The engineered software is intended for creating maps of noise threat for roads, railways and industrial sources. Integration of the software services with a distributed sensor network enables to automatically update the noise maps for a specific time period. A unique feature of the developed software is the possibility to estimate the auditory effects, which are caused by the exposure to noise. This estimation is based on the calculated noise levels and on a given exposure period. The outcomes of this research study are presented in form of a cumulative noise dose and characteristics of the temporary threshold shift. 
Słowa kluczowenoise, road noise, noise threat, supercomputer grid, noise dosimetry 

Pozycja nr 133 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, M. Szczodrak, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł polskiUsługi przygotowane w ramach gridu dziedzinowego AKUSTYKA D.1 
KonferencjaSpotkanie Techniczne Projektu PLGrid Plus 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWisła, Polska 
Data konferencji23.10.2013- 25.10.2013 
UwagiPrezentacja multimedialna 
Słowa kluczoweGRID SUPERKOMPUTEROWY; HAŁAS 

Pozycja nr 134 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Szczodrak, J. Kotus, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiThe application of a noise mapping tool deployed in grid infrastructure for creating noise maps of urban areas 
CzasopismoComputer Science 
Wolumin14 
Numer czasopisma
Strony231 - 242 
Rok2013
AbstractThe concept and implementation of the system for creating dynamic noise maps in PL-Grid infrastructure are presented. The methodology of dynamic acoustical maps creating is introduced. The concept of noise mapping, based on noise source and propagation models, was developed and employed in the system. The details of incorporation of the system to the PL-Grid infrastructure are presented. The results of simulations performed by the system prototype are depicted. The results in the form of noise maps obtained by a system are compared with some other solutions in order to investigate accuracy. 
Słowa kluczowenoise, noise map, noise modeling, grid computing 

Pozycja nr 135 
Typ pozycji:książka 
AutorzyB. Kostek, A. Kupryjanow 
Tytuł polskiWYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWYCH I METODY WEKTORÓW NOŚNYCH SVM W PROCESIE ROZPOZNAWANIA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ PACJENTÓW DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ PARKINSONA 
WydawcaSIECI NEURONOWE W ZASTOSOWANIACH BIOMEDYCZNYCH 
Strony285 - 308 
Rok2013
Numer pozycji bibl.36 
Uwagiw druku 
StreszczenieChoroba Parkinsona (ang. PD - Parkinson Disease) zaliczana jest do grupy chorób neurodegeneracyjnych. Jest to powoli postępująca choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego. Jej powstawanie związane jest z zaburzeniem produkcji dopaminy przez komórki nerwowe mózgu. Choroba manifestuje się zaburzeniami ruchowymi. Przyczyna występowania tego typu zaburzeń nie została do końca wyjaśniona. Leczenie osób dotkniętych PD oparte jest głównie na minimalizowaniu wpływu symptomów choroby. 
Słowa kluczoweChoroba Parkinsona, rozpoznawanie aktywności ruchowych, akcelermoetry 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 136 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Lech, B. Kostek 
Tytuł angielskiTesting A Novel Gesture-Based Mixing Interface 
Tytuł polskiBadanie innowacyjnego interfejsu miksowania obsługiwanego za pomocą gestów 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin61 
Numer czasopisma
Strony301 - 313 
Rok2013
UwagiTYPO zad 5. 
AbstractIn this article, a sound-mixing system controlled by hand gestures recognized in a video stream is presented. This novel approach to DAW (Digital Audio Workstation) controlling, was motivated by the limited ergonomics of the computer mouse and keyboard interface, as well as by the influence of audio information visualization on sound mixing. The article reviews existing approaches to gesture controlled audio, and presents the engineered system architecture and approach to gesture sonification. The methodology involved examining the system with the help of professional audio engineers in tests conducted to assess, among others, what influence the visualization of audio parameter values may have on mixing results. The results of a questionnaire and the subjective assessment of the obtained mixes have been given. The system efficiency and gesture recognition reliability have been assessed. 
Słowa kluczowehand, gesture, sound, mixing, audio, perception, vision, influence 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 137 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Rosner, M. Michalak, B. Kostek 
Tytuł angielskiA Study on Influence of Normalization Methods on Music Genre Classification Results Employing kNN Algorithms 
Tytuł polskiBADANIE WPŁYWU METOD NORMALIZACJI NA WYNIKI KLASYFIKACJI GATUNKÓW MUZYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU kNN 
CzasopismoStudia Informatica 
Wolumin34 
Numer czasopisma2A(111) 
Strony411 - 423 
Rok2013
AbstractThis paper presents a comparison of different normalization methods applied to the set of feature vectors of music pieces. Test results show the influence of min-nlax and Zero-Mean normalization methods, employing different distance functions (Euclidean, Manhattan, Chebyshev, Minkowski) as a pre-processing for genre classification, on k-Nearest Neighbor (kNN) algorithm classification results.  
StreszczenieArtykuł przedstawia porównanie różnych metod normalizacji zastosowanych do zbioru wektorów cech utworów muzycznych. Wyniki testów prezentują wpływ zastosowania metod normalizacji min-max oraz Zero-Mean z użyciem różnych funkcji odległości (Euklidesowej, Manhattan, Czebyszewa, Minkowskiego) w procesie wstępnego przetwarzania w klasyfikacji gatunków muzycznych z wykorzystaniem algorytmu klasyfikacji k-Najbliższych Sąsiadów (kNN). 
Słowa kluczoweekstrakcja informacji muzycznych, klasyfikacja gatunków muzycznych, normalizacja, przygotowanie danych, kNN  
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 138 
Typ pozycji:książka 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiMusic Information Retrieval in Music Repositories 
Tytuł polskiWyszukiwanie muzyki w dużych repozytoriach muzycznych 
WydawcaIntelligent Systems Reference Library, vol. 42, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 
Strony464 - 489 
Rok2013
Uwagirozdział - Chapter 17, w książce "Rough Sets and Intelligent Systems - Professor Zdzisław Pawlak in Memoriam, (A. Skowron, Z. Suraj eds.)  
AbstractThis chapter reviews the key concepts associated with automated Music Information Retrieval (MIR). First, current research trends and system solutions in terms of music retrieval and music recommendation are discussed. Next, experiments performed on a constructed music database are presented. A proposal for music retrieval and annotation aided by gaze tracking is also discussed. 
StreszczenieW rodziale zawarto obszerny przegląd z obszaru rozpoznawania utworów muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem społecznościowych systemów rekomendacji muzyki. W badanich zaproponowano nowa metodę anotacji muzyki z wykrzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. 
Słowa kluczowerozpoznawanie muzyki, rekomendacja społecznościowa muzyki, systemy decyzyjne, system śledzenia punktu fiksacji wzroku 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 139 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kunka, B. Kostek 
Tytuł angielskiNew Aspects of Virtual Sound Source Localization Research—Impact of Visual Angle and 3-D Video Content on Sound Perception 
Tytuł polskiNowe aspekty badawcze lokalizowania pozornego źródła dźwięku - wpływ kąta patrzenia i treści 3D na percepcję dźwięku 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin61 
Numer czasopisma
Strony280 - 289 
Rok2013
Numer pozycji bibl.48 
UwagiOpen Access, link: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=16824  
AbstractThe influence of image on virtual sound source localization, called the “image proximity effect” or the “ventriloquism effect”, is a well known phenomenon. This paper focuses on other aspects related to this effect, namely the impact of the visual angle of the presented object and 3D video content on sound perception. The research conducted confirmed that the visual angle of the presented object determines the image proximity effect regardless of the screen size. An interesting observation was made when studying the impact of 3D video on virtual sound source localization. When two objects are displayed in a 3D scene, the viewer’s attention is more attracted by the object which is closer to the viewer (negative parallax). Two eye-gaze tracking systems were exploited in the presented experiments to objectivize the obtained results. 
StreszczenieWpływ obrazu na percepcję położenia pozornego źródła dźwięku, nazywany "wpływem ściągającym" jest dobrze znanym zjawiskiem. Niniejszy artykuł koncentruje się na nowych aspektach związanych z tym efektem, a dokładniej na wpływie kąta patrzenia na wyświetlany na ekranie obiekt, jak również na wpływie obrazu trójwymiarowego na percepcję dźwięku. Przeprowadzone badania potwierdziły, że kąt patrzenia determinuje wpływ ściągający obrazu niezależnie od wielkości ekranu, na którym dany bodziec wzrokowy jest wyświetlany. Zaobserwowano również interesujące zjawisko podczas badania wpływu obrazu 3D na lokalizację pozornego źródła dźwięku. W przypadku dwóch obiektów wyświetlanych na scenie 3D uwaga widza jest bardziej przykuta do obiektu znajdującego się bliżej widza (przypadek paralaksy negatywnej w obrazowaniu stereoskopowym). W badaniach posłużono się dwoma systemami śledzenia punktu fiksacji wzroku w celu zobiektywizowania uzyskanych wyników.  
Słowa kluczoweIMAGE PROXIMITY EFFECT, SOUND LOCALIZATION, VENTRILOQUISM EFFECT, VIRTUAL SOUND SOURCE LOCALIZATION 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 140 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, J. Cichowski, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiTesting Watermark Robustness against Application of Audio Restoration Algorithms 
Konferencja135th International Audio Engineering Society Convention  
Numer preprintu126 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiNew York, USA 
Data konferencji17.10.2013- 20.10.2013 
Uwagihttp://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=16961 
AbstractThe purpose of this study was to test to what extent watermarks embedded in distorted audio signals are immune to audio restoration algorithm performing. Several restoration routines such as noise reduction, spectrum expansion, clipping or clicks reduction were applied in the online website system. The online service was extended with some copyright protection mechanisms proposed by the authors. They contain low-level music features embedded as watermarks using the non-blind approach. After applying restoration algorithms, the watermark is extracted from the audio track. It was shown in experiments, that a watermark “attacked” by the restoration procedures may still be detected. However in some cases it is possible to retrieve only a binary information about the watermark presence in the audio carrier. 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 141 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiEditor’s Note 
Tytuł polskiList od Edytora 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin61 
Numer czasopisma 
Strony
Rok2013
AbstractIn this article an organizational schedule of journal workflow management is presented. The role of Associate Technical Editors is shown, and the importance to find adequate reviewers for a given submitted manuscript is pointed out.  
StreszczenieW liście od Edytora przedstawiono schemat procesu recenzji i edycji artykułów zgłaszanych do czasopisma J. of the Audio Eng. Soc. W procesie tym istotna jest rola edytorów technicznych, dziedzinowych, którzy następnie przypisują recenzentów do zgłoszonego artykułu z danego obszaru. 
Słowa kluczoweZarządzanie czasopismem, proces recenzji i edycji artykułów 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 142 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Szczodrak, J. Kotus, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiCreating dynamic maps of noise threat using pl-grid infrastructure 
KonferencjaNoise Control 2013 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiRyn, Polska 
Data konferencji26.5.2013- 29.5.2013 
AbstractThis paper presents functionality and operation results of the system for creating dynamic maps of noise thread with the use of the PL-Grid infrastructure integrated with distributed sensors network for measuring, modeling and rendering noise level distribution. The work presented provides a demonstration of the services being prepared within the PLGrid Plus project. Specific computational environments, so called domain grids, are developed in the mentioned project. For particular domain grids, specialized IT solutions are prepared, i.e. dedicated software implementation, and hardware (infrastructure adaptation), suited for particular researchers’ groups demands, including acoustics (domain grid “Acoustics”). The infrastructure and the software developed can be utilized mainly for research and education purposes. The engineered software is intended for creating maps of noise threat for road, railways and industrial sources. Integration of the software service with distributed sensor network enables to automatically update noise maps for a specific time period. The unique feature of the developed software is a possibility to estimate auditory effects which are caused by the exposure to noise. The estimation of auditory effects is based on calculated noise levels and on a given exposure period. The outcomes of this research study are presented in a form of the cumulative noise dose and characteristics of the temporary threshold shift. 
Słowa kluczoweNoise, dynamic noise map, reverse engineering, grid computing 

Pozycja nr 143 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Plewa, B. Kostek 
Tytuł angielskiMultidimensional Scaling Analysis Applied to Music Mood Recognition 
Tytuł polskiZastosowanie skalowania wielowymiarowego (MDS) w dziedzinie rozpoznawania nastroju muzyki 
Konferencja134 Audio Engineering Society Convention 
Numer preprintu8876 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiRzym, Włochy 
Data konferencji4.5.2013- 7.5.2013 
AbstractThe paper presents two experiments aimed at categorizing mood associated with music. Two parts of a listening test were designed and carried out with a group of students, most of whom where users of online social music services. The initial experiment was designed to evaluate the extent to which a given label describes the mood of the particular music excerpt. The second subjective test was conducted to collect the similarity data for the MDS (Multidimensional Scaling) analysis. Results were subject of various MDS and correlation analysis. Obtained MDS representation is relevant and remains coherent with acclaimed 2-dimensional Thayer’s model as well as with evaluation using six mood labels. 
StreszczenieW niniejszej pracy przedstawione zostały dwa eksperymenty mające na celu kategoryzację muzyki ze względu na jej nastrój. W obu eksperymentach wzięli udział studenci, którzy są na co dzień użytkownikami internetowych portali muzycznych. W pierwsyzm eksperymecie słuchacze oceniali w jakim stopniu każde z danych 6 etykiet opisuje nastrój muzyki. Drugi eksperyment miał na celu określenie podobieństwa pomiędzy fragmentami ze względu na nastój muzyki. Zgromadzone w ten sposób dane posłużyły do skalowania wielowymiarowego (Multidimensional Scaling). Uzyskane wyniki zostały poddane MDS oraz analizie korelacyjnej. Usyzkane wyniki są spójne z powszechnie uznanym dwywymiarowym modelem Thayer jak również z opisem nastroju muzyki za pomocą 6 etykiet. 
Słowa kluczoweMDS, Multidimensional Scaling, Music, Mood, Emotion, MIR, Music Information Retrieval 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 144 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Lech, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiExamining Classifiers Applied to Static Hand Gesture Recognition in Novel Sound Mixing System 
CzasopismoMultimedia and Internet Systems: Theory and Practice; Advances in Intelligent Systems and Computing 
Wolumin183 
Numer czasopisma 
Strony77 - 86 
Rok2013
UwagiSpringer Berlin Heidelberg 
AbstractThe main objective of the paper is to present the methodology and results of examining various classifiers (Nearest Neighbor-like algorithm with non-nested generalization (NNge), Naive Bayes, C4.5 (J48), Random Tree, Random Forests, Artificial Neural Networks (Multilayer Perceptron), Support Vector Machine (SVM) used for static gesture recognition. A problem of effective gesture recognition is outlined in the context of the system based on a camera and a mul-timedia projector enabling a user to process sound in audio mixing domain by hand gestures. The image processing method and hand shape parameterization method are described in relation to the specificity of the input and data classifiers. The SVM classifier is considered the optimum choice for the engineered gesture-based sound mixing system. 
Słowa kluczowestatic gesture recognition, sound mixing, SVM 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 145 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, A. Kaczmarek 
Tytuł angielskiMusic Recommendation Based on Multidimensional Description and Similarity Measures 
Tytuł polskiRekomendacja muzyki na podstawie wielowymiarowego wektora cech i miar podobieństwa 
CzasopismoFundamenta Informaticae 
Wolumin127 
Numer czasopisma1-4 
Strony325 - 340 
Rok2013
Uwagihttp://iospress.metapress.com/content/n748l61453432132/?issue=1&genre=article&spage=325&issn=0169-2968&volume=127 
AbstractThis study aims to create an algorithm for assessing the degree to which songs belong to genres defined a priori. Such an algorithm is not aimed at providing unambiguous classification-labelling of songs, but at producing a multidimensional description encompassing all of the defined genres. The algorithm utilized data derived from the most relevant examples belonging to a particular genre of music. For this condition to be met, data must be appropriately selected. It is based on the fuzzy logic principles, which will be addressed further. The paper describes all steps of experiments along with examples of analyses and results obtained. 
StreszczenieOpracowanie to ma na celu stworzenie algorytmu oceny stopnia, w jakim utwory należą do gatunków określonych a priori. Taki algorytm nie ma na celu zapewnienie jednoznacznej klasyfikacji typu etykietowanie utworów, ale utworzenie wielowymiarowego opisu obejmującego wszystkie zdefiniowane gatunki muzyczne. Algorytm wykorzystuje dane uzyskane na podstawie reprezentatywnych przykładów należących do danego gatunku muzyki. Dla spełnienia tego warunku, dane muszą być odpowiednio dobrane. Algorytm jest oparty na zasadach logiki rozmytej. Artykuł opisuje wszystkie etapy eksperymentów wraz z przykładami analiz i uzyskanych wyników. 
Słowa kluczowewyszukiwanie muzyki, parametryzacja muzyki, klasyfikacja gatunków muzycznych, inteligentne systemy decyzyjne 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 146 
Typ pozycji:książka 
AutorzyT. Poremski, B. Kostek 
Tytuł angielskiAPPLICATION OF THE HIGH FREQUENCY LINEARIZATION OF THE EAR IN PATIENTS WITH TINNITUS 
Tytuł polskiMetoda linearyzacji narządu słuchu u osób cierpiących z szumami usznymi 
WydawcaPolish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research, Collections of Acoustics and Ultrasound, Warsaw (J. Adamczyk, ed.) 
Strony163 - 184 
Rok2013
UwagiTyposzereg/DS 
AbstractThis paper summarises the problem of tinnitus, hypotheses on its causes and the treatment methods. Moreover, a hypothesis on tinnitus origins is explained, based on the mechanisms of the analog-to-digital conversion and quantization. In addition, this paper describes methods of determining the acoustic intensity and spectra of low- level ultrasonic signals, as well as impedance characteristics of an ultrasound transducer. Furthermore, a findings from a study that involved patients with tinnitus, treated with the use of linearization mechanisms that apply low- level ultrasonic noise, are presented. The performed research showed that ultrasonic noise might be an effective method of diminishing the sensation of tinnitus in some patients. The paper also discusses the obtained results and provides conclusions. 
StreszczenieW pracy przedstawiono problemów szumów usznych, przyczyny i metody terapii. Zaprezentowano hipotezę odnoszącą się do mechanizmu powstania szumów usznych. Rozdział ten zawiera metodykę pomiarów generatora ultradźwiękowego, stosowanego w terapii osób z szumami usznymi. W pracy zawarto również wyniki badań, w których uczestniczyły osoby z szumami usznymi. 
Słowa kluczoweszumy uszne, pomiar charakterystyk słyszenia, linearyzacja narządu słuchu, technika dither, ultradźwięki 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 147 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyT. Poremski, J. Kotus, P. Odya, P. Suchomski, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiTHE APPLICATION OF SOUND SYNTHESIS IN DETERMINING THE CHARACTERISTICS OF SUBJECTIVE TINNITUS 
Tytuł polskiZASTOSOWANIE SYNTEZY DŹWIĘKU W OKREŚLANIU CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH SUBIEKTYWNYCH SZUMÓW USZNYCH  
KonferencjaXV Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku, ISSET 2013 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 15 
Miejsce konferencjiKraków,  
Data konferencji27.6.2013- 29.6.2013 
UwagiISBN 987-83-921663-4-4 
StreszczenieW niniejszym referacie przedstawiono wykorzystanie opracowanego Syntezatora dźwięku w pomiarach parametrów psychoakustycznych szumów usznych. W pierwszej kolejności przywołano definicję szumów usznych, zestaw procedur i testów stosowanych w ich ocenie, jak również kryteria służące do oceny szumów usznych. Następnie opisano Syntezator dźwięku opracowany w Katedrze Systemów Multimedialnych oraz zilustrowano przygotowany interfejs użytkownika. W ramach prowadzonych badań z osobami cierpiącymi na szumy uszne dokonano oceny skuteczności syntezatora, polegającej na porównaniu wyników uzyskanych przy jego użyciu oraz z wykorzystaniem audiometru klinicznego. Jako miarę do porównania przyjęto czas trwania badania oraz subiektywną ocena podobieństwa wzorca szumu do odczuwanego własnego szumu usznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie Syntezatora skraca czas przeprowadzenia badania. Uzyskane w ten sposób wzorce szumu usznego są ponadto oceniane przez pacjentów jako bardziej podobne do odczuwanych szumów usznych. 
Słowa kluczoweszumy uszne, pomiary psychoakustyczne, audiometria kliniczna, syntezator dźwięku, aplikacja komputerowa, interfejs użytkownika 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 148 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiAUDITORY DISPLAY FROM THE MUSIC TECHNOLOGY PERSPECTIVE 
Tytuł polskiObecność wirtualnego środowiska dźwiękowego w technologiach muzycznych 
KonferencjaThe 19th International Conference on Auditory Display (ICAD-2013)  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony111 - 115 
Miejsce konferencjiŁódź, Polska 
Data konferencji6.7.2013- 10.7.2013 
Uwagireferat plenarny, http://www.icad2013.com/paper/14_PL-II_Kostek.pdf 
AbstractThis paper presents some applications of Auditory Displays (AD) in the domain of music technology. First, the scope of music technology and auditory display areas are shortly outlined. Then, the research trends and system solutions within the fields of music technology, music information retrieval and music recommendation are discussed. Finally, an example of an auditory display that facilities music annotation process based on gaze tracking is shown.  
StreszczenieW pracy zaprezentowano przykłady aplikacji muzycznych z obszaru wirtualnego środowiska dźwiękowego. Rozwiązania te dotyczą systemów rozpoznawania i rekomendacji muzyki, a w szczególności muzycznych systemów społecznościowych, wirtualnych instrumentów muzycznych oraz wykorzystania systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku do automatycznej anotacji muzyki. 
Słowa kluczowewirtualne środowisko dźwiękowe (AD, Auditory Display, technologie muzyczne, rozpoznawanie muzyki, anotacja muzyki, muzyczne systemy społecznościowe, system śledzenia punktu fiksacji wzroku 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 149 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Cichowski, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielski Analysis of impact of audio modifications on the robustness of watermark for non-blind architecture 
CzasopismoMULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony1 - 21 
Rok2013
Uwagihttp://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11042-013-1636-0 
AbstractThe aim of this paper is to assess the robustness of the non-blind audio content watermarking scheme proposed by the authors. The authors present the architecture of the designed system along with the employed workflows for embedding and extracting the watermark followed by the implementation phase description and the analysis of the experimental results. Some possible attack simulations on the embedded watermarks are reviewed, and the robustness of the proposed approach is evaluated in the context of the influence of lossy compression on the watermark degradation. Subjective and objective analyses are performed for the algorithm proposed by the authors and compared with the Audio Watermarking Tools (AWT) encoder. Finally, the advantages and drawbacks of the proposed approach are debated followed by the conclusion section outlining possible improvements to the proposed method. 
Słowa kluczoweDISCRETE WAVELET TRANSFORM, LOSSY COMPRESSION, NON-BLIND AUDIO WATERMARKING, QUALITY 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 150 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, M. Plewa 
Tytuł angielskiParametrization and Correlation Analysis Applied to Music Mood Classification  
Tytuł polskiAnaliza korelacyjna w zastosowaniu do klasyfikacji nastroju związanego z utworem muzycznym 
CzasopismoInt. J. Computational Intelligence Studies 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony 
Rok2013
Uwagiartykuł znajduje się na stronie: http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijcistudies 
AbstractThe paper presents a study on music mood categorization. First, a review of music mood models is presented. Then, the preparation of a set of music excerpts to be used in the experiments and music parametrization is described. Next, some listening tasks performed to obtain mood descriptors are introduced. Finally,the correlation between mood descriptors and features extracted from parameters is discussed. The paper concludes with some observations derived from the analysis performed. 
StreszczenieW artykule opisano badania związane z klasyfikacją emocji przypisanych do utworów muzycznych. W pierwszej kolejności przedstawiono przygotowanie bazy muzycznej wykorzystywanej w eksperymentach oraz etap parametryzacji utowrów muzycznych. Następnie opisano założenia testów subiektywnych i ich wykonanie. Ostatnim etapem badań były poszukiwania korelacji pomiędzy opracowanym wektorem parametrów a wynikami testów subiektywnych, w których uzyskano etykiety związane z emocjami zawartymi w danym utworze, przypisane przez słuchaczy w testach odsłuchowych.  
Słowa kluczowewyszukiwanie informacji muzycznej, klasyfikacja emocji przypisanych do utworu muzycznego  
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 151 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, J. Cichowski, A. Kupryjanow, B. Kostek 
Tytuł angielskiOnline sound restoration system for digital library applications 
CzasopismoJ. Acoust. Soc. Amer. 
Wolumin134 
Numer czasopisma
Strony 
Rok2013
Uwagihttp://scitation.aip.org/content/asa/journal/jasa/134/5/10.1121/1.4830591 
AbstractAudio signal processing algorithms were introduced to the new online non-commercial service for audio restoration intended to enhance the content of digitized audio repositories. Missing or distorted audio samples are predicted using neural networks and a specific implementation of the Jannsen interpolation method based on the autoregressive model (AR) combined with the iterative restoring of missing signal samples. Since the distortion prediction and compensations algorithms are computationally complex, an implementation which uses parallel computing has been proposed. Many archival recordings are at the same time clipped and affected by wideband noise. To restore those recordings, the algorithm based on the concatenation of signal clipping reduction and spectral expansion was proposed. The clipping reduction algorithm uses an intelligent interpolation to replace distorted samples with the predicted ones based on learning algorithms. Next, spectral expansion is performed in order to reduce the overall level of noise. The online service has been extended with some copyright protection mechanisms. Immunity of watermarks to the sound restoration is discussed with regards to low-level music feature vectors embedded as watermarks. Then, algorithmic issues pertaining watermarking techniques are briefly recalled. The architecture of the designed system together with the employed workflow for embedding and extracting the watermark are described. The implementation phase is presented and the experimental results are reported. 
Słowa kluczoweInterpolation, Acoustic modeling, Acoustic noise, Acoustics, Archives, Artificial neural networks, Learning, Signal processing 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 152 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, A. Ciarkowski, B. Kostek, J. Cichowski 
Tytuł angielskiOnline sound restoration system for digital library applications  
KonferencjaProceedings of Meetings on Acoustics (Acoustical Society of America) POMA 
Numer preprintu055004  
Numer20 
Wolumin 
Strony1 - 17 
Miejsce konferencjiSan Francisco, USA 
Data konferencji2.12.2013- 6.12.2013 
Uwagihttp://scitation.aip.org/content/asa/journal/poma/20/1/10.1121/1.4863268 
AbstractAudio signal processing algorithms were introduced to the new online non-commercial service for audio restoration intended to enhance the content of digitized audio repositories. Missing or distorted audio samples are predicted using neural networks and a specific implementation of the Jannsen interpolation method based on the autoregressive model (AR) combined with the iterative restoring of missing signal samples. Since the distortion prediction and compensations algorithms are computationally complex, an implementation which uses parallel computing has been proposed. Many archival recordings are at the same time clipped and affected by wideband noise. To restore those recordings, the algorithm based on the concatenation of signal clipping reduction and spectral expansion was proposed. The clipping reduction algorithm uses an intelligent interpolation to replace distorted samples with the predicted ones based on learning algorithms. Next, spectral expansion is performed in order to reduce the overall level of noise. The online service has been extended with some copyright protection mechanisms. Immunity of watermarks to the sound restoration is discussed with regards to low-level music feature vectors embedded as watermarks. Then, algorithmic issues pertaining watermarking techniques are briefly recalled. The architecture of the designed system is presented. 
Słowa kluczoweInterpolation, Acoustic modeling, Acoustics, Archives, Artificial neural networks, Learning, Signal processing 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 153 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Walkowiak, A. Lorens, M. Polak, B. Kostek, A. Obrycka, H. Skarżyński 
Tytuł polskiPomiary obiektywne w doborze parametrów stymulacji u dzieci – użytkowników systemu implantu ślimakowego  
KonferencjaXVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony
Miejsce konferencjiGdańsk, PL 
Data konferencji10.10.2013- 12.10.2013 
Uwagiwspółautorstwo pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach 
Abstractprzedostatnim współautorem referatu jest Arkadiusz Wąsowski link do programu konferencji: http://domestic.gda.pl/KBiB-XVIII/index.php?id=program-konferencji  
StreszczeniePowszechnie przyjmuje się, że pomiar elektrycznie wywołanego odruchu z mięśnia strzemiączkowego (ang. electrically evoked Stapedius Reflex Thresholds (eSRTs)) i elektrycznie wywołanego zespolonego potencjału czynnościowego nerwu słuchowego (electrically evoked Compound Action Potential (eCAP)) są pomocne w procesie doboru parametrów stymulacji przez implant ślimakowy. W wielu pracach pokazano korelację pomiędzy ustawieniami zrealizowanymi na podstawie badań psychoakustycznych, a tymi powstałymi na podstawie badań obiektywnych, takich jak eCAP i eSRT. Jednak większość prac przedstawia badania u użytkowników systemu Nucleus®. Dodatkowo w ostatnich latach powstały tzw. „metody ustawiania oparte o ładunek” i w literaturze brak jest doniesień o relacji pomiędzy zmierzonymi obiektywnie wartościami eCAP i eSRT a parametrami programu wyrażonymi ładunkowo. Aby tę lukę wypełnić przeprowadzono poniższe badania.  
Słowa kluczoweimplanty ślimakowe, elektrostymulacja ucha wewnętrznego,  
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 154 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł polskiWspółczesne metody diagnostyki zaburzeń i narażeń słuchu 
KonferencjaKrajowa Konferencja Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 1 
Miejsce konferencjiGdańsk, PL 
Data konferencji10.10.2013- 12.10.2013 
Uwagireferat plenarny; http://domestic.gda.pl/KBiB-XVIII/index.php?id=program-konferencji 
StreszczenieW referacie przedstawiono zagadnienia związane z współczesnymi metodami diagnostyki słuchu. W szczególności dotyczą one możliwości prowadzenia badań słuchu wykorzystujących platformy mobilne, diagnostyki zaburzeń słuchu spowodowanych hałasem oraz zastosowania nowej metody syntezy dźwięku do pomiaru parametrów psychoakustycznych szumu usznego. W ostatnich latach obserwuje się bardzo intensywny rozwój technologii informacyjnych, aplikacji i usług informatycznych, również w obszarze diagnostyki medycznej. Dotyczy to przede wszystkim zastosowań w tej dziedzinie Internetu, łączności bezprzewodowej oraz komputerów i platform mobilnych. Możliwe stają się zatem nowe zastosowania technologii również w powszechnej diagnostyce słuchu i systemach monitorowania zagrożeń hałasem. 
Słowa kluczowemetody diagnostyki słuchu, szumy uszne, technologie informacyjne, hałas, wpływ hałasu na człowieka 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 155 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, T. Poremski 
Tytuł angielskiA new method for measuring the psychoacoustical properties of tinnitus 
Tytuł polskiNowa metoda pomiaru własności psychoakustycznych szumów usznych u pacjenta 
CzasopismoDiagnostic Pathology 
Wolumin8:209 
Numer czasopisma 
Strony 
Rok2013
UwagiDS/Typoszereg; doi:10.1186/1746-1596-8-209 http://www.diagnosticpathology.org/content/8/1/209/abstract ;  
AbstractBackground This study investigates the usefulness and effectiveness of a new way of tinnitus screening and diagnosing. The authors believe that in order to arrive at relevant diagnostic information, select the tinnitus treatment and quantitatively substantiate its effects, the measurement of the Tinnitus psychoacoustic parameters should be made an inherent part of the Tinnitus therapy. Methods For this purpose the multimedia-based sound synthesizer has been proposed for testing tinnitus and the results obtained this way are compared with the outcome of the audiometer-based Wilcoxon test. The method has been verified with 14 patients suffering from tinnitus. Results The experiments reveal capabilities, limitations, advantages and disadvantages of both methods. The synthesizer enables the patient to estimate his/her tinnitus more than twice as fast as the audiometer and makes the information on the tinnitus character perception more accurate. The analysis of the Wilcoxon test results shows that there are statistically important differences between the two tests. Conclusions Patients using the synthesizer operate the software application themselves and thus get more involved in testing. Moreover, they do not concentrate on describing verbally their tinnitus, which could be difficult for some of them. As a result, the test outcome is closer to the perceived tinnitus. However, the more complex the description of the perceived tinnitus, the harder it is to determine the sound parameters of the patient's perception. It also takes more time regardless of the method.  
StreszczenieW artykule przedstawiono znane metody badania i terapii szumów usznych. Zaprezentowano metodę własną, która łatwiej i skuteczniej pozwala na zbadanie cech szumów usznych pacjenta. Zbadano istotność statystyczną uzyskanych wyników, w tym celu posłużono się testem Wilcoxona.  
Słowa kluczoweszumy uszne, badania charakterystyk psychoakustycznych szumów usznych, audiometria tonalna, synteza dźwięku, badanie istotności statystycznej wyników, test Wilcoxona  
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 156 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, J. Cichowki, A. Kuryjanow, B. Kostek 
Tytuł angielskiOnline sound restoration system for digital library applications 
Tytuł polskiInternetowy system rekonstrukcji dźwięku do zastosowań w bibliotekach cyfrowych 
Konferencja116th Meeting of Acoustical Society of America 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 17 
Miejsce konferencjiSan Francisco, USA 
Data konferencji2.12.2013- 6.12.2013 
UwagiThe Journal of the Acoustical Society of America vol. 134/5, p. 3999 (abstr.) plus Proceedings of Meetings of Acoustics vol. 20 http://scitation.aip.org/content/asa/journal/poma/20/1/10.1121/1.4863268 
AbstractAudio signal processing algorithms were introduced to the new online non-commercial service for audio restoration intended to enhance the content of digitized audio repositories. Missing or distorted audio samples are predicted using neural networks and a specific implementation of the Jann- sen interpolation method based on the autoregressive model (AR) combined with the iterative restoring of missing signal samples. Since the distortion prediction and compensations algorithms are computationally complex, an implementation which uses parallel computing has been proposed. Many archival recordings are at the same time clipped and affected by wideband noise. To restore those recordings, the algorithm based on the concatenation of signal clipping reduction and spectral expansion was proposed. The clip- ping reduction algorithm uses an intelligent interpolation to replace dis- torted samples with the predicted ones based on learning algorithms. Next, spectral expansion is performed in order to reduce the overall level of noise. The online service has been extended with some copyright protection mechanisms. Immunity of watermarks to the sound restoration is discussed with regards to low-level music feature vectors embedded as watermarks. Then, algorithmic issues pertaining watermarking techniques are briefly recalled. The architecture of the designed system is presented. 
Słowa kluczowesound restoration; digital signal processing; online internet systems 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 157 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, T. Ciszewski, D. Majewicz 
Tytuł angielskiLanguage material for English audiovisual speech recognition system developmen 
Tytuł polskiMateriał językowy do wykorzystania w systemie audiowizualnego rozpoznawania mowy angielskiej 
KonferencjaThe Journal of the Acoustical Society of America vol. 134/5, p. 4069 (abstr.) plus Proceedings of Meetings on Acoustics  
Numer preprintu 
Numer
Wolumin20 
Strony1 - 7 
Miejsce konferencjiSan Francisco, USA 
Data konferencji2.12.2013- 6.12.2013 
Uwagionline: http://scitation.aip.org/content/asa/journal/poma/20/1/10.1121/1.4864363 
AbstractThe bi-modal speech recognition system requires a 2-sample language input for training and for testing algorithms which precisely depicts natural English speech. For the purposes of the audio-visual recordings, a training data base of 264 sentences (1730 words without repetitions; 5685 sounds) has been created. The language sample reflects vowel and consonant frequencies in natural speech. The recording material reflects both the lexical word frequencies and casual speech sound frequencies in the BNC corpus of approx. 100m words. The semantically and syntactically congruent sentences mirror the 100m-word corpus frequencies. The absolute deviation from source sound frequencies is .09% and individual vowel deviation is reduced to a level between .0006% (min.) and .009% (max.). The absolute consonant deviation is .006% and oscillates between .00002% (min.) and .012% (max.). Similar convergence is achieved in the language sample for testing algorithms (29 sentences; 599 sounds). The post-recording analysis involves the examination of particular articulatory settings which aid visual recognition as well as co-articulatory processes which may affect the acoustic characteristics of individual sounds. Results of bi-modal speech elements recognition employing the language material are included in the paper. 
StreszczenieSystem rozpoznawania mowy bimodalny wymaga bimodalnych próbek do trenowania i do testowania algorytmów w celu rozpoznawania naturalnej mowy w języku angielskim. Do celów nagrań audiowizualnych , bazy danych, treningu utworzono słownik 264 zdań (1730 słów bez powtórzeń ; 5685 dźwięków). Słownik odzwierciedla frekwentację spółgłosek i samogłosek w mowie potocznej. Zarejestrowany materiał odzwierciedla zarówno leksykalne frekwentacje haseł, jak i frekwentacje dźwięków mowy w korpusie BNC obejmującym ok 100 mln słów. Absolutne odchylenie od częstotliwości dźwięku źródłowych jest na poziomie 0,09 % a indywidualne odchylenie frekwentacji samogłosek jest zmniejszone do poziomu pomiędzy 0,0006 % (minimum ) i 0,009 % (max.) . Absolutne odchylenie spółgłosek jest 0,006 % i waha się od 0,00002 % (minimum ) do 0,012 % (max.). Podobną zbieżność uzyskuje się dla próbki testów językowych dla algorytmów ( 29 zdań; 599 dźwięków). Wyniki bi-modalnego rozpoznawania elementów mowy wykorzystującego opracowany materiał językowy są zawarte w referacie. 
Słowa kluczowerozpoznawanie mowy; analiza obrazu, fonetyka akustyczna 

Pozycja nr 158 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyT. Poremski, J. Kotus, P. Odya, P. Suchomski, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiDETERMINATION OF SUBJECTIVE TINNITUS CHARACTERISTICS BY MEANS OF SOUND SYNTHESIS CONTROLLED BY THE TOUCH SCREEN INTERFACE 
Tytuł polskiBadanie psychoakustycznych charakterystyk szumów usznych 
KonferencjaICAD 2013 - International Conference on Auditory Display 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony261 - 265 
Miejsce konferencjiŁodź, Polska 
Data konferencji6.7.2013- 10.7.2013 
Uwagihttp://www.icad2013.com/paper/33_S8-3_Poremski.pdf 
AbstractDetermination of Tinnitus (defined as a phantom auditory sensation) characteristics concerning sound type, level, bandwidth or frequency are one of the steps in the measurement protocol. A novel technique to measure Tinnitus parameters is proposed. It is based on a computer application designed as an auditory display for easier identification of the perceived Tinnitus. The proposed method utilizes sound synthesis employing a special graphical user interface to facilitate sound generation and identification. The method was verified during preliminary tests organized with participation of people suffering from Tinnitus and compared with the classical audiometry-based measurements. The obtained results are presented and discussed in the paper.  
StreszczenieW pracy przedstawiono pokrótce problematykę szumów usznych. W szczególności skupiono się na pomiarach psychoakustycznych charakterystyk szumów usznych. W tym celu wykorzystano aplikację oparta na syntezie tonów i szumu wąskopasmowego. 
Słowa kluczoweTinnitus, szumy uszne,technika pomiaru charakterystyk psychoakustycznych szumów usznych, aplikacja do badań szumów usznych, środowisko wirtualnej wizualizacji dźwięku (Auditory Display, syntez dźwięku 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 159 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, M. Plewa 
Tytuł angielskiTesting a Variety of Features for Music Mood Recognition  
Tytuł polskiTestowanie zestawu parametrów w celu rozpoznawania nastroju w muzyce 
Konferencja166th Meeting Acoustical Soc. of America 
Numer preprintu 
Numer
Wolumin134 
Strony3994 
Miejsce konferencjiSan Francisco, USA 
Data konferencji2.12.2013- 6.12.2013 
AbstractMusic collections are organized in a very different way depending on a target, number of songs or a distribution method, etc. One of the high-level feature, which can be useful and intuitive for listeners, is “mood”. Even if it seems to be the easiest way to describe music for people who are non-experts, it is very difficult to find the exact correlation between physical features and perceived impressions. The paper presents experiments aimed at testing a variety of low-level features dedicated to music mood recognition. Musical excerpts to be tested comprise individual (solo) tracks and mixes of these tracks. First FFT- and wavelet-based analyses, performed on musical excerpts, are shown. A set of “energy-based” parameters is then proposed. These are mainly rms coefficients normalized over the total energy derived from wavelet- based decomposed subbands, variance and some statistical moments. They are then incorporated into the feature vector describing music mood. Further part of experiments consists in testing to what extent these features are correlated to the given music mood. Results of the experiments are shown as well as the correlation analysis between two main mood dimensions – Valence and Arousal assigned to music excerpts during the subjective tests. 
StreszczenieW referacie przedstawiono zestawy parametrów niskopoziomowych i przebadano je w kierunku skuteczności rozpoznawania nastroju zawartego z muzyce. W tym celu przeprowadzono eksperymenty, mające na celu powiązanie parametrów niskopoziomowych z wysokopoziomowymi poprzez zbadanie korelacji pomiędzy nimi. 
Słowa kluczoweautomatyczne rozpoznawanie nastroju w muzyce (Automatic mood recognition, parametryzacja niskopoziomowa, testy subiektywne, cechy subketywne: walencja i pobudzenie 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 160 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Rosner, F. Weninger, B. Schuller, M. Michalak, B. Kostek 
Tytuł angielskiIn uence of Low-Level Features Extracted from Rhythmic and Harmonic Sections on Music Genre Classi cation 
Tytuł polskiWpływ parametrów niskopoziomowych ekstrahowanych z sekcji rytmicznej na wynik rozpoznawania gatunku muzycznego 
CzasopismoAdavances in Intelligent Systems and Computing 242 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony466 - 473 
Rok2013
UwagiSpringer Verlag, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, A. Gruca, T. Czachórski, S. Kozielski, eds. 
AbstractWe present a comprehensive evaluation of the infuence of 'harmonic' and rhythmic sections contained in an audio file on automatic music genre classi cation. The study is performed using the ISMIS database composed of music files, which are represented by vectors of acoustic parameters describing low-level music features. Non-negative Matrix Factorization serves for blind separation of instrument components. Rhythmic components are identi ed and separated from the rest of the audio signals. Using such separated streams, it is possible to obtain information on the infuence of rhythmic and harmonic components on music genre recognition. Further, the original audio feature vectors stemming from the non-separated signal are extended with such that base exclusively on drum and harmonic sections. The impact of these new parameters on music genre classification is investigated comparing the 'basic' k-Nearest Neighbor classfWi er and Support Vector Machines. 
StreszczenieW pracy zaproponowano separację ścieżek sekcji rytmicznej i instrumentów perkusyjnych w utworach muzycznych do wyznaczania unikatowych, dedykowanych do różnych gatunków muzycznych – parametrów w celu rozpoznawani gatunków muzycznych. W pracy przebadano wpływ separacji ścieżek rytmicznych o pozostałych, zawartych w utworach muzycznych na skuteczność klasyfikacji gatunków muzycznych. badania te były prowadzone z wykorzystaniem algorytmów kNN i SVM. 
Słowa kluczowerozpoznawanie muzyki, MIR (Music Information Retrieval), klasyfikacja gatunków muzycznych, separacja instrumentów muzycznych, kNN, SVM (Support Vector Machines) 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 161 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Cichowski, P. Czyżyk, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiLow-Level Music Feature Vectors Embedded as Watermarks 
CzasopismoIntelligent Tools for Building a Scientific Information Platform 
Wolumin467 
Numer czasopisma 
Strony453 - 473 
Rok2013
Uwagihttp://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-35647-6_27 
AbstractIn this paper a method consisting in embedding low-level music feature vectors as watermarks into a musical signal is proposed. First, a review of some recent watermarking techniques and the main goals of development of digital watermarking research are provided. Then, a short overview of parameterization employed in the area of Music Information Retrieval is given. A methodology of non-blind watermarking applied to music-content description is presented. The system architecture for the embedding and recovery of the watermarks, along with the algorithms implemented, are described. The robustness of the watermark implemented is tested against audio file processing, such as re-sampling, filtration, time warping, cropping and lossy compression. Procedures for simulating musical signal alteration are explained with a focus on the influence of lossy compression on the degradation of the embedded watermark. The advantages and disadvantages of the proposed approach are discussed. An outline of future applications of the methodology introduced is also included. 
Słowa kluczoweFEATURE VECTORS, LOSSY COMPRESSION, MUSIC INFORMATION RETRIEVAL, MUSIC PARAMETERIZATION, WATERMARKING TECHNIQUES  
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 162 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, P. Hoffmann, P. Spaleniak, A. Kaczmarek 
Tytuł polskiWyszukiwarka nagrań muzycznych - Serwis muzyczny Synat 
CzasopismoPrzegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 
Wolumin 
Numer czasopisma8-9 
Strony 
Rok2013
Numer pozycji bibl.25 
Uwagiartykuł na płycie CD 
StreszczenieW pracy przedstawiono opracowany w ramach projektu Synat serwis klasyfikacji nagrań muzycznych, a także pro-blemy i rozwiązania systemowe zrealizowane w celu zapew-nienia większej skuteczności wyszukiwania treści muzycz-nych. W ramach eksperymentów przeprowadzono testy skuteczności klasyfikacji gatunków muzycznych na pod-stawie obliczonych wektorów parametrów z wykorzysta-niem algorytmów decyzyjnych. W pracy zawarto szczegó-łowe wyniki testów, analizy oraz podano wnioski i rozwią-zania wspomagające automatyczne rozpoznawanie gatun-ków muzycznych w przypadku obszernych baz muzycz-nych, skonstruowanych za pomocą robotów muzycznych. 
Słowa kluczoweKLASYFIKACJA, PARAMETRYZACJA, SYNAT, WYSZUKIWARKA, KNN, LOGIKA ROZMYTA, MPEG7 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 163 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Szczodrak, J. Kotus, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiCreating Dynamic Maps of Noise Threat Using PL-Grid Infrastructure 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin38 
Numer czasopisma
Strony235 - 242 
Rok2013
AbstractThe paper presents functionality and operation results of a system for creating dynamic maps of acoustic noise employing the PL-Grid infrastructure extended with a distributed sensor network. The work presented provides a demonstration of the services being prepared within the PLGrid Plus project for measuring, modeling and rendering data related to noise level distribution in city agglomerations. Specific computational environments, the so-called domain grids, are developed in the mentioned project. For particular domain grids, specialized IT solutions are prepared, i.e. software implementation and hardware (infrastructure adaptation), dedicated for particular researcher groups demands, including acoustics (the domain grid “Acoustics”). The infrastructure and the software developed can be utilized mainly for research and education purposes, however it can also help in urban planning. The engineered software is intended for creating maps of noise threat for road, railways and industrial sources. Integration of the software services with the distributed sensor network enables automatic updating noise maps for a specific time period. The unique feature of the developed software is a possibility of evaluating auditory effects which are caused by the exposure to excessive noise. The estimation of auditory effects is based on calculated noise levels in a given exposure period. The outcomes of this research study are presented in a form of the cumulative noise dose and the characteristics of the temporary threshold shift. 
Słowa kluczowenoise, dynamic noise map, reverse engineering, grid computing 

Pozycja nr 164 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Lech, B. Kostek 
Tytuł angielskiGesture-controlled Sound Mixing System With a Sonified Interface 
Tytuł polskiSystem Miksowania Dźwięku z Interfejsem Obsługiwanym za Pomocą Gestów 
KonferencjaThe 19th International Conference on Auditory Display 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony137 - 148 
Miejsce konferencjiŁódź, Polska 
Data konferencji6.7.2013- 10.7.2013 
AbstractIn this paper the Authors present a novel approach to sound mixing. It is materialized in a system that enables to mix sound with hand gestures recognized in a video stream. The system has been developed in such a way that mixing operations can be performed both with or without visual support. To check the hypothesis that the mixing process needs only an auditory display, the influence of audio information visualization on sound mixing and the ergonomics of the system usage in comparison to a mouse and keyboard interface are tested and the results of this study are presented. 
StreszczenieW referacie przedstawiono innowacyjne podejście do miksowania dźwięku przejawiające się w systemie umożliwiającym miksowanie dźwięku za pomocą gestów rąk rozpoznawanych w strumieniu wizyjnym. System został opracowany w taki sposób, że operacje miksowania mogą być przeprowadzane ze wsparciem wizyjnym lub bez niego. W referacie sprawdzono wpływ wizualizacji informacji dźwiękowej na proces miksowania oraz ergonomię systemu w porównaniu z interfejsem myszy i klawiatury. 
Słowa kluczowemiksowanie dźwięku, rozpoznawanie gestów, percepcja 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 165 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Cichowski, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiVisual Data Encryption for Privacy Enhancement in Surveillance Systems 
KonferencjaAdvanced Concepts for Intelligent Vision Systems,  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin8192 
Strony13 - 24 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji28.10.2013- 31.10.2013 
Uwagihttp://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-02895-8_2 
AbstractIn this paper a methodology for employing reversible visual encryption of data is proposed. The developed algorithms are focused on privacy enhancement in distributed surveillance architectures. First, motivation of the study performed and a short review of preexisting methods of privacy enhancement are presented. The algorithmic background, system architecture along with a solution for anonymization of sensitive regions of interest are described. An analysis of efficiency of the developed encryption approach with respect to visual stream resolution and the number of protected objects is performed. Experimental procedures related to stream processing on a single core, single node and multiple nodes of the supercomputer platform are also provided. The obtained results are presented and discussed. Moreover, possible future improvements of the methodology are suggested. 
Słowa kluczoweCRYPTOGRAPHY, DATA SECURITY, INFORMATION SECURITY, MULTICORE PROCESSING, PRIVACY PROTECTION 
Projekt badawczyADDPRIV

Pozycja nr 166 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Plewa, B. Kostek 
Tytuł angielskiA Study on Correlation Between Tempo and Mood of Music 
Tytuł polskiAnaliza korelacyjna parametrów rytmicznych z etykietami opisującymi nastrój utworu muzycznego 
Konferencja133 Audio Engineering Society Convention 
Numer preprintu8800 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiSan Francisco, USA 
Data konferencji26.11.2012- 29.11.2012 
Uwagireferat recenzowany 
AbstractIn this paper, a study is carried out to identify a relationship between mood description and combinations of various tempos and rhythms. First, a short review of music recommendation systems along with music mood recognition studies is presented. In addition, some details on tempo and rhythm perception and detection are included. Then, the experiment layout is explained in which a song is first recorded and then its rhythm and tempo are changed. This constitutes the basis for a mood tagging test. Six labels are chosen for mood description. The results show a significant dependence between the tempo and mood of the music. 
StreszczenieW referacie przedstawiono badania, których celem było poszukiwanie korelacji pomiędzy parametrami związanymi z cechami czasowymi utworu muzycznego a etykietami, opisującymi nastrój danego utworu. W pierwszej kolejności dokonano przeglądu literatury w zakresie systemów rekomendacji muzyki opartych na emmocjach związanych z utworem muzycznym. Podano również metody analizy percpcji cech czasowych (tempa i rytmu). Następnie przeprowadzono testy, w których zadaniem słuchaczy było przypisanie etykiet opisujących nastrój. Analiza wyników wskazała na duży związake cech rytmicznych utworu z nadanymi etykietami. 
Słowa kluczowewyszukiwanie informacji muzycznej, tempo, ekstrakcja cech związnych z tempem utworu muzycznego 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 167 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, K. Kaszuba, P. Zwan, P. Robowski, J. Slawek 
Tytuł angielskiAutomatic assessment of the motor state of the Parkinson's disease patient 
Tytuł polskiAutomatyczna ocena stanu choroby u osób cierpiących na chorobę Parkinsona 
CzasopismoDiagnostic Pathology 
Wolumin
Numer czasopisma18 
Strony 
Rok2012
Numer pozycji bibl.10.1186/17 
AbstractThis paper presents a novel methodology in which the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) data processed with a rule-based decision algorithm is used to predict the state of the Parkinson's Disease patients. The research was carried out to investigate whether the advancement of the Parkinson's Disease can be automatically assessed. For this purpose, past and current UPDRS data from 47 subjects were examined. The results show that, among other classifiers, the rough set-based decision algorithm turned out to be most suitable for such automatic assessment.  
StreszczenieNiniejszy artykuł prezentuje nowatorskie podejście, w którym dane z ankiet w Ujednoliconej Skali Oceny Choroby Parkinsona są przetwarzane przez algorytm zbiorów przybliżonych, dla oceny stanu postępowania choroby. Celem eksperymentu jest zbadanie czy możliwa jest automatyczna ocena postępów choroby. W tym celu badane są dane z ankiet wykonanych na bieżąco podczas wizyt pacjenta z ankietami z poprzednich wizyt. Przebadanych zostało 47 pacjentów. Wyniki wskazują na to,że wśród innych klasyfikatorów skuteczność klasyfikacji metodą zbiorów przybliżonych jest najlepsza. 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 168 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Spaleniak, B. Kostek 
Tytuł angielskiAutomatic Analysis System of TV Commercial Emission Level 
Tytuł polskiSystem automatycznej analizy poziomu emisji reklam nadawanych w TV 
KonferencjaNTAV/SPA 2012 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony65 - 70 
Miejsce konferencjiŁódź, Polska 
Data konferencji27.9.2012- 29.9.2012 
AbstractThe purpose of the study was to determine whether the commercial emission level is higher than the emission level of a regular program and to check if the commercials broadcasters follow the recommended levels of loudness. The paper shortly reviews some chosen methods of volume measurements specified in the ITU and EBU recommendations. Then, it describes a prototype of a system implemented in Embarcadero C++ Builder 2010 which carries out automatic evaluation of loudness using the recordings acquired from TV programs.  
StreszczenieNiniejszy referat przywołuje problem poziomu emisji reklam telewizyjnych. W pierwszej kolejności przedstawiono przegląd wybranych metod analizy poziomu nadawanych sygnałów wizyjno-fonicznych oraz zalecenia normowe dotyczące emisji programów. Opisany został również opracowany system, pozwalający na automatyczną analizę poziomu emitowanych reklam. W eksperymentach wykorzystano przygotowaną bazę nagrań programów telewizyjnych. W referacie zawarto także wyniki przeprowadzonych testów.  
Słowa kluczoweLoudness normalization, Commercial detection  
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 169 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Spaleniak, B. Kostek 
Tytuł angielskiSystem for automatic analysis of the audio level of broadcast TV advertising 
Tytuł polskiSystem automatycznej analizy poziomu emisji reklam nadawanych w TV 
Konferencja27'th Tonmeistertagung 2012 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiKolonia, Niemcy 
Data konferencji22.11.2012- 25.11.2012 
AbstractThe purpose of the study was to determine whether the level of commercial emission is higher than the level of regular program and to check if the commer-cial broadcasters follow the recommended levels of loudness. The paper shortly reviews some chosen methods of volume measurements specified in the ITU and EBU recommendations. Then, it describes a prototype of a system implemented in Embarcadero C++ Builder 2010 which carries out automatic evaluation of loudness using the recordings acquired directly from TV programs. In the end, the results of the measurements obtained for TV commercials are shown, and the conclusions are drawn. The final Section outlines also future work being planned. 
StreszczenieNiniejszy referat przywołuje problem poziomu emisji reklam telewizyjnych. W pierwszej kolejności przedstawiono przegląd wybranych metod analizy poziomu nadawanych sygnałów wizyjno-fonicznych oraz zalecenia normowe dotyczące emisji programów. Opisany został również opracowany system, pozwalający na automatyczną analizę poziomu emitowanych reklam. W eksperymentach wykorzystano przygotowaną bazę nagrań programów telewizyjnych. W referacie zawarto także wyniki przeprowadzonych testów.  
Słowa kluczoweLoudness normalization, Commercial detection 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 170 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, M. Szczodrak, B. Kostek 
Tytuł angielskiEmploying Supercomputing Cluster to Acoustic Noise Map Creation 
Tytuł polskiZastosowanie gridu superkomputerowego do tworzenia map hałasu 
KonferencjaAudio Engineering Society Convention 133 
Numer preprintu8775 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 7 
Miejsce konferencjiSan Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki 
Data konferencji26.10.2012- 29.10.2012 
AbstractA system is presented for determining acoustic noise distribution and assessing its adverse effects in short time periods inside large urban areas owing to the employment of a supercomputing cluster. A unique feature of the system is the psychoacoustic noise dosimetry implemented to inform interested citizens about predicted auditory fatigue effects which may be caused by the exposure to excessive noise. The noise level computing is based on the engineered Noise Prediction Model (NPM) stemmed from the Harmonoise model. Sound level distribution in the urban area can be viewed by users over the prepared www service. An example of a map is presented in consecutive time periods to show the capability of the supercomputing cluster to update noise level maps frequently. 
StreszczenieW referacie przedstawiono system do wyznaczania rozkładu poziomu hałasu i określanie jego niekorzystnego wpływu w krótkich okresach czasu w dużych obszarach miejskich z zastosowaniem klastrów superkomputerowych. Unikalną właściwością systemu jest psychoakustyczna dozymetria hałasowa zaimplementowana w celu dostarczenia informacji zainteresowanym mieszkańcom o przewidywanych efektach zmęczenia słuchu, które mogą być spowodowane przez ekspozycję na nadmierny hałas. Obliczanie poziomu hałasu bazuje na opracowanym Modelu Prognozowania Hałasu (MPH) wzorowanego na modelu Harmonoise. Rozkład poziomu dźwięku w obszarze aglomeracji może być obserwowany przez użytkowników poprzez przygotowaną stronę www. Zaprezentowano przykład mapy hałasu w różnych okresach doby w celu pokazania możliwości klastrów superkomputerowych do częstego odświeżania map poziomu hałasu. 
Słowa kluczowehałas, mapy hałasu, grid superkomputerowy 

Pozycja nr 171 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiEditor’s Farewell 
Tytuł polskiList do Czytelników Archives of Acoustics 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin37 
Numer czasopisma
Strony
Rok2012
AbstractBy this occasion, I would like to mention the major milestones Archives of Acoustics experienced during the last years. For some years, we concentrated our efforts on introducing Archives of Acoustics to the ISI Web of Knowledge and the Journal Citation Report databases.We achieved this aim, and since 2007 Archive of Acoustics has been referenced in the Journal Citation Report. Accordingly, our next object was to obtain the Impact Factor, an important indicator of any journal’s quality, and then to increase it. The IF for the year 2010 is 0.504, and we hope to raise it to approximately 0.8 for 2011. According to the new policy on journals, we are now publishing Archives of Acoustics as an Open Access journal, though the printed version is still available. This means that we are now more widely read and cited. 
StreszczenieW Liście do czytelników przywołano osiągnięcia dotyczace wprowadzenia czasopismo Archives of Acoustics na tzw. Listę Filadelfijską i osiągnięty wskaźnik Impact Factor. Ponadto czasopismo ma charakter typu Open Access, co przyczyniło się do wzrostu popularności Archives of Acoustics. 
Słowa kluczoweczasopismo otwarte (Open Access), wskaźnik Impact Factor 

Pozycja nr 172 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiEDITOR’S NOTE 
Tytuł polskiList od Czytelników czasopisma JAES 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin60 
Numer czasopisma10 
Strony767 
Rok2012
AbstractThe first initiative we started was the publication of two special issues. One of them was dedicated to Perceptual Quality of Systems (PQS), and aimed for a better understanding of sound quality and its perception. The other was devoted to Auditory Display, which is a multidisciplinary field encompassing the use of sound to display data, monitor processes, and support human interactions with systems and devices including augmented and virtual reality systems. These two special issues started a new path in JAES publications.  
StreszczenieW Liście do Czytelników przywołano dwa wydania specjalne poświęcone tematyce perceptualnej jakości systemów(Perceptual Quality of Systems (PQS)) oraz systemom niewizualnej prezentacji obrazów otoczenia (Auditory Display). Stanowią one cykl wydań specjalnych przygotowywanych dwa razy do roku. 
Słowa kluczoweJakość systemów, testy subiektywne, prezentacja obrazów otoczenia za pomocą informacji niewizualnych 

Pozycja nr 173 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, A. Czyżewski, B. Kostek, M. Szczodrak, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiCreating maps of noise threatening hearing with supercomputing grids 
Tytuł polskiTworzenie map zagrożeń hałasem z zastosowaniem klastrów obliczeniowych 
KonferencjaOtwarcie Światowego Centrum Słuchu  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiKajetany, Polska 
Data konferencji10.5.2012- 11.5.2012 
UwagiPrezentacja plakatowa 
StreszczenieNa plakacie przedstawiono przykładowe wyniki symulacji wpływu hałasu na słuch podczas koncertu plenerowego uzyskane za pomocą opracowanego w Katedrze Systemów Multimedialnych systemu do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem klastrów obliczeniowych. 
Słowa kluczoweHałas, słuch, superkomputer 

Pozycja nr 174 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kunka, B. Kostek 
Tytuł angielskiObjectivization of Audio-Visual Correlation analysis 
Tytuł polskiObiektywizacja wyników badań korelacji słuchowo-wzrokowych 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin37 
Numer czasopisma
Strony63 - 72 
Rok2012
Numer pozycji bibl.38 
UwagiDOI: 10.2478/v10168-012-0009-4 
AbstractSimultaneous perception of audio and visual stimuli often causes the concealment or misrepresentation of information actually contained in these stimuli. Such effects are called the "image proximity effect" or the "ventriloquism effect" in literature. Until recently, most research carried out to understand their nature was based on subjective assessments. The Authors of this paper propose a methodology based on both subjective and objectively retrieved data. In this methodology, objective data reflect what screen areas attract most attention. The data were collected and processed by the eye-gaze tracking system. To justify the proposed methodology, two series of experiments were conducted – one with a commercial eye-gaze tracking system Tobii T60, and another with the Cyber-Eye system developed at the Multimedia Systems Department of the Gdansk University of Technology. In most cases, the visual-auditory stimuli were presented using 3D video. It was found that the eye-gaze tracking system did objectivize the results of experiments. Moreover, the tests revealed a strong correlation between the localization of a visual stimulus on which a participant’s gaze focused and the value of the “image proximity effect”. It was also proved that gaze tracking may be useful in experiments which aim at the evaluation of the proximity effect when the presented visual stimuli is stereoscopic. 
StreszczenieJednoczesna percepcja bodźców słuchowych i wzrokowych często powoduje ukrycie lub przekłamanie informacji zawartych w tych bodźcach. Efekt ten w literaturze nazywany jest wpływem ściągającym obrazu na percepcję dźwięku. Do niedawna większość badań prowadzonych w celu wyjaśnienia natury tego zjawiska była oparta na testach subiektywnych. Autorzy niniejszego artykułu zaproponowali metodologią opartą na analizie danych subiektywnych i obiektywnych. W metodzie tej dane obiektywne odzwierciedlają uwagę wzrokową widza. Informacja o położeniu wzroku osoby badanej była zapisywana i przetwarzana przez system śledzenia punktu fiksacji wzroku. W celu potwierdzenia wyników badań zostały przeprowadzone dwie serie eksperymentów - z komercyjnym systemem Tobii T60 oraz z systemem Cyber-Oko, opracowanym w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. Większość materiału badawczego była prezentowana w technologii 3D. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że system śledzenia punktu fiksacji wzroku wspiera obiektywizację uzyskanych wyników. Ponadto, wykazano silną zależność pomiędzy położeniem bodźca wzrokowego w obrazie a obserwowanym wpływem ściągającym obrazu na percepcję dźwięku. Udowodniono również, że system śledzenia wzroku może być stosowany w eksperymentach, których celem jest oszacowanie wpływu ściągającego w przypadku prezentacji bodźca wzrokowego w technice stereoskopowej.  
Słowa kluczowesound perception, sound source localization, virtual sound source shifting, bi-modal perception, cross-modal perception, image proximity effect, ventriloquism effect, visual attention, perceptual illusion, eye-gaze tracking 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 175 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, M. Szczodrak, B. Kostek 
Tytuł angielskiSystem for creating maps of noise threatening hearing with grid computing on supercomputing platforms 
Tytuł polskiSystem do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych 
Konferencja61 Brussels Innova 2012 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBruksela, Belgia 
Data konferencji15.11.2012- 17.11.2012 
AbstractDoveloped system allows determination of noise level and noise impact on hearing in metropolian environments. Results are visualized in the form of noise map and the map of permanet threshold shift in people exposed to noise. Based on the emission model of noise sources (rail, road) and sound propagation algorithms immission noise maps for given area are generated. Generated noise maps are presented via Internet website, hence the target audience is practically unlimited. The use of grid computing, allowing free of charge access to computing resources, subject to grants awarded, allows researchers to develop their own simulations without the need for purchasing specialised software.  
StreszczenieOpracowany system pozwala na określenie poziomu oraz wpływu na słuch hałasu występującego w środowisku aglomeracji miejskich. Wynik przedstawiany jest w postaci mapy hałasu oraz mapy przesunięcia progu słyszenia człowieka narażonego na hałas. W oparciu o emisyjny model źródła hałasu (drogowego, kolejowego) oraz algorytmy propagacji dźwięku w środowisku wyznaczane są immisyjne mapy hałasu dla danego obszaru. Prezentacja przygotowanych map hałasu jest realizowana poprzez serwis internetowy, dzięki czemu grono odbiorców jest praktycznie nieograniczone. Obok możliwości wykorzystania dynamicznie odświeżanych map hałasu przez mieszkańców, administrację, służby ochrony środowiska, służby odpowiedzialne za monitorowanie ruchu drogowego - opracowane rozwiązania mogą służyć prowadzeniu eksperymentów badawczych. Zastosowanie obliczeń gridowych, umożliwiających bezpłatny dostęp na zasobów obliczeniowych na podstawie przyznawanych grantów, umożliwia wykonanie własnych symulacji przez zainteresowanych badaczy, bez konieczności zakupu specjalistycznego oprogramowania.  
Słowa kluczowehałas, słuch, dynamiczne mapy hałasu 

Pozycja nr 176 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, M. Szczodrak, B. Kostek 
Tytuł angielskiSystem for creating maps of noise threatening hearing with grid computing on supercomputing platforms 
Tytuł polskiSystem do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych 
KonferencjaVI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2012 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji16.10.2012- 19.10.2012 
AbstractEngineered system allows for obtaining level and influence on hearing of environmental noise in urban areas. The outcome is presented in dedicated website. Moreover developed solutions can provide a base for scientific research. Grid computing allows for obtaining free of charge access (given as a grant) to the computational resources, therefore researchers interested in the problem can conduct own experiments without need of purchasing specialized software. 
StreszczenieOpracowany system pozwala na określenie poziomu oraz wpływu na słuch hałasu występującego w środowisku aglomeracji miejskich. Wyniki przedstawiane są poprzez serwis internetowy. Ponadto opracowane rozwiązania mogą służyć prowadzeniu eksperymentów badawczych. Zastosowanie obliczeń gridowych, umożliwiających bezpłatny dostęp do zasobów na podstawie grantów, pozwala na wykonywanie symulacji przez badaczy, bez konieczności zakupu specjalistycznego oprogramowania. 
Słowa kluczowehałas, mapa hałasu, obliczenia gridowe 

Pozycja nr 177 
Typ pozycji:patent 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, R. Rybacki 
Tytuł angielskiThe Manner of Ranging Items on the Computer Monitor Screen Surface, Especially Keywords for the Requirements of WEB Browsers Users 
Tytuł polskiSposób wartościowania obiektów na powierzchni ekranu monitora komputerowego, zwłaszcza słów-kluczy dla potrzeb użytkowników przeglądarki internetowej  
Numer patentu13/136,235 
Data zgłoszenia2012 
Uwagizgłoszenie patentowe w USA do zgł. nr P. 395764 w Polsce  
Słowa kluczowerangowanie dokumentów multimodalnych, śledzenie punktu fikasacji wzroku 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 178 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Przyłucka, B. Kostek, A. Czyzewski 
Tytuł angielskiTesting audio restoration algorithms 
Konferencja27th Tonmeistertagung – VDT International Convention 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 10 
Miejsce konferencjiKolonia, Niemcy 
Data konferencji22.11.2012- 25.11.2012 
AbstractNowadays audio material stored on analog carriers is being increasingly digitized. It often is corrupted by distortions, e.g. impulse, white noise, or clipping. There are many methods to reduce these types of distortion. The aim of this paper is to provide guidelines for making automatic decisions about the sequence of specific procedures that will bring the best results in terms of audio restoration. Moreover, an optimization process based on informal listening tests is performed to determine the best restoration algorithm settings. For this purpose restoration algorithms are developed and implemented at the Multimedia Systems Department of Gdansk University of Technology. They are shortly recalled in the paper. Test procedures, and the description of the reconstructed excerpts and results of tests are presented in the paper. 
StreszczenieCelem badań było przeprowadzenie testów subiektywnych, mających na celu efektywność opracowanych algorytmów rekonstrukcji nagrań fonicznych. W referacie przedstawiono pokrótce algorytmy rekonstrukcji nagrań fonicznych, a następnie wyniki testów odsłuchowych. Zawarto wnioski dotyczace rozwoju prowadzonych badań. 
Słowa kluczowerekonstrukcja nagrań, sygnał foniczny, algorytmy, testy odsłuchowe 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 179 
Typ pozycji:książka 
AutorzyA. Czyżewski, A. Kupryjanow, B. Kostek 
Tytuł angielskiOnline Sound Restoration for Digital Library Applications 
Tytuł polskiSieciowa rekonstrukcja dźwięku przeznaczona dla cyfrowych bibliotek  
WydawcaSpringer-Verlag 
Strony227 - 242 
Rok2012
Numer pozycji bibl.29 
Uwagirozdział w książce 
AbstractA system for sound restoration having the following features was conceived and engineered: no special sound restoration software is needed to perform audio restoration; the process of online restoration employs automatic reduction of noise, wow and impulse distortions; no skills in digital signal processing are required from the user. The principles of the created system and its features as well as hitherto achieved results are discussed in the paper.  
StreszczenieW referacie przedstawiono system rekonstrukcji dźwięku posiadający następujące własności: nie wymaga specjalistycznego oprogramowania służącego do rekonstrukcji sygnałów fonicznych; proces sieciowej rekonstrukcji dźwięku pozwala na automatyczne usunięcie z nagrań dźwiękowych szerokopasmowego szumu, zniekształceń impulsowych oraz drżenia i kołysania dźwięku; użytkownicy systemu nie muszą posiadać wiedzy związanej z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. W referacie przedstawiono zasadę działania systemu jego funkcjonalność oraz dotychczas osiągnięte wyniki.  
Słowa kluczoweautomatyczna rekonstrukcja dźwięku, redukcja szumu, drżenie i kołysanie dźwięku, redukcja trzasków  
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 180 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Czyżyk, J. Cichowski, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiAnalysis of impact of lossy audio compression on the robustness of watermark embedded in the DWT domain for non-blind copyright protection 
Tytuł polskiAnaliza wpływu stratnej kompresji dźwięku na odporność znaku wodnego osadzonego w dziedzinie DWT w celu ochrony praw autorskich typu non-blind  
Konferencja5th International Conference on Multimedia Communications, Services and Security, MCSS'12 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony36 - 46 
Miejsce konferencjiKraków, Polska 
Data konferencji31.5.2012- 1.6.2012 
Numer pozycji bibl.
UwagiCommunications in Computer and Information Science 287 
AbstractA methodology of non-blind watermarking of the audio content is proposed. The outline of audio copyright problem and motivation for practical applications are discussed. The algorithmic theory pertaining watermarking techniques is briefly introduced. The system architecture together with employed workflows for embedding and extracting the watermarks are described. The implemented approach is described and obtained results are reported. The possible attacks on the embedded watermark are described and the procedure of simulating the attacks is explained. The research is focused on the influence of lossy compression on the embedded watermark degradation. The peak signal to noise ratio and bit error rate are analyzed and compared. Advantages and disadvantages of the proposed approach are discussed. Future work and some possible improvements to the introduced methodology are explained. 
StreszczenieZaproponowana metodologia związana jest ze znakowaniem wodnym materiału fonicznego typu non-blind. Przedyskutowano problem ochrony praw autorskich nagrań fonicznych oraz motywację do praktycznego zastosowania proponowanej metody. Przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące technik znakowania wodnego. Zaprezentowano architekturę systemu wraz z przepływem danych wykorzystywanych do realizacji procedur osadzania i ekstrakcji znaków wodnych. Wyniki rzeczywistej implementacji systemu zostały opisane. Hipotetyczne ataki skierowane na znak wodny zostały zaprezentowane, wyjaśniono procedury symulacji ataków. Przeprowadzone badania skoncentrowane zostały pod kątem analizy wpływu stratnej kompresji dźwięku na degradację osadzonego znaku wodnego. Stosunek sygnału do szumu oraz bitowa stopa błędów zostały użyte do porównania otrzymanych wyników. Zalety i wady proponowanego podejścia zostały omówione. Przyszłe prace oraz możliwe usprawnienia wprowadzonej metodologii zostały wyjaśnione. 
Słowa kluczoweznakowanie wodne non-blind, dyskretna transformat falkowa  
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 181 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, J. Kotus, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiNoise Monitoring System Employing Psychoacoustic Noise Dosimetry 
Tytuł polskiSystem monitorowania hałasu wykorzystujący psychoakustyczny dozymetr hałasowy 
KonferencjaAES 47th International Conference 
Numer preprintu13 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 12 
Miejsce konferencjiChicago, Stany Zjednoczone Ameryki 
Data konferencji20.6.2012- 22.6.2012 
AbstractNew ways of assessing noise-induced harmful effects on human hearing system were presented at the 126th AES Convention. They resulted from a long-term study allowing authors to define new indicators that were proposed on the basis of hearing examination done in the real noise exposure situations. However, it seems now that the topic was raised prematurely at that time (in 2009), because it did not entail any discussion on this matter in the AES community. Meanwhile, the authors continued their work on this subject. Consequently, the mentioned new ideas were disseminated in some following papers and an advanced distributed noise monitoring system was implemented employing the conceived psychoacoustic noise dosimetry. The proposed noise exposure indicators are reviewed in the present paper. The practical applicability of the proposed indicators were confirmed experimentally using hearing testing with real noise exposures and also on the basis of simulation results employing some standard test signals. 
Słowa kluczowehałas, dozymetria hałasowa 

Pozycja nr 182 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyT. Poremski, B. Kostek 
Tytuł angielskiTinnitus Therapy Based on High-Frequency Linearization Principles - Preliminary Results 
Tytuł polskiTerapia szumów usznych z zastosowaniem linearyzacji ultradźwiękowej 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin37 
Numer czasopisma
Strony161 - 170 
Rok2012
Uwagiczęściowo w projekcie Typoszereg 
AbstractThe aim of this work is to present problems related to tinnitus symptoms, its pathogenesis, hypotheses on tinnitus causes, and therapy treatment to reduce or mask the phantom noise. In addition, the hypothesis on the existence of parasitic quantization that accompanies hearing loss has been recalled. Moreover, the paper describes a study carried out by the Authors with the application of high-frequency dither having specially formed spectral characteristics. Discussion on preliminary results obtained and conclusions are also contained. 
StreszczenieW pracy przedstawiono problemy szumów usznych, ich patogenezę, hipotezy dotyczące przyczyny występowania szumów usznych oraz stosowane metody terapii. Dodatkowo przywołano jedną z teorii powstawania szumów usznych opartej na mechanizmie działania układów kwantyzacji. W dalszej kolejności zawarto opis przeprowadzonych badań wykorzystujących mechanizm linearyzacji ultradźwiękowej, przedstawiono dyskusję uzyskanych wyników oraz wnioski.  
Słowa kluczoweaudiologia, szumy uszne, pomiar słuchu, ubytek słuchu,mechanizm linearyzacji ultradźwiękowej 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 183 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, Ł. Kosikowski, B. Kostek, J. Kotus, P. Suchomski 
Tytuł angielskiNew Tools for Hearing Loss Screening and Tinnitus Diagnosing 
KonferencjaAES 47th international conference 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiChicago, USA 
Data konferencji20.6.2012- 22.6.2012 
UwagiDostępne w materiałach konferencyjnych - pamięć usb 
AbstractA theoretical model of Tinnitus (ringing in ears) based on the existence of a parasitic quantization, that accompanies hearing loss has been formulated in the previous work presented at the 120th AES Convention, linking hearing loss, dithering and Tinnitus. Accurate estimation of the Tinnitus characteristic concerning sound type, level, bandwidth or frequency is inevitable for many treatment methods. The proposed way of obtaining Tinnitus characteristic is described in the paper, preceded by a description of developed applications for screening hearing testing. 
StreszczenieW publikacji zaproponowano sposób uzyskania charakterystyki szumów usznych oraz opis opracowanych aplikacji służących do przesiewowego badania słuchu. 
Słowa kluczoweTinitus, szumy uszne, badanie słuchu, słuch 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 184 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Szczodrak, J. Kotus, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiApplication of Grid Infrastructure to Noise Map Calculation of Large City Areas 
Tytuł polskiZastosowanie infrastruktury gridowej do obliczania map hałasu dużych obszarów miejskich 
KonferencjaCracow Grid Workshop 2012 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony
Miejsce konferencjiKraków, Polska 
Data konferencji22.10.2012- 24.10.2012 
AbstractConcept and implementation of the system for creating dynamic noise maps in PlGrid infrastructure are presented. The methodology of dynamic acoustical maps creating is introduced. The concept of noise mapping, based on noise source and propagation models, was developed and employed in the system. The details of incorporation of the system to the PlGrid infrastructure are presented. The results of simulations performed by the system prototype are depicted. The results in form of noise maps obtained by system are compared with some other solutions in order to investigate accuracy. 
StreszczenieW referacie przedstawiono koncepcję i implementację systemu do tworzenia dynamicznych map hałasu w infrastrukturze PLGrid. Omówiono metodologię tworzenia map akustycznych odświeżanych dynamicznie. Zastosowano i zaimplementowano w systemie metodę bazującą na koncepcji zastosowania modeli źródła i propagacji dźwięku. Przedstawiono szczegółowe informacje o zintegrowaniu systemu z infrastrukturą PLGrid. Pokazano wyniki symulacji przeprowadzonych za pomocą systemu. Wyniki w postaci map hałasu są porównane z otrzymanymi za pomocą innych narzędzi w celu zbadania dokładności opracowanego systemu. 
Słowa kluczoweobliczenia gridowe, model hałasu, mapa hałasu 

Pozycja nr 185 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Kotus, M. Szczodrak, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiDistributed System For Noise Threat Evaluation Based On Psychoacoustic Measurements 
Tytuł polskiRozproszony system do ewaluacji zagrożeń hałasem bazujący na pomiarach psychoakustycznych 
CzasopismoMetrology And Measurement Systems 
WoluminXIX 
Numer czasopisma
Strony219 - 230 
Rok2012
AbstractAn innovative system designed for the continuous monitoring of acoustic climate of urban areas was presented in the paper. The assessment of environmental threats is performed using online data, acquired through a grid of engineered monitoring stations collecting comprehensive information about acoustic climate of urban areas. The grid of proposed devices provides valuable data for the purpose of long and short time acoustic climate analysis. Dynamic estimation of noise source parameters and real measurement results of emission data are utilized to create dynamic noise maps accessible to the general public. This operation is performed through the noise source prediction employing a propagation model being optimized for a computer cluster implementation requirements. It enables the system to generate noise maps in a reasonable time and to publish regularly map updates in the Internet. Moreover, the functionality of the system was extended with new techniques for assessing noise-induced harmful effects on the human hearing system. The principle of working of the dosimeter is based on a modified psychoacoustic model of hearing and on the results of research performed with participation of volunteers concerning the impact of noise on hearing. The primary function of the dosimeter is to estimate, in real time, auditory effects which are caused by exposure to noise. The results of measurements and simulations performed by the system prototype are depicted and analyzed. Several cases of long-term and short-term measurements of noise originating from various sources were considered in details. Presented outcomes of predicted degree of the hearing threshold shift induced during the noise exposure can increase awareness of harmfulness of excessive sound levels. 
StreszczenieW artykule przedstawiono innowacyjny system do ciągłego monitorowania klimatu akustycznego w obszarach miejskich. Szacowanie zagrożeń środowiskowych jest wykonywane z użyciem danych zbieranych w czasie rzeczywistym z użyciem sieci opracowanych stacji monitorujących, pozyskujących kompletne dane o klimacie akustycznym w obszarze miejskim. Sieć proponowanych urządzeń dostarcza cennych danych do celów długo- i krótkookresowej analizy klimatu akustycznego. Dynamiczne oszacowanie parametrów źródła hałasu oraz wyniki pomiarów są używane do tworzenia dynamicznych map hałasu dostępnych publicznie. Ta operacja jest przeprowadzana z zastosowaniem modeli źródła i propagacji hałasu zoptymalizowanych do działania na klastrze komputerowym. W ten sposób system umożliwia tworzenie map hałasu w akceptowalnym czasie i publikowanie regularnie uaktualnianych map w Internecie. Dodatkowo, funkcjonalność systemu została rozszerzona o nowe techniki określania szkodliwych efektów dla słuchu wywołanych przez hałas. Zasada działania dozymetru jest oparta o zmodyfikowany model psychoakustyczny słuchu i na wynikach badań przeprowadzonych z udziałem ochotników dotyczących wpływu hałasu na słuch. Podstawową funkcją dozymetru jest szacowanie w czasie rzeczywistym efektów słuchowych, które spowodowane są ekspozycją na hałas. Wyniki pomiarów i symulacji przeprowadzonych za pomocą prototypu systemu są przedstawione i przedyskutowane. Prezentowane wyniki przewidywanego stopnia podniesienia progu słyszenia wywołanego przez narażenie na hałas mogą przyczynić się do wzrostu świadomości o szkodliwości nadmiernych poziomów dźwięku. 
Słowa kluczowehałas, hałas środowiskowy, model psychoakustyczny, pomiary 

Pozycja nr 186 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Lech, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiVirtual Whiteboard: A gesture-controlled pen-free tool emulating school whiteboard 
CzasopismoIntelligent Decision Technologies 
Wolumin
Numer czasopisma2/2012 
Strony161 - 169 
Rok2012
AbstractIn the paper the so-called Virtual Whiteboard is presented which may be an alternative solution for modern electronic whiteboards based on electronic pens and sensors. The presented tool enables the user to write, draw and handle whiteboard contents using his/her hands only. An additional equipment such as infrared diodes, infrared cameras or cyber gloves is not needed. The user’s interaction with the Virtual Whiteboard computer application is based on dynamic hand gesture recognition. Gestures are recognized in the process of analyzing video stream obtained from a webcam coupled with a multimedia projector displaying whiteboard contents. The tracking positions of hands in the image is supported by Kalman filtering. In the paper the hardware and software of the Virtual Whiteboard is presented with a special focus on utilizing Kalman filters for prediction of consecutive hand positions. For the gestures applied to handle whiteboard contents, examined efficacy of Kalman filter supported recognition and the efficacy without using the filtering is given. In addition, the results of system efficiency tests are provided. 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 187 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyK. Kaszuba, B. Kostek 
Tytuł angielskiBrain-computer interaction based on EEG signal and gaze-tracking information 
Tytuł polskiAnaliza interackji mózg-komputer wykorzystująca sygnał EEg i informacje z systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku 
CzasopismoElektronika 
Wolumin 
Numer czasopisma
Strony21 - 26 
Rok2012
AbstractThe article presents an attempt to integrate EEG signal analysis with information about human visual activities, i.e. gaze fixation point. The results from gaze-tracking-based measurement were combined with the standard EEG analysis. A search for correlation between the brain activity and the region of the screen observed by the user was performed. The preliminary stage of the study consists in electrooculography (EOG) signal processing. The EOG signal was obtained in a series of experiments and served as reference data. An attempt to correlate this information with the EEG signal analysis is described and multiple approaches of signal pre-processing, feature extraction and classification are applied. 
StreszczenieW niniejszym artykule podjęto próbę analizy sygnału EEG z informacją o aktywności wzrokowej człowieka w kontekście interfejsów mózg-komputer. Wykorzystano funkcjonalności rejestratora sygnału EEG oraz systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. Poszukiwana była korelacja pomiędzy obserwowanym obszarem ekranu a aktywnością mózgu. Sygnał EOG, nagrany w trakcie serii wstępnych eksperymentów, posłużył jako dane referencyjne. Zbadano możliwość automatycznej detekcji podobnej informacji w sygnale EEG poprzez zastosowanie różnych metod wstępnego przetwarzania, ekstrakcji cech sygnału oraz zastosowaniu różnych klasyfikatorów. 
Słowa kluczoweEEG, gaze-tracking, EOG, brain, cyber-eye 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 188 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Lech, B. Kostek 
Tytuł angielskiHand gesture recognition supported by fuzzy rules and Kalman filters 
Tytuł polskiRozpoznawanie gestów rąk wspomagane regułami rozmytymi i filtrami Kalmana 
CzasopismoInt. J. Intelligent Information and Database Systems 
Wolumin
Numer czasopisma
Strony407 - 420 
Rok2012
AbstractThe paper presents a system based on camera and multimedia projector enabling a user to control computer applications by dynamic hand gestures. Gesture recognition methodology based on representing hand movement trajectory by motion vectors analysed using fuzzy rule-based inference is first given. For effective hand position tracking Kalman filters are employed. The system engineered is developed using J2SE and C++/OpenCV technology. In addition, OpenCV is used for image processing and J2SE with jFuzzyLogic package is employed for gesture interpretation. Results of fuzzy rule-based and fixed threshold-based gesture recognition effectiveness are provided. Additionally, for fuzzy rule-based gesture recognition the system efficacy after utilising Kalman filters is examined. The so-called interactive whiteboard application is given as an example of the system usage. 
StreszczenieW artykule zaprezentowano system oparty na kamerze i projektorze multimedialnym umożliwiający użytkownikowi sterowanie aplikacjami komputerowymi za pomocą dynamicznych gestów rąk. Na początku przedstawiono metodologię polegającą na reprezentowaniu trajektorii ruchu rąk za pomocą wektorów analizowanych w oparciu wnioskowanie rozmyte. W celu efektywnego śledzenia pozycji rąk zastosowano filtry Kalmana. System wytworzono w oparciu o technologię J2SE i C++/OpenCV. Bilbioteka OpenCV została zastosowana do przetwarzania obrazu, a platforma J2SE z pakietem jFuzzyLogic do interpretacji gestów. W artykule przedstawiono wyniki skuteczności rozpoznawania gestów w oparciu o wnioskowanie rozmyte i ostre progi podjęcia decyzji. Dodatkowo, dla reguł rozmytych zbadano skuteczność systemu po zastosowaniu filtracji Kalmana. Jako przykład zastosowania systemu przedstawiono aplikację Wirtualna tablica. 
Słowa kluczowerozpoznawanie gestów, filtr kalmana, logika rozmyta, J2SE, C++, OpenCV, Wirtualna Tablica 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 189 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Plewa, B. Kostek 
Tytuł angielskiCreating Mood Dictionary Associated with Music 
Tytuł polskiPrzygotowanie słownika etykiet związanych z nastrojem zawartym w utworze muzycznym 
Konferencja132 Audio Engineering Society Convention 
Numer preprintu8607 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBudapeszt, Węgry 
Data konferencji26.4.2012- 29.4.2012 
Uwagireferat recenzowany 
AbstractThe paper presents an attempt to create a dictionary of words related to mood associated with music. Two parts of a listening test were designed and carried out with a group of students, most of them users of social music online services. The audience task was to propose adjectives well-describing music tracks. These words were given in Polish and then compared to their English equivalents. The obtained results show that terms associated with music are language-specific and in addition there is a need to use multi-label mood description. 
StreszczenieCelem referatu było stworzeni słownika pojęć związanych z nastrojem zawartym w utworze muzycznym. Przedstawiono dwa testy subiektywne, w których zadaniem słuchaczy było podanie etykiet odpowiadających opisowi nastroju zawartego w utworze muzycznym. Następnie porównano te etykiety z ich odpowiednikami w języku angielskim. 
Słowa kluczowewyszukiwanie informacji muzycznej, klasyfikacja emocji przypisanych do utworu muzycznego, słownik eteykiet związanych z nastrojem zawartym w utworze muzycznym 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 190 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiMUSIC QUERY AND ANNOTATION PROCESSES SUPPORTED BY GAZE FIXATION TRACKING 
Tytuł polskiWSPOMAGANIE PROCESU WYSZUKIWANIA NAGRAŃ W REPOZYTORIACH MUZYCZNYCH 
CzasopismoPrzegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 
WoluminLXXXIV 
Numer czasopisma
Strony200 - 205 
Rok2011
UwagiSYNAT i DS 
StreszczenieCelem artykułu jest przegląd kluczowych zagadnień związanych z automatycznym wyszukiwaniem informacji muzycznej MIR - Music Information Retrieval. W pierwszej kolejności przedstawiono aktualne kierunki badań i rozwiązań systemowych związane z wyszukiwaniem i rekomendacją muzyki. Następnie zaprezentowano eksperymenty przeprowadzone na skonstruowanej bazie muzycznej. Pokazano również propozycję wspomagania procesu wyszukiwania i anotacji utworów muzycznych za pomocą systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. Dziedzina: informatyka muzyczna, multimedia Słowa kluczowe: automatyczne wyszukiwanie muzyki, anotacja muzyki, format ID3v.1, parametryzacja, system śledzenia punktu fiksacji wzroku, repozytoria muzyczne 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 191 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, M. Sankiewicz 
Tytuł angielskiRetrospecting Polish Audio Engineering Society Membership on 20th Anniversary of the Polish Section of the Audio Engineering Society 
Tytuł polskiInżynieria dźwięku w Polsce - osiągnięcia i dorobek 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin36 
Numer czasopisma
Strony187 - 197 
Rok2011
AbstractIn this article some key events concerning founding Polish Section of the Audio Engineering Society were presented. In addition, the history covering International Symposia on Sound Engineering and Mastering was outlined. Also, papers contained in this issue were shortly reviewed.  
StreszczenieW artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia inżynierii dźwięku w Polsce, jak również dorobek tej dziedziny w ostatnich 20 latach. Dodatkowo dokonano przeglądu artykułów publikowanych w tej dziedzinie. Dziedzina: inżynieria dźwięku Słowa kluczowe: inżynieria dźwięku, akustyka muzyczna 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 192 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiIntelligent Multimedia Solutions Supporting Special Education Needs. 
Tytuł polskiInteligentne aplikacje multimedialne w zastosowaniach wspomagających kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
Konferencja19th International Symposium, ISMIS 2011, Foundations of Intelligent Systems, LNAI 6804 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 15 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji28.6.2011- 30.6.2011 
UwagiISBN 978-3-642-21915-3 
AbstractThe role of computers in school education is briefly discussed. Multimodal interfaces development history is shortly reviewed. Examples of applications of multimodal interfaces for learners with special educational needs are presented, including interactive electronic whiteboard based on video image analysis, application for controlling computers with facial expression and speech stretching audio interface representing audio modality. Intelligent and adaptive algorithms application to the developed multimodal interfaces is discussed. 
StreszczenieSłowa kluczowe: komputeryzacja procesów dydaktycznych; interfejsy multimodalne; wirtualna tablica szkolna; spowalnianie mowy Artykuł w pierwszej części poświęcony jest dyskusji na temat roli komputerów w dydaktyce szkolnej. Następnie opisana jest krótko historia rozwoju interfejsów multimodalnych, w szczególności do zastosowań w edukacji osób niepełnosprawnych na przykłądzie m. in. opracowanej wirtualnej tablicy szkolnej, aplikacji do sterowania komputerami za pomocą gestów wykonywanych ustami, systemu do spowalniania mowy nauczyciela. Na zakończenie omówiona jest rola algorytmów adaptacyjnych i uczących się w rozwiązaniach opracowanych interfejsów multimodalnych.  
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 193 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiIntelligent video and audio applications for learning enhancement. 
Tytuł polskiInteligentne aplikacje wideofoniczne do celu wspomagania procesu edukacyjnego 
CzasopismoJourn. of Intelligent Information Systems 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony1 - 20 
Rok2011
UwagiSpringer; ISSN 0925-9902 
AbstractThe role of computers in school education is briefly discussed. Multimodal interfaces development history is shortly reviewed. Examples of applications of multimodal interfaces for learners with special educational needs are presented, including interactive electronic whiteboard based on video image analysis, application for controlling computers with facial expression and speech stretching audio interface representing audio modality. Intelligent and adaptive algorithms applications to the developed multimodal interfaces are discussed. 
StreszczenieSłowa kluczowe: komputeryzacja procesów dydaktycznych; interfejsy multimodalne; wirtualna tablica szkolna; spowalnianie mowy Artykuł rozpoczyna krótka dyskusja na temat roli komputerów w procesie kształcenia,. Następnie przedmiotem rozważań jest historaia rozwoju technologii interfejsów multimodalnych i przykłady ich zastosowań w edukacji osób niepełnosprawnych oparte na zastosowaniu wirtualnej tablicy interaktywnej, interfesu do sterowania komputerem na podstawie analizy gestów wykonywanych ustami oraz interfejsu fonicznego, który umożliwia rozciąganie mowy w czasie rzeczywistym. Na zakończenie artykułu podkreśloni znaczenie algorytmów inteligentnych i uczących się w tego rodzaju zastosowaniach.  
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 194 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, H. Skarżyński, B. Kostek 
Tytuł angielskiTelemedical hearing and vision screening system employing iOS based devices. 
Tytuł polskiTelemedyczne przesiewowe systemy badania słuchu i wzroku na platformie iOS 
Konferencja6th National Conference of the Audiology and Phoniatrics Sections of the Polish Society of Oto-Rhino-Laryngologists and Head and Neck Surgeons 
Numer preprintu 
Numer
Wolumin
Strony139 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji22.6.2011- 25.6.2011 
Uwagiabstracts (U-38) - Journal of Hearing Science, 2011; ISSN 2083-389X 
AbstractA design and implementation of the hearing and vision screening system dedicated for the popular iOS (iPhone/iPad/iPod Operating System) based devices is presented. The aim of the system is to promote hearing and vision screening tests internationally and to analyze collected results. The examination consists of speech in noise and tone audiometry tests, color vision and contrast differentiation tests. Whenever a test is completed the system automatically evaluates user's answers and generates results.  
StreszczenieW referacie przedstawiono projekt i impementację przesiewowych systemów badania słuchu i wzroku przeznaczonego do wykorzystywania na popularnej platformie iOS (iPhone/iPad/iPod Operating System). Celem opracowanego systemu jest promowanie komputerowego badania zmysłów komunikacji. Badanie opiera się na testowaniu rozumienia mowy w szumie, postzregania barw i różnicowania kontrastu. Za kazdym razem, gdy test zostaje wykonany system automatycznie przetwarzania wyniki badań i podaje badanemu do wiadomości diagnozę.  
Słowa kluczowebadanie słuchu; badanie wzroku; badania przesiewowe; platforma iOS 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 195 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, A. Kupryjanow, P. Żwan, W. Jiang, Z. Raś, M Wojnarski 
Tytuł angielskiReport of the ISMIS 2011 Contest: Music Information Retrieval 
Tytuł polskiRaport dotyczący konkursu ISMIS 2011: Wyszukiwanie informacji w nagraniach muzycznych 
Konferencja19th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin6804 
Strony715 - 724 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji28.6.2011- 30.6.2011 
Numer pozycji bibl.24 
UwagiBozena Kostek, Adam Kupryjanow, Pawel Zwan, Wenxin Jiang, Zbigniew W. Ras, Marcin Wojnarski, Joanna Swietlicka. 
AbstractThis report presents an overview of the data mining contest organized in conjunction with the 19th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems (ISMIS 2011), in days between Jan 10 and Mar 21, 2011, on TunedIT competition platform. The contest consisted of two independent tasks, both related to music information retrieval: recognition of music genres and recognition of instruments, for a given music sample represented by a number of pre-extracted features. In this report, we describe aim of the contest, tasks formulation, procedures of data generation and parametrization, as well as final results of the competition. 
StreszczenieNiniejszy raport przedstawia opis konkursu eksploracji danych, który odbył się podczas 19 Sympozjum Metodologii dla Systemów Inteligentnych (ISMIS 2011), w dniach 10 - 21 marca 2011, na platformie TunedIT. Konkurs składał się z dwóch niezależnych zadań. Obydwa zadania były związane z wyszukiwaniem informacji w nagraniach muzycznych tj. : klasyfikacja gatunku muzyki oraz rozpoznawanie rodzaju instrumentu. W raporcie opisano cel konkursu, rodzaj zadań, procedury wytworzenia danych oraz parametryzacji, jak również końcowe wyniki konkursu.  
Słowa kluczoweautomatyczne rozpoznawanie gatunku, rozpoznawanie instrumentów, parametryzacja muzyki, systemy wyszukiwania, inteligentne systemy decyzyjne  
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 196 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, A. Kupryjanow 
Tytuł angielskiAUTOMATIC SOUND RESTORATION SYSTEM -CONCEPTS AND DESIGN 
Tytuł polskiSystem automatycznej rekonstrukcji dźwięku – koncepcja i projekt 
KonferencjaSIGMAP 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 5 
Miejsce konferencjiSewilla, Hiszpania 
Data konferencji19.7.2011- 21.7.2011 
Numer pozycji bibl.13 
AbstractA concept of a system for automatic audio recording reconstruction is described. It is supported by the video image reconstruction algorithm, focused on the video instability analysis. Sound restoration is performed focusing on noise and wow and flutter analysis. Presented algorithms are designed to be automatic and to reduce the human effort during the restoration process. A web service designed especially for automatic restoration process is envisioned as an integration platform for these algorithms and for repository of recordings. 
StreszczenieW referacie przedstawiono koncepcję systemu automatycznej rekonstrukcji nagrań fonicznych. Proces rekonstrukcji dźwięku jest wspierany przez zastosowanie analizy obrazu filmowego ukierunkowaną na śledzenie stabilności klatek filmowych. Z sygnału dźwiękowego usuwane są następujące zakłócenia: szerokopasmowy szum, drżenie i kołysanie dźwięku. Przedstawione algorytmy rekonstrukcji zastały opracowane tak by zminimalizować udział człowieka w procesie poprawy jakości dźwięku. W celu udostępnienia opracowanych mechanizmów rekonstrukcji oraz nagrań zgromadzonych w repozytorium zaproponowano specjalny serwis internetowy zoptymalizowany pod kątem pracy z nagraniami fonicznymi. 
Słowa kluczowerekonstrukcja dźwieku, skurcz taśmy, redukcja szumu, redukcja drżenia i kołysania dźwięku 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 197 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Żwan, B. Kostek, A. Kupryjanow 
Tytuł angielski Automatic Classification of Musical Audio Signals Employing Machine Learning Approach 
Tytuł polskiAutomatyczna klasyfikacja sygnałów muzycznych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego 
KonferencjaKonwencja AES 2011 
Numer preprintu8449 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 9 
Miejsce konferencjiLondyn, Wielka Brytania 
Data konferencji13.5.2011- 16.5.2011 
Numer pozycji bibl.20 
AbstractThis paper presents a thorough analysis of automatic classification applied to musical audio signals. The classification is based on a chosen set of machine learning algorithms. A database of 60 music composers/performers was prepared for the purpose of the described research. For each of the musicians, 15-20 music pieces were collected. All the pieces were partitioned into 20 segments and then parameterized. The feature vector consisted of 171 parameters, including MPEG-7 low-level descriptors and mel-frequency cepstral coefficients (MFCC) complemented with time-related dedicated parameters. The task of the classifier was to recognize the composer/performer and to properly categorize a selected piece of music. The paper also presents and discusses the results of classification. 
StreszczenieW referacie przedstawiono kompletną analizę automatycznej klasyfikacji sygnałów muzycznych. Klasyfikacja oparta jest na wybranych metodach uczenia maszynowego. W celach badawczych opracowano bazę nagrań składającą się z nagrań muzycznych należących do 60 kompozytorów/wykonawców. Każde nagranie zapisane w bazie zostało podzielone na 20 fragmentów i sparametryzowane. Wektor parametrów składa się ze 171 wartości i zwierał deskryptory MPEG-7, współczynniki MFCC oraz dedykowane parametry czasowe. Zadanie klasyfikacji polegało na rozpoznaniu kompozytora/wykonawcy. W ostatniej części referatu przedstawiono oraz przedyskutowano wyniki klasyfikacji. 
Słowa kluczoweautomatyczne rozpoznawanie gatunku, parametryzacja muzyki, systemy wyszukiwania, inteligentne systemy decyzyjne  
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 198 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Szwarc, B. Kostek, J. Kotus, M. Szczodrak, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiProblems of Railway Noise—A Case Study 
Tytuł polskiProblemy z hałasem szynowym – studium przypadku 
CzasopismoInternational Journal of Occupational Safety and Ergonomics 
Wolumin17 
Numer czasopisma
Strony309 - 325 
Rok2011
AbstractUnder Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise, all European countries are obliged to model their environmental noise levels in heavily populated areas. Some countries have their own national method, to predict noise but most have not created one yet. The recommendation for countries that do not have their own model is to use an interim method. The Dutch SRM II scheme is suggested for railways. In addition to the Dutch model, this paper describes and discusses 3 other national methods. Moreover, discrepancies between the HARMONOISE and IMAGINE projects are analysed. The results of rail traffic noise measurements are compared with national methods. 
StreszczenieZgodnie z postanowieniami zawartymi w dyrektywnie 2002/49/EC związanej z oceną i zarządzaniem hałasem w środowisku wszystkie kraje należące do UE są zobligowane do opracowania planów akustycznych na obszarach gęsto zaludnionych. Niektóre kraje mają opracowane narodowe metody obliczeniowe umożliwiające modelowanie hałasu lecz większość krajów nie posiada własnych opracowań. Dla tych krajów zaleca się tymczasowe stosowanie metody holenderskiej SRM II w odniesieniu do źródeł hałasu szynowego. W artykule przedstawiono, oprócz modelu holenderskiego, jeszcze analizę porównawczą dla 3 innych modeli narodowych. Ponadto, w opracowaniu różnic pomiędzy modelami uwzględniono również metodę opracowaną w ramach projektów HARMONOISE oraz IMAGINE. Wyniki pomiarów hałasu szynowego porównano z wynikami otrzymanymi za pomocą poszczególnych modeli narodowych.  
Słowa kluczowehałas; transport kolejowy; regulacje prawne; źródło hałasu szynowego 

Pozycja nr 199 
Typ pozycji:patent 
AutorzyM. Lech, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł polskiUkład do miksowania dźwięku 
Numer patentuP.223813 
Data zgłoszenia28.6.2011 
UwagiPrawo wyłączne, data publikacji WUP: 2016-11-30 
Streszczeniewykaz towarów Sposób miksowania dźwięku polegający na zmianie parametrów i sterowaniu parametrami sygnału zapisanego na poszczególnych ścieżkach dźwiękowych składających się na końcowy sygnał foniczny za pomocą aplikacji komputerowej udostępniającej operacje miksowania dźwięku charakteryzuje się tym, że określone operacje miksowania wybiera się i wykonuje bezkontaktowo za pomocą gestów obiektów sterujących (OS) odbieranych przez moduł akwizycji gestów (K), które po ich przetworzeniu metodami cyfrowymi w urządzeniu sterującym (U) współpracującym z komputerem (C) wykorzystuje się do generowania sygnałów elektronicznych sterujących wyborem operacji miksowania dla aplikacji komputerowej udostępniającej operacje miksowania dźwięku, przy czym użytkownik dowolnie określa i modyfikuje powiązania gestów z poszczególnymi operacjami miksowania. System miksowania dźwięku zawiera zespół głośników (G) współpracujących z komputerem (C) wyposażonym w aplikację komputerową (AM) udostępniającą operacje miksowania dźwięku i wyposażony jest w urządzenie sterujące (U) sprzężone z komputerem (C) i posiadające moduł akwizycji gestów (K) sprzężony bezkontaktowo z obiektami sterującymi (OS). 
Słowa kluczowemiksowanie dźwięku, rozpoznawanie gestów rąk 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 200 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Kaszuba, B. Kostek 
Tytuł angielski3D hand shape for automatic assessing motor performance in Parkinson’s Disease 
Tytuł polskiTrójwymiarowy model kształtu dłoni w zastosowanaiu do oceny motoryki osób z chorobą Parkinsona 
KonferencjaInternational Conference on Man-Machine Interactions 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin103/2011 
Strony207 - 217 
Miejsce konferencjiSzczyrk, Polska 
Data konferencji6.10.2011- 9.10.2011 
UwagiMan-Machine Interactions 2 Advances in Intelligent and Soft Computing,Springier-Verlag LNAI 
AbstractIn this paper a method for hand pattern processing to create a 3D hand model is presented. By applying a complete hand armature to the obtained model, an interpolation of three motor test (UPDRS 23, 24 and 25) for an individual PD patient can be performed. These are: finger tapping , opening and closing the fist and rapid alternating hand movements. To obtain the functional 3D model the top view of the hand from the web cam is analyzed. The hand contour is examined to find characteristic points that allow for dividing hand image into three subareas: metacarpus, thumb and fingers. Each of those three areas is processed separately to produce a list of characteristic vertex coordinates. Then the polygons are modeled by grouping vertices into vectors of 3 or 4 values corresponding to vertex indices. Furthermore, the third dimension is introduced to the model by adding z coordinate to each vertex. Modeling results in with a full list of vertices and polygons that is then used for forming the reference animation. The final model accuracy is sufficient for the PD tests modeling and can be used as training data for the Support Vector Machine (SVM) classifier which recognizes hand gestures.  
StreszczenieArtykuł opisuje metodę tworzenia trójwymiarowego modelu dłoni na podstawie obrazu zarejestrowanego z pojedynczej kamery wideo. Poprzez zastosowanie kompletnej struktury kostnej interpolowany jest ruch wykonywany przez pacjenta podczas wykonywania trzech testów motorycznych (UPDRS 23,24,25) przez pacjentów z chorobą Parkinsona. Badane są testy: stykania palców, otwierania i zamykania dłoni oraz obrotu dłoni. Aby otrzymać funkcjonalny model dłoni, analizowany jest widok z góry. Analizowany jest kontur dłoni w celu znalezienia charakterystycznych punktów siatki modelu. Kontur dzielony jest na trzy podobszary: śródręcza, palców oraz obszar kciuka. Każdy z podobszarów jest analizowany oddzielnie - w wyniku analizy tworzona jest lista charakterystycznych współrzędnych wierzchołków. Następnie modelowane są wielokąty tworzące ściany modelu, poprzez zestawienie odpowiednich 3 lub 4 indeksów wierzchołków. Trzeci wymiar dodawany jest poprzez duplikację i rozciągniecie współrzędnych uzyskanych wierzchołków. Końcowy efekt jest zadowalający i może być użyty jako model treningowy dla klasyfikatora np. maszyny wektorów wsparcia.  
Słowa kluczowemodelowanie trójwymiarowe, rozpoznawanie kształtów, UPDRS, choroba Parkinsona, przetwarzanie obrazu 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 201 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Kaszuba, B. Kostek 
Tytuł angielskiA Bimodal Approach To Brain-Computer Interaction Measurements 
Tytuł polskiPodejście dwumodalne do badania sprzężenia interakcji mózg-komputer 
Konferencja15 IEEE SPA 2011, IEEE Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications Conference 2011 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony126 - 132 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji29.9.2011- 30.9.2011 
AbstractIn this paper experiments that integrate EEG signal analysis with information about human visual activities are presented. For this purpose the capability of EEG- and the eye tracking-based measurement results were combined. The search for the correlation between the brain activity and the region of the screen observed by the user was performed. Electrooculography (EOG) signals obtained in a series of experiments served as reference knowledge. An attempt to fuse this knowledge with the EEG signal analysis is described and several approaches for signal pre-processing and parameterization are presented. 
StreszczenieNiniejszy referat prezentuje wyniki eksperymentu mającego na celu połączenie rejestracji fal mózgowych przy równoczesnej rejestracji sprzężenia zwrotnego o aktywności wzrokowej człowieka. W tym celu połączone zostały funkcjonalności bezprzewodowego systemu rejestracji EEG oraz systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. Poszukiwano korelacji pomiędzy zarejestrowaną odpowiedzią mózgu a obserwowanym przez użytkownika obszarem ekranu. Sygnały elektrookulogramu zarejestrowane podczas serii testów posłużyły za punkt odniesienia do dalszych eksperymentów. Podejście wykorzystuje zaawansowane metody przetwarzania wstępnego sygnału oraz parametryzacji sygnału. 
Słowa kluczoweelektroencefalografia, elektrookulogram, system śledzenia wzroku, bi modalność, biofeedback  
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 202 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Lech, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiRecognition of Dynamic and Static Hand Gestures Applied to Computer Application Controlling 
Tytuł polskiRozpoznawanie dynamicznych i statycznych gestów rąk w zastosowaniu do sterowania aplikacjami komputerowymi 
CzasopismoZeszyty Naukowe Wydziału ETI PG 
Wolumin
Numer czasopisma10 
Strony177 - 186 
Rok2011
UwagiSeria: Wytwarzanie Gier Komputerowych. 
AbstractIn the paper an interface, methods and algorithms of controlling a computer by dynamic and static hand gestures have been presented. The solution consists of a PC on which engineered software is installed, a webcam and a multimedia projector. Gestures are recognized based on analysis of a video stream obtained from the webcam attached to the multimedia projector and on analysis of video stream displayed by the projector (retrieved from the computer). For the purpose of dynamic gestures recognition motion trajectory has been modeled by fuzzy rules. Static gestures are recognized using Support Vector Machines. In the paper results of efficiency examination of the interface engineered have been given. In conclusions, further plans to extend the system with algorithms enabling to work with the camera placed front-faced have been presented. 
StreszczenieW referacie przedstawiono interfejs, metody oraz algorytmy sterowania komputerem za pomocą dynamicznych i statycznych gestów rąk. Komponentami opracowanego rozwiązania są komputer klasy PC wraz z opracowanym interfejsem i oprogramowaniem, kamera internetowa oraz projektor multimedialny. Gesty rozpoznawane są w procesie analizy obrazu wizyjnego pozyskanego z kamery internetowej przymocowanej do projektora oraz analizy obrazu wyświetlanego przez projektor (pozyskanego z komputera). Do rozpoznawania gestów dynamicznych zastosowano modelowanie trajektorii ruchu rąk za pomocą reguł logiki rozmytej. Gesty statyczne rozpoznawane są za pomocą maszyn wektorów nośnych (SVM). W referacie przedstawiono wyniki badania wydajności opracowanego systemu. We wnioskach przedstawiono również plany dotyczące rozbudowy systemu o algorytmy umożliwiające pracę z kamerą umieszczoną przed użytkownikiem. 
Słowa kluczowerozpoznawanie gestów, maszyna wektorów nośnych, SVM, logika rozmyta, statyczne i dynamiczne gesty rąk, wydajność 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 203 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, B. Kunka, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiAnalysis of Video Accompanied by Audio Employing Gaze Tracking 
Tytuł polskiAnaliza treści wizyjnej powiązanej z dźwiękiem z wykorzystaniem techniki śledzenia wzroku 
KonferencjaSeventh Symposium on Computational Aesthetics in Graphics, Visualization, and Imaging, 2011 
Numer preprintu 
Numer 
WoluminACM Press. ISBN 978- 
Strony 
Miejsce konferencjiVancouver, Kanada 
Data konferencji5.8.2011- 7.8.2011 
UwagiPlakat 
AbstractThe objectivization process of carrying out correlation tests in the audio-visual domains employing gaze-tracking system was outlined. The reliability of tested subjects was checked with the statistical analysis of test results. Comparing outcomes of the dynamic heat maps generated by the gaze tracking system with the associated movie samples, it was observed that the localization of the fixation point representing view direction is directly related to the localization of the virtual sound source in the stereo phantom basis. Experiments performed show that visual objects attract the viewers’ attention, thus sound sources perceived seem to be localized closer, centrally to the screen. It was also possible to analyze whether the subject’s attention remains stable. 
StreszczenieW referacie przedstawiono proces obiektywizacji badań w dziedzinie korelacji wzrokowo-słuchowych z wykorzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. Uzyskane wyniki świadczą o możliwości prowadzenia tego typu testów w oparciu o system śledzenia punktu fiksacji wzroku. System ten pozwala na badanie uwagi osób testowanych, a także odpowiada na pytanie, w jaki sposób wyświetlane obiekty wizualne wpływają na percepcję dźwięku towarzyszącemu obrazowi. Dziedzina: percepcja, psychoakustyka 
Słowa kluczowekorelacje wzrokowo-słuchowe, system śledzenia punktu fiksacji wzroku, obiektywizacja badań subiektywnych, wpływ obrazu na percepcję dźwięku 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 204 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. KOSTEK, A. SITEK 
Tytuł angielskiAUTOMATIC TAGGING OF MUSICAL FILES 
Tytuł polskiAutomatyczne tagowanie utworów bazy muzycznej 
Konferencja14th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 6 
Miejsce konferencjiWrocław, Polska 
Data konferencji19.5.2011- 21.5.2011 
Uwagimateriały konferencyjne - wersja elektroniczna CD, ISBN:978-83-921663-2-0; abstract: "Archives of Acoustics", vol. 36, No.2, str. 493, poz.23  
StreszczenieCelem niniejszej pracy jest zbadanie możliwości automatycznego tagowania utworów muzycznych z wykorzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku użytkownika. Badania przeprowadzono z udziałem dwudziestu osób o różnym doświadczeniu muzycznym. Zadaniem badanej osoby było wskazanie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie internetowej, która pozwala na określenie cech utworów muzycznych, takich jak: tempo, dynamika, gatunek. Przeprowadzony eksperyment polegał na zbadaniu zależności pomiędzy odpowiedziami użytkownika a wynikami uzyskanymi przy użyciu systemu śledzenia fiksacji wzroku. W niniejszym referacie zaprezentowano szczegółowy opis przeprowadzonego eksperymentu wraz z prezentacją wybranych wyników i wniosków płynących z ich analizy. 
Słowa kluczoweanotacja utworów muzycznych, system śledzenia punktu fiksacji wzroku, wyszukiwanie gatunków muzycznych 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 205 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiContent-Based Approach to Automatic Recommendation of Music 
Tytuł polskiWYSZUKIWANIE INFORMACJI MUZYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PODEJŚCIA OPARTEGO NA ANALIZIE ZAWARTOŚCI UTWORU MUZYCZNEGO  
Konferencja131 Audio Eng. Soc. Convention 
Numer preprintu8505 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 14 
Miejsce konferencjiNew York, USA 
Data konferencji20.10.2011- 23.10.2011 
AbstractThis paper presents a content-based approach to music recommendation. For this purpose, a database which contains more than 50000 music excerpts acquired from public repositories was built. Datasets contain tracks of distinct performers within several music genres. All music pieces were converted to mp3 format and then parameterized based on MPEG-7, mel-cepstral and time-related dedicated parameters. All feature vectors are stored as csv files and will be available on-line. A study of the database statistical characteristics was performed. Different splits into train and test sets were investigated to provide the most accurate evaluation of the decision-based solutions. Classification time and memory complexity were also evaluated.  
StreszczenieW referacie przedstawiono analizę bazy muzycznej opartej na analizie statystycznej zawarości utworów muzycznych. Opisano bazę muzyczną zawierającą 50000 fragmentów utworów muzycznych.Podano zastosowany sposób parametryzacji, zastosowane w wyszukiwaniu systemy decyzyjne oraz wyniki eksperymentów. Przeanalizowano również złożność czasową zastosowamych algorytmów. 
Słowa kluczowewyszukiwanie muzyki, baza muzyczna, standard MPEG 7, systemy decyzyjne 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 206 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, A. Kupryjanow 
Tytuł angielskiOnline Sound Restoration for Digital Library Applications 
Tytuł polskiSieciowa rekonstrukcja dźwięku przeznaczona dla cyfrowych bibliotek 
KonferencjaSYNAT Workshop - Post-Conference Event by The International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems (ISMIS 2011)  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin390 
Strony227 - 242 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji1.7.2011- 1.7.2011 
Numer pozycji bibl.29 
AbstractA system for sound restoration having the following features was conceived and engineered: no special sound restoration software is needed to perform audio restoration; the process of online restoration employs automatic reduction of noise, wow and impulse distortions; no skills in digital signal processing are required from the user. The principles of the created system and its features as well as hitherto achieved results are discussed in the paper. 
StreszczenieW referacie przedstawiono system rekonstrukcji dźwięku posiadający następujące własności: nie wymaga specjalistycznego oprogramowania służącego do rekonstrukcji sygnałów fonicznych; proces sieciowej rekonstrukcji dźwięku pozwala na automatyczne usunięcie z nagrań dźwiękowych szerokopasmowego szumu, zniekształceń impulsowych oraz drżenia i kołysania dźwięku; użytkownicy systemu nie muszą posiadać wiedzy związanej z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. W referacie przedstawiono zasadę działania systemu jego funkcjonalność oraz dotychczas osiągnięte wyniki.  
Słowa kluczoweautomatyczna rekonstrukcja dźwięku, redukcja szumu, drżenie i kołysanie dźwięku, redukcja trzasków 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 207 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiObserving uncertainty in music tagging by automatic gaze tracking 
Tytuł polskiAnotacja muzyki z wykorzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku 
Konferencja42nd International Audio Eng. Soc. Conference Semantic Audio 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony79 - 85 
Miejsce konferencjiIlmenau, Germany 
Data konferencji22.7.2011- 24.7.2011 
AbstractIn this paper, a new approach to observe music file tagging process by employing a gaze tracking system is proposed. The study was conducted with the participation of twenty subjects having different musical experience. For the purpose of the experiments a website survey based on a musical database was prepared. It allowed to gather information about music experience of subjects along with music characteristics such as genre, tempo, dynamics, etc. The results obtained from the preliminary tests show that it is also possible to use a gaze tracking system to automatically tag music characteristics, however this process should be optimized. Conclusions are derived with respect to the outcomes of the experiments. Future directions aimed at optimization the experimental set-up are also discussed. 
StreszczenieCelem pracy była próba obiektywizacji procesu anotacji utworów muzycznych z wykorzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. W eksperymentach wzięło udział 20 studentów, których zadaniem było podanie określeń dotyczacych takich cech utworów, jak: tempo, dynamika, gatunek. Opracowano stronę internetową eksperymentu, która pozwoliła na pobieranie plików muzycznych, ich odsłuch, a także na wypełnienie ankiety przez użytkownika. Analiza wyników dotyczyła poszukiwania korelcji pomiędzy sposobem i czasem nadawania tagów przez osobę biorącą udział wteście a informacją pozyskaną z systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. Słowa kluczowe: rozpoznawanie muzyki, wyszukiwanie muzyki, anotacja utworów muzycznych, system śledzenia punktu fiksacji wzroku. dziedzina: informatyka muzyczna 
Projekt badawczySYNAT

Pozycja nr 208 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyT. Poremski, B. Kostek 
Tytuł angielskiTinnitus Therapy Based on High-Frequency Linearization 
Tytuł polskiTerapia szumów usznych z zastosowaniem linearyzacji ultradźwiękowej 
Konferencja58 Otwarte Seminarium z Akustyki 
Numer preprintu 
Numer 
WoluminII 
Strony199 - 2010 
Miejsce konferencjiJurata, PL 
Data konferencji13.9.2011- 16.9.2011 
AbstractThe aim of this work was to present problems related to tinnitus symptoms, its pathogenesis, hypotheses on tinnitus causes, and therapy treatments to reduce or mask the phantom noise. In addition, the hypothesis on the existence of parasitic quantization that accompanies hearing loss was recalled. The paper contains a description of experiments carried out with the application of high-frequency dither having specially formed spectral characteristics. Report, discussion on results obtained and conclusions are also included. 
StreszczenieW pracy przedstawiono problemy szumów usznych, ich patogenezę, hipotezy dotyczące przyczyny występowania szumów usznych oraz stosowane metody terapii. Dodatkowo przywołano jedną z teorii powstawania szumów usznych opartej na mechanizmie działania układów kwantyzacji. W dalszej kolejności zawarto opis przeprowadzonych badań wykorzystujących mechanizm linearyzacji ultradźwiękowej, przedstawiono dyskusję uzyskanych wyników oraz wnioski. Słowa kluczowe: audiologia, szumy uszne, mechanizm linearyzacji ultradźwiękowej, dziedzina: audiologia 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 209 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Kostek, B. Sitek 
Tytuł angielskiStudy of preference for surround microphone techniques, used in the recording of choir and instrumental ensemble 
Tytuł polskiWYBÓR STEREOFONICZNEJ TECHNIKI WIELOKANAŁOWEJ DO NAGRANIA FORMY MUZYCZNEJ 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin36 
Numer czasopisma
Strony365 - 378 
Rok2011
AbstractThe aim of this paper is to describe the process of choosing the best surround microphone technique for recording of choir with an instrumental ensemble. First, examples of multichannel microphone techniques including those used in the recording are described. Then, the assumptions and details of music recording in Radio Gdansk Studio are provided as well as the process of mixing of the multichannel recording. The extensive subjective tests were performed employing a group of sound engineers and students in order to find the most preferable recording techniques. Because the final recording is based on the mix of “direct/ambient” and “direct-sound all-around” approaches, a subjective quality evaluation was conducted and on this basis the best rated multichannel techniques were chosen. The results show that listeners might consider different factors when choosing the best rated multichannel techniques in separate tasks, as different systems were chosen in the two tests. 
StreszczenieCelem artykułu jest przedstawienie realizacji nagrania chóru wraz z zespołem muzycznym w systemie stereofonii dookólnej oraz wyboru najbardziej optymalnej dla danych warunków techniki stereofonicznej. W artykule wpierwszej kolejności przedstawiono założenia realizacji nagrania oraz techniki mikrofonowe użyte podczas nagrań. Następnie omówiono szczegóły związane z jego realizacją w studiu Radia Gdańsk. W ramach analizy przeprowadzono testy subiektywne z udziałem grupy ekspertów i studentów, na tej podstawie wybrano najlepiej ocenianą technikę wielokanałową na podstawie przygotowanych miksów nagrań. dziedzina: inżynieria dźwięku, słowa kluczowe: nagrania wielokanałowe, testy subiektywne, analiza nagrań 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 210 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, M. Szwarc 
Tytuł angielskiRailway noise problems in Poland 
Tytuł polskiProblematyka hałasu kolejowego w Polsce 
Konferencja15th International Conference on Noise Control, Noise Control '10 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 27 
Miejsce konferencjiWałbrzych-Książ, Polska 
Data konferencji6.6.2010- 9.9.2010 
UwagiMateriały konferencyjne w formie CD-ROMu 
AbstractIn the year 2002 Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise was ratified. Under this directive, all European countries are obliged to model their environmental noise levels in heavily populated areas. Some countries have their own national methods to predict noise but most of them have not created one yet. The recommendation for countries that do not have their own model is to use an interim method. For railways it is suggested to use the Dutch SRM II scheme. In the paper, aside from the Dutch model three other national methods are described and discussed. Moreover, discrepancies between HARMONOISE and IMAGINE projects are analyzed. The results and comparison with national methods are also presented in this paper. 
StreszczenieCelem referatu jest przedstawienie zagadnień związanych z hałasem kolejowym. W pierwszej kolejności podano przegląd badań związanych z hałasem kolejowym, które są prowadzone w polskich ośrodkach i instytucjach naukowych. Przytoczono również główne modele hałasu kolejowego zawarte w dyrektywach europejskich (projekty HARMONOISE i IMAGINE). Dodatkowo zaimplementowano wybrane modele hałasu kolejowego dla warunków polskiego taboru kolejowego (w analizach odniesiono się do pomiarów przeprowadzonych w Gdańsku), a następnie przeprowadzono dogłębne porównania wyników pomiarów i wyników uzyskanych w procesie modelowania. Słowa kluczowe: hałas kolejowy, model hałasu kolejowego, projekty HARMONOISE, IMAGINE, predykcja hałasu kolejowego 

Pozycja nr 211 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiHuman-Computer Analysis of Musical Sound Mixtures 
KonferencjaInternational Symposium on Music Acoustics 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony25 
Miejsce konferencjiVienna, Austria 
Data konferencji19.9.2010- 21.9.2010 
Uwagireferat zaproszony 
AbstractEffectiveness of blind separation process of musical sounds contained in sound mixtures is examined utilizing subjective tests and the machine-learning approach. First, evaluation of the separation results is performed based on the perceptual assessment and analysis of the energy-based error between original signals used for mixing and separated ones. Then, an alternative approach to objective evaluation is introduced and discussed. Artificial Neural Networks are employed in the solution proposed to recognize separated sounds. The separation process utilizes sinusoidal modeling approach. The frequency domain representation is sampled by non-constant frequency complex exponentials and therefore may robustly represent long and closely spaced in frequency domain sounds with significant pitch variations. Detection of the sinusoidal content is performed, amplitude and phase tracks of the sounds contained in the mixture are estimated based on the short term time Fourier spectra. Also an extension to existing separation methods is shown. In this case harmonic partials are retrieved directly from the frequency domain. Signals in the mixture are represented then as a sum of sinusoids of time varying frequencies, phases and amplitudes. Four separation algorithms are presented, their performance with regard to the new approach to objective evaluation is assessed, results are discussed and conclusions derived. 
StreszczenieSłowa kluczowe: separacja sygnałów muzycznych, sztuczne sieci neuronowe, automatyczne rozpoznawanie dźwięków mzuycznych W referacie przedstawiono badanie efektywności procesu separacji dźwięków muzycznych ze zmiksowanych sygnałów. Zaprezentowano algorytmy separacji i syntezy dźwięku po operacji separacji. Przedstawiono metodykę badania efektywności separacji z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. 

Pozycja nr 212 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiVisually supported analysis of music 
Tytuł polskiWykorzystanie systemu fiksacji wzroku w analizach korelacji wzrokowo-słuchowej 
Konferencja2nd Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics, Acoustical Soc. of America 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiC, Mexico 
Data konferencji15.11.2010- 19.11.2010 
Uwagireferat zaproszony 
AbstractSubjective tests are highly regarded means for determining musical sound timbre, sound and music quality, audiovisual correlations, etc. The multimedia development created a new domain of interests, namely, quality of experience, in which subjective evaluation has proven to be one of, if not, the most important tool. It should be pointed out that experience is not only subjective but also context dependent. In addition to the external factors related to the environment aspects, perception and cognitive state clearly play a critical role in the context. Despite significant advances in objective measuring methods, the only way to evaluate subjective audio video signal quality is to acquire opinions of subjects, and then to quantify resulted choices. Many multimedia applications stimulated new methods of subjective evaluation. Also, audiovisual perception evaluation requires a new methodological approach, which can be fulfilled while employing gaze tracking technology. Gaze tracking based experiments consist in determining the part of the screen that the user is looking at and in superimposing it against an audio video content. This method allows for measuring the attention and performance of the subject, thus making the subjective tests more reliable. The proposed methodology based on the gaze tracking technique applied to audiovisual correlation tests will be shown. 
StreszczenieSłowa kluczowe: korelacje wzrokowo-słuchowe, system fiksacji wzroku, testy subiektywne, analizy muzyczne W referacie zaprezentowano nowe możliwości prowadzenia eksperymentu w dziedzinie subiektywnej oceny barwy dźwięku, korelacji wzrokowo-słuchowych. W tym celu wykorzystano system fiksacji wzroku, który poprzez zapis informacji o aktywności wzrokowej osoby badanej pozwala na zobiektywizowanie wyników badań subiektywnych. Dodatkowo możliwa jest ocena koncentracji osoby badanej w trakcie prowadzenia eksperymentu. 

Pozycja nr 213 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiComparison between natural movements and automatically generated animated motion employing motion capture and fuzzy logic techniques 
Tytuł polskiPorównanie pomiędzy ruchem naturalnym w animacji komputerowej a generowanym automatycznie z wykorzystaniem przechwytywania ruchu i logiki rozmytej 
CzasopismoJ. Expert Systems 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony 
Rok2010
UwagiPo recenzjach i poprawkach (do uzupełnienia po wydaniu) 
AbstractThe paper describes a new method for automatic generation of animated motion with quality comparable to natural motion. First the reference motion data are gathered utilizing a motion capture system. Then these data are reduced and only main poses of the action are left. The resulting motion is simplified and its quality is considerably decreased. Then, utilizing the automatic motion enhancement system, ANIMATOR, a new version of the action is generated, based on input poses and subjective descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible to achieve this way. The proposed algorithm of the animation enrichment is based on fuzzy description of motion parameters and motion subjective features. The first step consists in creating fuzzy rules for the algorithm based on subjective evaluation of the animated movement. The second stage utilizes input descriptors for the new motion phases calculation, which are finally added to the animation. It is assumed that such processing increases naturalness and quality of motion, and this is verified by subjective evaluation tests. Finally a comparison between the original and the recreated motion is performed. Scores obtained in evaluation tests suggest that a substantial increase in quality between reduced and recreated versions is obtained, matching the original one. The method for motion enhancement is useful for automatic motion generation and can be paired with motion data reduction procedure for regaining naturalness. Moreover the reduced version can easily be edited in the ANIMATOR system, and in this way a new action can be created 
StreszczenieReferat opisuje nową metodę automatycznego generowania animowanego ruchu postaci o jakości porównywalnej z rzeczywistym ruchem człowieka. W pierwszym etapie gromadzone są dane referencyjne rzeczywistego, przechwyconego ruchu (wykorzystany system Motion Capture), następnie dane te są poddawane redukcji do głównych póz składających się na akcję aktora. Wynikowy ruch jest uproszczony i pozbawiony cech indywidualnych osoby i jego subiektywna jakość jest znacząco obniżona. Następnie w celu poprawy jakości wykorzystywany jest autorski system wzbogacania animowanego ruchu ANIMATOR i, w oparciu o pozostałe pozy oraz parametry wejściowe, generowana jest nowa wersja ruchu. Użytkownik ma możliwość modyfikować subiektywną płynność i naturalność wynikowego ruchu. Zastosowane przetwarzanie wykorzystuje logikę rozmytą i rozmyte parametry opisu subiektywnych cech ruchu. Wynikowe animacje porównywane są w testach oceny subiektywnej z ruchem rzeczywistych aktorów. Uzyskane wyniki wskazują na istotną poprawę jakości pomiędzy animacją zredukowaną do samych póz, a także finalną jakość zbliżoną do nieredukowanego oryginału. Opracowana metoda może znaleźć zastosowanie do automatycznego generowania wielu wersji uproszczonego ruchu. Ponadto system ANIMATOR dostarcza narzędzi intuicyjnej i efektywnej edycji ruchu uproszczonego, na bazie którego wygenerowane mogą być nowe akcje o wysokiej jakości subiektywnej. 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 214 
Typ pozycji:książka 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek 
Tytuł angielskiUtilization of Fuzzy Rules in Computer Character Animation  
Tytuł polskiWykorzystanie reguł rozmytych w animacji komputerowej 
WydawcaSpringer-Verlag Berlin Heidelberg 
Strony103 - 118 
Rok2010
Uwagirozdział w książce G.A. Tsihrintzis et al. (Eds.): Multimedia Services in Inteligent Environments 
AbstractThe chapter presents a method for automatic enhancement of computer character animation utilizing fuzzy inference. First the user designs a prototype version of animation, with keyframes only for important poses, roughly describing the action. Then animation is enriched with new motion phases calculated by the fuzzy inference system using descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible to achieve. The proposed algorithm of the animation enrichment based on fuzzy description is thoroughly presented. Animation parameterization is presented, new parameters are designed, and the relation between the coefficients proposed and subjective features of motion are established. The first part of the processing consists in creating fuzzy rules for the algorithm based on results of subjective evaluation of the animated movement. The second one utilizes input descriptors for new motion phase calculation, which are finally added to the animation. Quality and fluidity increase of the obtained animation are verified by subjective evaluation. Efficiency of the algorithm proposed is discussed and creation of the animation with the system engineered is compared with animation prepared by utilizing typical computer animation methods. 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 215 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kunka, B. Kostek, M. Kulesza, P. Szczuko, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiGaze-Tracking Based Audio-Visual Correlation Analysis Employing Quality of Experience Methodology 
Tytuł polskiSystem sledzenia punktu fiksacji wzroku w badaniach korelacji sluchowo-wzrokowych uwzgledniajacych metodyke QoE 
CzasopismoIntelligent Decision Technologies (IDT) Journal 
Wolumin 
Numer czasopismaISSN 1872-4981/10 
Strony217 - 227 
Rok2010
Numer pozycji bibl.32 
UwagiDOI 10.3233/IDT-2010-0082 
AbstractThis paper investigates a new approach to audio-visual correlation assessment based on the gaze-tracking system developed at the Multimedia Systems Department (MSD) of Gdansk University of Technology (GUT). The gaze-tracking methodology, having roots in Human-Computer Interaction borrows the relevance feedback through gaze-tracking and applies it to the new area of interests, which is Quality of Experience. Results of subjective tests carried out at the MSD showed a strong dependency between video presented in the screen and the perceived audio. It has also been shown that the application of gaze-tracking to the audio-visual correlation analysis allows for the objectivization of results obtained in subjective tests. Therefore this research study concentrates on the possibility to apply this methodology to the area of Quality of Experience. 
StreszczenieW niniejszym artykule przedstawiono nowe podejście do badań korelacji wzrokowo-słuchowych z wykorzystaniem systemu śledzenia wzroku, opracowanego w Katedrze Systemów Multimedialnych (KSM) Politechniki Gdańskiej. Technika śledzenia wzroku wywodzącą się z technik HCI (ang. Human-Computer interactions) zostaje wykorzystana w nowym obszarze, jakim jest dziedzina Quality of Experience (QoE). Wyniki testów subiektywnych przeprowadzonych w KSM wskazują na silną zależność pomiędzy obrazem wizyjnym prezentowanym na ekranie a percypowanym bodźcem dźwiękowym. Pokazano również, że zastosowanie techniki śledzenia wzroku w analizie korelacji wzrokowo-słuchowych prowadzi do obiektywizacji wyników uzyskanych podczas testów subiektywnych. 
Słowa kluczoweśledzenie wzroku, system śledzenia wzroku, korelacje wzrokowo-słuchowe, korelacje słuchowo-wzrokowe, Quality of Experience, QoE, obiektywizacja, obiektywizacja badań subiektywnych 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 216 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kunka, R. Rybacki, K. Łopatka, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiVIRTUAL KEYBOARD CONTROLLED BY EYE GAZE EMPLOYING SPEECH SYNTHESIS  
Tytuł polskiWIRTUALNA KLAWIATURA STEROWANA WZROKIEM, WYKORZYSTUJĄCA SYNTEZĘ MOWY 
KonferencjaNew Trends in Audio and Video (NTiAV) 2010 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiSzczecin, Poland 
Data konferencji14.10.2010- 16.10.2010 
Numer pozycji bibl.11 
Uwagimateriały konferencyjne dostępne na płycie CD 
AbstractThe article presents the speech synthesis integrated into the eye gaze tracking system. This approach can significantly improve the quality of life of physically disabled people who are unable to communicate. The virtual keyboard (QWERTY) is an interface which allows for entering the text for the speech synthesizer. First, this article describes a methodology of determining the fixation point on a computer screen. Then it presents an algorithm of concatenative speech synthesis used in the engineered solution. Both modules of the system described were created by the Multimedia Systems Department. The work of the entire system was verified in real conditions. Conclusions focusing on the usefulness of this approach are provided. 
StreszczenieW artykule przedstawiono zastosowanie syntezy mowy w zintegrowanym w systemie śledzenia punktu fiksacji wzroku. Takie podejście w znaczący sposób może przyczynić się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych fizycznie, które nie mają możliwości komunikowania się. Interfejsem umożliwiającym wprowadzanie do syntetyzera mowy tekstu jest wirtualna klawiatura z rozkładem klawiszy QWERTY. W pierwszej części artykułu przedstawiono sposób wyznaczania punktu fiksacji wzroku na monitorze komputerowym za pomocą stworzonego w Katedrze Systemów Multimedialnych systemu o nazwie Cyber-Oko. W drugiej części zaprezentowano algorytm syntezy mowy konkatenacyjnej, który jest wykorzystywany w zaproponowanym rozwiązaniu. Sprecyzowano odpowiednie wnioski na temat użyteczności takiego podejścia oraz zweryfikowano pracę systemu w warunkach rzeczywistych.  
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 217 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, M. Szczodrak, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiLong-term comparative evaluation of an acoustic climate in selected schools before and after the acoustic treatment 
KonferencjaNoise Control 2010 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWałbrzych, Polska 
Data konferencji6.6.2010- 9.6.2010 
AbstractResults of the long-term continuous noise measurement in two schools are presented in the paper. Noise characteristics are measured continuously at selected locations for approximately 16 months. The autonomous noise monitoring stations, engineered at the Multimedia Systems Department of Gdansk University of Technology are used for this purpose. 8 months since the beginning of the measurements, the acoustic treatment of the corridors has been done. A comparative evaluation of acoustic climate in selected schools before and after the acoustic treatment is performed based on these two periods of the continuous measurements. Investigations of measured noise, particularly its influence on hearing, based on spectrum analysis in critical bands are discussed. Effects of occupational noise exposure, including the Temporary Threshold Shift simulation, are determined. The results of the above discussed measurements correlated with the instantaneous noise levels are also presented. 
Projekt badawczySECURITY

Pozycja nr 218 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Kotus, M. Szczodrak, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiLong-term comparative evaluation of an acoustic climate in selected schools before and after the acoustic treatment 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin35 
Numer czasopisma
Strony551 - 564 
Rok2010
AbstractThe results of long-term continuous noise measurements in two selected schools are presented in the paper. Noise characteristics were measured continuously there for approximately 16 months. Measurements started eight months prior to the acoustic treatment of the school corridors of both schools. An evaluation of the acoustic climates in both schools, before and after the acoustic treatment, was performed based on comparison of these two periods of continuous measurements. The autonomous noise monitoring stations, engineered at the Multimedia Systems Department of the Gdansk University of Technology were used for this purpose. Investigations of measured noise, especially its influence on hearing sense, assessed on ground of spectral analyses in critical bands, is discussed. Effects of occupational noise exposure, including the Temporary Threshold Shift simulation, are determined. The correlation of the above said measurement results with respective instantaneous noise levels is discussed, and concluding remarks are presented. Some additional indicators such as air pollution or video analysis aiming at the analysis of corridor occupancy are also measured. It should be remembered that excessive noise, or air pollution may be evidence of a dangerous event and may pose health risks. 
Projekt badawczySECURITY

Pozycja nr 219 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kunka, B. Kostek 
Tytuł angielskiEXPLOITING AUDIO-VISUAL CORRELATION BY MEANS OF GAZE TRACKING 
Tytuł polskiBadania korelacji słuchowo-wzrokowych z wykorzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku 
CzasopismoInternational Journal of Computer Science and Applications 
Wolumin
Numer czasopisma
Strony104 - 123 
Rok2010
Numer pozycji bibl.36 
Uwagilink do artykułu: http://www.tmrfindia.org/ijcsa/v73.html 
AbstractThis paper presents a novel means for increasing audio-visual correlation analysis reliability. This is done based on gaze tracking technology engineered at the Multimedia Systems Department of the Gdansk University of Technology, Poland. In the paper, the past history and current research in the area of audio-visual perception analysis are shortly reviewed. Then the methodology employing gaze tracking is presented along with the results of audio-visual experiments performed. It is found that the methodology presented makes the study of audio-video correlation more reliable and objective.  
StreszczenieW artykule przedstawiono nową metodę zwiększenia wiarygodności analizy korelacji wzrokowo-słuchowych. Dokonano tego w oparciu o technikę śledzenia wzroku widza opracowaną w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. W artykule odniesiono się do wcześniejszych i obecnych badań prowadzonych w tej dziedzinie. Następnie przedstawiona została metodologia wykorzystania techniki śledzenia wzroku wraz z wynikami przeprowadzonych eksperymentów. Wykazano, że zaprezentowana metodologia prowadzi do obiektywizacji uzyskiwanych wyników badań korelacji wzrokowo-słuchowych.  
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 220 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kunka, B. Kostek 
Tytuł angielskiObjectivization of audio-video correlation assessment experiments 
Tytuł polskiObiektywizacja wyników eksperymentów korelacji słuchowo-wzrokowych 
Konferencja128. Konwencja AES 2010 
Numer preprintu 
NumerAES No. 8148  
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiLondyn, Anglia 
Data konferencji22.5.2010- 25.5.2010 
Numer pozycji bibl.21 
Uwagilink do informacji o artykule: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=15444 
AbstractThe purpose of this paper is to present a new method of conducting an audio-visual correlation analysis employing a head-motion-free gaze tracking system. First, a review of related works in the domain of sound and vision correlation is presented. Then assumptions concerning audio-visual scene creation are shortly described. The objectivization process of carrying out correlation tests employing gaze-tracking system is outlined. The gaze tracking system developed at the Multimedia Systems Department is described, and its use for carrying out subjective tests is given. The results of subjective tests examining the relationship between video and audio associated with the video material are presented. Conclusions concerning the new methodology, as well as future work direction, are provided. 
StreszczenieCelem niniejszego artykułu było przedstawienie nowej metodyki prowadzenia analizy badań korelacji wzrokowo-słuchowych z wykorzystaniem bezkontaktowego systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. W pierwszej kolejności przedstawiono prace badawcze związane z dziedziną korelacji wzrokowo-słuchowych. Następnie wymieniono założenia odnoszące się do aspektów realizacyjnych nagrywanej sceny. Zaprezentowano poszczególne etapy procesu obiektywizacji wyników przeprowadzonych eksperymentów korelacji wzrokowo-słuchowych.  
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 221 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Kupryjanow, B. Kunka, B. Kostek 
Tytuł angielskiUPDRS tests for Diagnosis of Parkinson’s Disease Employing Virtual-Touchpad 
Konferencja4th International Workshop on Management and Interaction with Multimodal Information Content - MIMIC '10 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony132 - 136 
Miejsce konferencjiBilbao, Hiszpania 
Data konferencji30.8.2010- 3.9.2010 
Numer pozycji bibl.
UwagiDEXA 2010 
AbstractThis paper presents a new approach to diagnosing Parkinson’s disease. The progression of the disease can be measured by the UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale) scale which is used to evaluate motor and behavioral symptoms of Parkinson's disease. Hitherto the evaluation of the advancement of the disease in the UPDRS scale was made by a specialist through medical observation. The authors suggest a partial automation of this process, i.e. using a multimodal interface called Virtual-Touchpad (VTP) may support the medical diagnosis. VTP is based on processing the image of hand acquired by a camera. Therefore, a patient is not constrained by any equipment. Two types of UPDRS tests that can be supported by VTP are presented in the paper. In the Finger Taps test the patient taps thumb with index finger in rapid succession. The Rapid Alternating Movement of Hands test consists in pronation-supination movements of hands. VTP captures the image of the patient’s hand while performing the test and, based on this image, it assigns hand gesture to the given class. The hand movement velocity is measured and used in the diagnostic process. 
StreszczenieW artykule przedstawiono nowe podejście diagnozowania choroby Parkinsona. W ocenie postępów choroby może być wykorzystana skala UPDRS, która służy do oceny ruchowych i bahawioralnych objawów choroby Parkinsona. Dotychczas ocena zaawansowania choroby odbywała się przy udziale specjalistów podczas obserwacji medycznej. Autorzy sugerują częściową automatyzację tego procesu poprzez wykorzystanie interfejsu gestowego o nazwie Wirtualny Touchpad. Zasada działania interfejsu jest oparta na przetwarzaniu obrazu dłoni pozyskanego z kamery umieszczonej nad biurkiem. Stąd pacjent nie jest ograniczony żadnym dodatkowym sprzętem. W artykule przedstawiono dwa testy UPDRS wspierane przez Wirtualnego Touchpada. Interfejs przechwytuje obraz dłoni w trakcie wykonywania badania przez pacjenta, jednocześnie przypisując analizowany gest dłoni do odpowiedniej klasy. Ponadto, mierzona jest prędkość wykonywania poszczególnych gestów, która jest wykorzystywana również w diagnostyce.  
Słowa kluczowechoroba Parkinsona, testy UPDRS, UPDRS, motoryka dłoni, interfejs gestowy, sterowanie komputerem za pomocą gestów dłoni 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 222 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, K. Łopatka, B. Kunka, R. Rybacki, B. Kostek 
Tytuł angielskiSpeech synthesis controlled by eye gazing 
Tytuł polskiSynteza mowy sterowana ruchami gałki ocznej 
Konferencja129th Convention of the Audio Engineering Society 
Numer preprintu8165 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiSan Francisco, USA 
Data konferencji4.11.2010- 7.11.2010 
AbstractA method of communication based on eye gaze controlling is presented. Investigations of using gaze tracking have been carried out in various context applications. The solution proposed in the paper could be referred to as "talking by eyes" providing an innovative approach in the domain of speech synthesis. The application proposed is dedicated to disabled people, especially to persons in a so-called locked-in syndrome who cannot talk and move any part of their body. The paper describes a methodology of determining the fixation point on a computer screen. Then it presents an algorithm of concatenative speech synthesis used in the solution engineered. An analysis of working with the system is provided. Conclusions focusing on system characteristics are included. 
StreszczeniePrzedstawiono metodę komunikacji za pomocą ruchu gałek ocznych. Zaprezentowane rozwiązanie można rozumieć jako "mówienie oczami". Stanowi ono innowacyjne podejście do syntezy mowy. Zastosowanie jest przygotowane z myślą o ludziach niepełnosprawnych ruchowo, zwłaszcza dla osób z syndromem zamknięcia, którzy są niezdolni do mówienia i poruszania jakimikolwiek częściami ciał poza oczami. W referacie opisano metodę wyznaczania punktu fiksacji wzroku na ekranie komputera. Przy pomocy fiksacji wzroku wprowadzane są znaki, które są przekazywane modułowi syntezy mowy. Przedstawiono analizy jakości pracy z systemem. We wnioskach skupiono się na cechach systemu. 
Słowa kluczowesynteza mowy, interfejsy multimodalne, śledzenie fiksacji wzroku (eye tracking) 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 223 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Kaszuba, K. Kopaczewski, P. Odya, B. Kostek 
Tytuł angielskiBiofeedback-based brain hemispheric synchronizing employing man-machine interface 
Tytuł polskiSynchronizacja półkul mózgowych z zastosowaniem metod biofeedback w komunikacji człowiek - komputer 
KonferencjaKES 2010, The 3rd International Symposium on Intelligent and Interactive Multimedia: Systems and Services 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin
Strony59 - 69 
Miejsce konferencjiBaltimore, USA 
Data konferencji28.7.2010- 30.7.2010 
Uwagirozdział w książce G.A. Tsihrintzis et al. (Eds.): Intelligent Interactie Multimedia Systems and Services 
AbstractIn this paper an approach to build a brain computer-based hemispheric synchronization system is presented. The concept utilizes the wireless EEG signal registration and acquisition as well as advanced pre-processing methods. The in-fluence of various filtration techniques of EOG artifacts on brain state recognition is examined. The emphasis is put on brain state recognition using band pass filtra-tion for separation of individual brain rhythms. In particular, the recognition of al-pha and beta states is examined to assess whether synchronization occurred. Two independent methods of hemispheric synchronization analysis are given, i.e. the first consisted in calculating statistical parameters for the entire signal registered and the second one in using wavelet-based feature statistics for different lengths of time windows, and then discussed. Perspectives of the system development are shown in the conclusions.  
StreszczenieNiniejszy artykuł prezentuje kolejne podejście do budowy interfejsu mózg-komputer. W badaniach zastosowano bezprzewodowy system rejestracji fal mózgowych metodą encefalograficzną (EEG). Artykuł opisuje zaawansowane metody przetwarzania wstępnego sygnału. Ponadto badany jest wpływ różnych rodzajów filtracji na usuwanie niepożądanych artefaktów EOG. Nacisk w badaniach położony jest na filtracje pasmoprzepustową , wyodrębniającą poszczególne rytmy fal mózgowych z zarejestrowanego EEG. W szczególności badane są pasma fal alfa i beta, w celu rozgraniczenia czy synchronizacja półkul występuje.Badane są dwie niezależne metody parametryzacji sygnału: pierwsza wykorzystuje parametry statystyczne podczas gdy drugie podejście bada współczynniki dyskretnej transformaty falkowej. We wnioskach przedstawione są perspektywy rozwoju metody.  
Słowa kluczoweelektroencefalografia, elektrookulogram, filtracja adaptacyjna, biofeedback, synchronizacja półkul mózgowych 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 224 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyK. Kaszuba, K. Kopaczewski, P. Odya, B. Kostek 
Tytuł angielskiHemispherocal synchronization employing biofeedback mechanism 
Tytuł polskiSynchronizacja półkul mózgowych z zastosowaniem mechanizmu biofeedback 
KonferencjaVIII Krajowa Konferencja Technologie Informacyjne 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony195 - 201 
Miejsce konferencjiGdańsk, Polska 
Data konferencji28.6.2010- 30.6.2010 
Uwagizamieczony w: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej; Technologie Informacyjne TOM 19 
AbstractIn the paper two individual attempts to build hemisphere synchronization system based on biofeedback techniques are presented. For both concepts a unique wireless EEG recording system was applied. In order to minimize the EOG artefacts from EEG signal, methods of signal preprocessing and analysis are applied and described. The first approach examines how binaural sounds influent synchronization state by using statistical analysis. The second methodology is based on analyzing wavelet coefficients calculated for different time windows. In conclusion both methods effectiveness in case of building the system is evaluated. Also the possibilities of system development are included.  
StreszczenieW niniejszej pracy zaproponowane zostały dwa indywidualne podejścia do budowy systemu wspomagającego synchronizację półkul mózgowych przy pomocy mechanizmu biofeedback. Dla obu rozwiązań wykorzystane zostało urządzenie wykorzystujące bezprzewodowy system rejestracji sygnałów EEG. W pierwszym podejściu sprawdzono wpływ dudnień różnicowych na stan synchronizacji z zastosowaniem statystycznych metod analizy. W drugiej metodzie zbadane zostały możliwości stworzenia systemu działającego w czasie rzeczywistym. Ze względu na duże zakłócenia przy rejestracji sygnałów EEG, w obu przypadkach zastosowano metody przetwarzania wstępnego pozyskanych sygnałów. We wnioskach oceniono skuteczność obu metod do realizacji omawianego systemu oraz przedstawiono możliwości jego rozwoju.  
Słowa kluczoweelektroencefalografia, elektrookulogram, filtracja adaptacyjna, biofeedback, synchronizacja półkul mózgowych 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 225 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Lech, B. Kostek 
Tytuł angielskiGesture Controlled Interactive Whiteboard Based on SVM and Fuzzy Logic 
Tytuł polskiInteraktywna Tablica sterowana za pomocą gestów oparta na klasyfikatorze SVM i logice rozmytej 
KonferencjaSIGGRAPH 2010 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony
Miejsce konferencjiLos Angeles, USA 
Data konferencji25.7.2010- 29.7.2010 
AbstractThe system presented utilizes a camera placed behind the user, coupled with a multimedia projector. Gestures are recognized on the variable background. No special manipulators or infrared lights are necessary. To present the possibilities of such a use the Interactive Whiteboard application was developed. Besides the basic functionalities of writing, deleting the content, etc. the user can load images of various types and draw on them. Recognition of gestures enabling the user to rotate, zoom or to browse the images is provided by the system. 
StreszczeniePrzedstawiony system wykorzystuje kamerę umieszczoną za użytkownikiem, sprzężoną z projektorem multimedialnym. Gesty są rozpoznawane na zmiennym tle. Nie są wymagane żadne specjalne manipulatory lub diody podczerwieni. W celu zaprezentowania możliwości takiej konfiguracji opracowano aplikację Interaktywna Tablica. Poza podstawową funkcjonalnością taką jak pisanie lub usuwanie treści, użytkownik może wczytywać obrazy różnych typów i rysować na nich. System realizuje rozpoznawanie gestów, za pomocą których użytkownik może obracać, powiększać i zmniejszać oraz przeglądać obrazy. 
Słowa kluczoweWirtualna Tablica, rozpoznawanie gestów, maszyna wektorów nośnych, SVM, logika rozmyta 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 226 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Żwan, K. Kaszuba, B. Kostek 
Tytuł angielskiMonitoring Parkinson's Disease Patients Employing Biometric Sensors and Rule-Based Data Processing 
Tytuł polskiMonitorowanie pacjentów z Chorobą Parkinsona przy użyciu sensorów biomedycznych oraz zadaniowego przetwarzania danych 
Konferencja7th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC 2010) 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony110 - 119 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji28.6.2010- 30.6.2010 
UwagiISBN-10 3-642-13528-5 
AbstractThe paper presents how rule-based processing can be applied to automatically evaluate the motor state of Parkinson's Disease patients. Automatic monitoring of patients by using biometric sensors can provide assessment of the Parkinson's Disease symptoms. All data on PD patients' state are compared to historical data stored in the database and the a rule-based decision is applied to assess the overall illness state. The training procedure based on doctors' questionnaires is presented. These data constitute the input of several rule-based classifiers. It has been proved that the rough-set-based algorithm can be very suitable for automatic assessment of the PD patient's stability/worsening state. 
StreszczenieArtykuł prezentuję podejście oparte o tworzenie reguł do automatycznego monitorowania stanu postępu choroby Parkinsona. Automatyczny monitoring pacjenta jest realizowany poprzez użycie sensorów biomedycznych, które zwracają informację zwrotną o nasileniu objawów motorycznych u pacjenta. Wszystkie dane porównywane są ze zarchiwizowanymi danymi o postępie choroby u każdego pacjenta. Wszystkie dane przechowywane są w tabelach, metody decyzyjne oparte o tworzenie reguł określają stan postępu choroby u pacjenta. Procedura treningu została zrealizowana w oparciu o dane uzyskane od lekarzy. Podejście wykorzystuje metodę zbiorów przybliżonych, które są optymalną metodą do zagadnienia.  
Słowa kluczowezbiory przybliżone, choroba Parkinsona, sensory biomedyczne, reguły decyzyjne  

Pozycja nr 227 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Lech, B. Kostek, A. Czyżewski, P. Odya 
Tytuł angielskiGesture-based Computer Control System 
Tytuł polskiSystem Sterowania Komputerem za Pomocą Gestów 
CzasopismoElektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 
Wolumin 
Numer czasopisma3/2010 
Strony49 
Rok2010
AbstractIn the paper a system for controlling computer applications by hand gestures is presented. First, selected methods used for gesture recognition are described. The System hardware and a way of controlling a computer by gestures is presented. The architecture of the software along with hand gesture recognition methods and algorithms used is described. The set of basic gestures and, consisting of them, complex gestures recognized by the system is given. 
StreszczenieW artykule przedstawiono System Sterowania Komputerem za Pomocą Gestów Rąk. W pierwszej części dokonano przeglądu wybranych metod rozpoznawania gestów. Następnie zaprezentowano część sprzętową Systemu oraz metodykę sterowania. Opisano również architekturę oprogramowania wraz z metodami i algorytmami zastosowanymi przy rozpoznawaniu gestów rąk. W dalszej części udostępniono zestaw prostych gestów oraz bazujących na nich gestów złożonych, rozpoznawanych przez system. 
Słowa kluczowerozpoznawanie gestów, architektura systemu 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 228 
Typ pozycji:patent 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, J. Kotus 
Tytuł polskiUkład do identyfikacji szumów usznych 
Numer patentuP.393167 
Data zgłoszenia6.12.2010 
StreszczenieW zgłoszeniu ujawniono układ do identyfikacji szumów usznych. Uzupełniono zastrzeżenia patentowe.  
Słowa kluczoweszum uszny, pomiar wrażenia słuchowego 

Pozycja nr 229 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, B. Kunka 
Tytuł angielskiApplication of Gaze Tracking Technology to Quality of Experience Domain 
Tytuł polskiZastosowanie techniki śledzenia wzroku w dziedzinie Quality of Experience 
KonferencjaMCSS 2010: IEEE International Conference on Multimedia Communications, Services and Security 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony134 - 139 
Miejsce konferencjiKraków, Poland 
Data konferencji6.5.2010- 7.5.2010 
UwagiISBN 978-83-88309-92-2 
AbstractA new methodological approach to study subjective assessment results employing gaze tracking technology is shown. Notions of Human-Computer Interaction (HCI) and Quality of Experience (QoE) are shortly introduced in the context of their common application. Then, the gaze tracking system developed at the Multimedia Systems Department (MSD) of Gdansk University of Technology (GUT) is presented. A series of audiovisual subjective tests are undertaken and their results are shown against gaze tracking-based observation. Subjective test conditions and experimental procedure are described. Objective measures based on heat maps and gaze plots are proposed and their utility is assessed in the context of correlation between subjective assessment and objective results. 
StreszczenieW artykule przedstawiono nową metodologię oceny wyników badań subiektywnych z wykorzystaniem systemu śledzenia wzroku. W skrócie wyjaśniono pojęcia "Human-Computer Interaction" i "Quality of Experience". Następnie przedstawiono system śledzenia wzroku opracowany w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. Przeprowadzono serię badań subiektywnych z wykorzystaniem materiału wizyjno-fonicznego i zestawiono je z wnioskami obserwacji opartej na śledzeniu wzroku badanych. Opisano warunki badań subiektywnych, jak również procedurę prowadzonego eksperymentu. Zaproponowano obiektywne wskaźniki oparte na mapach ciepła i mapach przejść oraz skomentowano ich wykorzystanie w kontekście związku pomiędzy oceną subiektywną a wynikami obiektywnymi.  
Projekt badawczyINDECT

Pozycja nr 230 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Lech, B. Kostek 
Tytuł angielskiGesture-based Computer Control System Applied to the Interactive Whiteboard 
Tytuł polskiSystem Sterowania Komputerem za Pomocą Gestów w Zastosowaniu do Interaktywnej Tablicy 
Konferencja2nd International Conference on Information Technology ICIT'2010 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony75 - 78 
Miejsce konferencjiGdańsk, Polska 
Data konferencji28.6.2010- 30.6.2010 
UwagiMateriały konferencyjne w zasobach serwisu IEEE Xplore 
AbstractIn the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia projector and screen for projected images is presented. Image processing methods used and the fuzzy rule-based gesture recognition concept are described. The application called Interactive Whiteboard, enabling to draw shapes on a virtual whiteboard developed for use with the system is then presented. The functionality of the Interactive Whiteboard and the way of managing the contents with hand gestures is shown. Results of testing the system are also contained. 
StreszczenieW pracy przedstawiono system sterowania komputerem za pomocą gestów w powiązaniu z dedykowaną aplikacją Interaktywnej Tablicy. Opracowany system umożliwia kontrolowanie aktywnej w danym momencie aplikacji komputerowej za pomocą gestów jednej bądź obu rąk. W pierwszej części pracy przedstawiono wybrane systemy rozpoznawania gestów wraz ze stosowanymi metodami. Następnie zaprezentowano rozwiązanie sprzętowo-programowe systemu, składające się z komputera klasy PC, kamery, projektora multimedialnego i ekranu dla wyświetlanego obrazu. Opracowany system współpracuje z przygotowaną aplikacją tzw. interaktywną tablicą, umożliwiającą pisanie i rysowanie na tablicy. Przedstawiono zastosowane metody przetwarzania obrazu i metodę rozpoznawania gestów opartą na logice rozmytej. Opisano również funkcje udostępniane przez interfejs interaktywnej tablicy i sposób zarządzania zawartością za pomocą gestów rąk. Następnie zawarto wyniki testów systemu, zaś we wnioskach podano propozycje rozwoju opracowanego systemu. 
Słowa kluczoweWirtualna Tablica, rozpoznawanie gestów, logika rozmyta, przetwarzanie obrazu 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 231 
Typ pozycji:książka 
AutorzyM. Lech, B. Kostek 
Tytuł angielskiFuzzy Rule-based Dynamic Gesture Recognition Employing Camera & Multimedia Projector; in: Advances in Intelligent and Soft Computing, Advances in Multimedia and Network Information System Technologies 
Tytuł polskiZastosowanie Reguł Rozmytych w Procesie Rozpoznawania Gestów Dynamicznych z Wykorzystaniem Kamery i Rzutnika 
WydawcaSpringer-Verlag 
Strony69 - 78 
Rok2010
AbstractIn the paper the system based on camera and multimedia projector enabling a user to control computer applications by dynamic hand gestures is presented. The main objective is to present the gesture recognition methodology which bases on representing hand movement trajectory by motion vectors analyzed using fuzzy rule-based inference. The approach was engineered in the system developed with J2SE and C++ / OpenCV technology. OpenCV was used for image processing and J2SE with jFuzzyLogic package for gesture interpretation. Results of fuzzy rule-based and fixed threshold-based gesture recognition effectiveness are provided. As an example of system usage the so-called Interactive Whiteboard application is presented. Details on the application engineered are provided in the context of fuzzy inference processing. 
StreszczenieW artykule zaprezentowano system oparty na kamerze i projektorze multimedialnym umożliwiający użytkownikowi sterowanie aplikacjami komputerowymi za pomocą dynamicznych gestów rąk. Głównym celem artykułu jest przedstawienie metodologii polegającej na reprezentowaniu trajektorii ruchu rąk za pomocą wektorów analizowanych w oparciu o wnioskowanie rozmyte. System wytworzono w oparciu o technologię J2SE i C++/OpenCV. Bilbioteka OpenCV została zastosowana do przetwarzania obrazu, a platforma J2SE z pakietem jFuzzyLogic do interpretacji gestów. W artykule przedstawiono wyniki skuteczności rozpoznawania gestów w oparciu o wnioskowanie rozmyte i ostre progi podjęcia decyzji. Jako przykład zastosowania systemu przedstawiono aplikację Wirtualna tablica. Szczegóły dotyczące aplikacji przedstawiono w kontekście przetwarzania opartego na wnioskowaniu rozmytym. 
Słowa kluczowerozpoznawanie gestów, logika rozmyta, wektory ruchu, Wirtualna Tablica, J2SE, C++, OpenCV 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 232 
Typ pozycji:książka 
AutorzyM. Lech, B. Kostek 
Tytuł angielskiThe efficiency of J2SE and C++ / OpenCV frameworks in the context of controlling a computer by gestures, in: Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego 
Tytuł polskiSystemy Czasu Rzeczywistego - Wydajność środowisk J2SE i C++ / OpenCV w zagadnieniu sterowania komputerem za pomocą gestów, w: Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego 
WydawcaWKŁ 
Strony187 - 196 
Rok2010
AbstractIn the chapter the system enabling to control a computer by hand gestures has been presented. The system belongs to group of soft real-time systems. Its components are: a PC, a webcam, a multimedia projector and a projection screen. The interface software has been developed using J2SE and Visual Studio C++ with OpenCV library frameworks. The module providing interpretation of detected hand positions changes as gestures was engineered using J2SE framework with JFuzzyLogic package. The package provides fuzzy logic methods. The part responsible for processing an image and hand positions detection was developed using C++ / OpenCV environment. The system was analysed in the context of its response in changeable environment conditions and time constraints. The efficiency of both frameworks has been compared. 
StreszczenieW rozdziale przedstawiono interfejs sterowania komputerem za pomocą gestów rąk, należący do grupy systemów czasu rzeczywistego o łagodnych granicach (ang. soft real-time). Komponentami systemu są: komputer klasy PC, kamera internetowa, rzutnik multimedialny i ekran dla rzutnika. Oprogramowanie interfejsu opracowano w oparciu o środowiska J2SE i Visual Studio C++ z użyciem biblioteki OpenCV. Moduł systemu realizujący interpretację rozpoznanych pozycji rąk w postaci gestów zrealizowano w środowisku J2SE wykorzystując pakiet JFuzzyLogic, udostępniający metody logiki rozmytej. Część odpowiedzialną za przetwarzanie obrazu i detekcję pozycji rąk stworzono zarówno w środowisku J2SE jak i C++ / OpenCV. Dokonano analizy systemu pod kątem jego odpowiedzi w warunkach zmiennego środowiska i ograniczeń czasowych. Porównano wydajność obu środowisk, a wyniki przedstawiono w postaci tabeli. 
Słowa kluczowesystem czasu rzeczywistego, logika rozmyta, J2SE, C++, OpenCV, wydajność środowisk 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 233 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Lech, B. Kostek 
Tytuł angielskiGesture-based Computer Control System Applied to the Interactive Whiteboard 
Tytuł polskiSystem Sterowania Komputerem za Pomocą Gestów w Zastosowaniu do Interaktywnej Tablicy 
CzasopismoZeszyty Naukowe Wydziału ETI PG 
Wolumin18 
Numer czasopisma8/2010 
Strony121 - 126 
Rok2010
AbstractIn the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia projector and screen for projected images is presented. Image processing methods used and the fuzzy rule-based gesture recognition concept are described. The application called Interactive Whiteboard, enabling to draw shapes on a virtual whiteboard developed for use with the system is then presented. The functionality of the Interactive Whiteboard and the way of managing the contents with hand gestures is shown. Results of testing the system are also contained. 
StreszczenieW pracy przedstawiono system sterowania komputerem za pomocą gestów w powiązaniu z dedykowaną aplikacją Interaktywnej Tablicy. Opracowany system umożliwia kontrolowanie aktywnej w danym momencie aplikacji komputerowej za pomocą gestów jednej bądź obu rąk. W pierwszej części pracy przedstawiono wybrane systemy rozpoznawania gestów wraz ze stosowanymi metodami. Następnie zaprezentowano rozwiązanie sprzętowo-programowe systemu, składające się z komputera klasy PC, kamery, projektora multimedialnego i ekranu dla wyświetlanego obrazu. Opracowany system współpracuje z przygotowaną aplikacją tzw. interaktywną tablicą, umożliwiającą pisanie i rysowanie na tablicy. Przedstawiono zastosowane metody przetwarzania obrazu i metodę rozpoznawania gestów opartą na logice rozmytej. Opisano również funkcje udostępniane przez interfejs interaktywnej tablicy i sposób zarządzania zawartością za pomocą gestów rąk. Następnie zawarto wyniki testów systemu, zaś we wnioskach podano propozycje rozwoju opracowanego systemu. 
Słowa kluczoweWirtualna Tablica, rozpoznawanie gestów 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 234 
Typ pozycji:patent 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, J. Kotus 
Tytuł polskiUkład do zwalczania szumów usznych 
Numer patentuP.420164 
Data zgłoszenia6.12.2010 
UwagiZgłoszenie wydzielone ze zgłoszenia P.393167 
StreszczenieW zgłoszeniu ujawniono układ do identyfikacji szumów usznych. Zgłoszenie wydzielone ze zgłoszenia P.393167. Uzupełniono zastrzeżenia patentowe.  
Słowa kluczoweszumy uszne, zwalczanie szumów usznych 

Pozycja nr 235 
Typ pozycji:książka 
AutorzyJ. Wójcik, B. Kostek 
Tytuł angielskiRepresentations of Music in Ranking Rhythmic Hypotheses 
Tytuł polskiReprezentacje struktury utworu muzycznego w procesie porządkowania hipotez rytmicznych 
WydawcaSpringer-Verlag Berlin Heidelberg 
Strony39 - 64 
Rok2010
UwagiChapter in Advances in Music Information Retrieval, SCI 274 
AbstractThe chapter presents first the main issues related to music information retrieval (MIR) domain. Within this domain, there exists a variety of approaches to musical instrument recognition, musical phrase classification, melody classification (e.g. query-by-humming systems), rhythm retrieval, retrieval of high-level- musical features such as looking for emotions in music or differences in expressiveness, music search based on listeners’ preferences, etc. The objective of this study is to propose a method for retrieval of hypermetric rhythm on the basis of melody. A stream of sounds in MIDI format is introduced at the system input. On the basis of a musical content the method retrieves a hypermetric structure of rhythm of a musical piece consisting of rhythmic motives, phrases, and sentences. On the basis of the hypermetric structure retrieved, a system capable of creating automatic drum accompaniment to a given melody supporting the composition is proposed. A method does not use any information about rhythm (time signature), which is often included in MIDI information. Neither rhythmic tracks nor harmonic information are used in this method. The only information analyzed is a melody, which may be monophonic as well as polyphonic. The analysis starts after the entire piece has been played. Recurrence of melodic and rhythmic patterns and the rhythmic salience of sounds are combined to create an algorithm that finds the metric structure of rhythm in a given melody. 
StreszczenieCelem pracy opisanej w niniejszym rozdziale było znalezienie struktury wzorców rytmicznych z podziałem na motywy, frazy, zdania i okresy muzyczne. Następnie zaproponowana została metoda tworzenia hipotez rytmicznych składających się z tych poziomów rytmicznych, które są w relacji ze sobą. Otrzymane hipotezy były następnie porządkowane w kolejności malejącej wartości funkcji porządkujacej, aby ustalić, która ze znalezionych hipotez będzie uznana za właściwą strukturę rytmiczną utworu muzycznego. Drugi rodzaj metod porządkowania hipotez związany jest z powtarzalnością wzorców wyznaczonych przez hipotezy, n-gramy są reprezentowane jako kontur melodyczny, sekwencja interwałów oraz sekwencja kierunków interwałów. Przeprowadzone eksperymenty, mające na celu ustalenie wagi rytmicznej dźwięków z użyciem zaproponowanych uprzednio modeli, wykorzystując różne zestawy danych uczących i testujących wskazują na dużą skuteczność opracowanych metod. W ramach badań przeprowadzono również nieformalne testy subiektywne, których wyniki wskazują na poprawność tworzonych hipotez rytmicznych i zgodność automatycznie generowanego rytmu do zadanej melodii z oczekiwaniami słuchaczy. Słowa kluczowe: automatyczne wyszukiwanie muzyki, rytm, struktura rytmiczna, hipotezy rytmiczne, systemy uczące 

Pozycja nr 236 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Kupryjanow, B. Kostek 
Tytuł angielskiROZPOZNAWANIE RUCHU RĄK ORAZ CHODU PACJENTÓW NA PODSTAWIE ANALIZY SYGNAŁÓW POCHODZĄCYCH Z TRÓJOSIOWYCH CZUJNIKÓW PRZYSPIESZENIA  
Tytuł polskiHand movement and walking activity recognition using acceleration signal analysis captured from the 3-axis acceleration sensors  
CzasopismoZeszyty Naukowe Wydziału ETI PG 
Wolumin19 
Numer czasopisma8/2010 
Strony215 - 218 
Rok2010
AbstractW pracy przedstawiono eksperymenty związane z automatyczną klasyfikacją i rozpoznawaniem aktywności pacjentów z chorobą Parkinsona. W szczególności opisano algorytmy, mające na celu rozpoznawanie dwóch kategorii ruchu: ruchu rąk oraz chodu. Aktywności te wykrywane są na podstawie analizy sygnałów pochodzących z trójosiowych akcelerometrów umieszczonych na ciele osoby badanej. 
StreszczenieThis papers presents two algorithms designed for human activity recognition. Those algorithms were created as a part of the PERFORM 24 h monitoring system. In the first part of paper signal classification methodology as well as algorithm description are shown. In the experimental part the recognition result accuracy is discussed. 

Pozycja nr 237 
Typ pozycji:książka 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, M. Szczodrak, B. Kostek, P. Dalka 
Tytuł polskiLaureaci konkursu - Cudze chwalicie, swego nie znacie - Promocja osiągnięć nauki polskiej 
WydawcaInnovatio Press 
Strony85 - 102 
Rok2010
UwagiNagroda Kapituły Konkursu - Nauki Techniczne - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, IV, 4.2 
StreszczenieCelem projektu Multimedialny System Monitorowania Hałasu zrealizowanego w Politechnice Gdańskiej było opracowanie teleinformatycznego systemu monitorowania klimatu akustycznego, uwzględniając w szczególnym stopniu obrazowanie wpływu zagrożeń hałasowych na słuch. Rozwiązania wcześniej dostępne na rynku cechują wysokie koszty oraz ograniczone możliwości rozbudowy o nowe funkcje analizy sygnału akustycznego, ograniczenia technologiczne w zakresie transmisji danych, brak rozwiązań systemowych pozwalających na dynamiczne modelowanie hałasu na dużych obszarach. Obecny system pomiarowy został zaprojektowany w taki sposób, aby można było pzy jego zastosowaniu skompensować powyżej wspomniane niedobory oraz by zapewniał on maksymalną funkcjonalność przy stosunkowo niskich kosztach powielania. 

Pozycja nr 238 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, A. Sitek 
Tytuł angielskiMusical Recording In A Stereo Surround System 
Tytuł polskiNagranie formy muzycznej w systemie stereofonii dookólnej 
KonferencjaXIII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo, NTIAV 2010 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiSzczecin, Polska 
Data konferencji14.10.2010- 16.10.2010 
UwagiStreszczenie artykułu znalazło się w informatorze. Cały artykuł zamieszczono na płycie załączonej do informatora. 
AbstractThe aim of this paper is to present recording of a gospel choir together with the accompanying band in a stereo surround system. First, the multichannel microphone techniques used in the recording are described. Then, the assumptions and details of music recording in Radio Gdansk studio are provided. Also, subjective quality evaluation is conducted and on the basis of this evaluation the best rated multichannel technique is indicated. 
StreszczenieCelem niniejszego artykułu jest omówienie realizacji nagrania chóru gospelowego wraz z towarzyszącym mu zespołem w systemie stereofonii dookólnej 5.1. W pierwszej kolejności przedstawiono techniki mikrofonowe użyte podczas nagrania. Następnie omówiono szczegóły związane z jego realizacją w studiu Radia Gdańsk. Ponadto przeprowadzono testy subiektywne z udziałem grupy ekspertów i na tej podstawie wybrano najlepiej ocenianą technikę wielokanałową. 

Pozycja nr 239 
Typ pozycji:książka 
AutorzyM. Dziubiński, B. Kostek 
Tytuł angielskiEvaluation of the separation algorithm performance employing ANNs 
WydawcaSpringer Verlag, Berlin, Heidelberg, Chapter in Advances in Intelligent and Soft Computing, 80 
Strony27 - 37 
Rok2010
Uwagisłowa kluczowe: informatyka muzyczna, rozpoznawanie muzyki, separacja dźwięków muzycznych, sztuczne sieci neuronowe, testy subiektywne 
AbstractThe objective of the presented study is to show that it is possible to effectively separate harmonic sounds from musical sound mixtures for the purpose of automatic sounds recognition, without any prior knowledge of the mixed instruments. It has also been shown that a properly trained ANN enables to reliably validate separation results of mixed musical instrument sounds, and the validation corresponds with subjective perception of the separated sounds quality. A comparison between the results obtained with the use of the ANN-based recognition, subjective evaluation of the separation performance and the energy-based evaluation is provided. 
StreszczenieCelem niniejszego rozdziału jest przedstawienie metodyki separacji dźwięków muzycznych bez informacji a priori o dźwiękach zawartych w muzycznym miksie. W pracy pokazano, że prawidłowo wytrenowana sztuczna sieć neuronowa (SNN)jest w stanie w sposób automatyczny poprawnie sklasyfikować dźwięki zawarte w zmiksowanym sygnale. Skuteczność klasyfikacji SNN jest porównywalna z oceną subiektywną ekspertów. słowa kluczowe: informatyka muzyczna, rozpoznawanie muzyki, separacja dźwięków muzycznych, sztuczne sieci neuronowe, testy subiektywne 

Pozycja nr 240 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, Ł. Kania 
Tytuł polskiAutomatyczn klasyfikacja gatunków muzycznych 
KonferencjaKrajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiKraków, Polska 
Data konferencji16.6.2010- 18.6.2010 
UwagiPrzegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, 6, 2010 
StreszczenieCelem referatu jest dokonanie krótkiego przeglądu stanu badań w dziedzinie wyszukiwania i klasyfikacji gatunków muzycznych. Ponadto przedstawiony zostanie eksperyment polegający na klasyfikacji wybranych gatunków muzycznych z wykorzystaniem przykładowego klasyfikatora. W pierwszej kolejności zaprezentowano proces selekcji cech dystynktywnych. Opracowany wektor cech został następnie poddany testom klasyfikacji na zamkniętym zbiorze próbek utworów muzycznych. Uzyskane wyniki potwierdzają potrzebę optymalizacji wektora cech w procesie automatycznego rozpoznawania gatunków muzycznych. Słowa kluczowe: informatyka muzyczna, automatyczne wyszukiwanie informacji muzycznej, kalsyfikacja gatunków muzycznych, standard MPEG 7 

Pozycja nr 241 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Lech, B. Kostek, A. Czyżewski, P. Odya 
Tytuł angielskiGesture Recognition Framework for Multimedia Content Viewer Controlling 
Tytuł polskiŚrodowisko rozpoznawania gestów dla zagadnienia przeglądania treści multimedialnych 
KonferencjaSPA 2009 Poznań 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony100 - 104 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji24.9.2009- 26.9.2009 
AbstractIn the paper a system for controlling a multimedia content viewer by hand gestures is presented. First, selected methods used for gesture recognition are described. Two different application cases of the system, i.e. for multimedia presentation purposes and for multimedia content viewing are outlined. Moreover, a proposal of improvement of the system combining these approaches is also given. The system work cycle is reviewed. The results of the system tests are provided. 
StreszczenieW referacie przedstawiono system obsługi za pomocą gestów rąk przeglądarek treści multimedialnych. W pierwszej części przedstawiono wybrane metody rozpoznawania gestów. Przedstawiono dwa różne zastosowania systemu, tj. do prowadzenia prezentacji multimedialnych oraz do przeglądania treści multimedialnych. Omówiony został cykl pracy systemu. W końcowej części przedstawiono wyniki testów systemu. 
Słowa kluczowerozpoznawanie gestów, przeglądarki treści multimedialnych, cykl pracy systemu 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 242 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Maziewski, P. Suchomski, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiAn Intuitive Graphical User Interface for the Parkinson’s Disease Patients 
Tytuł polskiIntuicyjny interfejs graficzny dla osób z chorobą Parkinsona 
Konferencja4th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony14 - 17 
Miejsce konferencjiAntalya, Turcja 
Data konferencji29.4.2009- 2.5.2009 
AbstractIn this paper a discussion on the design and development of the graphical user interface (GUI) dedicated to Parkinson’s Disease (PD) patients is presented. The interface is intended for a group of PD patients with less severe motor symptoms, who are living at their home independently or with help of a caregiver. The GUI is designed to enable an interaction for the non-computer literate PD patients with a computer-based system. The system will allow for objectively recording the patient diaries, self assessments, taken medication confirmations and other features important for the diagnosis. This will enable physicians to prepare more accurate evaluation and better diagnostic decisions. 
StreszczenieW referacie przedstawiono projekt i przykładowe wdrożenie graficznego interesu użytkownika przeznaczonego dla osób z chorobą Parkinsona. Interfejs przeznaczony jest dla osób w mniej zaawansowanym stadium choroby – z mniejsza ilością symptomów, żyjących samodzielnie lub korzystających z pomocy opiekuna. Interfejs zaprojektowano w celu umożliwieni interakcji z komputerem osób nieposiadających wcześniejszych doświadczeń w pracy z tego typu urządzeniem. Interfejs pozwala na obiektywną rejestrację dzienniczków pacjenta, jego samoocen, potwierdzeń przyjęcia lekarstw jak i wielu innych danych potrzebnych w celu poprawnej diagnozy. Dzięki wynikom uzyskiwanym za pomocą interfejsu, lekarz prowadzący może opracować lepszą – bardziej dokładną – terapię. 

Pozycja nr 243 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, P. Odya, A. Grabkowska, M. Grabkowski, B. Kostek 
Tytuł angielskiSmart Pen - new multimodal computer control tool for dyslexia therapy 
Tytuł polskiInteligentny długopis - komputerowy interfejs przeznaczony do terapii dysleksji 
KonferencjaSiggraph 2009 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiNowy Orlean, USA 
Data konferencji3.8.2009- 7.8.2009 
UwagiPlakat 
AbstractSmart Pen is a tool for supporting the therapy of developmental dyslexia, with particular regard to dysgraphia. It comprises a display monitor equipped with a high-sensitivity touchpad and specially designed writing tool equipped with pressure sensors. 
StreszczenieInteligentny długopis jest narzędziem przeznaczonym do wspomagania terapii dysleksji, ze szczególnym uwzględnieniem dysgrafii. Interfejs składa się z monitora zintegrowanego z tabletem oraz długopisu wyposażonego w czujniki nacisku. 

Pozycja nr 244 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kunka, B. Kostek 
Tytuł angielskiAn New Method of Audio-Visual Correlation Analysis 
Tytuł polskiNowe podejcie do badan korelacji suchowo-wzrokowych 
KonferencjaInternational Multiconference on Computer Science and Information Technology 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin
Strony497 - 502 
Miejsce konferencjiMragowo, Polska  
Data konferencji12.10.2009- 14.10.2009 
Numer pozycji bibl.26 
Uwagiwersja elektroniczna  
AbstractThis paper presents a new methodology of conducting the audio-visual correlation analysis employing the gaze tracking system. Interaction between two perceptual modalities, seeing and hearing, their interaction and mutual reinforcement in a complex relationship was a subject of many research studies. Earlier stage of the carried out experiments at the Multimedia Systems Department (MSD) showed that there exists a relationship between perception of video presented in the screen and accompanying audio signals, both stereo and spatial. These results were based on subjective tests. Applying the gaze tracking system to the subjective domain may be a step towards objectivization of results obtained during such tests. In the paper, first a short review of audio-visual correlation examination methods is presented. Then, a gaze tracking system engineered at the MSD is shortly presented. The system calibration is also shown. Assumptions of the preliminary experiments are outlined, and the realization of some preliminary tests is described. Conclusions concerning the objective methodology of audio-visual correlation analysis proposed are also included.  
StreszczenieW artykule przedstawiono nową metodologię prowadzenia badań korelacji wzrokowo-słuchowych z wykorzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. Przedmiotem przeprowadzonych badań były wzajemne interakcje pomiędzy wzrokiem i słuchem. Wcześniejszy etap prowadzonych w Katedrze Systemów Multimedialnych eksperymentów wskazywał, że istnieje związek pomiędzy percepcją prezentowanej na ekranie treści wizyjnej a towarzyszącym jej dźwiękiem, odtwarzanym zarówno w systemie stereofonii dwu- i wielokanałowej. Wspomniane badania były oparte na subiektywnych ocenach osób badanych. Zastosowanie systemu śledzenia wzroku w tego typu badaniach może być krokiem w kierunku zobiektywizowania wyników uzyskiwanych w drodze prowadzonych eksperymentów.  
Słowa kluczowekorelacje wzrokowo-słuchowe, korelacje słuchowo-wzrokowe, system śledzenia punktu fiksacji wzroku, wpływ obrazu na percepcję dźwięku 
Projekt badawczyTYPOSZEREG

Pozycja nr 245 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiNew method for personalization of avatar animation 
Tytuł polskiNowa metoda personalizacji animacji wirtualnych postaci 
KonferencjaInternational Conference on Man-Machine Interactions 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony435 - 443 
Miejsce konferencjiKocierz, Polska 
Data konferencji25.9.2009- 27.9.2009 
Identyfikator DOI10.1007/978-3-642-00563-3_46 
AbstractThe paper presents a method for creating a personalized animation of avatar utilizing fuzzy inference. First the user designs a prototype version of animation, with keyframes only for important poses, roughly describing the action. Then animation is enriched with new motion phases calculated by the fuzzy inference system using descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible to achieve. The proposed algorithm of the animation enrichment based on fuzzy description is thoroughly presented. The first part consists of creating fuzzy rules for the algorithm using results of subjective evaluation of the animated movement, the second one utilizes input descriptors for new motion phases calculation, which are finally added to the animation. Results of subjective evaluation of obtained animations are presented. 
StreszczenieReferat przedstawia nową metodę tworzenia spersonalizowanych animacji wirtualnych postaci zwanych awatarami. Wykorzystuje ona wnioskowanie rozmyte. W pracy z przygotowanym systemem, animator projektuje prototypową wersję animacji, zawierającą klatki kluczowe dla najważniejszych póz postaci. Następnie animacja ta jest wzbogacana o nowe fazy, których parametry wyznaczane są w procesie wnioskowania rozmytego, z uwzględnieniem wartości opisowych zmiennych lingwistycznych podanych przez użytkownika. Możliwe jest uzyskiwanie ruchu o różnym stopniu płynności i naturalności, zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. W referacie opisano sposób działania algorytmu. Pierwsza część wymaga analizy cech animacji ocenianych subiektywnie w celu wygenerowania bazy reguł. Następnie animacja prototypowa jest parametryzowana i w procesie wnioskowania rozmytego wyznaczane są nowe fazy ruchu, które są automatycznie wstawiane do animacji. Uzyskane w ten sposób animacje zostały poddane ocenie subiektywnej w celu potwierdzenia skuteczności modyfikacji charakteru animowanego ruchu. 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 246 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiA new methodological approach to the noise threat evaluation based on the selected physiological properties of the human hearing system 
Tytuł polskiNowe metodologiczne podejście w ocenie zagrożeń hałasem oparte na wybranych fizjologicznych właściwościach słuchu 
Konferencja126th AES Convention 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiMunich, Germany 
Data konferencji7.5.2009- 10.5.2009 
AbstractA new way of assessment of noise-induced harmful effects on human hearing system is presented in the paper. The method takes into consideration properties of the selected physiological human hearing system. On the basis of the hearing examinations and noise measurements results and psychoacoustical noise dosimeter performance the new indicators of the noise harmfulness were proposed. The evaluation of the proposed indicators were conducted on the basis of hearing examination in the real noise exposure situations and also on the basis of the simulation results using standard test signals (such as: white, pink and brown noise). The performed analysis and obtained results confirmed the practical usefulness and correctness of the proposed indicators. 

Pozycja nr 247 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Suchomski, A. Charukiewicz, B. Kostek 
Tytuł angielskiSTUDY THE POSSIBILITY OF CORRECTION OF HEARING LOSS IN A ACOUSTIC FIELD USING SUPERDIRECTIONAL LOUDSPEAKERS 
Tytuł polskiBADANIE MOŻLIWOŚCI KOREKCJI UBYTKU SŁUCHU W POLU AKUSTYCZNYM Z WYKORZYSTANIEM GŁOŚNIKÓW SUPERKIERUNKOWYCH 
Konferencja56 Otwarte Seminariumn z Akustyki OSA'2009 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony517 - 522 
Miejsce konferencjiGoniądz, Polska 
Data konferencji15.9.2009- 18.9.2009 
AbstractThe aim of this paper is to show the possibility of using superdirectional speakers in the examination of hearing impaired persons in the acoustic field. First, construction characteristics of superdirectional loudspeaker along with the measurement results carried out in an anechoic chamber are presented. Then, the examination of hearing impaired persons and hearing impairment correction in free-field conditions using the described loudspeaker technology is proposed. The results of the conducted examination involving patients are gathered and analyzed. Conclusions and directions of development of the proposed method for correction of hearing loss are also presented. 
StreszczenieCelem pracy jest pokazanie możliwości wykorzystania głośników superkierunkowych w badaniu osób niedosłyszących w polu akustycznym. Przedstawiono budowę oraz wyniki pomiarów charakte-rystyk głośników superkierunkowych w komorze bezechowej. Zaproponowano sposób prowadzenia badań osób niedosłyszących w wolnym polu z wykorzystaniem opisanych głośników oraz metodykę wykorzystania opisanej technologii w procesie korekcji ubytków słuchu. Przedstawiono i przeanali-zowano wyniki badań z udziałem grupy pacjentów. Podano wnioski i kierunki rozwoju zapropono-wanej metody korekcji ubytków słuchu. 

Pozycja nr 248 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, P. Odya, H. Skarżyński, P. Skarżyński, P. Suchomski 
Tytuł angielskiNew Technology for Hearing Stimulation Employing the SPS-S Method 
Tytuł polskiWykorzystanie nowych technologii do treningu słuchu z użyciem metody SPS-S 
Konferencja127th AES Convention 
Numer preprintu7919 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiNowy Jork, USA 
Data konferencji9.10.2009- 12.10.2009 
AbstractA prototype of a the new Compact Audio Therapy Unit (CATU) is presented that can process any audio signal inside a very compact device working in real time, employing advanced digital filtration, signal keying, manipulating playback rate, various spectral modifications of the signal, repeating phrases and others. It was designed to provide a platform for the therapy with the new Method of the Aural Perception Stimulation (SPS-S). The design for wearability allows one to use the device effectively in normal everyday life conditions, e. g. outdoors. The compact and versatile processing device can potentially open a new era in patients and trainees mobility. 
StreszczenieIstotnym założeniem metody SPS-S jest możliwość stosowania treningu słuchowego w warunkach życia codziennego, a więc także poza gabinetami placówek terapeutycznych. Mobilne urządzenie – stymulator słuchu jest oparte na najnowszej technologii mikroelektronicznej, Oferuje on możliwość wykorzystywania wielu programów terapii, które przebiegają z zastosowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania dźwięku. Algorytmy te można podzielić na klasyczne, nawiązujące w swojej zasadzie działania do koncepcji tzw. „Elektronicznego ucha” i na w pełni oryginalne algorytmy, które przekształcają dźwięki w taki sposób, aby ich odsłuchiwanie powodowało poprawę w zakresie lateralizacji słuchowej. Wspomniane „Elektroniczne ucho” służy przede wszystkim poprawie motoryki mikromięśni ucha środkowego, podczas gdy algorytmy związane z poprawą lateralizacji, mogą być wykorzystywane do niwelowania licznych niekorzystnych objawów nieprawidłowej lateralizacji. Jak dowodzą badania naukowe, choć diagnozowane nieprawidłowości w tym zakresie dotyczą najczęściej lateralizacji słuchowej, to mogą one mieć również związek z jąkaniem się, z nie w pełni efektywnym widzeniem, a nawet z dysleksją. W komunikacie zostanie przedstawiona nowa metoda stymulacji sensorycznej i opracowane urządzenie mobilne umożliwiające tę stymulację. 

Pozycja nr 249 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Andrzejewski, B. Kunka, B. Kostek 
Tytuł angielskiThe postproduction of movie with surround sound 
Tytuł polskiPostprodukcja nagrania wizyjnego z dzwiekiem dookolnym 
KonferencjaXIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM INŻYNIERII I REŻYSERII DŹWIĘKU 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony22 - 28 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji16.10.2009- 18.10.2009 
Numer pozycji bibl.17 
AbstractOne of the aims of this paper is to present issues related to audio-video correlation. This is presented on the basis of a short film realization employing surround microphone techniques. First, some related works in the domain of sound and vision correlation are presented. Then assumptions concerning scene creation related to both audio and video are shortly described. Another objective is to discuss results of subjective tests performed in order to examine the relationship between high definition video and surround sound associated with video. Conclusions concerning several hypotheses checked in these tests are provided, as well as future work direction. 
StreszczenieCelem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z wpływem obrazu na percepcję dźwięku. Zagadnienia te mieszczą się w obrębie badań zajmujących się korelacjami wzrokowo-słuchowymi. W pierwszej kolejności przedstawiono wybrane badania związane z dziedziną korelacji wzrokowo-słuchowych. Następnie opisano założenia eksperymentów skupiające się wokół tworzenia klimatu prezentowanej sceny. We wnioskach odniesiono się do kilku hipotez sprawdzonych w ramach niniejszych badań, jak również przedstawiono kierunek dalszych prac.  
Słowa kluczowekorelacje wzrokowo-słuchowe, korelacje słuchowo-wzrokowe, wpływ obrazu na percepcję dźwięku, wpływ dźwięku na percepcję obrazu, dźwięk dookólny 

Pozycja nr 250 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiEnhancement of computer character animation utilizing fuzzy rules 
Tytuł polskiPoprawa jakości animacji komputerowych postacji z wykorzystaniem reguł w logice rozmytej 
KonferencjaKES - Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiMogliano Veneto, Włochy 
Data konferencji16.7.2009- 17.7.2009 
AbstractA new method for processing of character animation is presented. It involves fuzzy inference with both rules and membership functions derived from results of subjective evaluation tests. During processing a new motion phases are added to an animation increasing its quality and changing fluidity and stylization of motion. Animation parameterization is presented, new parameters are designed, and the relation between coefficients proposed and subjective features of motion are established. Quality and fluidity increase are verified during subjective evaluation of animations processed by the created animation enhancement system. 
StreszczenieReferat przedstawia nową metodę przetwarzania komputerowych animacji postaci. Wykorzystuje ona wnioskowanie rozmyte, oparte na regułach i funkcjach przynależności uzyskanych w procesie analizy wyników testów subiektywnej oceny jakości animacji. W trakcie przetwarzania do animacji automatycznie dodawane są nowe fazy ruchu, co skutkuje poprawą jakości wizualnej oraz zmianą płynności i stylizacji ruchu w sposób zamierzony. W referacie opisano sposób parametryzacji animacji, zaproponowano nowe współczynniki, których wartości wykazały silną korelację z parametrami subiektywnymi animacji. Poprawa jakości i płynności ruchu zweryfikowane zostały w procesie testów oceny subiektywnej. 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 251 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, H. Skarżyński, Ł. Kosikowski, P. Odya, B. Kostek, G. Szwoch 
Tytuł polskiMobline multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu u mowy na urządzenia klasy PDA 
KonferencjaXVI giełda polskich wynalazków nagrodzonych na światowych targach wynalazczości w 2008 roku 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony58 - 58 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji9.3.2009- 15.3.2009 
StreszczenieProgram do diagnozy słuchu zawiera ankietę, w której pytania są podobne do tych zadawanych przez audiologa podczas typowej wizyty kontrolnej. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wykonania dwóch testów. Pierwszy z nich bazuje na audiometrii tonalnej. Drugi oparty jest na audiometrii słownej w szumie. Po wypełnieniu ankiety i wykonaniu ćwiczeń, system ekspercki automatycznie podejmuje decyzję o tym, czy badana osoba nie ma problemów ze słuchem lub czy występują u niej zaburzenia słuchu i konieczna jest wizyta u audiologa. Program do diagnozy i terapii mowy zawiera ankietę, w której pytania są podobne do tych zadawanych przez foniatrę podczas typowej wizyty kontrolnej. System zawiera szereg interaktywnych testów dźwiękowych, umożliwiających detekcję potencjalnych dysfunkcji głosu i mowy m.in. ocenę słuchu fonemowego, ocenę motoryki narządów mowy, ocenę artykulacji, słownictwa i gramatyki. Na podstawie uzyskanych wyników system automatycznie generuje wynik. Cechami charakterystycznymi obu systemów jest duża mobilność oraz wyjątkowa prostota testów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wiarygodności uzyskiwanych wyników. 
Słowa kluczoweBADANIE I TERAPIA SŁUCHU, BADANIE I TERAPIA MOWY, SŁUCH, MOWA 

Pozycja nr 252 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kunka, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiConcentration tests. An application of gaze tracker to concentration exercises 
Tytuł polskiZastosowanie systemu sledzenia punktu fiksacji wzroku w badaniach koncentracji uwagi 
Konferencja1st International Conference on Computer Supported Education 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony66 - 66 
Miejsce konferencjiLizbona, Portugalia 
Data konferencji23.3.2009- 26.3.2009 
Numer pozycji bibl.
UwagiDostepne streszczenie w Book of Abstracts 
AbstractThis paper presents different methods of concentration tests. Some existing methods are reviewed and more thoroughly described. The gaze tracking system developed at the Multimedia Systems Department of the Gdańsk University of Technology is presented and its principle of working is explained. Performed tests of the gaze tracker system show that it could make a useful system for concentration exercises. Some selected applications of the gaze tracker to concentration tests are also discussed in the paper.  
StreszczenieW artykule zostały przedstawione różne podejścia badania koncentracji uwagi. Wybrane istniejące metody zostały dokładniej opisane. W artykule przedstawiono system śledzenia punktu fiksacji wzroku opracowany w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem systemu śledzenia wzroku potwierdzają jego użyteczność w prowadzeniu tego typu eksperymentów.  
Słowa kluczowekoncentracja uwagi, badanie koncentracji uwagi, system śledzenia wzroku 

Pozycja nr 253 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, M. Szczodrak, A. Czyżewski, B. Kostek, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiLong-term continuous complex acoustical climate evaluation in selected schools 
KonferencjaEuronoise 2009 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiEdynburg, Wielka Brytania 
Data konferencji26.10.2009- 28.10.2009 
AbstractResults of the long-term continuous noise measurement in some selected schools are presented. The autonomous noise monitoring stations, engineered at the Multimedia Systems Department of the Gdansk University of Technology were used. A brief description of the measurement system including its main features is presented. The investigations of measured noise with a focus to the broadband and spectrum analysis both in 1/3 octave bands and critical bands are discussed. The harmfulness of the determined noise level, including the Temporary Threshold Shift simulation, is discussed. Additionally, measured air pollution is illustrated.  
Projekt badawczySECURITY

Pozycja nr 254 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kunka, B. Kostek 
Tytuł angielskiNon-intrusive infrared-free eye tracking method 
Tytuł polskiSledzenie punktu fiksacji wzroku na ekranie monitora bez stosowania oswietlenia podczerwonego  
KonferencjaSignal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications SPA 2009 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony105 - 109 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji24.9.2009- 26.9.2009 
Numer pozycji bibl.13 
AbstractIn the paper a technique of eye tracking based on visible light is presented. The approach described does not require an additional hardware equipment used in the infrared eye tracking system. First, examples of existing eye tracking techniques were presented. Then, the proposed algorithm of image processing and the process of determining the eye position are described. The engineered eye tracking application was tested and the results of these tests are presented. 
StreszczenieW artykule przedstawiona została technika śledzenia punktu fiksacji wzroku zoptymalizowana dla światła widzialnego. Opisane podejście nie wymaga dodatkowego elementów warstwy sprzętowej systemu, jak ma to miejsce w przypadku systemów śledzenia wzroku pracujących w zakresie podczerwieni. W pierwszej kolejności zaprezentowano przykłady istniejących systemów tego typu. Następnie przedstawiono zaproponowany algorytm przetwarzania obrazu oraz wyznaczania punktu fiksacji wzroku na podstawie wyekstrahowanych cech przetwarzanego obrazu. 
Słowa kluczoweśledzenie wzroku, system śledzenia wzroku, system śledzenia wzroku niezależny od podczerwieni 

Pozycja nr 255 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Kalinowski, M. Wilk, B. Kostek 
Tytuł angielskiRecording of a jazz band employing surround microphone systems 
Tytuł polskiNAGRANIE FORMY MUZYCZNEJ W SYSTEMIE STEREOFONII DOOKÓLNEJ 
KonferencjaXIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM INŻYNIERII I REŻYSERII DŹWIĘKU , ISSET 2009 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony63 - 73 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji16.10.2009- 18.10.2009 
AbstractThe aim of this paper is to show the discussion on recording of a jazz band (quintet) employing surround stereophonic microphone systems. First, a short description of multichannel recording techniques used in the study is provided, then some details and assumptions concerning music recording at Radio Gdansk studio are given. Then, a thorough subjective evaluation has been performed and its results are shown along with conclusions on overall recording quality.  
StreszczenieCelem pracy była realizacja nagrania kwintetu jazzowego w wybranych systemach stereofonii wielokanałowej. Dodatkowym celem było przeprowadzenie testów subiektywnych zrealizowanych nagrań. W pracy zawarto w pierwszej kolejności zagadnienia związane z przestrzenną lokalizacją źródeł dźwięku przez człowieka. W dalszej części przywołane zostały wybrane techniki mikrofonowe stereofonii wielokanałowej, a także metody prowadzenia testów subiektywnych. Realizacja nagraniowa dotyczyła rejestracji kwintetu jazzowego w systemach dźwięku dookólnego (INA 5, IRT Cross, OCT Front, Fukada Tree, Double M/S) w Radiu Gdańsk. Zrealizowane nagrania zostały poddane ocenie subiektywnej. W podsumowaniu przedstawiono wyniki testów odsłuchowych, podano wnioski nt. oceny ogólnej jakości nagrań oraz wskazanie preferencji ekspertów w zakresie zastosowanego systemu. Słowa kluczowe: inżynieria dźwięku, technologia nagrań, testy subiektywne, ocena jakości 

Pozycja nr 256 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, P. Kozielecki, B. Kostek 
Tytuł angielskiAn Internet-based system for evaluation of the noise impact on hearing 
Tytuł polskiInternetowy system do oceny wpływu hałasu na słuch 
KonferencjaNOVEM 2009 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiOxford , Wielka Brytania 
Data konferencji5.4.2009- 8.4.2009 
AbstractThis paper describes the Internet-based system, developed at the Multimedia Systems Department, Gdansk University of Technology, Poland, dedicated to evaluate and visualize the noise impact on hearing through the Internet. The solution proposed, consisting of the Internet application which acquires noise samples and presents the graphical output of the system to the user, is integrated with the software of an autonomous monitoring station for continual acoustic climate surveillance. The core of the system is the algorithm, called Psychoacoustic Noise Dosimeter (PND), engineered for the noise influence evaluation on hearing based on the analysis of psychoacoustic features of the hearing process. Noise samples are uploaded by the users through the Internet and analyzed by the system acquisition, processing and visualization modules. The output of the Psychoacoustic Noise Dosimeter is presented to the user in two forms, namely as an animated audiogram chart, and as the noise damage risk indicator according to the authors’ concept. In the paper the results of the system preliminary tests from various locations are presented. The system has worldwide range and may provide convenient solution for public interested in noise impact on hearing. 

Pozycja nr 257 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, P. Odya, B. Kostek, H. Skarżyński 
Tytuł polskiSPS-S - nowa metoda stymulacji słuchowej 
KonferencjaISSET 2009 - XIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony37 - 44 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji16.10.2009- 18.10.2009 
AbstractOne of the main objectives of the SPS-S method is the possibility of auditory training in conditions of everyday life, and therefore also outside the therapeutic institutions. A prototype of a new Compact Audio Therapy Unit (CATU) is presented that can process any audio signal inside a very compact device working in real time. The CATU offers the possibility of using multiple therapy programs, which run with the use of digital audio processing algorithms. It was designed to provide a platform for the therapy with the new Method of the Aural Perception Stimulation (SPS-S). The CATU and the SPS-S method will be described in the paper. 
StreszczenieIstotnym założeniem metody SPS-S jest możliwość stosowania treningu słuchowego w warunkach życia codziennego, a więc także poza gabinetami placówek terapeutycznych. Mobilne urządzenie – stymulator słuchu jest oparte na najnowszej technologii mikroelektronicznej, Oferuje on możliwość wykorzystywania wielu programów terapii, które przebiegają z zastosowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania dźwięku. Algorytmy te można podzielić na klasyczne, nawiązujące w swojej zasadzie działania do koncepcji tzw. „Elektronicznego ucha” i na w pełni oryginalne algorytmy, które przekształcają dźwięki w taki sposób, aby ich odsłuchiwanie powodowało poprawę w zakresie lateralizacji słuchowej. W komunikacie zostanie przedstawiona nowa metoda stymulacji sensorycznej i opracowane urządzenie mobilne umożliwiające tę stymulację. 

Pozycja nr 258 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Żwan, B. Kostek 
Tytuł angielskiSpeech analysis in the context of voice disorders 
Tytuł polskiAnaliza mowy w kontekście zaburzeń głosowych 
KonferencjaThe 16th International Congress on Sound and Vibration 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony193 - 193 
Miejsce konferencjiKraków, Polska 
Data konferencji5.7.2009- 9.7.2009 
Uwagimateriały elektroniczne 
AbstractThe parameterization of speech allows for its objective analysis in the real time. In a rich literature related to this topic the individual and semantic speech features are presented widely. However, the automatic speech analysis can also be performed in a deeper context. It can lead to the extraction of features related to the correct and incorrect functioning of the voice organ. This possibility can be used in two main fields: in the automatic detection of voice pathologies and for the prevention of voice disorders by allowing a controlled voice training. The prevention of voice disorders is particularly important within the group of people who use their voice professionally in their work where the correct speech emission is a necessary condition for a sane and sufficient using of the voice organ. In the paper quality of untrained and trained speakers (represented by the actors and the vocalists) are compared and it is proved that trained speakers owe some qualities characteristic for a trained singing voice. Moreover, an exercise based on a vocal training is proposed commonly with a set of parameters allowing the observation of the correctness of the exercise performance. The results are shown and the conclusions are derived. In the summary a plan of further experiments in the field of the monitoring of voice exercises is discussed. 
StreszczenieW referacie przedstawiono metody parametryzacji sygnaŁu mowy w zastosowaniu do automatycznego rozpoznawania wad emisyjnych. Przedstawiono analizę statystyczną parametrów na zebranej bazie głosów oraz zastosowanie parametryzacji do automatycznego monitorowania emisyjnych ćwiczeń głosowych. 

Pozycja nr 259 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, M. Szczodrak, B. Kostek 
Tytuł angielskiOnline urban noise monitoring system 
Konferencja16 ICSV 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 8 
Miejsce konferencjiKraków, Polska 
Data konferencji5.7.2009- 9.7.2009 
AbstractConcepts and implementation of the Online Urban Noise Monitoring System are presented in this paper. The objectives of the realized project are described. The concept of the dynamic acquisition of the noise source parameters is introduced. The idea of noise modeling, based on noise emission and propagation simulations, was developed and practically utilized in the system. The practical implementation of noise maps generation and visualization is pre-sented, together with introduced improvements in the domain of continuous noise monitoring and acoustic maps creation. The results of tests performed using the system prototype are shown. 

Pozycja nr 260 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Lech, B. Kostek 
Tytuł angielskiHuman-Computer Interaction Approach Applied to the Multimedia System of Polysensory Integration 
Tytuł polskiMultimedialny system integracji polisensorycznej opracowany zgodnie z koncepcją HCI 
KonferencjaKES IIMSS 2009 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin226/2009 
Strony265 - 274 
Miejsce konferencjiMogliano Veneto, Włochy 
Data konferencji16.7.2009- 17.7.2009 
Uwagiin Book: New Directions in Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services - 2 
AbstractIn the paper an approach of utilizing an interaction between the human and computer in a therapy of dyslexia and other sensory disorders is presented. Bakker's neuropsychological concept of dyslexia along with therapy methods are reviewed in the context of the Multimedia System of Polysensory Integration, proposed at the Multimedia Systems Department of Gdansk Univ. of Technology. The system is presented along with the training methods proposed. Three therapeutic exercises, stimulating respectively left hemisphere only, right hemisphere only, and both hemispheres simultaneously are described. Their utility in a therapy of disorders such as dyslexia, ADD/ADHD (Attention Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactivity Disorder) and lateralization problems is discussed in the context of human brain functioning. Also, their implementation process in the Multimedia System of Polysensory Integration is provided and a sample of tests carried out in a primary school is described. 
StreszczenieW rozdziale przedstawiono sposób interakcji pomiędzy użytkownikiem a komputerem zastosowanej do terapii dysleksji i innych zaburzeń sensorycznych. W kontekście opracowanego Multimedialnego Systemu Integracji Polisensorycznej przedstawiono neuropsychologiczną koncepcję dysleksji według Dirka Bakkera wraz z metodami terapii. W zaproponowanym systemie zawarto trzy ćwiczenia terapeutyczne, stymulujące tylko lewą półkulę mózgową, tylko prawą półkulę lub obie półkule jednocześnie. Przydatność ćwiczeń w terapii zaburzeń takich, jak dysleksja, ADD/ADHD, problemy lateralizacji przedyskutowano w kontekście funkcjonowania mózgu człowieka. W rozdziale zawarto wyniki wstępnych testów systemu przeprowadzonych z udziałem dzieci w wieku szkolnym. 
Słowa kluczowesystem integracji polisensorycznej, trening lateralizacji, dysleksja, ADD, ADHD 

Pozycja nr 261 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, A. Czyżewski, Ł. Kosikowski, K. Kochanek, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiHearing-screening tests based on filtered sounds and on speech-in-noise intelligibility tests 
Tytuł polskiAudiometria przesiewowa dedykowana dla dzieci przedszkolnych 
KonferencjaAcoustics'2008 
Numer preprintu2958 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiParis, France 
Data konferencji29.6.2008- 4.6.2008 
AbstractA hearing-screening system dedicated to small-children in pre-schools and primary schools is described in the paper. It uses as a hardware a palmtop computer supplemented with a small sound calibrating device. The described application provides tests that employ automatic questionnaire analysis, audiometric test procedures, and assessment of speech intelligibility in noise. In the speech-in-noise intelligibility tests, pictures are used for young children, and the screening tests are supervised by adults. Apart from the standardized audiometric tests, the screening tests employ environmental sounds filtered in audiometric frequency bands and calibrated as to their levels. When all the testing is completed, the system automatically analyzes the results for each child examined. The decision is made automatically by the expert system taking into account the number of incorrect answers. Children whose hearing impairment is confirmed are referred to treatment in rehabilitation centers. The project presented is a part of the large-scale ”I can hear...” screening tests program carried out in Poland for the last few years. This may help to increase awareness and inspire action against noise at a very early age. The methods employed for filtering and calibration environmental sounds and results achieved are presented in the paper. 
StreszczenieW referacie przedstawiono testy audiometrii dziecięcej przesiewowej, zaimplementowane na urządzeniu typu PDA. Przedyskutowano funkcjonalności tego typu audiometru i opisano przygotowane testy audiometrii przesiewowej. Słowa kluczowe: audiometria przesiewowa, audiometria mowy w szumie, testy audiometryczne, PDA 

Pozycja nr 262 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Suchomski, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiHEARING AID FITTING METHOD BASED ON FUZZY LOGIC PROCESSING 
Tytuł polskiPRZETWARZANIE ROZMYTE W METODZIE DOPASOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH 
Konferencja55 Otwarte Seminarium z Akustyki OSA 2008 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony481 - 486 
Miejsce konferencjiPiechowice, Polska 
Data konferencji8.9.2008- 12.9.2008 
AbstractOne of the most important steps in a hearing aids fitting procedure is determining hearing dynamic characteristics. The hearing dynamic characteristics are typically calculated on the basis of loudness scaling test results. The problem is that the loudness scaling test results are presented on a loudness category scale, but a hearing prosthesis requires numerical parameters to be fed. A fuzzy logic method is useful for processing parameters expressed in human natural language. In this paper a fuzzy logic-based system for loudness scaling result processing is shortly presented. On the basis of the developed fuzzy system a way to shorten the loudness scaling test was found out. 
StreszczenieWażnym etapem dopasowania współczesnych aparatów słuchowych jest wyznaczanie charakterystyki dynamiki słuchu. Charakterystyka ta wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Niestety wyniki te wyrażone są w skali kategorii głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają para-metrów numerycznych. Problem ten można rozwiązać za pomocą logiki rozmytej. W niniejszym referacie przedstawiono metodę przetwarzania rozmytego wyników testu skalowania głośności. Na bazie opraco-wanej metody pokazano również sposób skrócenia testu skalowania głośności. 

Pozycja nr 263 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Reiter, B. Kostek 
Tytuł angielskiImplementation problems of IMAGINE noise source model for Polish passenger trains 
KonferencjaJoint Baltic-Nordic Acoustic Meeting 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiReykjavik, Islandia 
Data konferencji18.8.2008- 19.8.2008 
AbstractThe aim of this study is to check to what extent the noise source model implemented in IMAGINE project is applicable to Polish railway conditions. The analysis performed is a part of the project devoted to the monitoring of the environmental noise. The main objectives of the realized study include the IMAGINE noise source prediction model implementation based on reference data of that model. The model implementation is compared with the measurement results and discrepancies between prediction and measurement results are determined. Modeling is performed for the same measured atmospheric conditions. Problems of reference data that are not fully applicable to the Polish railway structure are described in details. Moreover, the problem of a proper assignment of the distance between the noise meter location and the track centerline is also discussed. 

Pozycja nr 264 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Reiter, B. Kostek 
Tytuł angielskiMonitoring of Environmental Noise - Noise Source Modeling for Polish Passenger Trains 
Konferencja1st International Conference on Information Technology 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiGdańsk, Polska 
Data konferencji18.5.2008- 21.5.2008 
AbstractThe study performed is a part of the project devoted to monitoring of environmental noise. The result of the IMAGINE noise source prediction model implementation based on reference data of that model is presented in this paper together with the main objectives of the realized study. The model implementation outcome is compared with the real-life measurement results and discrepancies between prediction and measurement results are determined. Problems of reference data that are not fully applicable to Polish railway structure are described in details. Moreover, the problem of a proper assignment of the distance between the noise meter location and the track centerline is also discussed. A possibility to apply this method to dynamic noise mapping is covered as well. 

Pozycja nr 265 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Reiter, B. Kostek 
Tytuł angielskiComparison of railway noise prediction results for passenger trains using various models 
KonferencjaAcoustics 08 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiParyż, Francja 
Data konferencji29.6.2008- 4.7.2008 
AbstractRailway noise modeling is a requirement for all European countries. Under the European Directive on the Assessment and Management of Environmental Noise, 2002/49/EC all member states were obliged to create strategic noise maps of the major railways by June 30th, 2007. Some of the participating states have their own national schemes dedicated to noise prediction. For those not having their own noise prediction model, the recommendation is to use the Dutch SRM II Model. The most important assessment criterion is an inaccuracy value, which is defined as a difference between the results calculated based on a model and the actual measurements under the same atmospheric conditions simulated. Therefore, it is essential to check out which of the main calculation schemes produces most accurate results. Therefore, all above models were implemented numerically and calculations of the noise maps were performed with the use of: Schall 03 developed in Germany, Dutch SRM II and the Nordic model engineered in Scandinavia. Those models were tested employing sample passenger trains data exploited in Gdansk, Poland. Noise maps were drawn in Cadna A software and then were compared to field noise measurement test results. 

Pozycja nr 266 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Reiter, B. Kostek 
Tytuł polskiZastosowanie modelowania źródła hałasu kolejowego dla polskich pociągów 
KonferencjaTechnologie Informacyjne 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiGdańsk, Polska 
Data konferencji18.5.2008- 21.5.2008 
AbstractCelem referatu jest zaprezentowanie wyników implementacji modelu prognozowania źródłowego hałasu kolejowego zawartego w projektach HARMONOISE/IMAGINE, opartego na danych referencyjnych tego modelu. Wyniki prognozowania porównano z wynikami pomiarów przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych i na tej podstawie wyznaczono wartości błędów pomiędzy obliczeniami a wartościami pomiarowymi. W modelu przyjęto takie same warunki atmosferyczne, w jakich przeprowadzone zostały pomiary. Przedstawiono problem związany z danymi referencyjnymi zawartymi w modelu, które nie w pełni odpowiadają strukturze polskiej kolei oraz przedyskutowano wpływ innych składników obliczeń na uzyskiwane wyniki. W referacie zasygnalizowano również możliwość wykorzystania omawianej metody do generowania dynamicznych map hałasu. 

Pozycja nr 267 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Żwan, B. Kostek 
Tytuł angielskiSystem for Automatic Singing Voice Recognition 
Tytuł polskiSystem Automatycznego rozpoznawania śpiewu 
CzasopismoJ. Audio Eng. Soc. 
Wolumin56 
Numer czasopisma
Strony710 - 723 
Rok2008
AbstractA system designed to recognize automatically the quality and type of a singing voice is presented. A database containing 2690 sample recordings of trained and untrained singers was first constructed. A set of parameters was then derived on the basis of these samples. Artificial neural networks (ANNs) were trained and tested to show that they can recognize a singing voice category automatically on the basis of the defined set of parameters. The results show that in 90% of its decisions the system was able to assign the sample correctly to either an adequate voice quality or voice type. In addition each of the singers’ voice samples was judged by six experts, and a parametric technical quality score was assigned to every sample. Next the voice samples, along with their scores, were fed to the input of the ANN. It has been shown that the ANN can be trained effectively to determine the technical quality of singing voices, very similarly to experts. In order to prove their similarity the automatic recognition error distribution and the experts’ precision plots were compared statistically. The Pearson’s autocorrelation measure was used. The results showed that the critical value of 0.834 (for 0.005) was not reached, thus proving that differences between these results are statistically nonrelevant. 
StreszczenieW artykule przedstawiono system automatycznego rozpoznawania jakości i typu głosu śpiewaczego. Przedstawiono bazę danych oraz zaimplementowane parametry. Algorytmem decyzyjnym jest algorytm sztucznych sieci neuronowych. Wytrenowany system decyzyjny osiąga skuteczność ok. 90% w obydwu kategoriach rozpoznawania. Dodatkowo wykazano przy pomocy metod statystycznych, że wyniki działania systemu automatycznej oceny jakości technicznej głosów śpiewaczych są zgodne z wynikami osiągniętymi przez ekspertów. 

Pozycja nr 268 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiThe noise induced harmful effects assessment using psychoacoustical noise dosimeter 
KonferencjaAcoustics 08 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiParyż, Francja 
Data konferencji29.6.2008- 4.7.2008 
AbstractA new way of assessment of noise-induced harmful effects on human hearing system was presented in the paper. Employing the developed psychoacoustical noise dosimeter the new indicators of noise harmfulness were verified on the basis of hearing examinations and noise measurement results. The indicators were based on some psychoacoustical properties of the human hearing system and, at the same time, on evaluation of the time and frequency characteristics of noise. Additionally, time properties of the Temporary Threshold Shift are calculated during the noise exposure. The evaluation of the proposed indicators were conducted on the basis of hearing examinations in the real noise exposure situations and also on the basis of simulation results employing standard test signals (such as: white, pink and brown noise). The standard noise dose analysis results were also presented for the purpose of comparison. The performed analysis and obtained results confirmed correctness and practical usefulness of the proposed indicators. 

Pozycja nr 269 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Suchomski, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiHEARING AID FITTING METHOD BASED ON FUZZY LOGIC PROCESSING  
Tytuł polskiPRZETWARZANIE ROZMYTE W METODZIE DOPASOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH 
CzasopismoARCHIVES of ACOUSTICS 
Wolumin33 
Numer czasopisma
Strony153 - 158 
Rok2008
AbstractOne of the most important steps in a hearing aids fitting procedure is determining hearing dynamic characteristics. The hearing dynamic characteristics are typically calculated on the basis of loudness scaling test results. The problem is that the loudness scaling test results are presented on a loudness category scale, but a hearing prosthesis requires numerical parameters to be fed. A fuzzy logic method is useful for processing parameters expressed in human natural language. In this paper a fuzzy logic-based system for loudness scaling result processing is shortly presented. On the basis of the developed fuzzy system a way to shorten the loudness scaling test was found out.  
StreszczenieWażnym etapem dopasowania współczesnych aparatów słuchowych jest wyznaczanie charakterystyki dynamiki słuchu. Charakterystyka ta wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Niestety wyniki te wyrażone są w skali kategorii głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają para-metrów numerycznych. Problem ten można rozwiązać za pomocą logiki rozmytej. W niniejszym referacie przedstawiono metodę przetwarzania rozmytego wyników testu skalowania głośności. Na bazie opraco-wanej metody pokazano również sposób skrócenia testu skalowania głośności 

Pozycja nr 270 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, Ł. Kania 
Tytuł angielskiMusic Information Analysis and Retrieval Techniques 
Tytuł polskiSystemy automatycznego wyszukiwania informacji muzycznej 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin33 
Numer czasopisma
Strony483 - 496 
Rok2008
AbstractThis paper presents the main issues related to music information retrieval (MIR) domain. MIR is a multi-discipline area. Within this domain, there exists a variety of approaches to musical instrument recognition, musical phrase classification, melody classification (e.g. query-by-humming systems), rhythm retrieval, high-level-based music retrieval such as looking for emotions in music or differences in expressiveness, music search based on listeners’ preferences, etc. The key-issue lies, however, in the parameterization of a musical event. In this paper some aspects related to MIR are shortly reviewed in the context of possible and current applications to this domain.  
StreszczenieCelem artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień gwałtownie rozwijającej się gałęzi multimediów, reprezentowanej przez systemy automatycznego wyszukiwania informacji muzycznej MIR - Music Information Retrieval, która urasta do samodzielnej dziedziny zastosowań w obrębie informatyki muzycznej. W artykule przedstawiono wybrane systemy wyszukiwania informacji muzycznej oraz przedstawiono przykład takiego systemu, zrealizowanego w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. Słowa kluczowe: multimedia, informacja muzyczna, informatyka muzyczna 

Pozycja nr 271 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Kotus, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiPSYCHOACOUSTICAL NOISE DOSIMETRY IN THE MULTIMEDIA NOISE MONITORING SYSTEM 
Tytuł polskiPSYCHOAKUSTYCZNA DOZYMETRIA HAŁASOWA W MULTIMEDIALNYM SYSTEMIE MONITOROWANIA HAŁASU 
CzasopismoZeszyty Naukowe Wydziału ETI PG 
Wolumin 
Numer czasopisma16 
Strony477 - 482 
Rok2008
AbstractThe results obtained by means of the Psychoacoustical Noise Dosimeter (PND) were presented in the paper. The developed algorithm provides a new way of the assessment of noise harmfulness. This method was developed on the basis of the available scientific knowledge followed by hearing and noise measurements carried out in laboratory conditions. Taking this knowledge into consideration the new indicators of the cumulative noise-induced harmfulness effects assessment were proposed. Their usefulness and correctness were confirmed on the basis of hearing examination conducted in the real noise exposure situation. Moreover, the PND algorithm was also implemented in the noise monitoring station. It provides an integral part of the teleinformation system for the noise threat monitoring, developed in the Multimedia System Department. The unique functionality of the station enables very precise evaluation of the acoustical conditions. Owing to that, it makes an essential tool supporting the noise-induced hearing loss prevention. 
StreszczenieW referacie przedstawiono wyniki działania Psychoakustycznego Dozymetru Hałasowego (PDH). Opracowany algorytm stanowi nowy sposób oceny szkodliwości hałasu. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu wiedzy na temat właściwości słuchu dostępnej w literaturze oraz na wynikach badań słuchu i hałasu przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Na tej podstawie zaproponowano nowe wskaźniki oceny skumulowanych skutków słuchowych wywołanych ekspozycją na hałas. Poprawność działania opracowanego algorytmu i zaproponowanych wskaźników potwierdzono na podstawie badań w warunkach rzeczywistego narażenia na hałas. Algorytm PDH zaimplementowano ponadto w stacji monitorowania hałasu. Stanowi ona integralną część, opracowanego w Katedrze, teleinformatycznego systemu monitorowania zagrożeń hałasem. Unikatowa funkcjonalność stacji umożliwia dokładną ocenę warunków akustycznych pod względem ich potencjalnej szkodliwości dla słuchu. 

Pozycja nr 272 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiTHE ASSESSMENT OF THE NOISE-INDUCED HARMFUL EFFECTS BASED ON THE PROPERTIES OF HUMAN HEARING SYSTEM 
Tytuł polskiOCENA SZKODLIWOŚCI HAŁASU Z UWZGLĘDNIENIEM PSYCHOAKUSTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI SŁUCHU 
Konferencja55 Otwarte Seminarium z Akustyki 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWrocław, Polska 
Data konferencji8.9.2008- 12.9.2008 
AbstractA new way of assessment of noise-induced harmful effects on human hearing system is presented in the paper. The method takes into consideration properties of the human hearing system. The pro-posed method determines the cumulative impact on hearing system produced by the excessive noise. Based on the predicted effects of the noise exposure, the new types of noise indicators were developed. The evaluation of these indicators was conducted using various types of noise. The indicators proposed can improve assessment of the harmful effect caused by the noise exposure. A discussion about the type of critical band representations (Bark or ERB scales) used in the analyses was also presented. 
StreszczenieW referacie przedstawiono nowy sposób oceny szkodliwości hałasu. Metoda ta opiera się na uwzględnianiu własności psychoakustycznych słuchu. Zaproponowana metoda polega na wyznaczeniu skumulowanego wpływu dużego poziomu hałasu na system słuchowy. W oparciu o tę metodę autorzy zaproponowali nowe wskaźniki oceny skutków słuchowych wywołanych przez hałas. Przedstawiono ocenę nowych wskaźników z użyciem standardowych typów hałasów. Wskaźniki mogą przyczynić się do pełniejszej oceny szkodliwego oddziaływania hałasu na słuch. Dodatkowo przedstawiono dyskusję nad zastosowaną reprezentacją pasm krytycznych słuchu (wyrażoną w Barkach i ERBach). 

Pozycja nr 273 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Kotus, A. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiEvaluation of Excessive Noise Effects on Hearing Employing Psychoacoustic Dosimetry 
CzasopismoNoise Control Engineering Journal 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony 
Rok2008
UwagiW druku 
AbstractResearch results regarding the noise impact on hearing applying the concept of the Psychoacoustic Noise Dosimetry (PND) are presented. The general characteristics of the PND algorithm are discussed. Additionally, the results of hearing examinations conducted in the laboratory conditions are shown. The main objective of the research was to determine the time needed for the Temporary Threshold Shift to reverse. The results were used for the optimization of the designed PND performance. A validation of the PND algorithm was performed considering real noise exposure conditions. A new way of assessing noise-induced harmful effects on human hearing system was proposed employing the new indicators of noise harmfulness. The indicators are based on some psychoacoustical properties of the human hearing system and, simultaneously, on the time and frequency characteristics of noise. The correctness and the practical applicability of the newly proposed indicators were confirmed experimentally using hearing testing with real noise exposures and also on the basis of simulation results employing some standard test signals. 

Pozycja nr 274 
Typ pozycji:książka 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, J. Kotus 
Tytuł angielskiMultimedia Interactive Services in Intelligent Environments; Multimedia Services Applied to Noise and Hearing Monitoring and Measuring 
WydawcaSpringer 
Strony275 - 295 
Rok2008
UwagiRozdział w książce 
AbstractThe goal of this chapter is to show a research study related to processing of data acquired by the multimedia services engineered at the multimedia systems department (MSD) of the Gdansk University of Technology. This concerns a survey on noise threat employing the multimedia noise monitoring system (MNMS) and hearing tests performed by the “I can hear. . . ” system. The obtained results of the noise measurements revealed that an unfavorable noise climate was found in the examined schools and music clubs. This was also confirmed by the hearing examination results. On the basis of data gathered by both systems it was possible to perform an analysis relating the hearing impairment and noise indicators. New noise annoyance and noise threat criteria were proposed and verified based on the data acquired and analyzed. The measurement results obtained under in situ conditions were compared with those computed by means of the proposed psychoacoustical noise dosimeter. 

Pozycja nr 275 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, B. Kostek, K. Kochanek, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiExtending the Universal Screening System "I can hear." with diagnosing influence of noise to hearing 
Tytuł polskiRozbudowa systemu przesiewowego badań słuchu "Słyszę" o funkcje diagnozowania wpływu hałasu na słuch 
KonferencjaXLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiŁódź, Polska 
Data konferencji4.6.2008- 7.6.2008 
StreszczenieLiczne i alarmujące sygnały dotyczące stanu słuchu społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz klimatu akustycznego w kraju stanowiły motywację do rozszerzenia systemu powszechnych badań przesiewowych słuchu "SŁYSZĘ" o moduł do diagnozowania wpływu hałasu na słuch. W Katedrze Systemów Multimedialnych we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, opracowano nowatorskie narzędzia diagnostyczne, umożliwiające przeprowadzenie wiarygodnych, przesiewowych testów słuchu. Nadmierny hałas występujący w środowisku (w tym również szkołach) może stanowić realne zagrożenie dla słuchu. Niezwykle potrzebne jest szerokie propagowanie walki z hałasem i zapobieganie negatywnym skutkom wywołanym ekspozycją na wysoki poziom hałasu. Jest to możliwe przez zastosowanie zaprojektowanych w tym celu urządzeń pomiarowych, które z automatyczny za pomocą komunikacji bezprzewodowej będą przekazywały aktualne informacje o zagrożeniu hałasem. Najnowsza wersja oprogramowania systemu "Słyszę" umożliwia przeprowadzanie testów przesiewowych słuchu przez Internet jak również za pomocą urządzeń typu PoketPC. 

Pozycja nr 276 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiTHE ASSESSMENT OF THE NOISE-INDUCED HARMFUL EFFECTS BASED ON THE PROPERTIES OF HUMAN HEARING SYSTEM 
Tytuł polskiOCENA SZKODLIWOŚCI HAŁASU Z UWZGLĘDNIENIEM PSYCHOAKUSTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI SŁUCHU 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin33 
Numer czasopisma
Strony435 - 440 
Rok2008
AbstractA new way of assessment of noise-induced harmful effects on human hearing system is presented in the paper. The method takes into consideration properties of the human hearing system. The pro-posed method determines the cumulative impact on hearing system produced by the excessive noise. Based on the predicted effects of the noise exposure, the new types of noise indicators were developed. The evaluation of these indicators was conducted using various types of noise. The indicators proposed can improve assessment of the harmful effect caused by the noise exposure. A discussion about the type of critical band representations (Bark or ERB scales) used in the analyses was also presented. 
StreszczenieW referacie przedstawiono nowy sposób oceny szkodliwości hałasu. Metoda ta opiera się na uwzględnianiu własności psychoakustycznych słuchu. Zaproponowana metoda polega na wyznaczeniu skumulowanego wpływu dużego poziomu hałasu na system słuchowy. W oparciu o tę metodę autorzy zaproponowali nowe wskaźniki oceny skutków słuchowych wywołanych przez hałas. Przedstawiono ocenę nowych wskaźników z użyciem standardowych typów hałasów. Wskaźniki mogą przyczynić się do pełniejszej oceny szkodliwego oddziaływania hałasu na słuch. Dodatkowo przedstawiono dyskusję nad zastosowaną reprezentacją pasm krytycznych słuchu (wyrażoną w Barkach i ERBach). 

Pozycja nr 277 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, Ł. Kania 
Tytuł angielskiMusic Information Analysis and Retrieval - a Review 
Tytuł polskiAnaliza i wyszukiwanie informacji muzycznej - przegląd wybranych zagadnień 
Konferencja55 Otwarte Seminarium z Akustyki OSA 2008  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony31 - 42 
Miejsce konferencjiPiechowice, Polska 
Data konferencji8.9.2008- 12.9.2008 
StreszczenieW referacie przedstawiono wybrane zagadnienia związane z analizą i wyszukiwaniem informacji muzycznej. Przegląd ten został oparty na literaturze związanej z dziedziną informatyki muzycznej i koncentruje się wokół problemu parametryzacji dźwięków muzycznych i sygnałów fonicznych oraz analizie przydatności wybranych metod tzw. sztucznej inteligencji (ang. computational intelligence) do akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych (m.in. dźwięków instrumentów muzycznych, śpiewu, fraz muzycznych, sygnałów fonicznych). Problematyka ta obejmuje również wyszukiwanie utworów muzycznych na podstawie preferencji użytkowników baz internetowych oraz klasyfikacji gatunków muzycznych. Ten ostatni problem został przedstawiony w kontekście eksperymentów prowadzonych w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. W referacie przywołano eksperymenty związane z parametryzacją, analizą i wyszukiwaniem gatunków muzycznych. Poruszono również problem nadmiarowości danych zawartych w wektorach cech opisujących obiekty muzyczne. Wyniki badań potwierdziły możliwość wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów z dziedziny informatyki muzycznej. Słowa kluczowe: informatyka muzyczna, bazy danych, wyszukiwanie informacji, parametryzacja 

Pozycja nr 278 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, A. Geremek, K. Kochanek, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiContactless hearing aid 
Tytuł polskiBezkontaktowy aparat słuchowy 
KonferencjaXLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiŁódź, Polska 
Data konferencji4.6.2008- 7.6.2008 
StreszczenieCelem prowadzonych prac jest wdrożenie cyfrowego bezkontaktowego aparatu słuchowego dla niemowląt. W ubiegłych latach opracowano model takiego urządzenia, który wykorzystano do uruchomienia algorytmów filtracji przestrzennej dźwięku, algorytmów eliminowania pasożytniczych sprzężeń akustycznych i metod kompresji oraz wzmacniania mowy. Model przetestowano w łóżeczku dziecięcym, z udziałem małych dzieci. Aktualnie prowadzone jest opracowanie praktycznego zestawu aparatu słuchowego, pracującego w swobodnym polu akustycznym oraz jego kolejne próby w warunkach klinicznych, w Klinice Audiologii IFPS. W toku badań zaprojektowany bezkontaktowy aparat słuchowy umiejscawiany jest w łóżeczku niemowlęcia. Aparat składający się z matrycy 4 mikrofonów oraz z prototypowej karty z procesorem DSP pracuje w polu akustycznym otaczającym głowę dziecka. Przetworzony sygnał mowy emitowany jest z wykorzystaniem miniaturowych głośników, w tym głośników kierunkowych o specjalnej konstrukcji. Opracowane algorytmy pozwalają na eliminację akustycznych sprzężeń zwrotnych, które mogą występować ze względu na niewielką odległość mikrofonów od głośników i potencjalnie wysokie wzmocnienie sygnału w polu akustycznym. Algorytm filtracji przestrzennej wykorzystuje nieliniową filtrację sygnału w dziedzinie widma. W toku prowadzenia eksperymentów wykorzystywana jest metodyka badań obiektywnych i metoda obserwacji behawioralnych z udziałem matek i ich dzieci. Badaniom poddawane zostają dzieci kilkumiesięczne. Reakcje obiektywnie mierzalne są badane przy użyciu urządzenia służącego do prowadzenia przesiewowych badań słuchu, z wykorzystaniem metod ABR (potencjały wywołane pnia mózgu) i TEOAE (otoemisja akustyczna wywołana trzaskiem) – Kuba Mikro. Ponadto, w zakres projektu, którego dotychczasowe rezultaty są przedmiotem referatu, wchodzi analiza i dyskusja wyników eksperymentalnych uzyskanych w powyżej określonych warunkach. Słowa kluczowe: audiometria, badanie słuchu, protezy słuchu 

Pozycja nr 279 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, J. Wójcik, P. Szczuko 
Tytuł angielskiAutomatic Rhythm Retrieval from Musical Files 
Tytuł polskiAutomatyczne pozyskiwanie informacji rytmicznej z plików muzycznych 
CzasopismoTransactions on Rough Sets 
Wolumin 
Numer czasopisma
Strony56 - 75 
Rok2008
AbstractThis paper presents a comparison of the effectiveness of two computational intelligence approaches applied to the task of retrieving rhythmic structure from musical files. The method proposed by the authors of this paper generates rhythmic levels first, and then uses these levels to compose rhythmic hypotheses. Three phases: creating periods, creating simplified hypotheses and creating full hypotheses are examined within this study. All experiments are conducted on a database of national anthems. Decision systems such as Artificial Neural Networks and Rough Sets are employed to search the metric structure of musical files. This was based on examining physical attributes of sound that are important in determining the placement of a particular sound in the accented location of a musical piece. The results of the experiments show that both decision systems award note duration as the most significant parameter in automatic searching for metric structure of rhythm from musical files. Also, a brief description of the application realizing automatic rhythm accompaniment is presented. 
StreszczenieArtykuł zawiera porównanie efektywności działania dwóch metod inteligencji obliczeniowej, użytych w celu poszukiwania informacji o strukturze rytmicznej plików muzycznych. W zaproponowanej przez autorów metodzie w pierwszym kroku generowana jest populacja hipotez rytmicznych, które są następnie oceniane w kontekście dopasowania do utworu. Eksperymenty przeprowadzoneo w oparciu o bazę nagrań hymnów państwowych. W pracy do poszukiwania informacji rytmicznej w nagraniach zostały wykorzystane systemy decyzyjne oparte na sieciach neuronowych i zbiorach przybliżonych. Zaprezentowane wyniki dowodzą, iż dla obu systemów decyzyjnych parametrem dystynktywnym w poszukiwaniu prawidłowej struktury rytmicznej jest długość dźwięku. W podsumowaniu przedstawiony został opis aplikacji komputerowej generującej automatyczny akompaniament perkusyjny do nagrań muzycznych. 

Pozycja nr 280 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Żwan, P. Szczuko, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiAutomatic Singing Voice Recognition Employing Neural Networks and Rough Sets 
Tytuł polskiAutomatyczne rozpoznawanie głosów śpiewaczych przy pomocy sieci neuronowych i zbiorów przybliżonych 
CzasopismoTransactions on Rough Sets 
Wolumin 
Numer czasopisma
Strony455 - 473 
Rok2008
AbstractThe aim of the research study presented in this paper is the automatic recognition of a singing voice. For this purpose, a database containing sample recordings of trained and untrained singers was constructed. Based on these recordings, certain voice parameters were extracted. Two recognition categories were defined – one reflecting the skills of a singer (quality), and the other reflecting the type of the singing voice (type). The paper also presents the parameters designed especially for the analysis of a singing voice and gives their physical interpretation. Decision systems based on artificial neutral networks and rough sets are used for automatic voice quality/ type classification. Results obtained from both decision systems are then compared and conclusions are derived. 
StreszczenieCelem badań jest automatyczne rozpoznawanie głosów śpiewaczych w kategorii rodzaju i jakości technicznej śpiewu. W artykule opisano stworzoną bazę danych głosów, która zawiera próbki głosu śpiewaków profesjonalnych i amatorskich. W dalszej części opisano parametry zdefiniowane w oparciu o zjawiska biomechaniczne w narządzie głosu podczas śpiewania. W oparciu o stworzone macierze parametrów wytrenowano i porównano automatyczne klasyfikatory śpiewu oparte o sieci neuronowe i zbiory rozmyte. 

Pozycja nr 281 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek 
Tytuł angielskiPersonalized avatar animation for virtual reality 
Tytuł polskiZastosowanie personalizacji animacji postaci w aplikacjach rzeczywistości wirtualnej 
Konferencja1st International Conference on Information Technology 
Numer preprintu 
Numer
Wolumin 
Strony341 - 344 
Miejsce konferencjiGdańsk, Polska 
Data konferencji19.5.2008- 21.5.2008 
AbstractThe paper presents a method for creating a personalized animation of avatar for virtual reality application such as multiplayer on-line games. Animation is stored in a simplified version, containing only keyframes for important avatar poses. This version defines key movements, i.e. roughly describes the avatar's action. Animation is enriched by the user with new motion phases utilizing fuzzy descriptors. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible to achieve. In that manner subjective style of the motion is being changed. On that basis the user has an ability to create a personalized animation style for the avatar. The algorithm of animation enrichment based on fuzzy description is presented. Subjective evaluation of obtained animated motion is described. Software architecture is proposed, containing server and client applications. 
StreszczenieW referacie przedstawiono metodę tworzenia spersonalizowanej animacji wirtualnej postaci zwanej awatarem. Rozwiązanie może być stosowane w aplikacjach internetowych komunikatorów lub w sieciowych grach wideo. Ruch animowanej postaci jest początkowo dostępny w uproszczonej wersji, zawierającej wyłącznie najważniejsze pozy postaci, tzw. pozy kluczowe, które zgrubnie opisują sposób wykonania czynności. Animacja taka jest wzbogacana o nowe fazy ruchu wyznaczane na podstawie zadanych przez użytkownika parametrów rozmytych. Możliwe jest uzyskanie różnego stopnia płynności i stylizacji ruchu, dzięki czemu tworzona jest animacja zgodna z oczekiwaniami użytkownika. Opisany jest algorytm przetwarzania animacji wykorzystujący wnioskowanie rozmyte oraz wyniki oceny jakości wizualnej animacji uzyskiwanych w wyniku działania algorytmu. Zaproponowana jest architektura oprogramowania serwer-klient, korzystająca z wzbogacania animacji.  
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 282 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek 
Tytuł angielskiPersonalized avatar animation for virtual reality 
Tytuł polskiZastosowanie personalizacji animacji postaci w aplikacjach rzeczywistości wirtualnej 
CzasopismoZeszyty Naukowe Wydziału ETI PG 
Wolumin 
Numer czasopisma16 
Strony463 - 468 
Rok2008
AbstractThe paper presents a method for creating a personalized animation of avatar. Animation is stored in a simplified version, containing only keyframes for important avatar poses. This version defines key movements, i.e. roughly describes the avatar's action. Animation is enriched by the user with new motion phases utilizing fuzzy descriptors. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible to achieve. In that manner subjective style of the motion is being changed. On that basis the user has an ability to create a personalized animation style for the avatar. The algorithm of animation enrichment based on fuzzy description is presented. Subjective evaluation of obtained animated motion is described. Software architecture is proposed, containing server and client applications. 
StreszczenieCelem referatu jest przedstawienie metody tworzenia spersonalizowanej animacji wirtualnej postaci. Na wejściu aplikacji podawane są animacje czynności i gestów, które wzbogacane są o dodatkowe klatki kluczowe. Ma to na celu wprowadzenie do animowanego ruchu elementów nie zmieniających jego obiektywnej treści, ale wpływających na odbiór subiektywny. Parametry dodawanych faz zaleŜne są od subiektywnego opisu podanego przez użytkownika. MoŜliwe jest osiągnięcie zróżnicowanych stopni płynności i stylizacji ruchu. W referacie przedstawiono sposób wyznaczania parametrów animowanego ruchu, ich rozmytego opisu oraz algorytm wzbogacania animacji. Przytoczono i skomentowano wyniki testów oceny subiektywnej uzyskiwanego ruchu. Zaproponowano wykorzystanie opisanego algorytmu wzbogacania w aplikacji rzeczywistości wirtualnej. 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 283 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, Ł. Kosikowski, B. Kostek, A. Szkiełkowska, K. Kochanek, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiA portable device for voice monitoring 
Tytuł polskiUrządzenie przenośne do monitorowania głosu 
KonferencjaIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji8.5.2008- 10.5.2008 
Uwagiplakat 
AbstractThe aim of the work was the elaboration of a prototype and, in the second step, the implementation of a portable voice monitoring device for the clinical practice. This device can be used at home, in the work etc. by people with a high risk of voice disorders, e.g. teachers or actors. Those people while speaking, often commit emission errors causing voice problems that can lead to future pathological changes in the larynx. 
StreszczenieCelem projektu było opracowanie i implementacja przenośnego urządzenia do monitorowania głosu. Urządzenie może być wykorzystywane w domu i pracy, przez osoby, u których występuję zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń głosu np. nauczycieli i aktorów. Osoby te często popełniają błędy emisyjne, które mogą w przyszłości spowodować zmiany patologiczne w krtani. 
Słowa kluczoweMEDYCYNA, URZĄDZENIA MEDYCZNE, MOWA PATOLOGICZNA, MOWA 

Pozycja nr 284 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Lech, B. Kostek 
Tytuł angielskiAutomatic detection and correction of detuned singing 
Tytuł polskiAutomatyczna detekcja i korekcja zafałszowań w śpiewie 
KonferencjaAcoustics'08 Paris 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiParyż, Francja 
Data konferencji29.6.2008- 4.7.2008 
UwagiPopular version of conference paper for ASA World Wide Press Room (http://www.acoustics.org/press/155th/lech.htm) 
Abstract The aim of the paper is to show a system engineered for automatic detection and correction of detuned singing. For this purpose, existing methods of fundamental frequency detection and pitch correction are reviewed. In addition, main characteristics of some existing detuning systems are presented. As algorithms for fundamental frequencies detection and pitch correction, the fast autocorrelation and HPS (Harmonic Product Spectrum), and the modified phase vocoder and PSOLA (Pitch-Synchronous Overlap-Add) are chosen and examined. Four possible combinations of the algorithms are reviewed not only in the context of fundamental frequency detectionand pitch shifting correctness but also with regard to the quality of the resulting singing signal. Experiments are performed on both male and female singing samples consisting of a variety of tones and various articulations. Basing on the obtained results, it is concluded that the HPS and PSOLA algorithms are the optimum choice as means to correct detuned singing. In addition, listening tests are performed in order to confirm objective measurements of pitch detection and correction. The system is implemented in JAVA. Conclusions are drawn and proposals of improvements are provided.  
StreszczenieW referacie przedstawiono system realizujący automatyczną detekcję i korekcję zafałszowań w śpiewie. W pierwszej części dokonano przeglądu wybranych metod detekcji częstotliwości podstawowych i korekcji wysokości dźwięku. Scharakteryzowano również wybrane systemy korekcji fałszu. Jako algorytmy detekcji częstotliwości podstawowych wybrano i zbadano algorytm szybkiej autokorelacji i algorytm HPS (Harmonic Product Spectrum). Jako algorytmy korekcji wysokości dźwięku wybrano i zbadano zmodyfikowany wokoder fazowy i algorytm PSOLA. Zbadano cztery kombinacje wymienionych algorytmów pod względem nie tylko zdolności detekcji i korekcji fałszu ale również jakości przetworzonego sygnału. Eksperymenty wykonano dla głosów męskich i żeńskich, z uwzględnieniem różnych artykulacji. Za optymalne algorytmy uznano algorytm HPS i algorytm PSOLA. System zaimplementowano w języku JAVA. W końcowej części referatu zaproponowano ulepszenia systemu.  
Słowa kluczowedetekcja i korekcja zafałszowań, HPS, PSOLA, wokoder, algorytm szybkiej autokorelacji 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 285 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Lech, B. Kostek 
Tytuł angielskiA system for automatic detection and correction of detuned singing 
Tytuł polskiSystem automatycznej detekcji i korekcji zafałszowań w śpiewie 
KonferencjaAcoustics'08 Paris 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1261 - 1266 
Miejsce konferencjiParyż, Francja 
Data konferencji29.6.2008- 4.7.2008 
Numer pozycji bibl.18 
AbstractThe aim of the paper is to show a system engineered for automatic detection and correction of detuned singing. For this purpose, existing methods of fundamental frequency detection and pitch correction are reviewed. In addition, main characteristics of some existing detuning systems are presented. As algorithms for fundamental frequencies detection and pitch correction, the fast autocorrelation and HPS (Harmonic Product Spectrum), and the modified phase vocoder and PSOLA (Pitch-Synchronous Overlap-Add) are chosen and examined. Four possible combinations of the algorithms are reviewed not only in the context of fundamental frequency detectionand pitch shifting correctness but also with regard to the quality of the resulting singing signal. Experiments are performed on both male and female singing samples consisting of a variety of tones and various articulations. Basing on the obtained results, it is concluded that the HPS and PSOLA algorithms are the optimum choice as means to correct detuned singing. In addition, listening tests are performed in order to confirm objective measurements of pitch detection and correction. The system is implemented in JAVA. Conclusions are drawn and proposals of improvements are provided. 
StreszczenieW referacie przedstawiono system realizujący automatyczną detekcję i korekcję zafałszowań w śpiewie. W pierwszej części dokonano przeglądu wybranych metod detekcji częstotliwości podstawowych i korekcji wysokości dźwięku. Scharakteryzowano również wybrane systemy korekcji fałszu. Jako algorytmy detekcji częstotliwości podstawowych wybrano i zbadano algorytm szybkiej autokorelacji i algorytm HPS (Harmonic Product Spectrum). Jako algorytmy korekcji wysokości dźwięku wybrano i zbadano zmodyfikowany wokoder fazowy i algorytm PSOLA. Zbadano cztery kombinacje wymienionych algorytmów pod względem nie tylko zdolności detekcji i korekcji fałszu ale również jakości przetworzonego sygnału. Eksperymenty wykonano dla głosów męskich i żeńskich, z uwzględnieniem różnych artykulacji. Za optymalne algorytmy uznano algorytm HPS i algorytm PSOLA. System zaimplementowano w języku JAVA. W końcowej części referatu zaproponowano ulepszenia systemu. 
Słowa kluczowedetekcja i korekcja zafałszowań, HPS, PSOLA, wokoder, algorytm szybkiej autokorelacji 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 286 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, Ł. Kosikowski, L. Śliwa, H. Skarżynski 
Tytuł angielskiExamining possibilities of transmitting signals to inner ear employing bone-conductive ultrasound carrier  
Tytuł polskiBadanie możliwości transmisji sygnałów do ucha wewnętrznego z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego ultradźwięków. 
Konferencja6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWiedeń, Austria 
Data konferencji30.6.2007- 4.7.2007 
Uwagiplakat 
AbstractThe ultrasound harmonic signal was modulated with some harmonic tones of various frequency and level. The „ultrasound audiogram” was determined on this basis revealing the possibility to transmit low-frequency modulation components to the inner ear basing on ultrasound bone conduction. The bone-conductive ultrasound transmission characteristics were estimated during the experiment in which 2 ultrasound transducers were utilized: the first one acting as an excitor and the second one as a monitor. It was found that the ultrasound bone conduction may influence shape of tonal audiograms. Therefore, the experimental results demonstrate the possibility to receive of ultrasounds by the cochlea through bone conduction. 
StreszczenieUltradźwiękowy sygnał harmoniczny został zmodulowany kilkoma tonami harmonicznymi o różnej czestotliwości i poziomie. Uzyskany na tej podstawie „audiogram ultradźwiękowy” ujawnia możliwość transmisji komponentów niskoczęstotliwoścowych do ucha wewnętrznego bazując na ultradźwiękowym przewodnictwie kostnym. Charakterystyki przenoszenia ultradźwięków poprzez przewodnictwo kostne wyznaczono z wykorzystaniem 2 przekaźników ultradźwiękowych: pierwszy pełnił funkcje pobudzającą, a drugi monitorującą. Zauważono, że przewodnictwo kostne ultradźwięków może wpływać na kształt audiogramów tonalnych. Wyniki eksperymentu demonstrują możliwości odbioru ultradźwięków przez ślimak drogą przewodnictwa kostnego. 
Słowa kluczowePRZEWODNICTWO KOSTNE, TRANSMISJA ULTRADŹWIEKÓW, MASKOWANIE 

Pozycja nr 287 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, P. Szczuko 
Tytuł angielskiComputational Intelligence–Aided Character Animation 
Tytuł polskiInteligentne wspomaganie komputerowej animacji postaci 
KonferencjaV Krajowa Konferencja Technologie Informacyjne 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony117 - 134 
Miejsce konferencjiGdańsk, Polska 
Data konferencji20.5.2007- 23.5.2007 
UwagiPWNT, seria Automatyka i Informatyka-Technologie informacyjne,Diagnostyka:Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych, red.Z. Kowalczuk, B. Wiszniewski 
AbstractMethods of computer animation together with evaluation methods of animation quality were presented. A short review of computational intelligence methods employed to animation is also given. The presented study concerns animation of motion of a character, motion expression charge, and analysis of real captured motion by means of traditional animation with key-frames. Rules known from the traditional animation are cited. A system for automatic motion phase extraction and classification from real motion data and key-frame animation was designed. Parameters describing motion phases are extracted for character’s bones. Data designated for the system input provide semantic descriptors, which are processed by the fuzzy logic engine. The system is able to find animations that are best described with the given descriptor. The Rough Set Exploration System was employed to evaluation of the quality of animated characters. 
StreszczenieW pracy przedstawiono pokrótce metody animacji komputerowej, a także podano zasady oceny jakości wyniku animacji postaci. Dodatkowo dokonano przeglądu metod inteligentnych stosowanych w animacji komputerowej i w dziedzinach pokrewnych. W badaniach skupiono się na animacji ruchu w kontekście uzyskiwanej ekspresji. Podano reguły stosowane w animacji tradycyjnej oraz wyznaczono parametry opisujące fazy ruchu w odniesieniu do poszczególnych kości szkieletu animowanych postaci. Skonstruowano system, którego zadaniem jest klasyfikowanie faz ruchu animowanego zgodnie z kryteriami zawartymi w regułach animacji tradycyjnej. Dane podawane do systemu stanowią określenia formułowane w języku naturalnym, następnie są one przetwarzane przez algorytm wnioskowania rozmytego. Do celów oceny jakości ruchu animowanych postaci wykorzystano aplikację Rough Set Exploration System, opartą na zbiorach przybliżonych. 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 288 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, Ł. Kosikowski 
Tytuł angielskiVirtual hearing aid – a computer application for simulating hearing aids performance 
Tytuł polskiWirtualna proteza słuchu – komputerowa aplikacja do symulacji działania protez słuchu 
Konferencja122nd Convention 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWiedeń, Austria 
Data konferencji5.5.2007- 8.5.2007 
AbstractThe virtual hearing aid is a computer application allowing an approximate simulation of hearing aid performance. The computer application implements algorithms simulating band-pass filters, compressors and also the perceptual masking strategies for audio signal processing. Individual persons' hearing characteristics were taken into account for this purpose. The experimental part comprises verification of engineered algorithms implemented to virtual hearing prosthesis. The paper contains also results of examinations of patients aimed at verifying the applicability of the proposed signal processing strategy to the domain of hearing prosthesis. 
StreszczenieWirtualna proteza słuchu to komputerowa aplikacja umożliwiająca symulację działania protezy słuchu. Aplikacja zawiera algorytmy filtracji pasmowej, kompresji dynamiki, a także koncepcje maskowania perceptualnego. W wirtualnej protezie słuchu wykorzystano rzeczywiste charakterystyki słyszenia wybranych osób. W części eksperymentalnej przedstawiono weryfikację zaproponowanych algorytmów. W referacie zamieszczono także wyniki badań pacjentów przerowadzone w celu sprawdzenia zaproponowanej strategii cyfrowego przetwarzania sygnałów do zastosowań w protezach słuchu. 
Słowa kluczoweAPARATY SŁUCHOWE, CYFROWE PRZETWARZANIE DŹWIEKÓW, PROCESORY SYGNAŁOWE 

Pozycja nr 289 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, P. Dalka, M. Kulesza, Ł. Kosikowski, B. Kostek, P. Suchomski 
Tytuł angielskiContactless Hearing Aid 
Tytuł polskiBezkontaktowy aparat słuchowy 
KonferencjaTechnicon 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiGdańsk, Polska 
Data konferencji23.10.2007- 25.10.2007 
Uwagiplakat 
AbstractIt is essential to correct the infants hearing loss as soon as possible in order to prevent disturbing of speech development process. Commonly used hearing aids weared in ear canal are not suitable for infants. The novel approach to corection of hearing loss for infants in first months of life is presented. None part of the device contact the infants body. 
StreszczenieKorekcję wady słuchu niemowlęcia należy rozpocząć jak najwcześniej w celu umożliwienia prawidłowego rozwoju ośrodka mowy. Typowe rozwiązania aparatów montowanych za uchem bądź w kanale usznym dziecka nie najlepiej nadają się do terapii niemowląt (duże rozmiary, zakłócenie wzrostu i rozwoju ucha zewnętrznego i kanału słuchowego). Zaprezentowano aparat dla niemowląt, który nie wymaga kontaktu z ciałem i może wspomóc rozwój dziecka w pierwszych miesiącach życia. 

Pozycja nr 290 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, P. Dalka, M. Kulesza, Ł. Kosikowski, B. Kostek, P. Suchomski 
Tytuł angielskiContactless Hearing Aid 
Tytuł polskiBezkontaktowy aparat słuchowy 
KonferencjaZ okazji Międzynarodowego Dnia Niesłyszących 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji28.9.2007- 28.9.2007 
Uwagiplakat 
AbstractIt is essential to correct the infants hearing loss as soon as possible in order to prevent disturbing of speech development process. Commonly used hearing aids weared in ear canal are not suitable for infants. The novel approach to corection of hearing loss for infants in first months of life is presented. None part of the device contact the infants body.  
StreszczenieKorekcję wady słuchu niemowlęcia należy rozpocząć jak najwcześniej w celu umożliwienia prawidłowego rozwoju ośrodka mowy. Typowe rozwiązania aparatów montowanych za uchem bądź w kanale usznym dziecka nie najlepiej nadają się do terapii niemowląt (duże rozmiary, zakłócenie wzrostu i rozwoju ucha zewnętrznego i kanału słuchowego). Zaprezentowano aparat dla niemowląt, który nie wymaga kontaktu z ciałem i może wspomóc rozwój dziecka w pierwszych miesiącach życia.  

Pozycja nr 291 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, J. Kotus, M. Szczodrak, P. Dalka 
Tytuł angielskiMultimedia Noise Monitoring System  
Tytuł polskiMultimedialny System Monitorowania Hałasu 
Konferencja56 Brussels Eureka 2007 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony34 - 35 
Miejsce konferencjiBruksela, Belgia 
Data konferencji23.11.2007- 27.11.2007 
AbstractA concept and an implementation of the Multimedia Noise Monitoring System (MNMS) is presented in the application. Nowadays, environmental pollution caused by noise is extremely high, especially in cities and rises systematically. Because of the wide range of noxious effects of noise on a human organism, noise level monitoring is very important. The system developed constitutes a significant improvement in the domain of continuous monitoring of noise and accelerates the process of city acoustical map creation. The principal aim of the project is to improve the effectiveness of prophylaxis of hearing diseases. It allows to receive, store, analyze and visualize noise data coming from noise measurement equipments and from electronic questionnaires accessible through the Internet. The MNMS has a functionality to determine the noise emission level for selected kinds of noise sources (for road and rail noise sources). Moreover, the MNMS contains a new kind of the authors’ concept of the psychoacoustic noise dosimetry. The designed noise dosimeter enables asessing temporary threshold shift (TTS) during noise exposure. In this way it is possible to monitor the hearing threshold shift continuously for people who stay in the harmful noise conditions. 
StreszczenieW zgłoszeniu przedstawiono Multimedialny System Monitorowania Hałasu (MSMH). Projekt jest internetowym serwisem poświęconym monitorowaniu zagrożeń hałasem. Współcześnie zanieczyszczenie hałasem, szczególnie w miastach, jest niezwykle wysokie i wciąż systematycznie wzrasta. Ze względu na szeroki zakres niekorzystnego oddziaływania hałasu na organizm człowieka bardzo istotne jest monitorowanie poziomu hałasu. Opracowany system stanowi istotny krok w dziedzinie usprawniania ciągłego pomiaru hałasu i znacząco przyspiesza proces tworzenia map akustycznych miast. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności w zakresie profilaktyki chorób słuchu. Umożliwia pobieranie, gromadzenie, analizę i wizualizację danych dotyczących hałasu, pobieranych ze zdalnych urządzeń pomiarowych oraz elektronicznych ankiet dostępnych przez Internet. MSMH posiada funkcjonalność umożliwiającą określanie poziomów emisyjnych wybranych rodzajów źródeł hałasu (źródło hałasu drogowego i kolejowego). Ponadto MSMH zawiera autorską koncepcję psychoakustycznego dozymetru hałasowego. Dozymetr ten umożliwia wyznaczenie czasowego przesunięcia progu słyszenia podczas trwania ekspozycji na hałas. Możliwe jest dzięki temu ciągłe monitorowanie progu słyszenia osób przebywających w warunkach szkodliwego oddziaływania hałasu. 

Pozycja nr 292 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiApplication of the psychoacoustic noise dosimeter for the determination of noise impact on hearing 
Tytuł polskiZastosowanie psychoakustycznej dozymetrii hałasowej do określenia wypływu hałasu na słuch 
KonferencjaInter-Noise 2007 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony10 
Miejsce konferencjiIstanbuł, Turcja 
Data konferencji28.8.2007- 31.8.2007 
AbstractThe new research results regarding the noise impact on hearing applying the authors’ concept of the psychoacoustic noise dosimetry (PND) were presented in the paper. In the fist part the noise and hearing examination conducted in the acoustically controlled environment were shown. The noise level was equal to 88 dB(A). The band-pass white noise, limited to the range of 1–6 kHz was used as a stimulus signal. The hearing threshold was examined using pure-tone audiometry for 4 kHz only. This experiment depended on simultaneous measuring both noise and hearing. Firstly, hearing was examined directly before the noise exposure. Next, the noise exposure phase started. The hearing was examined every 10 minutes for particular person. The total time of noise exposure was equal to 30 minutes. The hearing examinations were conducted also during subjects’ resting time (time required for hearing recovery). The main aim of this research was to determine the time constant of the TTS effect disappearance. The results were used for the optimization of the designed PND performance. In the last part of the paper the validation of the PND was presented considering real noise exposure conditions. In the course of further research the noise impact on hearing for this purpose was carried-out. The hearing of attendees was examined twice in this case, directly before and immediately after the noise exposure. The pure-tone audiometry and the distortion products otoacoustic emission method (DPOAE) were used. The extended noise dose analysis was performed on the basis of the obtained results employing the PND algorithm. The presented PND algorithm reflects correctly the hearing temporary threshold shift (TTS) changes produced by the noise. The computing of such parameters as: a real time assessment of the TTS in critical bands, time required for recovery of a hearing threshold to its initial value enables a very precise determination of hearing abilities of subjects under noise exposure. 
StreszczenieW referacie przedstawiono nowe wyniki badań wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem autorskiej koncepcji psychoakustycznej dozymetrii hałasowej. W pierwszej części pracy przedstawiono wyniki badań hałasu i słuchu przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. Poziom hałasu wynosił 88 dB(A). Sygnałem testowym był szum biały, odfiltrowany do przedziału częstotliwości 1000 – 6000 Hz. Próg słyszenia badano za pomocą audiometrii tonalnej dla częstotliwości 4 kHz. Eksperyment polegał na jednoczesnym pomiarze hałasu i charakterystyk słyszenia. W pierwszej kolejności zbadano słuch bezpośrednio przed ekspozycją na hałas. Następnie rozpoczęła się faza ekspozycji. Co 10 minut poszczególnych osobom badano słuch, zarówno w fazie ekspozycji jak i odpoczynku. Całkowity czas przebywania w hałasie wynosił 30 minut. Celem badań było wyznaczenie stałych czasowych zmian efektu czasowej zmiany progu słyszenia (TTS). Wyniki zostały wykorzystane do optymalizacji opracowanego psychoakustycznego dozymetru hałasowego. W ostatniej części pracy zamieszczono informacje na temat weryfikacji opracowanego dozymetru, przeprowadzonej w warunkach rzeczywistego narażenia na hałas. W tym celu przeprowadzono badania wpływu hałasu na próg słyszenia osób przebywających w klubach studenckich. W tym przypadku badania słuchu wykonano dwukrotnie, bezpośrednio przed i po ekspozycji na hałas. Wykorzystano metodę audiometrii tonalnej oraz badanie otoemisji akustycznej produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka (DPOAE). Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów przeprowadzono rozszerzoną analizę dozymetryczną z zastosowaniem dozymetru psychoakustycznego. Opracowany algorytm we właściwy sposób odzwierciedla zmiany progu słyszenia wywołane hałasem. Wyznaczanie takich parametrów jak: aktualne przesunięcie progu słyszenia, czas niezbędny do powrotu progu słyszenia do stanu początkowego, w czasie trwania ekspozycji umożliwia bardzo dokładną kontrolę stanu słuchu osób narażonych na hałas. 

Pozycja nr 293 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, B. Kostek, M. Szczodrak 
Tytuł angielskiMultimedia Noise Monitoring System  
Tytuł polskiMultimedialny System Monitorowania Hałasu 
CzasopismoBezpieczeństwo Pracy 
Wolumin 
Numer czasopisma7-8 
Strony8 - 11 
Rok2007
AbstractA concept and an implementation of the multimedia computer system for the monitoring of environmental noise threats is presented. The principal aim of the project is to improve the effectiveness of prophylaxis of hearing diseases. It allows to receive, store, analyze and visualize a noise data coming from noise measurement equipments and from electronic questionnaires accessible through the Internet. Moreover a new kind of the authors’ concept of the psychoacoustic noise dosimetry was also presented in the paper. The designed noise dosimeter enables to assess temporary threshold shift (TTS) during noise exposure. In this way it is possible to monitor the hearing threshold shift continuously for people who stay in the harmful noise conditions. 
StreszczenieW artykule przedstawiono Multimedialny System Monitorowania Hałasu. Projekt jest sieciocentrycznym systemem dedykowanym monitorowaniu zagrożeń hałasem. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności w zakresie profilaktyki chorób słuchu. Umożliwia pobieranie, gromadzenie, analizę i wizualizację danych dotyczących hałasu, pobieranych ze zdalnych urządzeń pomiarowych oraz elektronicznych ankiet dostępnych przez Internet. Ponadto w artykule przedstawiono autorską koncepcję psychoakustycznego dozymetru hałasowego. Dozymetr ten umożliwia wyznaczenie czasowego przesunięcia progu słyszenia podczas trwania ekspozycji na hałas. Możliwe jest dzięki temu ciągłe monitorowanie progu słyszenia osób przebywających w warunkach szkodliwego oddziaływania hałasu. 

Pozycja nr 294 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Żwan, B. Kostek, P. Szczuko, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiAutomatic Singing Voice Recognition Employing Neural Networks and Rough Sets 
CzasopismoLecture Notes In Artificial Intelligence-proc. of Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms  
Wolumin 
Numer czasopisma4585 
Strony793 - 802 
Rok2007
AbstractThe aim of the research study presented in this paper is the automatic singing voice recognition. For this purpose a database containing singers’ sample recordings has been constructed and parameters are extracted from recorded voices of trained and untrained singers of various voice types. Parameters, which are especially designed for the analysis of the singing voice are described and their physical interpretation is given. Decision systems based on artificial neutral networks and rough sets are used for automatic voice type/voice quality classification. Results obtained in the automatic classification performed by both decision systems are then compared and conclusions are derived. 
StreszczenieCelem prac opisanych w referacie jest automatyczne rozpoznawanie głosów śpiewaczych. Do tego celu utworzona została baza nagrań próbek śpiewu profesjonalnego i amatorskiego. Próbki poddane zostały parametryzacji parametrami zaproponowanymi przez autorów ściśle do tego celu. Sposób wyznaczenia parametrów i ich interpretacja fizyczna przedstawione są w referacie. Parametry wprowadzane są do systemów decyzyjnych, klasyfikatorów opartych o sztuczne sieci neuronowe oraz o zbiory przybliżone. Zadaniem klasyfikatorów jest określenie typu i jakości głosu. Zawarto porównanie wyników uzyskanych dla sieci neuronowych i zbiorów przybliżonych. Podano wnioski. 

Pozycja nr 295 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, P. Odya, B. Kostek, P. Szczuko 
Tytuł angielskiNew Generation Artificial Larynx 
Tytuł polskiNowe narzędzia dla osób laryngektomowanych 
Konferencja 
Numer preprintu7285 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiNowy Jork, USA 
Data konferencji5.10.2007- 8.10.2007 
AbstractThe aim of the presented paper is to show a new generation of devices for laryngectomy patients. The artificial larynx has many disadvantages. The major problem is a background noise caused by the device. There are two different approaches to solve this task. The first one focuses on the artificial larynx. The artificial larynx engineered was equipped with a digital processor and an amplifier. Two algorithms, namely spectral subtraction algorithm and the comb filter were proposed for noise reduction. The second approach employs PDA to generate speech. A speech synthesis is performed, allowing for playing back any sentence, therefore any text can be entered by a user, and played through PDA speaker. 
StreszczenieCelem badań opisanych w pracy było opracowanie urządzeń nowej generacji dla osób laryngektomowanych. Typowa sztuczna krtań ma wiele wad. Najpoważniejszym problemem jest warkot generowany przez urządzenie. Zaproponowane zostały dwa rozwiązania majace na celu wyeliminowania tego problemu. Pierwsze skupia się na zmianach w konstrukcji sztucznej krtani. Opracowane urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w cyfrowy procesor i wzmacniacz. W celu redukcji zakłóceń wykorzystano dwa algorytmy: odejmowanie widmowe i filtrację grzebieniową. Drugie rozwiązanie bazuje na komputerze typu PDA służacym do generowania mowy. Wykorzystano algorytmy syntezy mowy, co pozwala na odtwarzanie dowolnych wypowiedzi. 

Pozycja nr 296 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, J. Wójcik, P. Szczuko 
Tytuł angielskiSearching for Metric Structure of Musical Files 
CzasopismoLecture Notes In Artificial Intelligence-proc. of Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms 
Wolumin 
Numer czasopisma4585 
Strony774 - 783 
Rok2007
AbstractThe aim of this paper is to compare the effectiveness of various computational intelligence approaches applied to the task of retrieving musical rhythm from musical symbolic files. The study presented in this paper describes how Artificial Neural Networks and Rough Sets can be used for searching the metric structure of musical files. The described approaches are based on examining physical attributes of sound that are most significant in determining the placement of a particular sound in the accented location of a musical piece. The results of the experiments show that the approach based solely on duration is sufficient enough to retrieve the metric structure of rhythm from musical files.  
StreszczenieCelem opisywanych prac jest porównanie efektywności wybranych metod sztucznej inteligencji w wyznaczaniu rytmu dla zapisu symbolicznego muzyki. Opisano sposób wykorzystania sztucznych sieci neuronowych i zbiorów przybliżonych do poszukiwania właściwej struktury rytmicznej utworu. Analizowane są fizyczne atrybuty dźwięku, które są najbardziej znaczące dla określenia położenia dźwięku na pozycji akcentowanej lub nieakcentowanej. Wyniki eksperymentów wykazały, iż analiza wyłącznie długości dźwięku jest wystarczająca dla uzyskania poprawnej struktury rytmicznej. 

Pozycja nr 297 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek 
Tytuł angielskiMicroelectronics applications to communication senses diagnostics and therapy 
Tytuł polskiZastosowania mikroelektroniki do diagnostyki i terapii zmysłów komunikacji 
KonferencjaIX Konferencja Naukowa - Technologia Elektronowa (ELTE) 
Numer preprintu 
Numer 
WoluminP-8 
Strony36 
Miejsce konferencjiKraków, Polska 
Data konferencji4.9.2007- 7.9.2007 
AbstractTaking advantage of the recent progress in Digital Signal Processor (DSP) developments, a portable and reprogrammable digital hearing aid can be easily designed. Furthermore, taking into account the-state-of-the-art in the research in the microelectronics, it is possible to produce a sophisticated hearing aid in which complex algorithms of signal processing will be implemented. The hearing aid developed and algorithms engineered will be demonstrated in the course of this paper. Another microelectronic technology application to hearing aids is the proposed contactless hearing aid is designated to be attached to the infant’s crib for sound amplification in a free field. It consists of electret microphone matrix, and a prototype DSP board. The compressed speech is transmitted and amplified via miniature loudspeakers. Algorithms that are worked out deal with parasitic feedback, which occurs due to the small distance between microphone and monitors in terms of potentially high amplification required. Tinnitus (ear noises) are usually defined as perceived sound sensation without acoustic external stimuli. Utilizing ear noise maskers often brings desired effects in reducing bothersome effects of Tinnitus. The new approach to Tinnitus induces the invention of new more effective methods of diagnosing and treatment, which can be called as an “ear dithering”. The approach uses microelectronic technology to produce a small wearable ultrasound Tinnitus masker which will be discussed during the paper presentation. The method of transposition of speech frequency is applied to a digital speech corrector, also called SDSA (Subminiature Digital Speech Aid). The device has an ultra-compact digital signal processor DSP and is used for testing a number of algorithms for correcting stuttering. By using the DSP processor we can process the speech sound in real time. Thanks to this, the small device can hold more complicated methods of correction. The technology standing behind the device will be discussed in the course of the paper. Another microelectronic technology serving speech impaired patients is artificial larynx. The artificial larynx engineered was equipped with a digital processor and an amplifier. The spectral subtraction algorithm for noise reduction was utilized. In this method, an average signal spectrum and average noise spectrum are estimated and subtracted from each other, thus average signal-to-noise ratio (SNR) is improved. The second approach uses a PDA (portab1e digital assistant) to generate synthetic speech. Finally, state-of-the-art assistive technologies helping blind and visually impaired patients will be reviewed and demonstrated on the basis of some advanced research examples.  
StreszczeniePostępy technologiczne w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów umożliwiają projektowanie reprogramowalnych cyfrowych protez słuchu, wykorzystujących złożone algorytmy przetwarzania sygnałów fonicznych. Referat prezentuje opracowane i zaiplementowane algorytmy cyfrowych protez słuchu. Innym tego typu zastosowaniem technologii mikroelektronicznych jest bezkontaktowa proteza słuchu, mocowana w łóżeczku niemowlęcia, będąca przedmiotem oryginalnego opracowania. Podstawowy problem techniczny, jakim jest eliminacja pasożytniczych sprzężeń zwrotnych w tego typu aplikacji jest rozwiązywany prze algorytm cyfrowego przetwarzania sygnałów zaimplementowany na skosntruowanym module procesora sygnałowego. Koleja część referatu dotyczy problematyki szumów usznych (Tinnitus). Dla potrzeb pacjentów cierpiących na ten rodzaj dolegliwości słuchowej opracowano aplikację wykorzystującą linearizację charakterystyki kwantyzacji sygnałów akustycznych na drodze słuchowej. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów zastosowane w miniaturowym urządzeniu dla osób jąkających się o nazwie SDSA poprawia płynność mowy, zaś najnowsza aplikacja wykorzystująca przetwarzanie sygnału mowy jest wdrażana w postaci sztucznej krtani dla osób laryngektomowanych oraz syntetyzera mowy. Ostatnia część referatu dotyczy przeglądu zastosowań mikroelektroniki w protetyce osób ociemniałych. Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów; aparaty słuchowe; korektor mowy; syntetyzer mowy; pomoce dla niewidomych 

Pozycja nr 298 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiDETERMINING THE NOISE IMPACT ON HEARING USING PSYCHOACOUSTICAL NOISE DOSIMETER 
Tytuł polskiOkreślenie wpływu hałasu na słuch przy użyciu psychoakustycznego dozymetru hałasowego 
Konferencja14th International conference on noise control NOISE CONTROL 07 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiElbląg, Polska 
Data konferencji3.6.2007- 6.6.2007 
AbstractThis research study presents the designed noise dosimeter based on psychoacoustical properties of the human hearing system and, at the same time, evaluation of time and frequency characteristics of noise. The designed noise dosimeter enables assessing temporary threshold shift (TTS) in critical bands in real time. In this way it is possible monitoring the hearing threshold shift continuously for people who stay in the harmful noise conditions. Moreover, the psychoacoustical noise dosimeter (PND) provides the functionality which determines time causing an increase of the assumed hearing threshold shift along with time required for recovery of a hearing threshold toward its initial value. Noise exposure levels, its duration along with hearing examination have been first measured in the acoustically controlled environment. Puretone audiometry has been used for hearing examination. This has been conducted in constant time intervals, during noise exposure as well as during resting time (time required for hearing recovery). The examination aims at measuring hearing threshold at 4 kHz. The important part of this study is validation of the dosimeter performance in the real noise exposure situation. In this case the whole noise measurement scenario encompasses both noise exposure effects, and hearing examination before and after noise exposure. The hearing examination has been extended by the distortion products otoacoustic emission method (DPOAE). The measurement results obtained in real conditions have been compared with those which were computed by means of the presented psychoacoustical noise dosimeter. 
StreszczenieW pracy przedstawiono projekt i realizację nowego psychoakustycznego dozymetru hałasowego. Jego działanie jest oparte na uwzględnieniu własności psychoakustycznych słuchu oraz charakterystyki czasowej i częstotliwościowej hałasu. Opracowany dozymetr umożliwia estymację przesunięcia progu słyszenia w pasmach krytycznych w czasie rzeczywistym. Możliwe jest zatem ciągłe monitorowanie stanu słuchu osób przebywających w niekorzystnych warunkach akustycznych. Ponadto, opracowany dozymetr wyznacza czas niezbędny do odzyskania stanu słuchu sprzed ekspozycji. W pierwszej kolejności przedstawiono wyniki pomiarów wpływu hałasu na słuch uzyskane w warunkach laboratoryjnych. Badania słuchu wykonano za pomocą audiometrii tonalnej. W warunkach laboratoryjnych słuch badano w stałych interwałach czasowych, w czasie ekspozycji oraz w fazie odpoczynku. Wyznaczano próg słyszenia dla częstotliwości 4 kHz. Istotnym elementem pracy są badania porównawcze dotyczące poprawności działania psychoakustycznego dozymetru hałasowego w warunkach rzeczywistych. Badania te obejmowały ekspozycję na hałas, pomiary słuchu przed i po ekspozycji na hałas. Z kolei badania słuchu rozszerzono o badanie metodą otoemisji akustycznych produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka (DPOAE). Wyniki uzyskane w warunkach rzeczywistych porównano z estymacją skutków ekspozycji na hałas, określoną przez opracowany dozymetr. 

Pozycja nr 299 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiDETERMINING THE NOISE IMPACT ON HEARING USING PSYCHOACOUSTICAL NOISE DOSIMETER 
Tytuł polskiOkreślenie wpływu hałasu na słuch przy użyciu psychoakustycznego dozymetru hałasowego 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin32 
Numer czasopisma
Strony203 - 217 
Rok2007
AbstractThis research study presents the designed noise dosimeter based on psychoacoustical properties of the human hearing system and, at the same time, evaluation of time and frequency characteristics of noise. The designed noise dosimeter enables assessing temporary threshold shift (TTS) in critical bands in real time. In this way it is possible monitoring the hearing threshold shift continuously for people who stay in the harmful noise conditions. Moreover, the psychoacoustical noise dosimeter (PND) provides the functionality which determines time causing an increase of the assumed hearing threshold shift along with time required for recovery of a hearing threshold toward its initial value. Noise exposure levels, its duration along with hearing examination have been first measured in the acoustically controlled environment. Pure-tone audiometry has been used for hearing examination. This has been conducted in constant time intervals, during noise exposure as well as during resting time (time required for hearing recovery). The examination aims at measuring hearing threshold at 4 kHz. The important part of this study is validation of the dosimeter performance in the real noise exposure situation. In this case the whole noise measurement scenario encompasses both noise exposure effects, and hearing examination before and after noise exposure. The hearing examination has been extended by the distortion products otoacoustic emission method (DPOAE). The measurement results obtained in real conditions have been compared with those which were computed by means of the presented psychoacoustical noise dosimeter. 
StreszczenieW pracy przedstawiono projekt i realizację nowego psychoakustycznego dozymetru hałasowego. Jego działanie jest oparte na uwzględnieniu własności psychoakustycznych słuchu oraz charakterystyki czasowej i częstotliwościowej hałasu. Opracowany dozymetr umożliwia estymację przesunięcia progu słyszenia w pasmach krytycznych w czasie rzeczywistym. Możliwe jest zatem ciągłe monitorowanie stanu słuchu osób przebywających w niekorzystnych warunkach akustycznych. Ponadto, opracowany dozymetr wyznacza czas niezbędny do odzyskania stanu słuchu sprzed ekspozycji. W pierwszej kolejności przedstawiono wyniki pomiarów wpływu hałasu na słuch uzyskane w warunkach laboratoryjnych. Badania słuchu wykonano za pomocą audiometrii tonalnej. W warunkach laboratoryjnych słuch badano w stałych interwałach czasowych, w czasie ekspozycji oraz w fazie odpoczynku. Wyznaczano próg słyszenia dla częstotliwości 4 kHz. Istotnym elementem pracy są badania porównawcze dotyczące poprawności działania psychoakustycznego dozymetru hałasowego w warunkach rzeczywistych. Badania te obejmowały ekspozycję na hałas, pomiary słuchu przed i po ekspozycji na hałas. Z kolei badania słuchu rozszerzono o badanie metodą otoemisji akustycznych produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka (DPOAE). Wyniki uzyskane w warunkach rzeczywistych porównano z estymacją skutków ekspozycji na hałas, określoną przez opracowany dozymetr. 

Pozycja nr 300 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Żwan, B. Kostek 
Tytuł angielskiA system for singing training 
Tytuł polskiSystem do nauki śpiewu 
KonferencjaOtwarte Seminarium z Akustyki 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony132 - 133 
Miejsce konferencjiRzeszów-Przemyśl, Polska 
Data konferencji10.9.2007- 14.9.2007 
AbstractThe system proposed is aimed at the vocal students and persons who want to improve emission of their voices. The goal is not to substituite a singing teacher but to provide a tool for automatic teaching of voice emission basics. In this way singers can develop their vocal skills and improve them. By a visual feedback a student can control and modify vocal tract maximas (resonances) of a chosen vowel to match the resonances of the qualified singers. The application analyses a single wovel, because the frequencies and level of resonances differ for different vowels. The application provides at the same time instructions how to modify vocal tract to change presented parameters, those tips are prepared with the cooperation of a singing teacher and also based on the singing voice literature. To enable singers to train themselves an option to judge their progressing is envisaged. 
StreszczenieZaproponowany system jest skierowany do ludzi ktorzy chcą samodzielnie nauczyć się podstaw emisji głosu. Celem nie jest zastąpnienie nauczyciela wokalnego. Przez sprzężenie zwrotne osoba może monitorować parametry swojego śpiewu w czasie rzeczywistym i odnieść od parametrów głosów szkolonych, jednocześnie otrzymując wskazówki w jaki sposób poprawić parametry głosu. Wskazówki te przygotowane są przez nauczycieli głosu oraz pochodzą z literatury. 

Pozycja nr 301 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Wójcik, B. Kostek 
Tytuł angielskiCOMPUTATIONAL COMPLEXITY OF ALGORITHM CREATING HYPERMETRIC RHYTHMIC HYPOTHESES 
Tytuł polskiAnaliza złożoności obliczeniowej metod tworzenia hipotez rytmicznych 
Konferencja12th International Symposium on Sound and Vision Engineering and Mastering 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 6 
Miejsce konferencjiGdańsk, PL 
Data konferencji15.6.2007- 16.6.2007 
Uwagimateriały elektroniczne, ISBN 978-83-60779-02-6  
AbstractThis paper presents an analysis of computational complexity of algorithm creating rhythmic hypotheses, worked out by the authors and presented in their previous works. In the paper the algorithm is presented first. Then the analyses of computational complexity of three phases of the algorithm, namely creating periods, creating simplified hypotheses and creating full hypotheses are presented. The analyses of computational complexity take into consideration the assumption that the method engineered is expected to rank rhythmic hypotheses built of three rhythmic levels above the meter. Keywords: music information retrieval, rhythm retrieval, metric rhythm 
StreszczenieZwiększone w ostatnim czasie zainteresowanie naukowców dziedziną wyszukiwania informacji muzycznej związane jest ze stale zwiększającą się liczbą dokumentów muzycznych zgromadzonych w elektronicznych bibliotekach oraz w Internecie. Metody wyszukiwania w oparciu o zawartość plików multimedialnych są zazwyczaj złożone obliczeniowo, jednak wzrost wydajności obliczeniowej komputerów, a także prace naukowców nad modyfikacjami algorytmów pod kątem minimalizacji ich złożoności obliczeniowej powodują, że systemy wykorzystujące opracowane metody zwracają wyniki swej pracy w czasie akceptowalnym przez użytkowników. Tematem tego referatu jest analiza złożoności obliczeniowej metody tworzenia hipotez rytmicznych w aspekcie wykorzystania zbioru utworzonych hipotez do ich porządkowania, gdyż aspekt ten jest często zaniedbywany w pracach dotyczących wyszukiwania informacji muzycznej. Słowa kluczowe: multimedia, informatyka muzyczna, systemy wyszukiwania muzyki, rytm 

Pozycja nr 302 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiAPPLYING COMPUTATIONAL INTELLIGENCE TO ACOUSTICS  
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin32 
Numer czasopisma
Strony617 - 629 
Rok2007
AbstractThe aim of this paper is to review some selected computational techniques that find application in acoustics and in particular to sound engineering. The presented research studies involved using artificial neural networks, rough set method, fuzzy logic, genetic algorithms and other soft computing techniques. The investigated problems are related to classification of musical instrument sounds, musical phrases recognition, intelligent music processing, computer control of classical pipe organ instruments, and quality assessment. Keywords: Musical Acoustics, Musical informatics, Music Information Retrieval, Soft Computing, Classical Pipe Organ  
StreszczenieW artykule przedstawiono przegląd wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej w akustyce. Zaprezentowane metody obejmują m.in. sztuczne sieci neuronowe, zbiory przyblizone, logikę rozmytą, algorytmy genetyczne. Problematyka akustyczna dotyczy z kolei klasyfikacji dźwięków muzycznych, inteligentnego przetwarzania muzyki, inteligentnego sterowania trakturą organową oraz obiektywizacji metody oceny jakości subiektywnej. Słówa kluczowe: alsutyka, metody inteligencji obliczeniowej, inofrmatyka muzyczna, organy klasyczne 

Pozycja nr 303 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Kulesza, P. Dalka, B. Kostek 
Tytuł angielskiContactless hearing aid for infants 
Tytuł polskiBezkontaktowy aparat słuchowy dla niemowląt 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin31 
Numer czasopisma
Strony356 - 356 
Rok2006
UwagiStreszczenie 
AbstractIt is a well known fact that language development through home intervention for a hearing-impaired infant should start in the early months of a newborn baby's life. The aim of this paper is to present a concept of a contactless digital hearing aid designed especially for infants. In contrast to all typical wearable hearing aid solutions (ITC, ITE, BTE), the proposed device is mounted in the infant’s bed with any parts of its set-up contacting the infant’s body. A processed speech signal is emitted by low-power loudspeakers placed near the infant’s head. The hearing aid architecture employs a digital signal processor based on Texas Instruments technology. Since one of the main problems is the acoustic feedback between the microphone and the loudspeakers, the methods of its elimination are also briefly reviewed in this article. The first of the discussed methods employs an adaptive algorithm, the second alters the frequency response of the entire instrumentation through the use of notch filter banks, and the third incorporates a microphone array and beam-forming techniques. The paper also includes descriptions of some algorithmic solutions engineered by the authors in purpose to eliminate acoustic feedbacks. All the conclusions introduced in this article have been derived based on the simulations of an experimental contactless hearing aid set-up. 
StreszczeniePowszechnie wiadomo, iż korekcja wad słuchu niemowląt powinna się rozpoczynać już w pierwszych miesiącach życia dziecka. Pozwala to uniknąć zaburzenia rozwoju mowy dziecka. W publikcji przedstawiono koncepcję cyfrowego, bezkontaktowego aparatu słuchowego dla niemowląt. W przeciwieństwie do typowych aparatów słuchowych (noszonych za uchem lub wewnątrz kanału słuchowego), proponowane urządzenie umieszczane jest w łóżeczku dziecka i żaden jego element nie styka się z jego ciałem. Cyforowo przetworzony sygnał mowy emitowany jest przez miniaturowe głośniki umieszczone w okolicach głowy dziecka. Aparat zbudowany został w oparciu o procesor sygnałowy Texas Instruments. Jako że jednym z głównych problemów w takiej konfiguracji są pasożytnicze sprzężenia zwrotne w artykule przedstawiono metody ich eliminacji. Pierwsza z omawianych metod wykorzystuje algorytm adaptacyjny, druga natomiast bank filtrówe wycinających. Trzecia metoda wykorzystuje matryce mikrofonów oraz algorytm filtracji przestrzennej. Artykuł zawiera również opis rozwiązań związanych z eliminacją sprzęzeń proponowanych przez autorów. Wnioski z badań wyciągnięto na podstawie przeprowadzonych eksperymentów. 

Pozycja nr 304 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiInvestigation of Noise Threats and Their Impact on Hearing in Selected Schools 
CzasopismoJournal of the International Telemedicine Academy 
Wolumin
Numer czasopisma
Strony18 - 22 
Rok2006
AbstractNoise measurements conducted in selected schools in Gdansk area are presented in this paper. The main aim of this research was to determine noise threats at schools. Some objective measurements of the acoustic climate were performed employing a noise monitoring station engineered at the Multimedia System Department, Gdansk University of Technology. Simultaneously, subjective noise annoyance examinations were carried out among pupils in chosen schools. The survey includes a noise analysis in places of residence, music preferences and preliminary hearing tests results taken after the exposure to noise during breaks. Hearing tests employing a distortion product otoacoustic emission (DPOAE) method, have been performed twice -- before and after the exposure to noise. The noise dose analysis based on average time spent by a pupil at school is also presented. The obtained results reveal that an unfavorable noise climate occurred in surveyed schools. This was also confirmed by the results of the subjective examinations. The conducted hearing tests did not reveal essential changes in the cochlea activity of examined pupils. This means that the noise during breaks and physical exercises did not constitute a risk to their hearing system. However, it may be considered as an essential source of annoyance. 

Pozycja nr 305 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Kulesza, B. Kostek, P. Dalka, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiContactless hearing aid for infants 
Tytuł polskiBezkontaktowy aparat słuchowy dla niemowląt 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin31 
Numer czasopisma
Strony431 - 437 
Rok2006
AbstractIt is a well known fact that language development through home intervention for a hearing-impaired infant should start in the early months of a newborn baby's life. The aim of this paper is to present a concept of a contactless digital hearing aid designed especially for infants. In contrast to all typical wearable hearing aid solutions (ITC, ITE, BTE), the proposed device is mounted in the infant’s bed with any parts of its set-up contacting the infant’s body. A processed speech signal is emitted by low-power loudspeakers placed near the infant’s head. The hearing aid architecture employs a digital signal processor based on Texas Instruments technology. Since one of the main problems is the acoustic feedback between the microphone and the loudspeakers, the methods of its elimination are also briefly reviewed in this article. The first of the discussed methods employs an adaptive algorithm, the second alters the frequency response of the entire instrumentation through the use of notch filter banks, and the third incorporates a microphone array and beam-forming techniques. The paper also includes descriptions of some algorithmic solutions engineered by the authors in purpose to eliminate acoustic feedbacks. All the conclusions introduced in this article have been derived based on the simulations of an experimental contactless hearing aid set-up. 
StreszczeniePowszechnie wiadomo, iż korekcja wad słuchu niemowląt powinna się rozpoczynać już w pierwszych miesiącach życia dziecka. Pozwala to uniknąć zaburzenia rozwoju mowy dziecka. W publikcji przedstawiono koncepcję cyfrowego, bezkontaktowego aparatu słuchowego dla niemowląt. W przeciwieństwie do typowych aparatów słuchowych (noszonych za uchem lub wewnątrz kanału słuchowego), proponowane urządzenie umieszczane jest w łóżeczku dziecka i żaden jego element nie styka się z jego ciałem. Cyforowo przetworzony sygnał mowy emitowany jest przez miniaturowe głośniki umieszczone w okolicach głowy dziecka. Aparat zbudowany został w oparciu o procesor sygnałowy Texas Instruments. Jako że jednym z głównych problemów w takiej konfiguracji są pasożytnicze sprzężenia zwrotne w artykule przedstawiono metody ich eliminacji. Pierwsza z omawianych metod wykorzystuje algorytm adaptacyjny, druga natomiast bank filtrówe wycinających. Trzecia metoda wykorzystuje matryce mikrofonów oraz algorytm filtracji przestrzennej. Artykuł zawiera również opis rozwiązań związanych z eliminacją sprzęzeń proponowanych przez autorów. Wnioski z badań wyciągnięto na podstawie przeprowadzonych eksperymentów. 

Pozycja nr 306 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, K. Kochanek, M. Kulesza, P. Suchomski 
Tytuł angielskiHearing aid operating in acoustical free field 
Tytuł polskiAparat słuchowy działający w wolnym polu akustycznym 
KonferencjaI Konferencja Audilogiczno-Foniatryczna 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony11 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji10.9.2006- 12.9.2006 
UwagiAudiofonologia-Suplement, str. 11 
StreszczenieAparatowanie bardzo małych dzieci (od 5 miesiąca życia) za pomocą standardowych protez słuchu natrafia na wiele trudności natury praktycznej. Dotyczy to procesu dopasowania aparatu słuchowego, czyli doboru jego ustawień stosownie do aktualnych charakterystyk ubytku słuchu dzieci. Tymczasem wczesne aparatowanie jest zagadnieniem o ogromnym zanczeniu dla rozwoju słuchu, mowy i ogólnej inteligencji dziecka. Referat prezentuje uzyskane wyniki praktycznych prób i eksperymentów w tym zakresie, które otwierają drogę do opracowania bezkontaktowego aparatu słuchowego. 

Pozycja nr 307 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Dalka, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiVowel Recognition Based On Acoustic And Visual Features 
Tytuł polskiRozpoznawanie samogłosek bazujące na parametrach akustycznych i wizualnych 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin31 
Numer czasopisma
Strony275 - 288 
Rok2006
AbstractThe aim of the research work presented is to show a system that may facilitate speech training for hearing impaired people. The system engineered combines both acoustic and visual vowel data acquisition and analysis modules. The acoustic feature extraction involves mel-cepstral analysis. The Active Shape Model method is used for extracting visual speech features from the shape and movement of the lips. Artificial Neural Networks (ANNs) are utilized as the classifier, feature vectors extracted combine both modalities of the human speech. The system is validated with the recordings of speakers that were not used for the lip model creating and for the ANN training. Additional experiments with the degraded acoustic information are carried out in order to test the system robustness against various distortions affecting speech utterances. 
StreszczenieW artykule zaprezentowano metodę, która może ułatwić naukę mowy dla osób z wadami słuchu. Opracowany system rozpoznawania samogłosek wykorzystuje łączną analizę parametrów akustycznych i wizualnych sygnału mowy. Parametry akustyczne bazują na współczynnikach mel-cepstralnych. Do wyznaczenia parametrów wizualnych z kształtu i ruchu ust zastosowano Active Shape Models. Jako klasyfikator użyto sztuczną sieć neuronową. Działanie systemu zostało przetestowane z wykorzystaniem nagrań mówców, które nie były wykorzystane ani do tworzenia modelu ust, ani do treningu sieci neuronowej. Dodatkowo zbadano wpływ zakłócania informacji akustycznej na uzyskiwane wyniki. 

Pozycja nr 308 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, K. Kochanek, M. Kulesza, P. Dalka, P. Suchomski 
Tytuł angielskiHearing Aid Operating in Acoustical Free Field 
Tytuł polskiAparat słuchowy działający w polu swobodnym 
KonferencjaXLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji7.6.2006- 10.6.2006 
Uwagiplakat 
AbstractIt is well known that language development through home intervention for hearing-impaired infant should start in the early months of a newborn baby. In the poster, a concept of a contactless digital hearing aid designed for infants is presented. In contrast to the typical wearable hearing aid solutions (ITC, ITE, BTE) the device proposed is mounted in the infant's bed. Any part of the hearing aid set-up contacts the infant's body. Processed speech signal is emitted by the low-power loudspeakers placed near the infant's head. The hearing aid architecture employs a digital signal processor based on Texas Instruments technology. Since one of the main problems is related to acoustic feedback between microphone and loudspeakers, therefore methods for acoustic feedback elimination are implemented in the hearing aid. 
StreszczenieJest wiadome, że korekcję wady słuchu nowo narodzonego dziecka należy rozpocząć jak najwcześniej w celu umożliwienia prawidłowego rozwoju ośrodka mowy. Plakat ten prezentuje koncepcję bezkontaktowego aparatu słuchowego przeznaczonego dla niemowląt. W przeciwieństwie do typowych rozwiązań montowanych za uchem bądź w kanale usznym dziecka (ITC, ITE, BTE) prezentowane urządzenie jest montowane w łóżeczku dziecka i żadna jego część nie styka się z jego ciałem. Przetworzony sygnał mowy jest emitowany przez miniaturowe głośniki umieszczone w pobliżu główki dziecka. W konstrukcji aparatu wykorzystano cyfrowy procesor sygnałowy firmy Texas Instruments. Ponieważ jednym z głównych problemów związanych z aparatami słuchowymi jest występowanie sprzężenia zwrotnego głośnikami i mikrofonem, aparat wykorzystuje również algorytmy eliminacji pasożytniczych sprzężeń akustycznych 

Pozycja nr 309 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, P. Odya 
Tytuł angielskiDigital Hearing Aid with time and spectral transposition 
Tytuł polskiCyfrowy aparat słuchowy z transpozycją czasową i widmową 
KonferencjaI Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencji 
Data konferencji10.9.2006- 12.9.2006 
UwagiAbstrakt w Audiofonologii, Suplement, 2006, str. 11 
AbstractRecent screening hearing tests, which have been carried out in Poland, showed that many people suffer from hearing loss. Worse still, typical hearing aids are not able to help some particular groups of patients, e.g. newborn infants, people working in a noisy environment, aircraft pilots or patients with cochlear implants. Taking advantage of the recent progress in Digital Signal Processor (DSP) developments, a portable and reprogrammable digital hearing aid can be easily designed. Furthermore, taking into account the-state-of-the-art in the research in the digital signal processing domain, it is possible to produce in Poland a sophisticated hearing aid in which complex algorithms of signal processing will be implemented. Owing to hybrid signal processors, it was possible to implement algorithms of spectral and time transposition. The first method is designed for persons with corner-audiograms, who may retain residual hearing in a low frequency band. The latter method may be used in case of patients with time resolution problem. The aim of this poster is to present information about the hearing aid developed, algorithms engineered and to comment preliminary experiment results.  
StreszczenieNastępstwem uruchomienia w Polsce, prowadzonych na szeroką skalę, badań przesiewowych słuchu jest konieczność zaoferowania pomocy osobom cierpiącym na niedosłuch poprzez leczenie i protetykę słuchu. Tymczasem, aktualnie oferowane rozwiązania aparatów słuchowych nie są w stanie sprostać niektórym specjalistycznym potrzebom aparatowania, m. in.: najmłodszych dzieci, osób pracujących w hałasie, pilotów wojskowych oraz osób korzystających z implantów ślimakowych, u których dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki mikrochirurgicznej, zachowane zostały resztki słuchowe, dające możliwość dodatkowego wykorzystania stymulacji akustycznej i in.. Likwidacja barier importowych w dziedzinie technologii mikroelektronicznej umożliwiła nielimitowany dostęp do tej technologii w naszym kraju, co stwarza techniczną możliwość opracowywania rodzimej konstrukcji cyfrowych aparatów słuchowych o wysokim stopniu nowoczesności i miniaturyzacji. Stan rozwoju krajowych badań naukowych z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych jest na tyle zaawansowany, że praktycznie nie istnieją bariery, które w ograniczałyby od strony technicznej możliwości opracowywania i wdrażania rodzimych konstrukcji cyfrowych aparatów słuchowych. Dostęp do tej technologii zminiaturyzowanych procesorów cyfrowych gwarantuje realizację podstawowego zadania, jakim jest opracowanie eksperymentalnego modelu wewnątrzusznego aparatu cyfrowego wraz z systemem jego dopasowania do potrzeb pacjenta przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego. Przedmiotem prezentacji jest dokonane opracowanie i wstępne próby kliniczne algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów fonicznych do zastosowań w specjalnych protezach słuchu, takich jak: transpozycja widmowa i transpozycja czasowa dźwięku. Pierwszy rodzaj transpozycji jest przydatny dla pacjentów zachowujących resztkową czułość słuchu w postaci audiogramu narożnego, zaś transpozycja skali czasu jest pomocna pacjentom o pogorszonej rozdzielczości czasowej słuchu. 

Pozycja nr 310 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyG. Szwoch, B. Kostek 
Tytuł angielskiWaveguide model of the hearing aid earmold system 
Tytuł polskiModelowanie falowodowe akustycznego układu aparatu słuchowego 
CzasopismoJournal of the International Telemedicine Academy 
Wolumin
Numer czasopisma
Strony27 - 33 
Rok2006
Uwagihttp://jita.telezdrowie.pl/issues/JITA1V1N1/JITA1V1N1-27.html 
AbstractBackground The earmold system of the Behind-The-Ear hearing aid is an acoustic system that modifies the spectrum of the propagated sound waves. Improper selection of the earmold system may result in deterioration of sound quality and speech intelligibility. Computer modeling methods may be useful in the process of hearing aid fitting, allowing physician to examine various earmold system configurations and choose the optimum one for the hearing aid user. Methods In this paper, a computer model adequate for this task is proposed. This model is based on the waveguide modeling method. The waveguide model simulates the propagation of sound waves in the system of cylindrical tubes. Frequency response of the hearing aid receiver is simulated in the model and the influence of the ear canal and the eardrum on the earmold system is taken into account. The model parameters are easily calculated from parameters of a physical hearing aid system. Transfer function of the model is calculated and frequency response plots are obtained using the Matlab system. Results The frequency response plots of the earmold model were compared to the measurement plots of the corresponding physical earmold systems. The same changes in frequency responses caused by modification of length or diameter of a selected waveguide section, are observed in both measurement data of a real earmold system and in computed model responses. Conclusion Comparison of model responses obtained for various sets of parameters with measurement data proved that the proposed model accurately simulates the real earmold system and the developed model may be used to construct a computer system assisting the physician who performs earmold system fitting.  

Pozycja nr 311 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, P. Maziewski, Ł. Litwic 
Tytuł angielskiAccidental Wow Defect Evaluation Using Sinusoidal Analysis Enhanced by Artificial Neural Networks 
Tytuł polskiWyznaczanie przebiegu przypadkowych zniekształcenia kołysania przy wykorzystaniu analizy sinusoidalnej i sztucznych sieci neuronowych 
CzasopismoLecture Notes in computer Science: Rough Set and Knowledge Technology 
Wolumin4062/2006 
Numer czasopisma 
Strony389 - 395 
Rok2006
AbstractA method for evaluation of parasitic frequency modulation (wow) in archival audio is presented. The proposed approach utilizes sinusoidal components tracking as their variations correspond with the wow defect. The sinusoidal modeling procedures are used to extract the tonal components from severely distorted and significantly modulated audio signals. A prediction module based on neural networks is proposed to improve the tonal components tracking.  
StreszczenieArtykuł przedstawia metodę do wyznaczania charakterystyki pasożytniczych modulacji częstotliwości (kołysanie) obecnych w archiwalnych nagraniach dźwiękowych. Prezentowane podejście wykorzystuje śledzenie zmian sinusoidalnych komponentów dźwięku które odzwierciedlają przebieg kołysania. Analiza sinusoidalna wykorzystana jest do ekstrakcji składowych tonalnych ze zniekształconych nagrań dźwiękowych. Dodatkowo, w celu zwiększenia skuteczności śledzenia, wykorzystano predykator działający na bazie sieci neuronowej.  

Pozycja nr 312 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Kulesza, P. Dalka, B. Kostek 
Tytuł angielskiContactless Hearing Aid for Infants Employing Signal Processing Algorithms 
Tytuł polskiBezkontaktowy aparat słuchowy dla niemowląt wykorzystujący algorytmy przetwarzania sygnału 
Konferencja121st Audio Engineering Society Convention 
Numer preprintu6983 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 12 
Miejsce konferencjiSan Francisco, USA 
Data konferencji5.10.2006- 8.10.2006 
AbstractThe proposed contactless hearing aid is designated to be attached to the infant’s crib for sound amplification in a free field. It consists of 4 electret microphone matrix, and a prototype DSP board. The compressed speech is transmitted and amplified via miniature loudspeakers. Algorithms that are worked out deal with parasitic feedback, which occurs due to the small distance between microphone and monitors and potentially high amplification required. The beamforming algorithm is based on an artificial neural network (ANN). The ANN is used as a nonlinear filter in the frequency domain. Principles of algorithms engineered and the prototype DSP unit design are presented in the paper. Also, results of experiments simulating the real-life conditions are analyzed and discussed. 
StreszczenieZaprojektowany bezkontaktowy aparat słuchowy umiejscawiany jest w łóżeczku niemowlęcia. Aparat składający się z matrycy 4 mikrofonów oraz prototypowej karty z procesorem DSP pracuje w polu swobodnym. Przetworzony sygnał mowy emitowany jest z wykorzystaniem miniaturowych głośników. Opracowane algorytmy pozwalają na elminację akustycznych sprzężeń zwrotnych, które mogą wystepować ze względu na niewielką odległość mikrofonów od głośników i potencjalnie wysokie wzmocnienie protezy. Algorytm filtracji przestrzennej wykorzystuje sztuczną sieć neuronową, która dokonuje nieliniowej filtracji sygnału w dziedzinie widma. W referacie opisano zasady działania opracowanych algorytmów oraz prototyp protezy słuchu z procesorem DSP. Ponadto, przeanalizowano i poddano dyskusji wyniki eksperymentów przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych.  

Pozycja nr 313 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, P. Odya 
Tytuł angielskiDigital Hearing Aid with Time and Spectral Transposition 
Tytuł polskiCyfrowy aparat słuchowy z transpozycją czasową i widmową dźwięku 
KonferencjaXLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiPoznań, Polska 
Data konferencji7.6.2006- 10.6.2006 
Uwagiplakat 
AbstractRecent screening hearing tests, which have been carried out in Poland, showed that many people suffer from hearing loss. Worse still, typical hearing aids are not able to help some particular groups of patients, e.g. newborn infants, people working in a noisy environment, aircraft pilots or patients with cochlear implants. Taking advantage of the recent progress in Digital Signal Processor (DSP) developments, a portable and reprogrammable digital hearing aid can be easily designed. Furthermore, taking into account the-state-of-the-art in the research in the digital signal processing domain, it is possible to produce in Poland a sophisticated hearing aid in which complex algorithms of signal processing will be implemented. Owing to hybrid signal processors, it was possible to implement algorithms of spectral and time transposition. The first method is designed for persons with corner-audiograms, who may retain residual hearing in a low frequency band. The latter method may be used in case of patients with time resolution problem. The aim of this poster is to present information about the hearing aid developed, algorithms engineered and to comment preliminary experiment results. 
StreszczenieNastępstwem uruchomienia w Polsce, prowadzonych na szeroką skalę, badań przesiewowych słuchu jest konieczność zaoferowania pomocy osobom cierpiącym na niedosłuch poprzez leczenie i protetykę słuchu. Tymczasem, aktualnie oferowane rozwiązania aparatów słuchowych nie są w stanie sprostać niektórym specjalistycznym potrzebom aparatowania, m. in.: najmłodszych dzieci, osób pracujących w hałasie, pilotów wojskowych oraz osób korzystających z implantów ślimakowych, u których dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki mikrochirurgicznej, zachowane zostały resztki słuchowe, dające możliwość dodatkowego wykorzystania stymulacji akustycznej i in.. Likwidacja barier importowych w dziedzinie technologii mikroelektronicznej umożliwiła nielimitowany dostęp do tej technologii w naszym kraju, co stwarza techniczną możliwość opracowywania rodzimej konstrukcji cyfrowych aparatów słuchowych o wysokim stopniu nowoczesności i miniaturyzacji. Stan rozwoju krajowych badań naukowych z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych jest na tyle zaawansowany, że praktycznie nie istnieją bariery, które w ograniczałyby od strony technicznej możliwości opracowywania i wdrażania rodzimych konstrukcji cyfrowych aparatów słuchowych. Dostęp do tej technologii zminiaturyzowanych procesorów cyfrowych gwarantuje realizację podstawowego zadania, jakim jest opracowanie eksperymentalnego modelu wewnątrzusznego aparatu cyfrowego wraz z systemem jego dopasowania do potrzeb pacjenta przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego. Przedmiotem prezentacji jest dokonane opracowanie i wstępne próby kliniczne algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów fonicznych do zastosowań w specjalnych protezach słuchu, takich jak: transpozycja widmowa i transpozycja czasowa dźwięku. Pierwszy rodzaj transpozycji jest przydatny dla pacjentów zachowujących resztkową czułość słuchu w postaci audiogramu narożnego, zaś transpozycja skali czasu jest pomocna pacjentom o pogorszonej rozdzielczości czasowej słuchu.  

Pozycja nr 314 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyG. Szwoch, B. Kostek 
Tytuł angielskiWaveguide model of the hearing aid earmold system 
Tytuł polskiModelowanie falowodowe akustycznego układu aparatu słuchowego 
CzasopismoDiagnostic Pathology 
Wolumin
Numer czasopisma
Strony 
Rok2006
Uwagihttp://www.diagnosticpathology.org/content/1/1/6 
AbstractBackground The earmold system of the Behind-The-Ear hearing aid is an acoustic system that modifies the spectrum of the propagated sound waves. Improper selection of the earmold system may result in deterioration of sound quality and speech intelligibility. Computer modeling methods may be useful in the process of hearing aid fitting, allowing physician to examine various earmold system configurations and choose the optimum one for the hearing aid user. Methods In this paper, a computer model adequate for this task is proposed. This model is based on the waveguide modeling method. The waveguide model simulates the propagation of sound waves in the system of cylindrical tubes. Frequency response of the hearing aid receiver is simulated in the model and the influence of the ear canal and the eardrum on the earmold system is taken into account. The model parameters are easily calculated from parameters of a physical hearing aid system. Transfer function of the model is calculated and frequency response plots are obtained using the Matlab system. Results The frequency response plots of the earmold model were compared to the measurement plots of the corresponding physical earmold systems. The same changes in frequency responses caused by modification of length or diameter of a selected waveguide section, are observed in both measurement data of a real earmold system and in computed model responses. Conclusion Comparison of model responses obtained for various sets of parameters with measurement data proved that the proposed model accurately simulates the real earmold system and the developed model may be used to construct a computer system assisting the physician who performs earmold system fitting.  

Pozycja nr 315 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, J. Kotus, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiNoise Threat Impact on Hearing in Schools and Students' Music Clubs 
Tytuł polskiBadania zagrożeń hałasowych i ich wpływu na słuch w szkołach i klubach studenckich 
KonferencjaInter-Noise 2006 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiHonolulu, Hawaii, USA 
Data konferencji3.12.2006- 6.12.2006 
AbstractThe study aimed at showing results of a survey on noise threat which was conducted in schools and students' music clubs. The measurements of the acoustic climate employed engineered telemetry stations for continuous noise monitoring. At the same time, physiological effects of noise were measured among pupils and students. Hearing tests were performed twice, before and after noise exposure. For this purpose otoacoustic emission method (DPOAE) was utilized. The obtained results of the noise measurements revealed that an unfavorable noise climate was found in the examined schools and music clubs. This was also confirmed by the subjective examination results. The noise dose analysis taking into consideration an average time spent by pupils in schools was also performed. It revealed that noise at schools didn't constitute a risk for hearing system of the pupils, however it may be considered as an essential source of annoyance. On the other hand, noise in music clubs surpassed all permitted noise limits, thus could be treated as dangerous to hearing. Hearing tests conducted revealed changes in cochlea activity of students' examined, also Tinnitus effect was experienced temporarily. New noise annoyance & noise threat criteria were proposed and verified based on the acquired and analyzed data. 
StreszczenieW referacie przedstawiono wyniki badań zagrożeń hałasowych w szkołach i muzycznych klubach studenckich. Pomiary klimatu akustycznego przeprowadzono za pomocą opracowanej, telemetrycznej stacji do ciągłego monitorowania hałasu oraz w formie ankiet. Badania słuchu przeprowadzono dwukrotnie, przed i po ekspozycji na hałas. Wykorzystano metodę otoemisji akustycznych produktów nieliniowych ślimaka (DPOAE). W czasie ekspozycji na hałas mierzono również subiektywne efekty psychologiczne wśród uczniów i studentów. Uzyskane wyniki pomiarów hałasu ujawniły niesprzyjający klimat akustyczny, który występował w szkołach i klubach. Wyniki badań obiektywnych zestawiono z subiektywnymi wynikami uzyskanymi za pomocą ankiet. Przedstawiono również analizę dozymetryczną z uwzględnieniem średniego czas przebywania uczniów w szkole oraz studentów w klubach. Uzyskane wyniki wykazały, że hałas w rozpatrywanych szkołach nie stanowi zagrożenia dla słuchu uczniów, jednak może być uznany za istotne źródło uciążliwości. Z kolei hałas panujący w klubach znacznie przekraczał poziomy dopuszczalne, może zatem stanowić zagrożenie dla słuchu. Uzyskane wyniki pomiarów słuchu wykazały istotne zmiany w aktywności ślimaka u badanych studentów. Dodatkowo osoby badane sygnalizowały wystąpienie czasowego szumu usznego (Tinnitus) w następstwie ekspozycji na hałas. Zaproponowano nowe kryteria oceny uciążliwości i zagrożenia hałasem, a także zweryfikowano je w oparciu o uzyskane wyniki pomiarów. 

Pozycja nr 316 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, P. Odya, B. Kostek 
Tytuł angielskiNew generation aids for laryngectomy patients 
Tytuł polskiPomoce nowej generacji dla pacjentów po laryngektomii 
Konferencja4th Joint Meeting of the Acoustical Society of America 
Numer preprintu5aSCa26 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiHonolulu, HI, USA 
Data konferencji28.11.2006- 2.12.2006 
Uwagiwyd. Journal Acoust. Soc. Am., 120 (5), Pt. 2, Nov. 2006, 3351 
AbstractThe aim of this project is to help laryngectomees. There are two different approaches to solve this task. The first one focuses on the artificial larynx. Some major improvements in the construction of the device might be easily introduced. First of all, digital signal processing should result in decreasing unwanted noise. The artificial larynx engineered is equipped with digital processor and amplifier. The spectral subtraction algorithm of noise reduction is used. The second approach uses PDA to generate speech. 
StreszczenieCelem prezentowanego projektu było opracowanie elektronicznych pomocy dla osób po laryngektomii. Zastosowano wiele usprawnień, które wykorzytują cyfrowy procesor sygnałowy wbudowany w urządzenie. Usprawnienia dotyczą tłumienia niepożądanych zakłoceń i eliminacji pasożytniczych akustycznych sprzężeń zwrotnych. Kolejne opracowanie obejmuje syntetyzer mowy oparty na komputerze klasy PDA. Słowa kluczowe: laryngektomia; bezgłos; protezy mowy; seynetza mowy; sztuczna krtań 

Pozycja nr 317 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek 
Tytuł angielskiFuzzy logic application for computer animation 
Tytuł polskiZastosowanie przetwarzania rozmytego w animacji komputerowej 
KonferencjaInżynieria wiedzy i systemy ekspertowe 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin
Strony287 - 296 
Miejsce konferencjiWrocław, Polska 
Data konferencji21.6.2006- 23.6.2006 
AbstractExpert system generating computer animation is designed. It is assumed that traditional animation rules can be utilized alongside with fuzzy logic processing in the system to shorten animation preparation process and maintain visual quality of human-made animation. The input of the system consists of simple animation and desired motion description. All necessary phases are inserted into the output animation to achieve readable and interesting motion. Rules in fuzzy logic decision system are transcribed from natural language rules of traditional animation, and then new rules are being generated, utilizing the rough set approach. The system structure is described along with an experimental scenario proposed. Next, data mining procedure and creation of fuzzy reasoning module are outlined. The system is used for creation of new animations which will be compared to human-made examples. 
StreszczenieReferat przedstawia projekt systemu ekspertowego do tworzenia animacji komputerowych. Założono, iż wykorzystanie reguł animacji tradycyjnej i przetwarzania rozmytego może przyspieszyć proces tworzenia animacji komputerowych i pozwoli uzyskiwać animacje o wysokiej jakości wizualnej, nie ustępujące anima-cjom przygotowanym w całości przez animatora. Wejściem do systemu jest prosta animacja oraz opis ruchu pożądanego przez użytkownika. Wyjściowa animacja uzupełniana jest o niezbędne fazy ruchu, w celu uzy-skania wersji czytelnej i atrakcyjna wizualnie. Reguły systemu decyzyjnego pochodzą z transkrypcji reguł animacji z języka naturalnego na zdania logiczne oraz z drążenia danych z wykorzystaniem metody zbiorów przybliżonych. Opisano strukturę systemu i sposób jego wykorzystania, procedurę wydobywania wiedzy z animacji treningowych, budowę modułu wnioskowania. System wykorzystany zostanie do stworzenia serii animacji, które ostatecznie w teście subiektywnym porównane będą z animacjami tworzonymi w całości przez animatora. 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 318 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, P. Szczuko 
Tytuł angielskiRough Set-Based Application to Recognition of Emotionally-Charged Animated Character’s Gestures 
Tytuł polskiWykorzystanie zbiorów przybliżonych do rozpoznawania gestykulacji animowanej postaci nacechowanej emocjonalnie 
CzasopismoTransactions on Rough Sets 
Wolumin
Numer czasopisma 
Strony146 - 166 
Rok2006
AbstractThis research study is intended to analyze emotionallycharged animated character’s gestures. Animation methods and rules are first shortly reviewed in this paper. Then the experiment lay-out is presented. For the purpose of the experiment, the keyframe method is used to create animated objects characterized by differentiating emotions. The method comprised the creation of an animation achieved by changing the properties of a temporal structure of an animated sequence. The sequence is then analyzed in terms of identifying the locations and spacing of keyframes, as well as the features that could be related to emotions present in the animation. On the basis of this analysis several parameters contained in feature vectors describing each object emotions at key moments are derived. The labels are assigned to particular sequences by viewers participating in subjective tests. This served as a decision attribute. The rough set system is used to process the data. Rules related to various categories of emotions are derived. They are then compared with the ones used in traditional animation. Also, the most significant parameters are identified. The second part of the experiment is aimed at checking the viewers’ ability to discern less dominant emotional charge in gestures. A time-mixing method is proposed and utilized for the generation of new gestures emotionally-charged with differentiated intensity. Viewers’ assessment of the animations quality is presented and analyzed. Conclusions and future experiments are shortly outlined. 
Projekt badawczyDS

Pozycja nr 319 
Typ pozycji:książka 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiIT Applications for the Remote Testing of Hearing 
Tytuł polskiAplikacje technologii informacyjnych w badaniu słuchu przez Internet 
WydawcaSpringer Verlag 
Strony225 - 247 
Rok2006
Uwagirozdział w książce zagranicznej w Information Technology Soultions for Healthcare; K. Zielinski, M. Duplaga, D. Ingram, Eds. 
AbstractTelemedicine can play an important role in diagnosing and treating hearing losses. This fact is associated, among others, with the methodology of audiometric measurements and with supporting hearing through hearing aids and cochlear implants. Current problems related to treating hearing impairments and total deafness pose a distinct challenge for science, which must provide ever more effective methods for application in diagnostics and audiology as well as otolaryngology practice. Advances in teleinformatics as well as its wide employment in recent years have opened new possibilities for conducting mass screening of hearing, tinnitus (ear noises), speech and vision. Diagnostic and recovery systems associated with the interactive medical portal Telezdrowie (www.telewalfare.com) designed by the institutions mentioned in the header of this paper serve as an example of how simple diagnostic methods employed in screening tests can be mass-deployed thanks to teleinformatics, this defining a new diagnostic of communication senses. 
StreszczenieTelemedycyna odgrywa coraz wiekszą rolę w diagnostyce i leczeniu osób z ubytkami słuchu. Jest to związane m.in. ze specyfiką badań audiometrycznych. Postęp technologiczny w dziedzinie aparatów słuchowych i implantów ślimakowych wymusza nowe metody diagnozy w audiologii, jak również w praktyce otolaryngologicznej. Serwis "Telezdrowie", w którym zaimplementowano liczne testy przesiewowe jest przykładem prowadzenia diagnostyki w zakresie zmysłów komunikacji na odległość. Słowa kluczowe: telemedycyna, portal medyczny, implanty ślimakowe, aparaty słuchowe, dopasowanie protez słuchu 

Pozycja nr 320 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiMusic Information Retrieval seen from the Communication Technology Perspective 
Tytuł polskiTechnologia wyszukiwania informacji muzycznej w zasobach internetowych 
KonferencjaJoint Congress of the Acoustic Society of America & Japan Acoustical Society 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiHonolulu, USA 
Data konferencji28.11.2006- 2.12.2006 
Uwagiwyd. Journal Acoust. Soc. Am., 120 (5), Pt. 2, Nov. 2006, 3236 
AbstractMusic Information Retrieval (MIR) is a multi-discipline area. Within this domain one can see various approaches to musical instrument recognition, musical phrase classification, melody classification (e.g. query-by-humming systems), rhythm retrieval, high-level-based music retrieval such as looking for emotions in music or differences in expressiveness, music search based on listeners’ preferences. One may also find research which tries to correlate low-level descriptor analysis to high-level human perception. Researchers from musical acoustics, musicology and music domains on one side, and communication technology on the other side work together within this area. This may foster a framework for broader and deeper comprehension of contributions from all these disciplines and in addition translate the automated access to music information, gathered in various forms around the World Wide Web, as a fully understandable process to all participants regardless of their background. The semantic description is becoming a basis of the next web generation. Several important concepts have been introduced recently by the researchers associated with the MIR community with regard to semantic data processing including techniques for computing with words. In this presentation some aspects related to MIR are shortly reviewed in the context of possible and actual applications of ontology-based approach to this domain.  
StreszczenieWyszukiwanie informacji muzycznej cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem naukowców różnych dziedzin. W referacie przedstawiono aspekty interdyscyplinarne tej dziedziny oraz podano główne założenia związane z automatycznym wyszukiwaniem informacji muzycznej. Słowa kluczowe: wyszukiwanie informacji muzycznej, ontologie muzyczne, bazy muzyczne 

Pozycja nr 321 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, K. Kochanek, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiDithering Strategy Applied to Tinnitus Masking 
Tytuł polskiNowe podejście do maskowania szumów usznych 
Konferencja120th Audio Eng. Society Convention 
Numer preprintu6856 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 8 
Miejsce konferencjiParis, Francja 
Data konferencji20.5.2006- 23.5.2006 
UwagiJ. Audio Eng. Soc., vol. 54, 7/8, 738-739  
AbstractThe hypothesis on the existence of a parasitic quantization, that accompanies hearing loss has been formulated in this work, and then related to other existing theories on causes of Tinnitus. Some preliminary experiments have been carried out, that targeted at verifying the correctness of the proposed interpretation of applied maskers employing dither theory. An effective method of providing a masking signal that uses bone conductivity was derived for the purpose of these experiments. The results of the experiments initially confirm the analogy between the threshold phenomena occurring in the digital audio circuits and ear noises origin. The presented results may induce the elaboration of more effective ear therapies based on high-frequency dither having specially formed spectral characteristics. 
StreszczenieW referacie przedstawiono teorię wyjaśniającą zjawisko szumów usznych na gruncie akustyki, elektroniki i telekomunikacji. Spostrzeżenie, że słuch jest w istocie akustycznym układem transmisyjnym, skłania do poszukiwania interpretacji powstawania szumów usznych w ogólnej teorii spontanicznego generowania szumu w układach transmisyjnych. Sformułowana hipoteza wskazuje na istnienie pasożytniczej kwantyzacji, która pojawia się w sytuacji wystąpienia ubytku słuchu, dlatego została ona powiązana z teoriami, dotyczącymi przyczyn powstawiania szumów usznych. W ramach prac badawczych zostały przeprowadzone wstępne badania, mające na celu weryfikację zasadności zaproponowanej interpretacji sposobu działania maskera. Dla celów realizacji eksperymentów została opracowana skuteczna metoda podawania sygnału maskującego z wykorzystaniem kostnego przewodnictwa dźwięku. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają występowanie analogii pomiędzy zjawiskami progowymi, które występują w elektronicznych układach transmisji sygnałów fonicznych z kwantyzacją i zjawiskami związanymi ze slyszeniem i powstawaniem szumów usznych, co może prowadzić do stworzenia bardziej skutecznych metod terapii. Słowa kluczowe: audiologia, szumy uszne, ultradźwięki, audiometria, słuch, efekt maskowania, dither, pasożytnicza kwantyzacja, układ transmisyjny 

Pozycja nr 322 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, H. Skarżyński, B. Kostek 
Tytuł angielski"I Can Hear" - a system for universal hearing screening 
Tytuł polski"Słyszę..." - system badań przesiewowych słuchu 
KonferencjaInter Noise 2006. The 35th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiHonolulu, USA 
Data konferencji3.12.2006- 6.12.2006 
AbstractHearing impairment is one of the fastest growing diseases of modern society. This kind of impairment is often introduced by excessive noise. Therefore it is important to organise mass scale screening tests to identify people suffering from this kind of impairment. "I Can Hear…" provides a Web-based test that uses automatic questionnaire analysis, audiometric tone test procedures, and assesses speech intelligibility in noise. When all the testing is completed, "I Can Hear…" automatically analyses the results for each person examined. Based on the number of incorrect answers, the decision is made automatically by the expert system: does the person have normal hearing or does he or she have hearing problems and require to be examined in one of the consulting centres. Those whose hearing impairment is confirmed will be referred to treatment.  
StreszczenieSystem "Słyszę..." jest usługą dostępną w Internecie, która służy do prowadzenia przesiewowych badań słuchu. Wykorzystywane są trzy rodzaje badań: ankieta eleketroniczna, testy audiometryczne i testy zrozumiałości mowy w szumie. W wyniku analizy odpowiedz pacjentów, system ekspercki podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu badanej osoby do grupy osób nie mających problemów ze słuchem lub do grupy osób cierpiących na niedosłuch. Słowa kluczowe: badanie słuchu; audiometria 

Pozycja nr 323 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiINVESTIGATION OF NOISE THREATS AND THEIR IMPACT ON HEARING IN SELECTED SCHOOLS – A PILOT STUDY 
Tytuł polskiBADANIA ZAGROŻEŃ HAŁASOWYCH I ICH WPŁYWU NA SŁUCH W WYBRANYCH SZKOŁACH – BADANIA PILOTAŻOWE 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin31 
Numer czasopisma
Strony417 - 424 
Rok2006
UwagiSupplement 
AbstractNoise measurements conducted in selected schools in Gdansk area are presented in this paper. The main aim of this research was to determine noise threats at schools. Some objective measurements of the acoustic climate were performed employing a noise monitoring station engineered at the Multimedia System Department, Gdansk University of Technology. Simultaneously, subjective noise annoyance examinations were carried out among pupils in chosen schools. The survey includes a noise analysis in places of residence, music preferences and preliminary hearing tests results taken after the exposure to noise during breaks. Hearing tests employing a distortion product otoacoustic emission (DPOAE) method, have been performed twice -- before and after the exposure to noise. The noise dose analysis based on average time spent by a pupil at school is also presented. The obtained results reveal that an unfavorable noise climate occurred in surveyed schools. This was also confirmed by the results of the subjective examinations. The conducted hearing tests did not reveal essential changes in the cochlea activity of examined pupils. This means that the noise during breaks and physical exercises did not constitute a risk to their hearing system. However, it may be considered as an essential source of annoyance. 
StreszczenieW artykule przedstawiono wyniki pomiarów hałasu przeprowadzonych w wybranych szkołach na terenie Trójmiasta. Celem przeprowadzonych badań było określenie zagrożeń hałasem w szkołach. Przeprowadzono obiektywne badania klimatu akustycznego za pomocą opracowanej w Katedrze Systemów Multimedialnych PG stacji monitorowania hałasu. Jednocześnie przeprowadzono badania subiektywnej uciążliwości hałasu wśród uczniów rozpatrywanych szkół. Badania ankietowe rozszerzono o analizę hałasu w miejscu zamieszkania oraz upodobania muzyczne. W referacie przedstawiono również wstępne wyniki badań słuchu po ekspozycji na hałas panujący podczas przerw i w czasie trwania zajęć wychowania fizycznego. Słuch mierzono przed i po ekspozycji na hałas. Do badania słuchu wykorzystano metodę otoemisji akustycznej produktów nieliniowych ślimaka (DPOAE). Przedstawiono również analizę dozymetryczną z uwzględnieniem średniego czas przebywania uczniów w szkole. Uzyskane wyniki pomiarów hałasu wykazały, że w rozpatrywanych szkołach panował niekorzystny klimat akustyczny. Ten stan potwierdziły również wyniki badań subiektywnych. Przeprowadzone badania słuchu nie wykazały istotnych zmian w aktywności ślimaka u badanych osób. Oznacza to, że hałas panujący podczas przerw i w czasie trwania zajęć sportowych nie stanowił zagrożenia dla słuchu uczniów. Jest jednak istotnym źródłem uciążliwości. 

Pozycja nr 324 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiTimbre Representation for Automatic Classification of Musical Instruments 
Tytuł polskiReprezentacja parametryczna barwy dźwięku w zastosowaniach do automatycznej klasyfikacji instrumentów muzycznych 
KonferencjaJoint Congress of the Acoustic Society of America & Japan Acoustical Society 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiHonolulu, USA 
Data konferencji28.11.2006- 2.12.2006 
Uwagiwyd. Journal Acoust. Soc. Am., 120 (5), Pt. 2, Nov. 2006, p. 3276 
AbstractHuman communication includes the capability of recognition. This is particularly true of auditory communication. Music information retrieval (MIR) turns out to be particularly challenging, since many problems remain still unsolved. Topics that should be included within the scope of MIR are: automatic classification of musical instruments/ phrases/styles, music representation and indexing, estimating musical similarity using both perceptual and musicological criteria, recognizing music using audio and/or semantic description, language modeling for music, auditory scene analysis, and others. Many features of music content description are based on perceptual phenomena and cognition. However, it can easily be observed that most of low-level descriptors used for example in musical instrument classification are more data- than human-oriented. This is because the idea behind these features is to have data defined and linked in such a way as to be able to use it for more effective automatic discovery, integration, and re-use in various applications. The ambitious task is, however, to provide seamless meaning to low- and high-level descriptors such as timbre descriptors and linking them together. In such a way data can be processed and shared by both systems and people. This paper presents a study related to timbre representation of musical instrument sounds. 
StreszczenieW referacie przedstawiono zagadnienia związane z reprezentacją parametryczną muzyki. Wyszukiwanie informacji muzycznej (Music Information Retrieval) obejmuje wiele dziedzin, jak np. automatyczną klasyfikację dżwięków instrumentów muzycznych, fraz, stylów muzycznych, automatyczne indeskowanie muzyki, reprezentację semantyczna - budowę ontologii muzycznych, itp. Zagadnieniem, które wymaga dalszych badań jest stworzenie wektora parametrów, który opisywałby barwę dźwięku za pomocą pojęć typu: dźwięk jasny, czysty, ciemny, itd. Słowa kluczowe: informatyka muzyczna, reprezentacja parametryczna, barwa dźwięku, automatyczna klasyfikacja informacji muzycznej 

Pozycja nr 325 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Walkowiak, B. Kostek, A. Lorens, A. Czyżewski, A. Obrycka, A. Wąsowski 
Tytuł angielskiSimulation of electric hearing - influence of simulation parameters on quality of output signal 
Tytuł polskiWpływ wybranych parametrów symulacji słuchu elektrycznego na jakość sygnału mowy 
KonferencjaI Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony98 
Miejsce konferencjiWarszawa, Polska 
Data konferencji10.9.2006- 12.9.2006 
UwagiAudiofonologia-Suplement, str. 98 
StreszczenieW środowisku programistycznym Matlab stworzono symulację słuchu elektrycznego pacjenta implantowanego. W symulacji zastosowano algorytm przetwarzania wykorzystywany w komercyjnych systemach implantów ślimakowych - CIS (Continuous Interleaved Sampling). W pracy zbadano wpływ ilości kanałów, jak i innych parametrów sygnałów wyjściowych przy zastosowaniu sygału mowy jako sygnału wejściowego symulacji. Słowa kluczowe: audiologia, implant ślimakowy, algorytmy przetwarzania 

Pozycja nr 326 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiAPPLICATIONS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE TECHQNIUES TO ACOUSTICS  
Tytuł polskiZastosowania metod inteligentnych w akustyce 
CzasopismoModelowanie inżynierskie 
Wolumin32 
Numer czasopismatom 1 
Strony273 - 280 
Rok2006
AbstractThe aim of this paper was to review some chosen applications of computational techniques to acoustics and in particular to sound engineering. The presented research studies employed artificial neural networks, rough set method, fuzzy logic, genetic algorithms, Pawlak’s flow graphs and other soft computing techniques. The investigated problems were devoted to classification of musical instrument sounds, musical phrases, and intelligent music processing, and also to the domain of computer control of classical organ instruments.  
StreszczenieCelem artykułu jest przegląd wybranych zastosowań metod inteligentnych w akustyce, a w szczególności w szeroko rozumianej inżynierii dźwięku. Przedstawione badania i eksperymenty były prowadzone w oparciu o sztuczne sieci neuronowe, metodę zbiorów przybliżonych, logiką rozmytą, grafy przepływowe Pawlaka oraz algorytmy genetyczne. Rozwiązywane problemy dotyczyły klasyfikacji dźwięków muzycznych, rozpoznawania fraz muzycznych, przetwarzania muzyki, sterowania klasycznymi organami piszczałkowymi oraz oceny jakości w akustyce. Słowa kluczowe: akustyka, metody inteligentne, logika rozmyta, zbiory przybliżone, automatyczna klasyfikacja informacji muzycznej 

Pozycja nr 327 
Typ pozycji:książka 
AutorzyB. Kostek, P. Dalka, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiAudiovisual Speech Recognition for Training Hearing Impaired Patients 
Tytuł polskiAutomatyczne rozpoznawanie mowy na potrzeby treningu osób z wadami słuchu 
WydawcaWorld Scientific 
Strony335 - 347 
Rok2006
Uwagirozdział w książce zagranicznej Mathematical Methods in Scattering Theory And Biomedical Engineering: Proceedings of the Seventh International Workshop, D.I. Fotiadis, C., V. Massala, Eds. 
AbstractThis study presents isolated phoneme recognition system combining both visual and acoustical data. The Active Shape Model method is used for extracting visual speech features from the shape and movement of the lips. This method consists in a model-based approach for extracting speech information from image sequences. Its advantage over the image-based approach stems from the fact that important features are represented in a low-dimensional space and are normally invariant to translation, rotation, scaling and illumination. The Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs) are used as the acoustic speech features in the speech recognition system. MFCCs are based on the short-term spectrum. The power spectrum bins are grouped and smoothed according to the perceptually motivated Mel frequency scaling. Then the spectrum is segmented into critical bands. Finally, a discrete cosine transform is applied to the logarithm of the filter bank output signal resulting in vectors of decorrelated MFCCs features. A three-layer feed-forward artificial neural network (ANN) is used in the experiments related to speech recognition. Feature vectors extracted combine both modalities of the human speech. A matrix, containing feature vectors calculated during the utterance, forms an input to the ANN. To make the results of speech classification robust against the changes in the utterance duration, an interpolation is used to compute feature vectors. Additional experiments with the degraded acoustical information are carried out in order to test the system robustness against various distortions affecting the signals. The system engineered utilizing only the visual information correctly classifies properly nearly 80% of the speech utterances. This result is very satisfying taking into account a huge similarity between lip movements during articulation of vowels and a great diversity of lip shapes originating from the anatomical features and the way of speaking. Results of classification based on the acoustical information are much better than the ones based on the visual information. However, utilizing both modalities in the speech recognition system further improves the effectiveness. Moreover this makes the system much more robust against distortions in the audio signal. A software is prepared employing above mentioned algorithms to be used by cochlear implanted patients in the process of speech training. An interactive application was conceived making possible organizing the interactive speech training sessions without any assistance from speech therapists. This method consists in a model-based approach for extracting speech information from image sequences. Its advantage over the image-based approach stems from the fact that important features are represented in a low-dimensional space and are normally invariant to translation, rotation, scaling and illumination. MFCCs are based on the short-term spectrum. The power spectrum bins are grouped and smoothed according to the perceptually motivated Mel frequency scaling. Then the spectrum is segmented into critical bands. Finally, a discrete cosine transform is applied to the logarithm of the filter bank output signal resulting in vectors of decorrelated MFCCs features. A matrix, containing feature vectors calculated during the utterance, forms an input to the ANN. To make the results of speech classification robust against the changes in the utterance duration, an interpolation is used to compute feature vectors. Additional experiments with the degraded acoustical information are carried out in order to test the system robustness against various distortions affecting the signals. The system engineered utilizing only the visual information correctly classifies properly nearly 80% of the speech utterances. This result is very satisfying taking into account a huge similarity between lip movements during articulation of vowels and a great diversity of lip shapes originating from the anatomical features and the way of speaking. Results of classification based on the acoustical information are much better than the ones based on the visual information. However, utilizing both modalities in the speech recognition system further improves the effectiveness. Moreover this makes the system much more robust against distortions in the audio signal. A software is prepared employing above mentioned algorithms to be used by cochlear implanted patients in the process of speech training. An interactive application was conceived making possible organizing the interactive speech training sessions without any assistance from speech therapists. 
StreszczenieNiniejszy rozdział stanowi rozszerzenie referatu przedstawionego na konferencji 7th Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering. Rozdział ten przedstawia system rozpoznawania izolowanych głosek mowy wykorzystujący dane wizualne i akustyczne. Modele Active Shape Models zostały wykorzystane do wyznaczania parametrów wizualnych na podstawie analizy kształtu i ruchu ust w nagraniach wideo. Parametry akustyczne bazują na współczynnikach melcepstralnych. Sieć neuronowa została użyta do rozpoznawania wymawianych głosek na podstawie wektora cech zawierającego oba typy parametrów. Dodatkowo zbadano odporność systemu na zakłócenia w sygnale dźwiękowym.  

Pozycja nr 328 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, J. Wójcik 
Tytuł polskiZastosowanie metodyki analizy hipotez rytmicznych do przeszukiwania  
KonferencjaKrajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2006  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBydgoszcz, Polska  
Data konferencji13.9.2006- 15.9.2006 
UwagiMateriały elektroniczne 
StreszczenieW referacie przedstawiano metodykę analizy melodycznych i rytmicznych wzorców do przeszukiwania rozległych baz muzycznych. Zaproponowano metodę hybrydową wyszukiwania wiodącego rytmu w oparciu o zbiór najbardziej obiecujących metod porządkowania hipotez rytmicznych. W oparciu o tę metodykę zaprojektowano system DrumAdd do analizy plików muzycznych w formacie symbolicznym MIDI. System generuje automatycznie akompaniament perkusyjny dla zadanej melodii w oparciu o hipotezę hipermetryczną, znajdującą się na wysokim miejscu w rankingu wśród wszystkich znalezionych dla danego utworu hipotez. W referacie opisano eksperymenty związane z wyszukiwaniem rytmu w celu zastosowania proponowanych metod w systemie automatycznego akompaniamentu perkusyjnego. Słowa kluczowe: muzyka, automatyczne wyszukiwanie rytmu, rytm, ranking hipotez hipermetrycznych, format MIDI 

Pozycja nr 329 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek 
Tytuł angielskiImplementation of animation rules in fuzzy logic 
Tytuł polskiImplementacja reguł animacji w logice rozmytej 
KonferencjaXI Międzynarodowe Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku i Obrazu 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony211 - 218 
Miejsce konferencjiKraków, Polska 
Data konferencji23.6.2005- 25.6.2005 
AbstractComputer system helping in animation creation process was designed. The system utilizes animation rules that have their origin in the cartoon animation. The rules helps to achieve an emotionally featured character motion in animation. The rules are transcribed to fuzzy logic rules, and implemented in Python programming language. Test animated sequences were generated, with utilization of the system, and subjective tests are designed, to evaluate naturalness of animations and perceived emotional features. Future research and conclusion are presented. 
StreszczenieZaprojektowano system komputerowy wspomagający tworzenie animacji. System wykorzystuje reguły animacji wywodzące się z animacji tradycyjnej. Reguły opisują sposób uzyskiwania animacji postaci nacechowanych emocjonalnie. Na potrzeby badań zostały one sformułowane w logice rozmytej i zaimplementowane w języku programowania Python. Wykorzystując system wygenerowano animacje testowe, które poddano ocenie subiektywnej, w celu określenia naturalności animacji i przekazu emocjonalnego. Przedstawiono wnioski. 

Pozycja nr 330 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, J. Wójcik, P. Holonowicz 
Tytuł angielskiEstimation the Rhythmic Salience of Sound with Association Rules and Neural Networks 
Tytuł polskiWyszukiwanie struktury rytmicznej we frazach muzycznych w oparciu o metody reguły asocjacyjne i sztuczne sieci neuronowe 
KonferencjaProc. of the Intern. IIS: IIPWM'05 Conference 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony531 - 540 
Miejsce konferencjiGdańsk, PL 
Data konferencji13.6.2005- 16.6.2005 
UwagiIntelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, Springer Verlag 
AbstractIn this paper experiments done towards improving the performance of systems retrieving musical rhythm are described. Authors briefly review machine learning models used to estimate tendency of sounds to be located in accented positions. This is done on the basis of their physical attributes such as duration, frequency and amplitude. For this purpose Data Mining association rule model and neural networks with discrete output – LVQ networks are used. By means of evaluation method introduced by the authors it is possible to compare the results returned by both models. This work aims at retrieving multi-level rhythmic structure of a musical piece on the basis of its melody, which may result in systems creating automatic drum accompaniment for a given melody or retrieval systems for automatic music identification. 
StreszczenieW referacie przedstawiono eksperymenty majace na celu automatyczne wyszukiwanie wartości rytmicznych we frazie muzycznej. W tym celu wykorzystano metody data mining i sztuczne sieci neuronowe.  

Pozycja nr 331 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Dalka, B. Kostek 
Tytuł angielskiSpeech recognition system providing assistance to people with hearing impairments 
Tytuł polskiSystem rozpoznawania mowy pomocny dla osób z wadami słuchu 
Konferencja3rd International Conference on Telemedicine and Multimedia Communication 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiKajetany, Polska 
Data konferencji21.10.2005- 22.10.2005 
AbstractThis work presents research results in the domain of speech recognition providing assistance to hearing impaired people. The system being engineered combines both visual and acoustic data to recognize speech in order to facilitate speech training of patients revealing serious hearing impairments. The Active Shape Model method is used for extracting visual speech features from the shape and movement of lips. The acoustic features extraction involves mel-cepstral analysis. Both modalities of speech are combined in the feature vectors extracted. An artificial neural network is employed as a classifier allowing recognition of speech utterances. Additional experiments with the degraded acoustic information are carried out in order to test the system robustness against various distortions affecting the signal. 
StreszczeniePraca prezentuje wyniki badań w dziedzinie rozpoznania mowy dla potrzeb osób z wadami słuchu. Opracowywany system wykorzystuje łącznie dane akustyczne i wizualne. Modele Active Shape Models zostały wykorzystane do wyznaczania parametrów wizualnych na podstawie kształtu i ruchu ust w nagraniach wideo. Parametry akutyczne bazują na współczynnikach melcepstralnych. Siec neuronowa została wykorzystana jako klasyfikator służący do rozpoznawania wymawianych głosek. Dodatkowo zbadano odporność systemu na zakłócenia w sygnale dźwiękowym. 

Pozycja nr 332 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Dziubiński, P. Dalka, B. Kostek 
Tytuł angielskiEstimation of musical sound separation algorithm effectiveness employing neural networks 
Tytuł polskiOcena algorytmów separacji dźwięków instrumentów muzycznych przy wykorzystaniu sieci neuronowych 
CzasopismoJourn. of Intelligent Information Systems 
Wolumin24 
Numer czasopisma2-3 
Strony133 - 157 
Rok2005
AbstractBlind separation of musical sounds contained in sound mixtures is a challenging and difficult task. It is due to the fact that in Western music, mixed harmonic sources may be correlated with each other, i.e. their harmonic partials might be overlapping in the frequency domain if the signals remain in harmonic relation. Evaluation of the separation results is also problematic, since analysis of the energy-based error between the original signals used for mixing and the separated ones, in some cases, do not correspond with perceptual evaluation results. In this paper, four separation algorithms, engineered by the Authors, are presented. Then, musical instrument sound identification based on artificial neural networks is performed as a means of evaluating the performance of the separation algorithms. Results are discussed and conclusions are derived. 
StreszczenieŚlepa separacja dźwięków sygnałów muzycznych zawartych w zmiksowanym materiale jest trudnym zadaniem. Jest to spowodowane tym, że dźwięki znajdujące się w relacjach harmonicznych mogą zawierać kolidujące składowe sinusoidalne (składowe harmoniczne). Ewaluacja wyników separacji jest również problematyczna, gdyż analiza błędu energetycznego często nie odzwierciedla subiektywnej jakości odseparowanych sygnałów. W tej publikacji zostały przedstawione i omówione cztery algorytmy separacji opracowane przez autorów. Odseparowane źródła poddano automatycznej klasyfikacji przy pomocy sztucznej sieci neuronowej. Przedstawiono rezultaty eksperymentu wraz z ich omówieniem. 

Pozycja nr 333 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, P. Dalka, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiAudiovisual speech recognition for training hearing impaired patients 
Tytuł polskiAudiowizualne rozpoznawanie mowy na potrzeby treningu osób z wadami słuchu 
Konferencja7th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony335 - 347 
Miejsce konferencjiNymphaio, Grecja 
Data konferencji8.9.2005- 11.9.2005 
AbstractThis study presents isolated phoneme recognition system combining both visual and acoustical data. The Active Shape Model method is used for extracting visual speech features from the shape and movement of the lips. This method consists in a model-based approach for extracting speech information from image sequences. Its advantage over the image-based approach stems from the fact that important features are represented in a low-dimensional space and are normally invariant to translation, rotation, scaling and illumination. The Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs) are used as the acoustic speech features in the speech recognition system. MFCCs are based on the short-term spectrum. The power spectrum bins are grouped and smoothed according to the perceptually motivated Mel frequency scaling. Then the spectrum is segmented into critical bands. Finally, a discrete cosine transform is applied to the logarithm of the filter bank output signal resulting in vectors of decorrelated MFCCs features. A three-layer feed-forward artificial neural network (ANN) is used in the experiments related to speech recognition. Feature vectors extracted combine both modalities of the human speech. A matrix, containing feature vectors calculated during the utterance, forms an input to the ANN. To make the results of speech classification robust against the changes in the utterance duration, an interpolation is used to compute feature vectors. Additional experiments with the degraded acoustical information are carried out in order to test the system robustness against various distortions affecting the signals. The system engineered utilizing only the visual information correctly classifies properly nearly 80% of the speech utterances. This result is very satisfying taking into account a huge similarity between lip movements during articulation of vowels and a great diversity of lip shapes originating from the anatomical features and the way of speaking. Results of classification based on the acoustical information are much better than the ones based on the visual information. However, utilizing both modalities in the speech recognition system further improves the effectiveness. Moreover this makes the system much more robust against distortions in the audio signal. A software is prepared employing above mentioned algorithms to be used by cochlear implanted patients in the process of speech training. An interactive application was conceived making possible organizing the interactive speech training sessions without any assistance from speech therapists. 
StreszczeniePraca przedstawia system rozpoznawania izolowanych głosek mowy wykorzystujący dane wizualne i akustyczne. Modele Active Shape Models zostały wykorzystane do wyznaczania parametrów wizualnych na podstawie analizy kształtu i ruchu ust w nagraniach wideo. Parametry akustyczne bazują na współczynnikach melcepstralnych. Sieć neuronowa została użyta do rozpoznawania wymawianych głosek na podstawie wektora cech zawierającego oba typy parametrów. Dodatkowo zbadano odporność systemu na zakłócenia w sygnale dźwiękowym.  

Pozycja nr 334 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Dalka, B. Kostek 
Tytuł angielskiSpeech Recognition System Based on Visual Features 
Tytuł polskiSystem rozpoznawania mowy wykorzystujący cechy wizualne 
CzasopismoAudiofonologia 
Wolumin27 
Numer czasopisma 
Strony19 - 23 
Rok2005
Uwagipraca wydana w 2006 r. 
AbstractThis article describes a speech recognition system based on the lip movement analysis, designed for hearing impaired. The algorithm for locating and tracing lip movements in video recordings is presented and evaluated. Visual speech features are extracted and fed to the Artificial Neural Networks the task of which is to classify six Polish vowels. Additional experiments were carried out based both on visual and acoustical features. The results of the performed experiments and conclusions are included in the paper. The application of such a system to hearing impaired people is also outlined. 
StreszczenieNiniejszy artykuł przedstawia metodę rozpoznawania głosek na podstawie analizy ruchu ust, która może znaleźć zastosowanie w terapii logopedycznej osób z wadami słuchu. W pracy opisano algorytm wyznaczana i śledzenia położenia ust oraz zbadano efektywność jego działania. Sztuczna sieć neuronowa została wykorzystana jako klasyfikator rozpoznający sześć wypowiadanych samogłosek w oparciu o wizualne parametry mowy. Dodatkowo przeprowadzono badania dotyczące rozpoznawania mowy w oparciu o parametry wizualne i akustyczne łącznie. W pracy umieszczono wyniki eksperymentów oraz pokrótce przedstawiono założenia aplikacji komputerowej wspomagającej osoby niedosłyszące. 

Pozycja nr 335 
Typ pozycji:książka 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiIntelligent System for Environmental Noise Monitoring 
Tytuł polskiInteligentny System Monitorowania Środowiska 
WydawcaAdvances in Soft Computing, Springer Verlag 
Strony397 - 410 
Rok2005
Uwagirozdział w książce zagranicznej 
AbstractThe telemonitoring system, developed at the Multimedia Systems Department of the Gdansk University of Technology is discussed, aimed at environmental noise levels monitoring. Apart from the global system characteristic, a detailed system presentation was provided, consisting of descriptions of the following elements: mobile measurement unit, computer noise measuring software, USB sound interface with a measurement microphone, Internet multimedia application and a soft computing algorithm applied to the analysis of the system database content. The results of noise measurements were compared to those obtained with professional noise measuring devices. The engineered intelligent application may help in diminishing hearing diseases occurrence caused by environmental & industrial noise. 
StreszczenieW rozdziale przedstawiono projekt i realizację automatycznej stacji monitorowania hałasu środowiskowego. Stanowi ona jeden z elementów tworzonego w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej Multimedialnego Systemu Monitorowania Hałasu. Przedstawiono ogólną budowę stacji pomiarowej oraz omówiono jej podstawową funkcjonalność. Obszerniej opisano dodatkowe możliwości stacji, do których należą: komunikacja z wykorzystaniem transmisji GPRS oraz możliwość określania pozycji geograficznej dzięki zastosowaniu odbiornika sygnału GPS. Bezprzewodowa transmisja danych, umożliwią zarówno natychmiastowe wysłanie aktualnych wyników pomiarów jak również zdalny nadzór nad działaniem stacji. Informacja o lokalizacji pomiarów hałasu może znacząco przyspieszyć i uprościć sposób tworzenia map zagrożeń hałasem na analizowanym obszarze. Przedstawiono ponadto strukturę oprogramowania zastosowanego w omawianej stacji pomiarowej. Podano również wyniki przeprowadzonych badań opracowanej stacji pomiarowej w odniesieniu do obowiązujących norm. Słowa kluczowe: monitoring środowiska, hałas, metody inteligentne, system GPS, stacje pomiarowe 

Pozycja nr 336 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyM. Dziubiński, B. Kostek 
Tytuł angielskiAutomatic Evaluation of Sound Separation Quality 
Tytuł polskiAutomatyczna walidacja jakości algorytmów separacji dźwieków instrumentów muzycznych 
Konferencja119 Audio Eng. Soc. Convention 
Numer preprintu6625 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 13 
Miejsce konferencjiNew York, USA 
Data konferencji7.10.2005- 10.10.2005 
AbstractThis paper addresses the problem of evaluating effectiveness of musical sound separation algorithms. A standardized procedure for evaluating separation quality does not exist. The most convincing and typical way to do this is by carrying out subjective listening tests. However, subjective tests need a solid statistical validation, which means that many experts should take part in such tests, the room characteristics should be adequate, and what is also important, such tests are time consuming. Thus this paper attempts to show that it is possible to carry out the evaluation tests in an automatic way, by employing an Artificial Network System (ANN), which is further justified by experts’ opinion. 
StreszczenieW publikacji tej opisano problem oceny efektywności algorytmów separacji dźwięków muzycznych. Standardowa procedure służąca do takiej oceny nie istnieje. Najbardziej uzasadnionym podejściem wydają się być odsłuchowe testy subiektywne. Niemniej, aby taka ocena była wartościowa, niezbędna jest porządna walidacja statystyczna wyników, co oznacza iż grupa ekspertów powinna być duża oraz właściwości akustyczne pomieszczenia. Ponadto właściwości akustyczne pomieszczenia w którym przeprowadzane są testy powinny spełniać odpowiednie normy i warto również wziąć pod uwagę iż taki eksperyment jest bardzo czasochłonny. W tej publikacji zaprezentowano automatyczną metodę oceny efektywności algorytmów separacji przy pomocy sztucznej sieci neuronowej, oraz uzyskane wyniki tej ewaluacji poddano porównaniu do wyników testów odsłuchowych. 

Pozycja nr 337 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiModeling of Perceptual Masking and its Applications to Hearing Aids 
Tytuł polskiModelowanie maskowania perceptualnego i jego zastosowania w protetyce słuchu 
KonferencjaXVII Krajowe Sympozjum Audiologiczne 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiCetniewo, PL 
Data konferencji29.9.2005- 1.10.2005 
StreszczenieModelowanie zjawisk perceptualnych obejmuje badanie zależności między odchyleniem błony podstawnej narządu Cortiego a amplitudą i częstotliwością bodźca akustycznego. Zjawiska te dotyczą makromechaniki ślimaka widzianej jako proces przyporządkowania grupom częstotliwości sygnału akustycznego różnych miejsc na błonie podstawnej, w których zachodzi jej maksymalne odchylenie. Pasma filtrów słuchowych nazwano pasmami krytycznymi słuchu. Parametry filtrów zwanych filtrami słuchowymi można wyznaczyć w oparciu o różne badania psychoakustyczne. W celu dokładniejszego określenia parametrów filtrów słuchowych, a zwłaszcza ich kształtu, można posłużyć się modelem zjawiska maskowania. Zjawisko maskowania występuje w przypadku jednoczesnego istnienia dźwięku w obecności innego dźwięku lub szumu, przy założeniu, że dźwięk zagłuszany i zagłuszający leżą w pobliskich pasmach krytycznych. Wskutek pobudzania przez dźwięk nie tylko odpowiadającego mu odcinka błony podstawnej, lecz również obszaru obejmującego częstotliwości większe, inny dźwięk pobudzający ten obszar staje się słabiej słyszalny, a nawet może przestać być słyszalny. Aby dźwięk maskowany stał się ponownie słyszalny, należy zwiększyć jego natężenie. W ten sposób jego dolna granica słyszalności została przesunięta i wartość tego przesunięcia określa miarę zagłuszania. Stwierdzono także, że: zagłuszanie jest największe w sąsiedztwie tonu zagłuszającego, zmniejszenie zagłuszania przy częstotliwościach odpowiadających harmonicznym tonu zagłuszającego związane jest z istnieniem tonów subiektywnych, tony o dużych natężeniach zagłuszają wszystkie dźwięki o częstotliwościach większych, natomiast dźwięki o częstotliwościach mniejszych - tylko w bezpośrednim swoim sąsiedztwie, łatwiej są maskowane tony wyższe przez silny ton niski. Wykorzystując powyższe założenia, dokonano implementacji modelu słyszenia w postaci algorytmicznej. Następnie model ten, zaimplementowany w formie oprogramowania wykorzystano w torze eksperymentalnej protezy słuchu, uzyskując znaczącą poprawę separacji użytecznych składowych dźwięku od niepożądanych szumów i zakłóceń.  

Pozycja nr 338 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł polskiMetody wyszukiwania informacji w bazach multimedialnych 
CzasopismoPrzegląd Telekomunikacyjny 
WoluminLXXVIII 
Numer czasopisma8-9 
Strony301 - 306 
Rok2005
AbstractThe aim of this article is to review problems related to data retrieval from multimedia databases. This review is based on the results obtained within the research project entitled “New methods of multimedia information retrieval in telecommunication networks”. Among main goals of the research carried out was the implementation of soft computing methods to multimedia object acquisition and classification with the main stress on audio signals (sounds, singing, music, musical phrases). Another project's task concerned the description of the content of multimedia objects in the form of metadata for their retrieval from repositories accessible by telecommunications networks. Solving the problems within the project framework required employing the decision systems. Accordingly, for this purpose such algorithms as neural networks, genetic, rough-set- and fuzzy-set-based were designed and implemented. The results obtained show that computational intelligence and soft computing may be used effectively for solving problems connected with multimedia content retrieval.  
StreszczenieW artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z wyszukiwaniem informacji zawartych w bazach multimedialnych. Przegląd ten został oparty o zrealizowany projekt badawczy pt.: „Nowe metody wyszukiwania informacji multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych”. Eksperymenty badawcze prowadzone w ramach projektu obejmowały wdrożenie wybranych metod sztucznej inteligencji do celów akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych, m.in. sygnałów fonicznych (dźwięk, śpiew, muzyka) oraz fraz muzycznych a także zastosowanie metodyki rozmytego przetwarzania języka naturalnego do przetwarzania danych muzycznych. Postawione problemy były rozwiązywane za pomocą algorytmów sieci neuronowych, metody zbiorów przybliżonych, logiki rozmytej oraz algorytmów genetycznych. Wyniki badań uzyskanych w okresie realizacji projektu potwierdziły możliwość wykorzystania algorytmów z dziedziny sztucznej inteligencji (ang. computational intelligence, soft computing) do rozwiązywania problemów z dziedziny szeroko rozumianych multimediów. 

Pozycja nr 339 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, J. Wójcik 
Tytuł angielskiMachine Learning System for Estimating the Rhythmic Salience of Sounds 
Tytuł polskiSystem uczący do estymacji zależności rytmicznych w muzyce 
CzasopismoInternational J. of Knowledge-based and Intelligent Engineering Systems 
Wolumin
Numer czasopisma 
Strony1 - 10 
Rok2005
AbstractThis article describes experimental work carried out in attempt to improve the effectiveness of musical rhythm retrieval systems. The authors define basic notions in the area of hierarchical rhythm retrieval and describe a procedure for inducing rhythmic hypotheses in a given melody. Utilizing an approach commonly used in the data mining domain, an association rule model has been applied to estimate the rhythmic salience of sounds based on the physical attributes of duration, frequency and amplitude. On the basis of the knowledge obtained by the machine learning system, the authors propose five functions to rank sounds according to their tendency to be located in accented positions in a melody. Adapted precision and recall measures were used to validate the proposed functions and conduct experimental verification. Conclusions derived from the results of the experiments have also been presented. 
StreszczenieW artykule przedstawiono badania dotyczące wyszukiwania danych rytmicznych w muzyce. W pracy przedstawiono postać funkcji rankingujacej poszczególnych dźwięków frazy muzycznej. Opracowano metodę tworzenia wszystkich możliwych hierarchicznych struktur rytmicznych, zwanych hipotezami rytmicznymi. Otrzymane hipotezy są następnie porządkowane w kolejności malejącej wartości funkcji rankingującej, aby ustalić, która ze znalezionych hipotez będzie uznana za właściwą strukturę rytmiczną utworu muzycznego. Postać funkcji rankingującej będzie znaleziona dzięki szacowaniu wpływu własności fizycznych dźwięków tworzących utwór na ich wagi rytmiczne. W tym celu autorzy proponują zastosowanie systemów uczących się, w tym opartych o reguły asocjacyjne z dziedziny data mining. Słowa kluczowe: WYSZUKIWANIE INFORMACJI DATA MINING UKD:Informatyka i technika komputerowa  

Pozycja nr 340 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiIntelligent Multimedia Applications – Scanning the Issue 
Tytuł polskiInteligentne przetwarzanie multimediów. 
CzasopismoJourn. of Intelligent Information Systems 
Wolumin24 
Numer czasopisma
Strony95 - 97 
Rok2005
UwagiSpecial Issue on Intelligent Multimedia Applications 
AbstractThe aim of this special issue, entitled "Intelligent Multimedia Applications", is to highlight ideas and applications of various intelligent computational methods that could be useful for both content processing and retrieval as well as web mining. Multimedia is an interdisciplinary and rapidly expanding domain. It covers many aspects, including audio/video/multi-modal and content description, processing and retrieval, networking technologies and applications. Multimedia may also be analyzed from different perspectives, from theory through to practice. It is difficult, however, to judge which of these research areas has had the greatest impact on technology. 
StreszczenieCelem specjalnego wydania tego tomu czasopisma JIIS, zatytułowanego "Inteligentne przetwarzanie multimediów", było przedstawienie badań w tej dziedzinie, prowadzonych w różnych ośrodkach na świecie. Zawarte w tym tomie artykuły dotyczyły inteligentnego przetwarzania sygnałów fonicznych i wideo, jak również muzyki. 

Pozycja nr 341 
Typ pozycji:książka 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiPerception-Based Data Processing in Acoustics. Applications to Music Information Retrieval and Psychophysiology of Hearing 
Tytuł polskiPrzetwarzanie danych w akustyce uwarunkowane percepcyjnie.  
WydawcaSpringer Verlag, Series on Cognitive Technologies, Berlin, Heidelberg, New York 
Strony 
Rok2005
AbstractThe objective of the monograph is to provide novel insights into cognitive mechanisms underlying processing of sound and music in different envi-ronments. A solid understanding of these mechanisms is vital for numer-ous technological applications such as for example information retrieval from distributed musical databases or building expert systems. In order to investigate the cognitive mechanisms underlying music perception funda-mentals of hearing psychophysiology and principles of music perception are presented. In addition, some computational intelligence methods are reviewed, such as rough sets, fuzzy logic, artificial neural networks, deci-sion trees and genetic algorithms. The applications of hybrid decision sys-tems to problem solving in music and acoustics are exemplified in this book and discussed on the basis of obtained experimental results. 
StreszczenieTematyka książki obejmuje w pierwszej kolejności opis mechanizmów kognitywnych leżących u podstaw percepcji muzyki. Przedstawione zostały również zagadnienia automatycznego rozpoznawania dźwięków instrumentów muzycznych i muzyki, zastosowanie nowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji w szeroko rozumianej inżynierii dźwięku oraz komputerowych metod badania słuchu. 

Pozycja nr 342 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. KOSTEK, P. Żwan 
Tytuł angielskiAutomatic Classification of Singing Voice Quality 
Tytuł polskiAutomatyczna klasyfikacja głosów śpiewaczych 
Konferencja5th international conference on Intelligent Systems Design and Applications 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony237 - 242 
Miejsce konferencjiWrocław, Polska 
Data konferencji8.9.2005- 10.9.2005 
UwagiIEEE Computer Science 
AbstractIn the paper problems related to the classification of singing voice quality are presented. For this purpose a database consisting of singers’ sample recordings is constructed and parameters are extracted from recorded voice of trained and untrained singers. The parameterization process is based on both voice source and formant analysis of a singing voice. These parameters are explained as to their physical interpretation and analyzed statistically in order to diminish their number. The statistical analysis is based on the Fisher Statistic. In such a way a feature vector of a singing voice is formed. Decision systems based on neutral networks and rough sets are utilized in the context of the voice type and voice quality classification. Results obtained in the automatic classification performed by both decision systems are compared. A possibility to classify automatically type/quality of voice is judged. The methodology proposed provides means for discerning trained and untrained singers.  
StreszczenieW artykule przedstawiono zagadnienia związane z automatyczną klasyfikacją jakości i rodzajów głosów śpiewaczych. Na potrzebę takiej klasyfikacji stworzono bazę głosów śpiewaczych, w której dokonano parametryzacji nagrań samogłosech śpiewanych przez różnych wokalistów (zarówno profesjonalistów, jak i amatorów) na różnych wysokościach i z różną głośnością. W celu ograniczenia wymiaru wektora opisu zastosowano statystykę Behrensa Fishera i analizę korelacyjną. Aby określić skuteczność automatycznego rozpoznawania głosów śpiewaczych, sparametryzowane próbki dźwiękowe poddano automatycznemu rozpoznawaniu przy użyciu sieci neuronowych i zbiorów rozmytych. Artykuł kończy podsumowanie otrzymanych wyników i dyskusja. 

Pozycja nr 343 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, J. Wójcik 
Tytuł angielskiAUTOMATIC RETRIEVAL OF MUSICAL RHYTHMIC PATTERNS 
Tytuł polskiAutomatyczne wyszukiwanie rytmu w utworach muzycznych 
Konferencja119 Audio Engineering Society Convention  
Numer preprintu6567 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 9 
Miejsce konferencjiNew York, USA 
Data konferencji7.10.2005- 10.10.2005 
AbstractEven though the research within Music Information Retrieval domain is well-advanced, searching for music is still under development. Thanks to melody search methods applied in 'query by humming' systems, users can retrieve melodies on the basis of an audio input. However, the research on rhythm is not advanced to such an extent yet. This paper addresses automatic retrieval of rhythmic patterns based on symbolic representation of music employing repeating rhythmic and melodic patterns. In the experiments the importance of melorhythmic representation of a musical piece is verified and compared to the sound duration-based hypothesis ranking method. Since most of musical files to be found in the Internet are polyphonic the lowest or the highest sounds of the chords are also taken into consideration. 
StreszczenieObecnie stosowane technologie pozwalają na wyszukiwanie muzyki w zasobach Internetowych w oparciu o reprezentację melodyczną. W referacie przedstawiono problemy związane z wyszukiwaniem cech rytmicznych utworów muzycznych i pokazano stosowane metody umożliwiające automatyczne określanie rytmu. 

Pozycja nr 344 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Dziubiński, B. Kostek 
Tytuł angielskiOctave Error Immune and Instantaneous Pitch Detection Algorithm 
Tytuł polskiAlgorytm detekcji częstotliwości podstawowej dźwięków muzycznych odporny na błędy oktawowe 
CzasopismoJourn. of New Music Reseach 
Wolumin34 
Numer czasopisma
Strony273 - 292 
Rok2005
AbstractThe aim of this paper is to present an octave error optimized pitch detection algorithm, based on spectral analysis. The proposed algorithm is effective for both signals with strong harmonic content, as well as for nearly sinusoidal ones. In addition, as an extension to the presented octave error optimized algorithm, a method of estimating instantaneous pitch is described. Experiments and estimation accuracy tests in terms of octave errors were performed on a variety of musical instruments, i.e. 567 sounds played on acoustic instruments with various articulations and dynamics, with fundamental frequencies ranging from 34 Hz up to 1700 Hz were processed. Fine pitch errors tests of the instantaneous pitch estimation algorithm were performed for 4000 different synthetic signals, with frequencies ranging from 50 Hz to 4000 Hz, including clean signals, and signals contaminated with noise. Results exemplifying the main issues of both engineered algorithms are shown. 
StreszczenieCelem publikacji jest prezentacja odpornego na błędy oktawowe, bazującego na analizie widmowej algorytmu detekcji częstotliwości podstawowej. Zaproponowana metoda dobrze sobie radzi z sygnałami o dużej zawartości sygnałów harmonicznych, jak i z prawie sinusoidalnymi przebiegami. Eksperymenty przeprowadzonno na 567 dzwiękach instrumentów muzycznych. Dźwięki grane były z różnymi artykulacjami, dynamiką i reprezentowałe były w całej swojej skali muzycznej. Błędy dokładnej estymacji zbadano w opraciu o sygnały syntetyczne, oraz algorytm detekcji ciągłego przebiegu estymacji podstawowej, stanowiący rozrzerzenie do algorytmu opartego o analizę widmową. W sumie przebadano 4000 różnych sygnałów syntetycznych, o częstotliwościach podstawowych pomiędzy 50 a 4000 Hz. 

Pozycja nr 345 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, P. Dalka 
Tytuł angielskiCombining visual and acoustic modalities to ease speech recognition by hearing impaired people 
Tytuł polskiŁączne wykorzystanie informacji akutycznej i wizualnej w celu ułatwienia rozumienia mowy przez osoby z wadami słuchu 
Konferencja118th AES Convention  
Numer preprintu6462 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBarcelona, Hiszpania 
Data konferencji28.5.2005- 31.5.2005 
AbstractThe aim of the research work presented is to show a system that facilitates speech training for hearing impaired people. The system engineered combines both visual and acoustic speech data acquisition and analysis modules. The Active Shape Model method is used for extracting visual speech features from the shape and movement of the lips. The acoustical feature extraction involves mel-cepstral analysis. Artificial Neural Networks are utilized as the classifier, feature vectors extracted combine both modalities of the human speech. Additional experiments with the degraded acoustical information are carried out in order to test the system robustness against various distortions affecting the signals. 
StreszczenieArtykuł prezentuje system, którego celem działania jest ułatwienie procesu treningu poprawnej wymowy dla osób z poważnymi wadami słuchu. W analizie mowy wykorzystane zostały parametry akutyczne i wizualne. Do wyznaczenia parametrów wizualnych na podstawie kształtu i ruchu ust zostały wykorzystane modele Active Shape Models. Parametry akustyczne bazują na współczynnikach melcepstralnych. Do klasyfikacji wypowiadanych głosek została użyta sztuczna sieć neuronowa. Dodatkowo zbadano odpornośc systemu na zakłócenia akutyczne. 

Pozycja nr 346 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek 
Tytuł angielskiAnalysis and Generation of Emotionally Featured Animated Motion 
Tytuł polskiAnaliza i generowanie animacji nacechowanych emocjonalnie 
KonferencjaThe 10th International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing (RSFDGrC) 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin3642 
Strony333 - 341 
Miejsce konferencjiRegina, Kanada 
Data konferencji31.8.2005- 3.9.2005 
AbstractComputer-animated sequences of emotionally featured gesticulation are prepared using keyframe animation method. This method consists in creating an animation by changing the properties of objects at key moments over a time sequence. Such a sequence is analyzed in terms of locations and spacing of the keyframes, shapes of interpolation curves, and emotional features present in them. In the paper the keyframe method serves for creating animated objects characterized by differentiating emotions. On the basis of the analysis of these computer-animated sequences several parameters are derived. Then decision tables are created containing feature vectors describing emotions related to each object at key moments. This system serves for derivation of rules related to various categories of emotions. Rules are analyzed, and significant parameters are derived. Conclusions and future experiments are also outlined.  
StreszczeniePrzygotowano animacje komputerowe, przedstawiające gestykulację nacechowaną emocjonalnie. Wykorzystano metodę animacji z klatkami kluczowymi. Zaproponowano zestaw parametrów opisujących ruch, które sprawdzono pod kątem przydatności w klasyfikacji treści emocjonalnych w animacji. Wykorzystano metody analizy zbiorów przybliżonych. Przedstawiono możliwość wykorzystania wyników w generowaniu animacji o pożądanych cechach emocjonalnych. Przedstawiono wnioski. 

Pozycja nr 347 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł polskiMetody wyszukiwania informacji w bazach multimedialnych 
KonferencjaKrajowe Sympozjum Telekomunikacji, KST'2005 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony242 - 247 
Miejsce konferencjiBydgoszcz, PL 
Data konferencji7.9.2005- 9.9.2005 
StreszczenieW referacie przedstawiono przegląd zagadnień związanych z wyszukiwaniem informacji zawartych w bazach multimedialnych. Przegląd ten został oparty o zrealizowany projekt badawczy pt.: „Nowe metody wyszukiwania informacji multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych”. Eksperymenty badawcze prowadzone w ramach projektu obejmowały wdrożenie wybranych metod sztucznej inteligencji do celów akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych (m.in. sygnałów fonicznych (dźwięk, śpiew, muzyka), fraz muzycznych) oraz zastosowanie metody “computing with words” do przetwarzania danych muzycznych. Postawione problemy były rozwiązywane za pomocą algorytmów sieci neuronowych, metody zbiorów przybliżonych, logiki rozmytej oraz algorytmów genetycznych. Wyniki badań uzyskanych w okresie realizacji projektu potwierdziły możliwość wykorzystania algorytmów z dziedziny sztucznej inteligencji (computational intelligence, soft computing) do rozwiązywania problemów z dziedziny szeroko rozumianych multimediów. 

Pozycja nr 348 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyG. Szwoch, B. Kostek 
Tytuł angielskiExamining Acoustical Properties of Earmolds Using their Computer Model 
Tytuł polskiBadanie akustycznych właściwości wkładek usznych z wykorzystaniem modelowania komputerowego 
KonferencjaAdvances in Diagnosis and Treatment of Auditory Disorders 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony60 
Miejsce konferencjiKajetany, Polska 
Data konferencji19.5.2005- 21.5.2005 
UwagiAbstrakt: Audiofonologia, 2005 - Suplement 
AbstractIn the process of Behind-The-Ear hearing aid fitting, the physician has to select the earmold that matches the patient’s needs. A wide range of earmolds is available, differing in size and material entailing different acoustical properties. To this date, no method for examining earmold properties was developed. Therefore, a computer model of an earmold with tubing is proposed. This model, implemented in Matlab system, is based on the waveguide method. The acoustical duct inside the earmold and tubing is represented in the model as a set of cylindrical tubes. For a set of tubes with lengths and diameters entered by the user, the system computes and plots the frequency responses. The properties of the receiver, the outer ear and venting channels inside the earmold may also be implemented in the model. The system gives the physician an ability to examine and to compare acoustical properties of different earmolds in a short time. The procedure may be also reversed: the physician may tune the model to obtain suitable frequency response and the designed earmold may be then manufactured. Consequently, the proposed system which is presented in the paper provides a valuable tool assisting the physician in the process of earmold selection. 
StreszczeniePodczas dobierania aparatu zausznego BTE należy doapsować wkładkę uszną do potrzeb pacjenta. Dostępny jest szeroki zakres wkładek usznych o różnych rozmiarach i wykonanych z różnych materiałów, co powoduje róznice we właściwościach akustycznych wkładki. Nie opracowano dotąd metody badania właściwości akustycznych wkładek usznych. Zaproponowano zatem model komputerowy wkładki usznej i przewodu łączącego. Model ten, zaimplementowany w systemie Matlab, oparty jest na metodzie modelowania falowodowego. System daje możliwość zbadania właściwości akustycznych różnych konfiguracji wkładek usznych, a także zaprojektowania wkładek o pożądanych właściwościach akustycznych. Proponowany model może być zatem cennym narzędziem pomocnym w procesie dobierania aparatu słuchowego. 

Pozycja nr 349 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiInternet-Based Automatic Hearing Assessment System 
Tytuł polskiSystem badania słuchu w Internecie 
Konferencja119 Audio Engineering Society Convention  
Numer preprintu6626 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiNew York, USA 
Data konferencji7.10.2005- 10.10.2005 
AbstractIn the paper the Internet-based system that allows for automatic testing of hearing is described. Hearing impairment is one of the fastest growing diseases of modern society. Therefore it is very important to organize mass screening tests to identify people suffering from this kind of impairment. The described application provides a test that uses automatic questionnaire analysis, standardized audiometric tone test procedures, and assessment of speech intelligibility in noise. When all the testing is completed, the system automatically analyzes the results for each person examined. Based on the number of incorrect answers, the decision is made automatically by the expert system. Persons whose hearing impairment is confirmed are referred to treatment in rehabilitation centers. All these centers are connected via the Internet and are provided with special distributed database access allowing them to automatically register and track the patient discovered during the remote screening. 
StreszczenieCelem referatu jest prezentacja systemu przesiewowego badania słuchu w oparciu o Internet. Wady słuchu stanowią jedną z najszybciej postępujących chorób we współczesnym społeczeństwie. W tym kontekście ważne staje się umożliwienie przeprowadzania masowych testów wykrywających ubytki słuchu. Przedstawiona aplikacja zawiera audiometryczny test tonalny, test ilustrowany dla dzieci oraz test rozumienia mowy w szumie. Po zakończeniu testów system automatycznie analizuje wyniki dla każdej badanej osoby. Osoby z wykrytą wadą słuchu kierowane są do specjalistycznych centrów rehabilitacyjnych na dalsze badania.  

Pozycja nr 350 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek 
Tytuł angielskiFuzzy logic system dedicated to computer animations in Python programming language 
Tytuł polskiSystem logiki rozmytej wspomagający tworzenie animacji komputerowych w oparciu o język Pyth 
CzasopismoZeszyty Naukowe Wydziału ETI PG 
Wolumin
Numer czasopisma 
Strony455 - 462 
Rok2005
AbstractThe presented system, based on fuzzy logic principles and engineered in the Python programming language, is designated as an expert system assisting computer animation of realistic character movement. System designing procedures were described concerning specific dictionary data structures enabling to create membership functions and rule composition. Creating fuzzy rules involves connecting linguistic variables with labels describing membership functions. Future development of the system was also proposed. 
StreszczenieW celu tworzenia animacji komputerowych opartych o reguły wywodzące się z animacji tradycyjnej zaimplementowano system logiki rozmytej w języku Python, wykorzystujący słownikowy typ danych (tablice asocjacyjne). Zaprojektowane reguły łączą etykiety słowne, oznaczające zmienne lingwistyczne z etykietami nazw funkcji przynależności wykorzystującymi wartości lingwistyczne. W referacie przedstawiono fazy projektowania systemu, określania funkcji przynależności i tworzenia bazy reguł do zastosowania w algorytmach wspomagania animacji postaci. Opisano algorytm wnioskowania. Zaproponowano również dalszy rozwój systemu w celu wprowadzenia możliwości automatycznego strojenia danymi pomiarowymi wejścia i wyjścia i samoorganizowania.  

Pozycja nr 351 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyP. Dalka, B. Kostek 
Tytuł angielskiImage analysis in speech recognition 
Tytuł polskiWykorzystanie analizy obrazu w rozpoznawaniu mowy 
CzasopismoZeszyty Naukowe Wydziału ETI PG 
Wolumin 
Numer czasopisma
Strony199 - 206 
Rok2005
AbstractNiniejszy referat przedstawia metodę rozpoznawania mowy na podstawie analizy ruchu ust. W pracy opisano algorytm wyznaczana i śledzenia położenia ust wykorzystujący modele Active Shape Models oraz zbadano efektywność jego działania. Sztuczna sieć neuronowa została wykorzystana jako klasyfikator rozpoznający sześć wypowiadanych samogłosek w oparciu o wizualne parametry mowy. W pracy umieszczono wyniki klasyfikacji oraz wnioski. 
StreszczenieThis paper describes the speech recognition system based on the lip movement analysis. The Active Shape Model method is used for localizing and tracking lips in video recordings. Visual speech features are fed to the Artificial Neural Networks whose task is to classify six Polish vowels. The results of the lip tracking and speech recognition obtained in the performed experiments are included in the paper. 

Pozycja nr 352 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, P. Szczuko, P. Żwan, P. Dalka 
Tytuł angielskiProcessing of Musical Data Employing Rough Sets and Artificial Neural Networks 
Tytuł polskiPrzetwarzanie danych muzycznych z wykorzystaniem zbiorów przybliżonych i sztucznych sieci neuronowych 
CzasopismoTransactions on Rough Sets 
Wolumin 
Numer czasopisma 
Strony112 - 133 
Rok2005
AbstractThis paper presents system assumptions for automatic identification of music and musical sounds. An overview of the MPEG-7 standard, focused on audio information description, is given. The paper discusses some problems in audio information analysis related to efficient MPEG-7-based applications. The effectiveness of the implemented low-level descriptors for automatic recognition of musical instruments is presented on the basis of experiments. A discussion on the influence of the choice of descriptors on the recognition score is included. Experiments are carried out basing on a decision system employing Rough Sets and Artificial Neural Networks. In addition, an experiment on automatic identification of a musical style is included.Conclusions are also derived and contained. 
StreszczenieArtykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano wpływ doboru parametrów opisowych na skuteczność rozpoznawania. W eksperymentach wykorzystano systemy decyzyjne działające w dziedzinie zbiorów przybliżonych oraz sztucznych sieci neuronowych. Dodatkowo wykonano eksperyment automatycznego rozpoznawania stylu muzycznego. Przytoczono wnioski. 

Pozycja nr 353 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek 
Tytuł angielskiHearing Impaired Speech Rehabilitation Application Using Animated Avatar With Non-verbal Communication 
Tytuł polskiAplikacja komputerowa wspomagająca rehabilitację mowy u osób z wadami słuchu, wykorzystująca postać animowaną i komunikację niewerbalną 
Konferencja3rd International Conference on Telemedicine and Multimedia Communication 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiKajetany, Polska 
Data konferencji21.10.2005- 22.10.2005 
AbstractThe aim of this study is to construct a computer application that will assist speech therapists in their work with hearing impaired children. The main stress in this research is on the creation of animated characters that will serve as an enforcement of learning skills. A child task is to repeat phonemes and syllables contained in lesson units pre- prepared by speech therapist. An animated character (avatar) performs different motions according to the answers given by a child. Depending on the answer avatar's acting expresses wide range of reactions while at the same time introducing reward aspect. The animation system consists of a database with basic motion sequences. Animation is directed with scripts including list of sequences from the database, time stamps for synchronization, and statements to display. It can also be integrated with speech recognition and text-to-speech systems. In the paper assumptions of such a system are described with the emphasis on the application for hearing impaired speech rehabilitation process having an motivational aspect. Present results and future work are also given. 
StreszczenieZaprojektowano aplikację komputerową wykorzystywaną w pracy terapeuty z dziećmi z wadami słuchu. Największy nacisk położono na stworzenie animowanej postaci, której zachowanie motywowałoby dziecko do postępów w nauce. Zadaniem dziecka jest powtarzanie fonemów i sylab w ramach lekcji przygotowanej przez terapeutę. W zależności od odpowiedzi dziecka, postać na ekranie monitora wykonuje różne czynności, wprowadzając aspekt nagradzania za poprawne odpowiedzi. Aplikacja zawiera bazę danych przechowujących animacje podstawowych czynności. Animacja na ekranie odtwarzana jest na podstawie scenariusza, zawierającego listę czynności, znaczniki czasowe do synchronizacji oraz komunikaty do wyświetlania na ekranie. Aplikacja może być zintegrowana z systemami rozpoznawania i generowania mowy. 

Pozycja nr 354 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Suchomski, B. Kostek 
Tytuł angielskiVIRTUAL HEARING AID – MULTIMEDIA TOOL FOR DEMONSTRATING HEARING AID BENEFITS 
Tytuł polskiWirtualny aparat słuchowy jako multimedialne narzędzie do demonstracji korzyści z uzywania paratu słuchowego 
KonferencjaPrezentacja plakatowa na VIII Międzynarodowej Konferencji "Postępy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony55 
Miejsce konferencjiKajetany, Polska 
Data konferencji19.5.2005- 21.5.2005 
UwagiAbstrakt: Audiofonologia, 2005 - Suplement  
AbstractMost hearing impaired people are not aware about all possibilities of hearing impairment compensation. The multimedia technology allows to develop a smart software which can be helpful during the hearing aid fitting process. The aim of the presented experiments was to design a multimedia computer system capable to perform following functions: - measuring of impaired hearing dynamic characteristic; - calculating of approximate hearing impairment characteristics; - obtaining dynamic characteristic of a desired hearing aid; - simulating approximate hearing aid performance. The LGOB loudness scaling test results provide a basis for the calculation of the hearing dynamic characteristic and the desired hearing aid dynamic characteristic. A new method for the calculation of these characteristics is based on the fuzzy logic application. The main part of the developed system is the virtual hearing aid unit. Several DSP functions like passband filtering, linear and non-linear amplification are utilized to that purpose. The virtual hearing aid allows one to make an approximate simulation of both hearing impairment consequences and hearing aid counteraction. The system includes also a large database of speech signal patterns. Basing on the virtual hearing aid and the speech signal testing results the system can demonstrate benefits of hearing aid application in patients. The obtained hearing aid characteristic can be employed in subsequent hearing aid fitting process. The details of the elaborated system will be presented in the paper.  
StreszczenieWiększość osób niedosłyszących nie jest świadoma wszystkich możliwości korekcji ubytku słuchu. Wykorzystując techniki multimedialne można stworzyć oprogramowanie, które znacznie ułatwi i przybliży proces dopasowania aparatów słuchowych. Celem przeprowadzonych eksperymentów było opracowanie multimedialnego systemu, który pozwala zrealizować następujące funkcje: - pomiar charakterystyki dynamiki słuchu, - wyznaczanie charakterystyki ubytku słuchu, - wyznaczanie charakterystyki dynamiki poszukiwanego aparatu słuchowego, - przybliżona symulacja działania aparatu słuchowego; Obliczanie poszukiwanej charakterystyki aparatu słuchowego oparte jest na wynikach testu skalowania głośności według metody LGOB. Opracowany algorytm wyznaczania charakterystyki aparatu słuchowego bazuje na przetwarzaniu rozmytym wyników testu skalowania głośności. Zasadniczą częścią opracowanego systemu jest wirtualny aparat słuchowy. W wirtualnym aparacie słuchowym zastosowano algorytmy pasmowej filtracji, liniowego i nieliniowego wzmocnienia. Wirtualny aparat pozwala przeprowadzać przybliżoną symulację zarówno ubytku słuchu jaki i działania aparatu słuchowego. Wykorzystując obszerną bazę nagranych sygnałów mowy oraz wirtualny aparat słuchowy system pozwala demonstrować korzyści wynikające z używania aparatu słuchowego. Szczegóły opracowanego systemu zostaną zaprezentowane w niniejszym referacie.  

Pozycja nr 355 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Żwan, B. Kostek 
Tytuł angielskiAutomatic Quality Testing of Singing Voices 
Tytuł polskiAutomatyczna Klasyfikacja Jakości Głosów Śpiewaczych 
Konferencja23. Tonmeistertagung, VDT International Audio Convention  
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiLipsk, Niemcy 
Data konferencji5.11.2004- 8.11.2004 
UwagiProc. wydane w 2005 
AbstractThe paper focuses on automatic classification of singing voice quality. In the paper some principles regarding the singing voice formant and glottal signal extraction methods are discussed and practical parameterization methods are shown. Moreover time-domain analysis of formant amplitudes and frequencies is presented. Basing on changes of formant parameters some glottal parameters are extracted and analyzed. Voice recordings of some professional and unprofessional singers are parametrized. Conclusions are derived and future work plans are presented. 
StreszczenieArtykuł dotyczy automatycznej oceny jakości głosów śpiewaczych. W artykule omówiono praktyczne metody ekstrakcji i parametryzacji formantów głosu śpiewaczego oraz metody parametryzacji tonu krtaniowego w śpiewie. Dodatkowo przedstawiono czasową analizę zmienności formantów. Na podstawie zmian parametrów formantów dokonano próby ekstrakcji parametrów tonu krtaniowego. W części praktycznej omówiono wyniki parametryzacji nagrań głosów profesjonalnych i amatorskich. Artykuł kończą wnioski z eksperymentów i plan dalszych prac. 

Pozycja nr 356 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, P. Maziewski, M. Dziubińki, A. Kaczmarek, B. Kostek 
Tytuł angielskiWow detection and compensation employing spectral processing of audio 
Tytuł polskiDetekcja i kompensacja zniekształceń drżenia dźwięku 
Konferencja117 Konferencja AES 
Numer preprintu6212 
Numer1/2 
Wolumin53 
Strony91 
Miejsce konferencjiSan Francisco, CA, USA 
Data konferencji28.10.2004- 31.10.2004 
Uwagiabstrakt dostępy w JAES 
AbstractThe engineered algorithms are presented for the detection of parasitic frequency modulation in audio originating from irregularities of sound carrier velocity. The algorithms were developed with special regard to non-periodic frequency modulation effects found in old movie sound tracks. The proposed algorithms consider the influence of the wow disturbance on the location of formants in time-frequency representation. The dynamic analysis of formant structures behavior underlies discriminating between parasitic frequency changes and natural frequency fluctuations. The compensation of the detected wow-related frequency modulation is accomplished basing on the non-uniform resampling algorithm, driven by the discerned parasite modulation patterns. The details of the proposed wow detection and compensation techniques are presented and achieved results are discussed. 
StreszczeniePraca zawiera opis opracowanych algorytmów detekcji i kompensacji pasożytniczych modulacji częstotliwości wynikających z nierównomiernego przesuwu nośnika dźwięku. Proponowane metody opracowano ze szczególnym uwzględnieniem przypadkowych zniekształceń drżenia obecnych w archiwalnych filmowych ścieżkach dźwiękowych. Dodatkowo algorytmy badają wpływ zniekształceń na strukturę formantową sygnałów. Analiza zmian położenia formantów umożliwia rozróżnienie naturalnych i pasożytniczych wahań częstotliwości. Kompensacja zniekształceń następuje dzięki metodzie nierównomiernego próbkowania sygnału. W kolejnych paragrafach pracy przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych metod oraz uzyskane wyniki.  

Pozycja nr 357 
Typ pozycji:książka 
AutorzyB. Kostek, J. Wójcik 
Tytuł angielskiForming and Ranking Musical Rhythm Hypotheses 
Tytuł polskiTowrzenie hipotez rytmicznych w utworach muzycznych w oparciu o funkcję rankingujacą 
WydawcaLNAI 3213, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 
Strony750 - 756 
Rok2004
AbstractThe task of music rhythm retrieval systems is to find the evenly spaced accented sounds of music. One of the basic theories in music cognition area states that values of physical attributes such as duration, pitch and amplitude determine whether the sound is located in a strong rhythmic position or in a weak one. This paper presents a study on the influence of physical attributes on rhythmic features. The authors have defined basic notions in the music rhythm retrieval domain and have proposed data mining association rules as a model to solve the problem of beat tracking. Discussion on experimental results is included, and future directions of research in this area are also described. 
StreszczenieW pracy przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje zwiazne z wyszukiwaniem informacji rytmicznej w utworach muzycznych. W muzykologii przyjmuje się, że atrybuty dźwięku, takie jak długość, częstotliwość oraz amplituda dźwięku determinują wagę rytmiczną dźwięku. W artykule przebadano te właściwości fizyczne dźwięku w kontekście okreslenia wagi rytmicznej, czyli miary określającej tendencję dźwięku do znalezienia się na początku wzorca. Słowa kluczowe: wyszukiwanie informacji muzycznej w oparciu zawartość melodyczną i rytmiczną, metody sztucznej inteligencji WYSZUKIWANIE INFORMACJI DATA MINING UKD:Informatyka i technika komputerowa 

Pozycja nr 358 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiMusic Archive Metadata Processing Based on Flow Graphs 
Tytuł polskiPrzetwarzanie meta opisu plików muzycznych z zastosowaniem grafów przepływowych 
Konferencja116th Audio Engineerig Society 
Numer preprintu6138 
Numer 
Wolumin 
Strony1 - 7 
Miejsce konferencjiBerlin, Niemcy 
Data konferencji8.5.2004- 11.5.2004 
AbstractThe paper addresses the capabilities that should be expected from intelligent Web search tools in order to respond properly to user's music information retrieval needs. An advanced query algorithm was engineered employing a concept of inference rule derivation from flow graphs with regard to semantic data processing. This concept, introduced recently by Pawlak, is used for mining knowledge in databases. The created database searching engine utilizes knowledge acquired in advance and stored in flow graphs in order to enable searching in musical repositories. Results obtained show that employing the implemented method the resulting search matches are ranked optimally, thus metada related to recorded sound can be retrieved efficiently with the use of this algorithm. 
StreszczenieW referacie zaproponowano metodykę wyszukiwania informacji muzycznej w bazach internetowych w oparciu o meta opis. Skonstruowany algorytm wykorzystuje grafy przepływowe Pawlaka. Słowa kluczowe: wyszukiwanie informacji, grafy przepływowe 

Pozycja nr 359 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyJ. Grzymala-Busse, B. Kostek, R. Swiniarski, M. Szczuka 
Tytuł angielskiPreface 
Tytuł polskiWprowadzenie edytorskie do I tomu Transactions on Rough Sets 
CzasopismoTransactions on Rough Sets I 
WoluminLNCS 3100 
Numer czasopisma
Strony 
Rok2004
AbstractThis journal, a new subline in the Springer-Verlag series Lecture Notes in Computer Science, is devoted to the entire spectrum of rough set related issues, starting from logical and mathematical foundations of rough sets, through all aspects of rough set theory and its applications, to relations between rough sets and other approaches to uncertainty, vagueness, and incompleteness, such as fuzzy sets, theory of evidence, knowledge discovery, data mining and intelligent information processing, etc.  
StreszczeniePrzedstawiono nową serię czasopisma Transactions on Rough Sets. Przedstawiono nową serię czasopisma Transactions on Rough Sets i zakres publikowanej tematyki. Omówiono poszczególne tematyki i artykuły przygotowane w ramach pierwszego tomu tego czasopisma. Słowa kluczowe: zbiory przybliżone, inteligentne przetwarzanie wiedzy, logika rozmyta 

Pozycja nr 360 
Typ pozycji:książka 
AutorzyJ. Wójcik, B. Kostek 
Tytuł angielskiIntelligent Methods for Musical Rhythm Retrieval 
Tytuł polskiInteligentne metody wyszukiwania informacji rytmicznej 
WydawcaAdvanced Knowledge International, Adelaide, Australia, International Series on Advanced intelligence 
Strony187 - 201 
Rok2004
AbstractThis work focuses on the problem of estimating salience of sounds, which create a musical piece. We define notions necessary to describe our approach to forming and ranking rhythmical hypotheses. Artficial intelligence models and techniques such as data mining asscoiation rules, neural networks and genetic algorithms are discussed to solve the problem of musical salience of sounds. We propose also a validation method to compare usability of proposed approaches to rank rhythmic hypotheses. The final action of the ranking hypothesis is to retrieve the hierachical structure of a musical piece rhythm. 
StreszczenieW pracy przedstawiono postać funkcji rankingujacej poszczególnych dźwięków frazy muzycznej. Opracowano metodę tworzenia wszystkich możliwych hierarchicznych struktur rytmicznych, zwanych hipotezami rytmicznymi. Otrzymane hipotezy są następnie porządkowane w kolejności malejącej wartości funkcji rankingującej, aby ustalić, która ze znalezionych hipotez będzie uznana za właściwą strukturę rytmiczną utworu muzycznego. Postać funkcji rankingującej będzie znaleziona dzięki szacowaniu wpływu własności fizycznych dźwięków tworzących utwór na ich wagi rytmiczne. W tym celu autorzy proponują zastosowanie systemów uczących się, w tym opartych o reguły asocjacyjne z dziedziny data mining oraz o metodę sieci neuronowych. Słowa kluczowe: WYSZUKIWANIE INFORMACJI DATA MINING UKD:Informatyka i technika komputerowa 

Pozycja nr 361 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiMusical Data Musical Instrument Classification and Duet Analysis Employing Music Information Retrieval Techniques 
Tytuł polskiKlasyfikacja instrumentów muzycznych w oparciu o techniki wyszukiwania informacji muzycznej 
CzasopismoProceedings of the IEEE 
Wolumin92 
Numer czasopisma
Strony712 - 729 
Rok2004
AbstractThe aim of this paper is presenting solutions related to identifying musical data. These are discussed mainly on the basis of experiments carried out at the Multimedia Systems Department of the Gdansk University of Technology. The topics presented in this paper include automatic recognition of musical instruments and separation of duet sounds. Classification process is shown as three-layer process consisted in pitch extraction, parametrization and pattern recognition. These three stages are discussed on the basis of experimental examples. Artificial Neural Networks (ANNs) are employed as a decision system and they are trained with a set of feature vectors (FVs) extracted from musical sounds recorded at the Multimedia Systems Department. The Frequency Envelope Distribution (FED) algorithm is presented, which was introduced to musical duet separation. For the purpose of checking the efficiency of the FED algorithm ANNs are also used. They are tested on FVs derived from musical sounds after the separation process is performed. The experimental results are shown and discussed.  
StreszczenieArtykuł przedstawia w sposób przeglądowy prace Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej związane z wyszukiwaniem informacji muzycznej, a w szczególności z klasyfikacją dźwięków instrumentów muzycznych. W opisywanych eksperymentach wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. Słowa kluczowe: wyszukiwanie informacji muzycznej, klasyfikacja instrumentów muzycznych, separacja instrumentów muzycznych 

Pozycja nr 362 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiProcessing of Musical Metadata Employing Pawlak’s Flow Graphs 
Tytuł polskiPrzetwarzanie meta danych w oparciu o metodę grafów przepływowych 
CzasopismoTransactions on Rough Sets I 
WoluminLNCS 3100 
Numer czasopisma
Strony279 - 298 
Rok2004
AbstractThe objective of the presented research is enabling music retrieval based on intelligent analysis of metadata contained in musical databases. A database was constructed for the purpose of this study including textual data related to approximately 500 compact discs representing various categories of music. The description format of musical recordings stored in the database is compatible to the format of the widely-used CDDB database available in the Internet. An advanced query algorithm was prepared employing the concept of inference rule derivation from flow graphs introduced recently by Pawlak. The created database searching engine utilizes knowledge acquired in advance and stored in flow graphs in order to enable searching CD records.  
StreszczenieW artykule przedstawiono problemy wyszukiwania informacji muzycznej. W eksperymentach posłużono się meta opisem oraz wykorzystano metodę grafów przepływowych Pawlaka. Opisano skonstruowaną bazę nagrań muzycznych. Słowa kluczowe: meta opis, wyszukiwanie informacji muzycznej, baza danych muzycznych 

Pozycja nr 363 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, M. Szczerba, B. Kostek 
Tytuł angielskiMusical Phrase Representation and Recognition by Means of Neural Networks and Rough Sets 
Tytuł polskiRozpoznawanie fraz muzycznych w oparciu o sztuczne sieci neuronowe i metodę zbiorów przybliżonych 
CzasopismoTransactions on Rough Sets I 
WoluminLNCS 3100 
Numer czasopisma
Strony254 - 278 
Rok2004
AbstractThis paper discusses various musical phrase representations. Musical phrase analysis plays an important role in music information retrieval domain. In the paper various representations of a musical phrase are described and analyzed. Also the experiments were designed to facilitate pitch prediction within a musical phrase by means of entropy-coding of music. We used the concept of predictive data coding introduced by Shannon. Encoded music representations, stored in the database, are then used for automatic recognition of musical phrases by means of Artificial Neural Networks (ANN) and rough sets (RS). A discussion on obtained results is carried out and conclusions are included. 
StreszczenieW artykule przedstawiono podstawowe definicje dotyczące frazy muzycznej. W eksperymentach posłużono się zapisem parametrycznym. W celu wzmocnienia procesu rozpoznawania wykorzystano kodowanie entropijne muzyki. W eksperymentach klasyfikacji oparto się o sztuczne sieci neuronowe i metodę zbiorów przybliżonych. Słowa kluczowe: fraza muzyczna, klasyfikacja, sztuczne sieci neuronowe, metoda zbiorów przybliżonych 

Pozycja nr 364 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Suchomski, B. Kostek, A. Czyżewski 
Tytuł angielskiA System for Fast & Precise Hearing Aids Fitting  
Tytuł polskiKomputerowy system szybkiego i dokładnego dopasowania protez słuchu 
KonferencjaPrezentacja plakatowa na II Międzynarodowej Konferecji Telemedycyny i TeleKomunikacji Multimedialnej 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiKajetany, Polska 
Data konferencji8.10.2004- 9.10.2004 
AbstractMost prosthetics practitioners determine the preliminary characteristics of the hearing aid using simple calculation procedures. Experience shows that similar methods allow assessing the characteristics of the searched hearing aid in a relatively straightforward and intuitive way, but they do not guarantee finding optimum settings of the compression algorithms. Moreover, it requires some additional tuning of the determined characteristics using other methods of adjusting hearing aids. The difficulty in determining hearing characteristics on the basis of known LGOB test results lies primarily in converting the subjective scale of loudness sensation into the objective scale of sound level expressed in dB. The widely used method of determining hearing characteristics (the standard method) implicitly projects the subjective scale of categories onto the space of real numbers from the closed range from 0 to 6, and subsequently calculates the difference between the results of loudness scaling for regular hearing and those for the tested case. This problem was solved alternatively by the authors using a method that converts the results of the loudness-scaling test to the category domain in a natural way, i.e. determines the difference between regular and impaired loudness scaling in a way similar to that of a human expert, using a set of categories like e.g. very small difference, small difference, medium difference, big difference and very big difference. Subsequently, a proper interpretation of these categories is required to determine the correct sound level in the dB SPL scale. These requirements are met by the engineered and implemented method employing fuzzy logic-based processing. The poster will demonstrate the method of fast and accurate hearing aids fitting and the developed computer program making possible to use this method by audiologists. 
StreszczenieWiększość protetyków słuchu wyznacza wstępną charakterystykę aparatu słuchowego na podstawie prostych obliczeń, których zasadniczym parametrem jest zmierzony próg słyszenia pacjenta.. Doświadczenie pokazuje, że takie metody pozwalają w stosunkowo krótkim czasie wyznaczyć charakterystykę poszukiwanej protezy słuchu, jednak nie gwarantują one optymalnego ustawienia algorytmu kompresji dynamiki.. Ponadto metody te wymagają dodatkowych procedur optymalizujących ustawienie protezy słuchu. Trudność wyznaczenia charakterystyki protezy słuchu w oparciu o wyniki znanego testu LGOB polega na konieczności konwersji subiektywnej skali oceny wrażenia głośności do postaci obiektywnej skali poziomu dźwięku, wyrażonej w dB. Standardowa metoda wyznaczania charakterystyki protezy słuchu konwertuje skalę kategorii oceny wrażenia głośności do postaci liczb rzeczywistych z przedziału od 0 do 6, a następnie oblicza różnicę między uśrednionymi wynikami skalowania głośności dla słuchu prawidłowego i wynikami skalowania głośności danego pacjenta.. Alternatywnym, zaproponowanym przez autorów, sposobem wyznaczenia charakterystyki dynamiki uszkodzonego słuchu jest wykorzystanie logiki rozmytej do określenia różnicy w skalowaniu głośności danego pacjenta i osób o słuchu prawidłowym. Różnice te również wyrażone są w skali kategorii np. brak, bardzo mała, mała, średnia, duża, bardzo duża. Następnie za pomocą przetwarzania rozmytego następuje interpretacja otrzymanych różnic, a w konsekwencji wyznaczenie charakterystyki dynamiki uszkodzoengo słuchu wyrażonej w skali dB SPL. Ten plakat ilustruje opracowaną metodę szybkiego I precyzyjnego dopasowania protez słuchu oraz prezentuje oprogramowanie, które jest implementacją przedstawionej metody. 

Pozycja nr 365 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyB. Kostek, P. Szczuko, P. Żwan, P. Dalka 
Tytuł angielskiProcessing of Musical Data Employing Rough Sets and Artificial Neural Networks 
Tytuł polskiPrzetwarzanie danych muzycznych z wykorzystaniem zbiorów przybliżonych i sztucznych sieci neuronowych  
Konferencja4th International Conf. Rough Sets and Current Trends in Computing, Lecture Notes in Atificial Intelligence, LNAI 3066, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony539 - 548 
Miejsce konferencjiUppsala, Szwecja 
Data konferencji2004 
AbstractThis paper presents system assumptions for automatic recognition of music and musical sounds. An overview of the MPEG-7 standard, focused on audio information description, is given. The paper discusses some problems in audio information analysis related to efficient MPEG-7-based applications. The effectiveness of the implemented low-level descriptors for automatic recogni-tion of musical instruments is presented on the basis of experiments. A discus-sion on the influence of the choice of descriptors on the recognition score is in-cluded. Experiments are carried out basing on a decision system employing Rough Sets and Artificial Neural Networks. Conclusions are also included. 
StreszczenieArtykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano wpływ doboru parametrów opisowych na skuteczność rozpoznawania. W eksperymentach wykorzystano systemy decyzyjne działające w dziedzinie zbiorów przybliżonych oraz sztucznych sieci neuronowych. Dodatkowo wykonano eksperyment automatycznego rozpoznawania stylu muzycznego. Przytoczono wnioski. 

Pozycja nr 366 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyG. Szwoch, B. Kostek 
Tytuł angielskiModelling and Virtualising Hearing Aids 
Tytuł polskiModelowanie i wirtualizacja aparatów słuchowych 
Konferencja2nd International Conference on Telemedicine and Multimedia Communication 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony63 
Miejsce konferencjiKajetany, Polska 
Data konferencji8.10.2004- 9.10.2004 
AbstractThe earmold system of the Behind-The-Ear hearing aid is an acoustic duct that modifies the spectrum of the propagated sound waves. Improper selection of the earmold system may result in deterioration of sound quality and speech intelligibility. Computer modeling methods may be useful in the process of hearing aid fitting, allowing physician to examine various earmold system configurations and choose the optimum one for the hearing aid user. In this paper, a computer model based on the waveguide modeling method is proposed. The waveguide model simulates the propagation of sound waves in the system of cylindrical tubes. Frequency response of the hearing aid receiver is simulated in the model and the influence of the ear canal and eardrum on the earmold system is taken into account. The model parameters are easily calculated from parameters of physical hearing aid system. Transfer function of the model is calculated and frequency response plots are obtained using the MATLAB system. Comparison of model responses obtained for various parameter sets with measurement data proved that the proposed model accurately simulates the real earmold system and the developed model may be used to construct a computer system assisting the physician who performs the earmold system fitting. 
StreszczenieUkład dźwiękowodu aparatu słuchowego jest przewodem akustycznym, który modyfikuje widmo przenoszonego dźwięku. Niewłaściwy dobór elementów dźwiękowodu może spowodować pogorszenie jakości dźwięku i zrozumiałości mowy. Metody modelowania komputerowego mogą być użyteczne w procesie doboru aparatu słuchowego, umożliwiając zbadanie właściwości akustycznych różnych konfiguracji dźwiękowodu i wybranie konfiguracji optymalnej dla użytkownika aparatu. W artykule opisano model komputerowy dźwiękowodu oparty na metodzie falowodowej. Model falowodowy symuluje propagację fal dźwiękowych w systemie cylindrycznych przewodów. Charakterystyka częstotliwościowa przetwornika odbiorczego aparatu słuchowego oraz wpływ przewodu słuchowego i błony bębenkowej na dźwiękowód zostały również uwzględnione w modelu. Parametry modelu mogą być w prosty sposób obliczone na podstawie parametrów fizycznego dźwiękowodu. Charakterystyka częstotliwościowa modelu jest obliczana i wykreślana przy użyciu systemu MATLAB. Porównanie charakterystyk modelu uzyskanych dla różnych zestawów parametrów z charakterystykami pomiarowymi pozwoliło stwierdzić że proponowany model wystarczająco dokładnie symuluje rzeczywisty dźwiękowód. Model falowodowy dźwiękowodu może zostać wykorzystany do skonstruowania systemu komputerowego wspomagającego proces dopasowywania dźwiękowodu aparatu słuchowego. 

Pozycja nr 367 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, B. Kostek, J. Kotus 
Tytuł polskiZastosowanie środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu Część II – Multimedialny system monitorowania hałasu 
CzasopismoPrzegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 
Wolumin 
Numer czasopisma8-9 
Strony330 - 337 
Rok2004
StreszczenieOpisano koncepcję i implementację multimedialnego systemu powszechnego monitorowania hałasu. Celem opisywanego projektu jest przede wszystkim poprawa profilaktyki zdrowotnej w zakresie szumów usznych i dolegliwości psychosomatycznych, które dotyczą populacji przebywającej na obszarach zagrożonych hałasem. Opracowany system pozwala na pomiar hałasu i transmisję danych do serwera, który umożliwia ich analizę i wizualizację, m.in. w postaci map akustycznych. Ponadto, opracowany system pozwala na zbieranie subiektywnych opinii na temat hałasu i na analizę danych uzyskiwanych tym sposobem. 

Pozycja nr 368 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, H. Skarżyński, P. Odya, B. Kostek 
Tytuł angielskiA Model of Digital Hearing Aid for the Implanted Patients Revealing Residual Acoustic Hearing 
Tytuł polskiProjekt i realizacja modelu subminiaturowego cyfrowego aparatu słuchowego dla osób implantowanych zachowujących resztki słuchowe 
KonferencjaII Międzynarodowa Konferecja Telemedycyny i Telekomunikacji Multimedialnej 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiKajetany, Polska 
Data konferencji8.10.2004- 9.10.2004 
Uwagiplakat 
AbstractSome recently published papers by Skarzynski et al., present a compelling demonstration of efficacy for a new treatment of severe hearing loss. The treatment combines electrical stimulation of the basal part of one cochlea, paired with acoustical stimulation of residual, low-frequency hearing on either the implanted side or both sides. Consequently, a need occurred to amplify and shift downwards frequency scale high-frequency acoustic signals, including speech consonants. Taking advantage of the recent progress in Digital Signal Processor (DSP) developments, a portable and reprogrammable digital hearing aid has been designed and implemented for shifting the speech frequency down to a lower frequency range with an algorithm based on a special resampling technique. Consequently, owing to hybrid signal processors it was possible to perform complex algorithms of signal processing at the same time providing a chance to make use of what is left of the hearing ability which has been out of reach of the hearing aids being used so far. The audio signal is proportionally transposed downwards the frequency scale by dividing each frequency component by a factor. This process compresses the speech spectrum in order to introduce as much information as possible into the limited audible frequency range of the hearing impaired listener. The developed digital hearing aid to be used by the implanted patients revealing residual hearing will be demonstrated in the poster paper.  

Pozycja nr 369 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, B. Kostek, K. Kochanek, H. Skarżyński 
Tytuł angielskiIT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments 
Tytuł polskiPorównanie poziomów hałasu środowiskowego z uszkodzeniami słuchu wywołanych hałasem z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych 
CzasopismoMechanika 
Wolumin23 
Numer czasopisma
Strony143 - 154 
Rok2004
AbstractThe noise telemonitoring system, developed at the Multimedia Systems Department of the Gdansk University of Technology is discussed, aimed at environmental noise level monitoring. Apart from the global system characteristic, a more detailed system presentation was provided. The presentation covers descriptions of a mobile measurement unit, a computer noise measuring software, a USB sound interface with a measurement microphone, and an Internet application allowing for the automatic creation of noise maps on the basis of data received from computers or mobile phones employed to noise data acquisition. The implemented Internet system for screening testing of hearing is also described. The pair of engineered applications may help to diminish hearing diseases occurrence caused by environmental & industrial noise. The results of audiometric tests and of noise measurements will be compared systematically, on the basis of both systems database contents. The analysis of data captured by both systems underlies a discussion included in the paper, concerning the influence of excessive noise levels on the status of hearing sensitivity of large populations living or working in the areas endangered by noise. 
StreszczenieTematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony w mikrofon pomiarowy oraz Internetową aplikację, umożliwiającą automatyczne tworzenie prostych map hałasu w oparciu o dane pozyskane z urządzeń pomiarowych za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej. W artykule opisano również Internetowy system do przesiewowego badania słuchu. Oba prezentowane systemy mogą przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania chorób słuchu, powodowanych prze nadmierny hałas, głównie środowiskowy i przemysłowy. Wyniki uzyskane przez poszczególne systemy będą systematycznie porównywane na podstawie danych zawartych w dedykowanych baz danych. Na podstawie analizy wyników pozyskanych przez oba systemy przeprowadzono dyskusję dotyczącą wpływu nadmiernego hałasu na wrażliwość na hałas dla dużej populacji osób zamieszkującej lub pracującej na obszarach zagrożonych hałasem. 

Pozycja nr 370 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyA. Czyżewski, J. Kotus, B. Kostek 
Tytuł angielskiComparing Noise Levels and Audiometric Testing Results Employing IT Based Diagnostic Systems 
Tytuł polski Porównanie poziomów hałasu z wynikami przesiewowych testów audiometrycznych w oparciu o Internetowe systemy diagnostyczne 
KonferencjaThe 33rd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering INTERNOISE 2004 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiPrague, Czech Republic 
Data konferencji22.8.2004- 24.8.2004 
AbstractThe implemented Internet system for screening testing of hearing is described. The noise environmental noise telemonitoring system is briefly discussed. The pair of engineered applications may help to diminish hearing diseases occurrence caused by environmental & industrial noise. The results of audiometric tests and of noise measurements were compared on the basis of both systems database contents. The analysis of data captured by both systems allows a discussion included in the paper concerning the influence of excessive noise levels on the status of hearing sensitivity of large populations living or working in the areas endangered by noise. 
StreszczenieW referacie przedstawiono Internetowy system przeznaczony do przeprowadzania przesiewowych testów słuchu. Zaprezentowano również system informacyjny przeznaczony do monitorowania hałasu środowiskowego. Obie Internetowe aplikacje mogą być pomocne w zmniejszaniu częstości występowania chorób słuchu powodowanych przez hałas środowiskowy i przemysłowy. Porównano wyniki testów audiometrycznych z pomiarami hałasu na podstawie zawartości baz danych obu systemów. Na podstawie analizy danych zgromadzonych przez oba systemy omówiono również problem dotyczący wpływu nadmiernych poziomów hałasu na wrażliwość słuchową u dużych grup osób żyjących lub pracujących na obszarach zagrożonych hałasem. 

Pozycja nr 371 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Szczuko, P. Dalka, M. Dąbrowski, B. Kostek 
Tytuł angielskiMPEG-7-based low level descriptor effectiveness in the automatic musical sound classification 
Tytuł polskiSkuteczność parametrów opisowych MPEG-7 niskiego poziomu w automatycznej klasyfikacji dźwięków muzycznych 
Konferencja116 Audio Engineering Soc. Convention 
Numer preprintu6105 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiBerlin, Niemcy 
Data konferencji8.5.2004- 11.5.2004 
AbstractThe objective of this paper is to determine which of the MPEG-7 standard low-level sound descriptors are the most significant in the process of automatic classification of musical instrument sounds. First, pitch detection is performed. Then, the parametrization stage of musical sounds based on descriptors contained in the MPEG-7 standard is carried out. Next, a thorough statistical analysis of the feature vectors obtained is performed. For the purpose of automatic classification, two decision systems based on artificial neural networks (ANNs) and rough sets, are used. Both decision systems are trained with feature vectors consisted mostly of parameters contained in the MPEG-7 standard, however their content being reduced after statistical analyses. In addition, a comparison of results obtained by these decision systems with the results got from the nearest neighbor algorithm is made. 
StreszczenieCelem referatu jest określenie, które z parametrów opisowych MPEG-7 są najbardziej przydatne w klasyfikacji dźwięków instrumentów muzycznych. Określana jest wysokość dźwięku a następnie wyznaczane są wartości parametrów zawartych w standardzie MPEG-7. Otrzymany wektor parametrów poddawany jest analizie statystycznej w celu wyeliminowania danych nadmiarowych. Do celów automatycznej klasyfikacji i testów zaprojektowano dwa systemy decyzyjne, oparte na sztucznej sieci neuronowej oraz zbiorach przybliżonych. Wyniki klasyfikaji porównywane są z wynikami działania algorytmu najbliższych sąsiadów. 

Pozycja nr 372 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyM. Dziubiński, B. Kostek 
Tytuł angielskiHigh Accuracy and Octave Error Immune Pitch Detection Algorithms  
Tytuł polskiDokładne i Odporne na Błędy Oktawowe Algorytmy Detekcji Częstotliwości Podstawowej 
CzasopismoArchives of Acoustics 
Wolumin29 
Numer czasopisma
Strony1 - 21 
Rok2004
AbstractThe aim of this paper is to present a method improving pitch estimation accuracy, showing high performance for both synthetic harmonic signals and musical instrument sounds. This method employs an Artificial Neural Network of a feed-forward type. In addition, octave error optimized pitch detection algorithm, based on spectral analysis is introduced. The proposed algorithm is very effective for signals with strong harmonic, as well as nearly sinusoidal contents. Experiments were performed on a variety of musical instrument sounds and sample results exemplifying main issues of both engineered algorithms are shown.  
StreszczenieW publikacji przedstawiona została metoda poprawiająca dokładność estymacji częstotliwości podstawowej dźwięków naturalnych i syntetycznych. Opracowany algorytm wykorzystuje sztczną sieć neuronową. Dodatkowo przedstawiony został algorytm zoptymalizowany pod kątem błędów oktawowych, operujący w dziedzinie częstotliwości. Przedstawiona metoda jest bardzo skuteczna zarówno dla sygnałów harmonicznych o znaczącej energii poszczególnych składowych sinusoidalnych, jak i dla sygnałów niemalże sinusoidalnych, nie zawierających składowych harmonicznych. Wynik działania obu metod zaprezentowane zostały w oparciu o obszerną bibliotekę przeanalizowanych dźwięków. 

Pozycja nr 373 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek 
Tytuł angielskiApplication of Soft Computing to Automatic Music Information  
Tytuł polskiZastosowanie metod soft computingu do automatycznej klasyfikacji instrumentów muzycznych 
CzasopismoJournal of the American Society for Information Science and Technology 
Wolumin55 
Numer czasopisma12 
Strony1108 - 1116 
Rok2004
AbstractThere are many problems in musical signal domain that are not solved up to now. Among such problems one can list automatic recognition and editing of musical sound patterns, retrieval of audio material, detection of transient states and articulation features in sounds. However it seems that the key challenge is in building inexpensive browsers of audio material contained in multimedia bases and Internet sites. This overview shows motivation, intermediate and long-term goals of the research projects conducted for several years in the Multimedia Systems Department, Gdansk University of Technology, Poland.  
StreszczenieArtykuł przedstawia problemy związane z automatyczną klasyfikacją instrumentów muzycznych. Przedstawiono w nim przegląd metod, które moga służyć temu celowi oraz przykłady eksperymentów. Słowa kluczowe: automatyczna klasyfikacja instrumentów muzycznych 

Pozycja nr 374 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyP. Szczuko, B. Kostek 
Tytuł angielskiExploiting Audio-Visual Correlation Between Surround Sound and Animated Objects 
Konferencja23. Tonmeistertagung, VDT International Audio Convention 
Numer preprintu 
Numer 
Wolumin 
Strony 
Miejsce konferencjiLipsk, Niemcy 
Data konferencji5.11.2004- 8.11.2004 
UwagiProc. wydane w 2005 
AbstractThe paper aims at revealing in which way and how the surround sound interferes or is associated with the visual context. The visual image consists of animated objects, which are computer generated, but created according to traditional animation rules. The paper presents first a review of perceptual phenomena related to audio-visual tests. Subjective tests are then performed in order to evaluate realism of visual objects that are made with and without respect to the animation rules but associated with appropriate sound effects. Quality, time-related, spatial correlation and correlation between animated objects and sound volume are described and discussed. 
StreszczenieZadaniem referatu jest określenie czy, i w jaki sposób, dźwięk dookólny wpływa na przekaz wizualny lub jak jest z nim związany. Wykorzystano animowane sekwencje wideo, generowane są komputerowo, jednak stworzone zgodnie z tradycyjnymi regułami animacji. Dokonano przeglądu testów związanych ze zjawiskami percepcji audio-wizualnej. Przeprowadzono testy subiektywne, w celu oceny realizmu ruchu przebiegającego zgodnie z regułami oraz niezgodnie z nimi, jednak z towarzyszeniem adekwatnych efektów dźwiękowych. Opisano i przedyskutowano związki pomiędzy postrzeganiem jakości animacji, synchronizmu, koleracji przestrzennej i powiązania między animacją obiektów a głośnością dźwięku. 

Pozycja nr 375 
Typ pozycji:artykuł w czasopiśmie 
AutorzyB. Kostek, P. Szczuko 
Tytuł angielskiFeature vector selection for automatic musical style classification 
Tytuł polskiBadanie wektora parametrów do automatycznego rozpoznawania stylów muzycznych 
CzasopismoZeszyty Naukowe Wydziału ETI PG 
Wolumin 
Numer czasopisma
Strony975 - 982 
Rok2004
AbstractIn this paper an analysis of parameter effectiveness contained in the feature vector for automatic classification of a musical style is described. For the purpose of experiments a database was constructed including fragments of music from approximately 500 compact discs representing various categories of music. Audio files were gathered according to their styles, based on metadata description compatible to the format of the widely-used CDDB database available in the Internet. The process of automatic classification of musical styles consisted in three blocks: signal segmentation, parametrization and classification employing rough set-based decision system. Selected parameters included in the MPEG-7 standard were used in the parametrization process. The experimental results show that based on the extracted features from music it is possible to recognize a musical style of an audio file.  
StreszczenieW referacie przedstawiono badania nad doborem parametrów w wektorze cech, służącego do automatycznego rozpoznawania stylu utworów muzycznych. W celu przeprowadzenia eksperymentów zbudowano bazę danych muzycznych zawierającą fragmenty utworów z kilkuset płyt kompaktowych. Zgromadzone utwory przydzielono do odpowiednich stylów muzycznych, wykorzystując w tym celu format danych zawarty na płytach kompaktowych, służący do opisu płyt CD w Internecie. W procesie automatycznej klasyfikacji obiektów wykorzystano trzy bloki składowe: segmentację sygnałów, parametryzację sygnałów oraz klasyfikację obiektów w oparciu o system decyzyjny oparty o metodę zbiorów przybliżonych. W procesie parametryzacji wykorzystywano opis cech zawarty w standardzie MPEG-7. Uzyskane wyniki wskazują, iż możliwe jest automatyczne rozpoznawanie stylu utworu muzycznego w oparciu o analizowany wektor cech. 

Pozycja nr 376 
Typ pozycji:referat konferencyjny 
AutorzyJ. Wójcik, P. Holonowicz, B. Kostek 
Tytuł angielskiNeural Network and Data Mining Approaches to Estimate the Salience of Musical Sound in Melody 
Tytuł polskiWykorzystanie sztucznych